Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonskostnader av aktuar Linda Elisabeth Johansen 12. oktober 2012 Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonskostnader av aktuar Linda Elisabeth Johansen 12. oktober 2012 Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonskostnader av aktuar Linda Elisabeth Johansen 12. oktober 2012 Kristiansand

2 Pensjonsløftet Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Ektefellepensjon: Nettosystem (9 %) for noen Bruttosystem (39,6 %) for andre Barnepensjon Nettosystem (15 %) For bruttoytelsene benyttes i oppsettelsestiden en antatt folketrygd. Denne beregnes etter en bransjestandard (FNO).

3 Pensjonsløftet til de ansatte Hvordan skal dette vises i regnskapet til kommune/bedrift? ●Finne riktig regnskapsregime ●Pensjonsløftet må klassifiseres ●Pensjonsløftet må verdivurderes ●Kostnaden ved pensjonsløftet må periodiseres

4 KLP Forsikringsservice forholder seg til fire regnskapsregimer Regnskapsregimer Kommune- regnskapsregler - GKRS Regnskapsregler for kirkelige fellesråd Norsk regnskapslov - NRS Internasjonale regnskapsregler - IFRS

5 Pensjonsløftet må klassifiseres Kirkelige fellesråd - kostnadsføre betalt premie (og løpende utbetalinger). Pensjonsforpliktelsen opplyses om i note. Tilskuddsplan •Innskuddsplan •Pensjonsløftet sier hvor mye foretaket skal innbetale •Kostnadsfører innbetalinger •Balansefører ikke Ytelsesplan •Foretaksplan •Pensjonsløftet sier hvor mye ansatte skal få i pensjon •Regnskapsfører kostnad og forpliktelse som bestemt i NRS 6 eller lignende

6 Pensjonsløftet må verdivurderes Den viktigste forskjell mellom de forskjellige regnskapsregimene er hvordan pensjonsløftet verdivurderes. Påløpt pensjonsforpliktelse (PBO) er en verdivurdering av opptjent del av pensjonsløftet per beregningstidspunktet. Total pensjonsforpliktelse (TBO) er en verdivurdering av hele pensjonsløftet per beregningstidspunktet (som om det er ferdig opptjent).

7 Estimere beløp som kommer til utbetaling (sluttlønn er usikkert) Estimere når de kommer til utbetaling (uføre og etterlatteytelser) og hvor lenge de utbetales (livsvarig) Diskontere utbetalingene ned til beregningstidspunktet Verdisetting av pensjonsløfte Pensjon har veldig lang tidshorisont. Dette gjør at små endringer i diskonteringsrenten gir store utslag Det som kjennetegner et pensjonsløfte er at utbetalingen av ytelsen skal skje i framtiden. Dette er betalingsstrømmer med usikker start, størrelser og slutt. Hvordan regne på slike?

8 To forskjellige regelverk Et regelverk for regnskapsføringEt regelverk for innbetalinger Forskjellige regler gir forskjellige resultater; kostnad er ikke lik premie

9 Slik er tradisjonell premieberegning: Pensjonsløftet må verdivurderes forts. Diskonterer med grunnlagsrenten (3 % og 2,5 %)Estimerer utbetalingsbeløpene av aktuell lønnEstimerer utbetalingsbeløpene ut fra tjenestetid hittilHvert års lønnsøkning og G-regulering utløser engangspremierEstimerer når og hvor lenge utbetalingene skjer ved tariffer

10 Slik er det for GKRS, NRS og IFRS. I tradisjonell premieberegning er det ikke lov til å ta hensyn til flere av disse forholdene. Pensjonsløftet må verdivurderes forts. Fastsetter en egen diskonteringsrente som revurderes hvert årEstimerer utbetalingene ved å estimere sluttlønn og G-reguleringEstimerer utbetalingene fra tjenestetid hittil eller total tjenestetidEstimerer når og hvor lenge utbetalingene skjer ved tarifferAlle pensjonsløfter skal estimeres på forhånd – som AFPDet skal tas hensyn til om noen slutter før oppnådd pensjonsalder

