Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 1 Nasjonal energiomlegging og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 1 Nasjonal energiomlegging og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 1 Nasjonal energiomlegging og EUs energidirektiv. (Direktiv 2002/91/EF av 16.12.02 om bygningers energibruk) Konsekvenser og muligheter for regionale aktører i byggsektoren. Hvilke utfordringer byr det nye høgskolebygget på Kronstad på? Jon-Viking Thunes Teknisk Sjef

2 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 2 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Jon-Viking Thunes Siv.ing. VVS NTH/(NTNU) 1984 Teknisk sjef OPTICONSULT AS n SINTEF (forsker) n NTH (amanuensis) n NORGES FORSKNINGSRÅD (rådgiver) n HØYSKOLEN I BERGEN, INGENIØRUTDANNINGEN n SIV.ING. JOHAN THUNES A/S n THUNES PARTNERS A/S n OPTICONSULT A/S

3 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 3 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Et flerfaglig rådgivermiljø

4 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 4 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Opticonsult omfatter n 140 ansatte n Hovedkontor med vel 115 ansatte i Bergen (samlokalisering Storetveit) n Lokalkontorer i Stavanger, Stord, Odda, Førde, Florø, Svalbard n Budsjettert omsetning på ca 120 mill. kr

5 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 5 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Personellressurs Dr. ing. Siv. ing Siv. øk. Land- skapsark Siv. agr. Ing.DAK- personell Økonomi/ sekretariat Total 24512165139138

6 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 6 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Spesifikke kompetanseområder n Byggeteknikk n Elektroteknikk, tele, data n VVS, energi og miljø n Geoteknikk/geologi n VA n Anlegg (inkl bro m.m) n Arealplanlegging n Brannrådgivning n Samferdsel n Landskapsarkitekter n Prosjektadministrasjon n Byggeledelse n Byggelånskontroll n Taksering n El. taksering n Opticonsult teknisk drift – Forvaltning, drift, vedlikehold (program) – Miljøfyrtårn – Økoprofil

7 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 7 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Vi dekker de fleste prosjektoppgaver

8 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 8 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB “Energidirektivet” Direktiv om bygningers energibruk 2002/91/EC Formålet: n Effektivisere bygningers energibruk for å bidra til en bærekraftig utnyttelse av energiressursene. n energieffektivisere bygningssektoren for både å bidra til reduserte klimagass-utslipp og økt forsynings- sikkerhet.

9 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 9 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB “Energidirektivet” Fire hovedelementer n Innføre en felles metode for kalkulasjon av bygningers energibruk n Innføre minstekrav for ”energiytelse” for nye bygg og bygninger som renoveres n Innføring av energisertifikat for nye og eksisterende bygg n Innføre periodisk inspeksjon av klimaanlegg (kjøle- og ventilasjonsanlegg) over 12 kW og fyringsanlegg over 20 kW

10 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 10 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Plan – og bygningslov av 1997 REN: Veiledning til tekn. forskrift Kap. VIII Miljø og helse. Energibruk n Varmeisolering. Hver ytre bygningsdel skal ha U-verdi lik eller lavere enn oppgitte normative referanseverdier angitt i tabell i § 8 – 21 i teknisk forskrift. n Varmetapsramme. Energibehovet for å dekke transmisjons- varmetapet gjennom alle bygningsdeler skal ikke overstige en definert ramme. (Omfordelingsberegning). n Energiramme. Byggets netto energibehov til dekning av transmisjons-, infiltrasjons- og ventilasjonstap skal ikke overstige beregnet energiramme. Det gjøres fratrekk for tilskudd fra belysning, personer, utsyr og sol.

