Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Februar 2012 Vigo Driftsorganisasjon FØRINGSSKRIVET FRA UDIR 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Februar 2012 Vigo Driftsorganisasjon FØRINGSSKRIVET FRA UDIR 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 februar 2012 Vigo Driftsorganisasjon FØRINGSSKRIVET FRA UDIR 1

2 •Definisjoner av kompetansebevis, vitnemål, førstegangsvitnemål og fag- eller svennebrev •Hvem som ansvar for utstedelse •Oppsett •Fagmerknader •Vitnemålsmerknader •Kombinasjon av programområder og fag •http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og- kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet /http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-og- kompetansebevis-for-videregaende-opplaring-i-Kunnskapsloftet / Generelt 2

3 •Elever og privatister som tar enkeltfag til gen.st.k. får kompetansebevis •PBPBY4---- «Fag for studie-kompetanse» er koden som skal brukes •Programfag fra utd.program for studiespesialisering kan også føres på denne koden Pkt.4.3 – 23/5 regelen 3

4 •ENG1002 •HIS1003Fylker kan sette andre valg. •MAT1011Dette vil ikke overstyres ved •MAT1015Oppgradering av VigoVoksen •NAT1002 •NOR1211 •NOR1212 •NOR1213 •SAF1001 Standardvalg her er 4

5 •§4-13 Forskr.oppl. •FAM18 «Realkompetansevurdert» •Et helt fag godkjent skal benevnes Godkjent – som betyr bestått •Føres på vitnemål med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte •Skal i rubrikk for eksamenskarakter •Eksamensform skal ikke fylles ut Pkt.5.3 – Godkjent realkompetanse 5

6 •FAM03 «Jfr. vedlegg» •Godkjent deler av fag føres med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte •Stiplet linje i rubrikk for standpunkt og eksamen •År skal føres på som det året rkv ble foretatt RKV - Godkjent deler av fag 6

7 •«Følgende deler av faget er godkjent etter realkompetansevurdering •Deretter gjør dere rede for de delene av faget som er godkjent – kompetansemål •Vedlegget skal følge med kompetansebeviset/vitnemålet RKV - FAM03 «Jfr. vedlegg» 7

8 •§§3-10 og 3-46 forskr.oppl. •Noen fag kan tas som privatist på øverste nivå og få godskrevet lavere nivå •Fag på lavere nivå føres under rubrikk for eksamenskarakter som «Fritatt» og FAM17 «Bestått fag på høyere nivå». Eksamensform er tom •År føres som det året eksamen på øverste nivå er avlagt •Privatister kan ikke velge at karakterer på lavere nivå blir stående på dokumentasjon dersom de avlegger eksamen på høyere nivå Pkt.5.8 Karakterer på høyeste nivåfor privatister 8

9 •§ 4-23 forskr.oppl. Og læreplaner •Kun eksamensformer som er angitt i læreplanen •Privatisteksamen i NAT1002 føres som MP •Dersom tilrettelagt eksamen føres den opprinnelige eksamensformen på dokumentasjonen- uten merknad •Fag-/svenneprøve skal ikke ha eksamensform men FAM27 «Fagprøve» eller «FAM28 «Svenneprøve 6.1 Eksamensform 9

10 •§§ 3-35 og 4-28 •Skal føres som «IM» i rubrikk for eksamensform og aktuell eksamensform •FAM29 «Eksamen ikke avlagt» for de som ikke har dokumentert fravær •FAM39 «Dok. fravær jfr. § 3-35» for de som kan dokumentere fravær Pkt. 6.3 Ikke møtt til eksamen 10

11 •Dersom faget har to standpunktkarakterer kan privatister ta eksamen i hver del uavhengig av hverandre. Dersom de bare tar en eksamen beholder de eks.- eller standpunktkar. i den andre delen •Fag med en standpunktkarakter men to eksamensformer for privatister krever at de går opp til begge eksamenene Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer 11