11 Forutsetninger (aktuarielle) Hvor mye må settes av i dag for å ha 100 kr om 30 år? - uten rente: 100 kr - med flytende rente: uvisst - med rente på 3,0 %: 41,20 kr - med rente på 2,5 %: 47,67 kr ●Grunnlagsrente Fram til 01.01.2012: 3,0% -Ny opptjening etter 01.01.2012: 2,5% ●Dødelighet og sivilstandselementer - Bransjegrunnlaget K2005 med Finanstilsynets påslag - Benyttes av de aller fleste aktører - Sannsynlig endring fra 1.1.14 etter fellesundersøkelser i bransjen ●Uførhet - Eget grunnlag basert på KLPs data

12 Aktuarielle og økonomiske forutsetninger Aktuarielle forutsetninger endres sjelden. De økonomiske forutsetningene vurderes hvert år. Antagelser om bestanden som AFP-uttak, frivillig avgang, giftesannsynlighet, uførhet og dødelighet. Antagelser om økonomien som diskonteringsrente, forventet avkastning, lønnsvekst, G- regulering og pensjonsregulering. Aktuarielle forutsetninger:Økonomiske forutsetninger:

13 Økonomiske forutsetninger NRS og IFRS: Ved hvert balansetidspunkt (31.12) skal de økonomiske forutsetningene revurderes. Dette detaljreguleres i en egen veiledning som oppdateres to ganger i året. Skal være realistiske langsiktige vurderinger per balansedato. Ved hvert balansetidspunkt beregnes forpliktelsen per denne dato og neste års kostnad.

14 Diskonteringsrenten Utgangspunktet for fastsettelsen: ● 10 års stat per balansetidspunkt ● ”30 års perspektivet” ● Sikre bedriftsobligasjoner Per 31.12.2011: Per 31.8.2012: 10 års stat 2,41%IFRS 2,6% (ekstrapolert)NRS 3,8% (0,8% i risikopåslag)10 års stat 1,88%IFRS 2,2% (ekstrapolert)NRS 4,2% (2,0% i risikopåslag)

15 ●Diskonteringsrenten skal ta utgangspunkt i den risikofrie renten (i praksis 10 års stat) – ekstrapolere seg til ”30 års perspektivet” og etter NRS6 kan man gjøre ett påslag for risiko (til sikre bedriftsobligasjoner) ●Viktig at utgangspunktet er DAGSNOTERINGEN av 10 års stat Økonomiske forutsetninger 2006 - 2012 Årstall200820092010201120122013B Forventet avkastning5,505,805,705,404,103,60 Diskonteringsrente5,305,805,404,603,804,20 Forventet lønnsvekst4,504,004,504,003,503,25 Forventet G-regulering4,253,754,253,753,253,00 Forventet pensjonsregulering4,253,754,252,972,482,23

16 ●” ●”Nettorenten” er forholdet mellom diskonteringsrenten og reguleringsrentene. Denne bestemmer størrelsen på forpliktelsen. 2008: 0,80%2009: 1,80%2010: 0,90%2011: 0,60%2012: 0,30%2012B: 0,95% Betydningen av økonomiske forutsetninger Jo lavere nettorente - desto høyere forpliktelse Endres nettorenten med 0,5% Forpliktelsen øker 10–15%. Vil variere fra foretak til foretak etter medlemsmasse.