12 • FAM43 «Fritatt fra fag» • Fk. kan etter søknad gi privatister og voksne deltakere i egne opplæringsløp, fritak fra fag som inngår i et utdanningsprogram som de tidligere har bestått fag som er likeverdig eller mer omfattende (uavhengig av tid og sted) • Føres med «Fritatt» i rubrikk for eksamens-karakter • Eksamensform skal være tom • Noen ganger kan faget føres med karakter i stedet for fritatt(overgangsordninger) Pkt.7.5 Fritak for privatister og voksne 12

13 •§4-15 forskr. Oppl. •FAM02 •Deltakere i særskilt opplæring for voksne kan få fritak fra vurdering i skriftlig sidemål •«Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter •År føres samme år som andre norskkoder Forts. fritak 13

14 •§ 4-16 forskr. Oppl. •FAM14 «Gjelder teoretisk del» •Fritak fra vurdering med karakter i praktisk del av kroppsøving •Karakter for teoretisk del føres med vanlig fagkode Forts. fritak 14

15 •§ 1-13 forskr.oppl. •FAM43 «Fritatt fra fag» •Fritak fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse (i skole) •Voksne i egne opplæringsløp •5 års allsidig yrkespraksis evt. inkludert opplæring i faget •«Fritatt» i rubrikk for eksamenskarakter •Eksamensform skal være tom Forts. fritak 15

16 •Forskrift om Prosjekt til fordypning http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Prosjekt-til-fordypning---Kunnskapsloftet/ •Praksis fra relevante yrkesfag gir fritak fra PFO •FAM03 «Jfr. vedlegg» •Føres som «Fritatt» i rubrikk for eksamenskarakter •År føres da praksis ble godkjent av fk •Vedlegg skal ha informasjon om hvilket yrkesfag det gjelder og omfanget av praksis •PFO4106 og PFO4209 •Vedlegget skal på riktig formular Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning 16

17 •§ 3-54 forskr.oppl. •FAM38 «Jf. §3-54 forskr. oppl.» •Voksne som tegner lærlingekontrakt og som har bestått tverrfaglig ex. på Vg3 •Programfag på Vg1 og Vg2, evt. Vg3 føres med omfang, fagkode og fagnavn •«Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter •Ikke ordinær eksamen på Vg2 •Fritatt for kroppsøving –«Fritatt» i rubrikk for standpunkt og FAM01 «Fritatt fra opplæring» •Fritatt for PFO –Samme som programfag •År føres som det året sentralgitt eksamen er avlagt Pkt.9.5 opplæring i programfag i bedrift som ordinært gis i skole 17

18 •§§ 3-42 og 3-55 •Tverrfaglig eks. og fagprøve dokumenteres med kompetansebevis •EKS: HSHEA3---- •Noen avviksfag må ha eks. i program-områder på Vg1 og Vg2 •Kan få vitnemål dersom de har bestått fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram Pkt.9.7 Praksiskandidater 18

19 •Programfag i skole med omfang, fagkode •«Fritatt» i rubrikk for standpunkt •FAM40 «Jf. Oppl.§3-5 forskr.§3-55» •År føres som det året den obligatoriske teorieksamen er bestått •Ordinær eksamen på Vg2 føres ikke •Fritak for PFO – som tidligere nevnt Føring av vitnemål for praksiskandidater 19

20 •VMM25 «Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet •Gjelder i 2012 inntil ny ordning er fastsatt •Forutsetter mindre enn 6 år bosetting i Norge. Må dokumenteres •Egen linje på vitnemålet •Fagkode NOR1049 på Vg3 studiespesialisering •Fagkode NOR1045 på yrkesfaglige utdanningsprogram •Gjelder kun skriftlig eksamen Pkt. 10.3 Skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for minoritetsspråklige 20