17 GKRS -økonomiske forutsetninger KRD fastsetter forholdstallet for det kommende året i et rundskriv. Forholdstallet er forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst. Forventet G-regulering og forventet pensjonsregulering skal settes lik forventet lønnsvekst. Forventet avkastning skal være et prosentpoeng høyere enn diskonteringsrenten.* * Statens Pensjonskasse + 0,35

18 Økonomiske forutsetninger 2002 - 2012

19 Kostnaden må periodiseres Kirkelige fellesråd – Periodisering er lik med betalte beløp hvert år GKRS/NRS/IFRS - Periodiseres med en lineær andel av total forpliktelse (TBO) SCRente Forv. avkast Omk. Pensjons- kostnad Opptjeningsperioden er n år: Årets opptjening (SC) + Rentekostnad - Forventet avkastning + Omkostninger +/- Amortisering av avvik = Pensjonskostnad SC1/nTBO

20 Vi foretar beregninger Forpliktelser og kostnad LøftetBestandForutsetn.

21 Vi måler pensjonsmidlene inngående i året Pensjonsmidlene måles 1.1. og brukes til å estimere pensjonsmidlene 31.12.

22 GKRS kostnad er etter regnskapsprinsippet GKRS, NRS og IFRS er basert på mye av det samme inkludert regnskapsprinsippet. Hvordan er dette mulig når kommuneregnskap følger anordningsprinsippet? GKRS introduserer begrepet premieavvik: InnbetaltAdm GKRS- kostnad Årets premie- avvik Gjennom året utgiftføres innbetalinger. Ved årets slutt inntektføres (positivt) eller utgiftføres (negativt) årets premieavvik. Dette gir GKRS-kostnad i driftsregnskapet. Påfølgende 15 (eller 1) år utgifts- eller inntekstføres 1/15 (eller hele) av premieavviket fra årene før. Igjen er det innbetalingene som er utgiftsført.

23 To typer avvik Premieavvik ● Årets premieavvik beregnes ● Positivt premieavvik inntekt- føres og balanseføres mot kortsiktig fordring ● Negativt premieavvik utgiftføres og balanseføres kortsiktig gjeld ● Nettoeffekten blir utgiftsført netto pensjonskostnad Estimatavvik ● Forskjellen mellom estimert UB og faktisk UB pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse ● Føres mot balansen

24 Et eksempel – 1 års amortisering

25 Et eksempel – 15 års amortisering

26 Regnskapsloven og NRS 6 Regnskapsloven krever at man følger regnskapsstandardene. NRS 6 er en regnskapsstandard om pensjonskostnader. NRS (V) Pensjonsforutsetninger Behandling av estimatavvik Arbeidsgiveravgift

27 Pensjonskostnad - NRS PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA20112012BUDSJETT 2013 Nåverdi av årets opptjening2 024 1542 067 3411 908 733 Rentekostnad2 345 6612 121 5932 305 774 Brutto pensjonskostnad4 369 8154 188 9344 214 507 Forventet avkastning-2 121 118-1 789 909-1 702 214 Administrasjonskostnad/Rentegaranti119 878107 114128 408 Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost2 368 5752 506 1392 640 701 Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost333 969353 366372 339 Resultatført aktuarielt tap (gevinst)553 613595 686316 085 Resultatført planendring000 Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) v/avk.000 Resultatført andel av nettoforpliktelse v/avk.000 Ekstraordinære kostnader000 Resultatført pensjonskostnad3 256 1573 455 1913 329 125 Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)68 41373 61239 060

28 Balanse -NRS PENSJONSFORPLIKTELSE31.12.201131.12.201231.12.2013 BESTE ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt pensjonsforpliktelse54 730 04254 033 92556 161 872 Pensjonsmidler42 781 34846 582 81449 686 862 Netto forpliktelse før arb.avgift11 948 6947 451 1116 475 010 Arbeidsgiveravgift1 684 7661 050 607912 976 Netto forpliktelse inkl. aga13 633 4608 501 7187 387 986 Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl.aga-12 627 779-8 891 036-8 614 011 Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga-1 780 517-1 253 637-1 214 577 Ikke resultatført planendringer000 Balanseført nto forpl./(midler) etter aga-774 836-1 642 955-2 440 602 Herav balanseført aga-95 751-203 030-301 601

29 Leveransene våre Foreløpig beregning Endelig beregning Budsjett


Laste ned ppt "Pensjonskostnader av aktuar Linda Elisabeth Johansen 12. oktober 2012 Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google