21 •§§ 1-12, 24-9 og 24-11 •Lister fra Udir som sammenlikner fag fra R94 med KL og ser på likeverdighet •http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Overgangsordninger/Overgangsordninger-fra-Reform-94-til- Kunnskapsloftet/ –felles allmenne fag i R94 likeverdig med fellesfag i KL –Studieretningsfag fra R94 likeverdig med programfag i studieforberedende utd.program i KL –Hvilke GK i R94 gir grunnlag for Vg2 i KL –Hvilke VK1 fr R94 som gir inntak i Vg3 KL – dette vil snart være oppdatert i Vigo –Fag som ikke er på listene er det skoleeier evt. rektor som fastsetter Kap. 13 Overgangsordninger 21

22 •§ 24-9 forskr.oppl. Og brev fra Udir 10.09.2007 •Normalt ordinære KLkoder •GK og/eller VK1 fra R94 som er fullført og bestått før 01.08.2010 og som er godkjent tilsvarende et Vg1 og/eller Vg2 i KL skrives som: –R94GK1---’’ med tekst «Reform 94 – grunnkurs for Vg1» – R94VKI---’’ med tekst «Reform 94 – VKI for Vg2» •Rubrikk for utdanningsprogram fylles ikke ut Pkt.13.2 Føring av programområder 22

23 •§§ 24-9 og 24-11 forskr.oppl. •Godkjente fag fra R94 føres med fagkode og fagbetegnelse i KL og med karakterer fra R94 •FAM13 «Fag 94 - angir fra R94 •År faget er vurdert i R94 •Karakteren 0 i R94 er 1 i KL •Fag fra R94 som ikke er videreført i KL kan føres som UPF9xxx (godkjente koder fra Udir) –Karakter fra R94 og FAM13 Pkt.13.3 Føring av fag og karakterer fra R94 23

24 •§§ 24-6 og 24-7 forskr.oppl. •Vår 2010 siste anledning til å utstede vitnemål og komp.bevis fra R94 – noen få unntak våren 2011 •Duplikat kan utstedes •Tabeller fra Udir viser hva som kan erstatte fag (se forrige side) 13.7 Dokumentasjon fra R94 og forbedring av fagkarakter 24

25 •Likeverdige eller mer omfattende enn fellesfag eller programfag i KL kan føres på dokumentasjon i KL •Fagkode i KL og FAM16 «Beståtte fag •Må inngå i konverteringstabell fra Samordna Opptak –http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/forbedringer-av-fag/http://www.samordnaopptak.no/info/poengberegning/forbedringer-av-fag/ •«Fritatt» i rubrikk for standpunkt •År føres det året faget var bestått i ordning før R94 •De som ikke har tilsvarende fag i KL –UPF og FAM16 •All dokumentasjon som har FAM16 skal ha VMM23 «Se vedlegg» 13.8 Fag fra ordninger før R94 25

26 •Vg1 i studieforb.program etter gammel ordning kan fullføre Vg2 matematikk etter ny ordning –Beholder standpunktkarakter fra Vg1 •Ny ordning –Vg1 MAT1011 el. MAT1013 –Vg2 MAT1015 el. MAT1017 13.9 Komb. i KL av matematikk etter gammel og ny ordning 26

27 •Om privatister § 3-10 •Oppmelding av privatister § 3-27 •Krav om bestått i fag for å framstille seg til fagprøve § 3-51 •Vurdering for lærlinger som har full opplæring i bedrift § 3-54 •Krav til fag- og svennebrev § 3-67 •Rett til vurdering § 4-1 •Realkompetansevurdering § 4-13 •Fritak for vurdering i sidemål §4-15 •Fritak for vurdering i praktisk del av kroppsøving § 4-16 •Rett til dokumentasjon § 4-31 •Vitnemål i vgo § 4-34 •Unntak for vilkår for å få vitnemål i yrkesfaglige utdannings-program §4-35 •Føring av karakterer i fag på vitnemål og komp.bevis § 4-37 •http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.htmlhttp://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html Diverse paragrafer som er aktuelle i forskr. Oppl. 27


Laste ned ppt "Februar 2012 Vigo Driftsorganisasjon FØRINGSSKRIVET FRA UDIR 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google