11 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 11 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Varmebalansen for et rom

12 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 12 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Dokumentasjon av energibruk EU – direktiv 2002/91/EC n Ny Energiramme. ET + EI +EV - r x ( eb + ep + eu + es) = Eramme Der r = %-andel utnyttbart varmetilskudd fra belysning, personer, utstyr og sol ET + EI + EV + Eb + Eu + Ekj = Eramme tot

13 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 13 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Minstekrav energiytelse (13 typer bygninger) Småhus150 kWh/m²Hoteller230 kWh/m² Boligblokk130 kWh/m²Restaurantbygg230 kWh/m² Barnehager160 kWh/m²Idrettsbygg180 kWh/m² Kontorbygg160 kWh/m²Forretningsbygg270kWh/m² Skolebygg130 kWh/m²Kulturbygg170 kWh/m² Sykehus320 kWh/m²Bygning for lett industri, verksteder 160 kWh/m² Sykehjem210 kWh/m² Høgskoler hvilke krav har de?

14 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB

15 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 15 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Bygningsnettverkets energistatistikk 2003 Bygningstype Antall bygg Totalt oppv. areal, m² Gj.snittlig temp. korr. spesifikk energibruk 62 Universitets- og høgskole bygninger 26283.742235,7 621 Bygn. med auditorie, lesesal m.v. 12133.130260,9 626 Annen universitets- og høgskolebygn. 13142.523218,9

16 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 16 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 1/4 plass 3/4 hus

17 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 17 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 19/20 lavt 1/20 høyt

18 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 18 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB UteInne

19 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 19 Kulturaksen

20 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 20 HatterTårn

21 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 21 U-etasje

22 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 22 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 2.etasje 3.etasje

23 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 23 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Bakkeplan

24 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 24 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB

25 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 25 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB

26 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 26 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Høgskolen i Bergen Ventilasjon n Fleksibilitet i bygget / framtidige løsninger n Optimalisering av sjaktareal / føringsveier n Oppdeling i hensiktsmessige enheter, ønske om stor grad av lokal behovs tilpasset styring n Gode inntakks / avkast løsninger 1. Skilt inntak/ avkast (ikke kortslutning) 2. Inntak hovedsakelig mot nord og øst 3. Integrert i bygget og skjermet for kraftig vind, stor fysisk avstand n Omrøring hovedsakelig / fortrengning delvis n Varmegjennvinning på ca 80% n Stor vekt på effektiv el. Bruk til vifter og pumper, mengde regulering m/ frekvensomformer

27 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 27 Høgskolen i Bergen Miljøplan Sentralt styringsverktøy

28 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 28 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Miljø: - Definisjon n Økologi / Ytre miljø – Byggets påvirkning på / samspill med de ytre omgivelser: LokalkIima ressursbruk og utslipp Estetikk Bestandighet n Innemiljø – Innemiljøets 7 søstre:Termisk miljø Atmosfærisk miljø Akustisk miljø Aktinisk miljø Psykososialt miljø Mekanisk miljø Estetisk miljø

29 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 29 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Fokuspunkter Definert av Statsbygg n Ta hensyn til lokale klimaforhold ved orientering og plassering på tomten. n Energibruk: Målsetting for nybygget at samlet energibehov ikke skal overstige 150kWh/(m 2 BTA år) n Bygningskroppen skal tåle Bergensklima både med tanke på slitestyrke og lekkasjer.

30 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 30 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Fokuspunkter n Ta hensyn til lokale klimaforhold ved orientering og plassering på tomten. – Solforhold – Vindforhold – Topografi – Transport

31 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 31 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Fokuspunkter n Energibruk: Målsetting for nybygget at samlet energibehov ikke skal overstige 150kWh/m 2 BTA/år n Bygningskropp – Dynamisk fasade (utvendige persienner). Høykvalitets vindusglass. Ulike løsninger tilpasset fasaderetning. – Dyp bygningskropp (mindre fasade pr gulvareal) – Skjermede fasader i gårdsrom (infiltrasjon) – Meget høy isolasjonsstandard og tette konstruksjoner – Stor fokus på å unngå kuldebroer i konstruksjonen – Fornuftige vindusarealer. Ingen glassfasader eller glassgårder

32 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 32 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Fokuspunkter n Energibruk: Målsetting for nybygget at samlet energibehov ikke skal overstige 150kWh/m 2 BTA/år n Tekniske anlegg – Meget høye virkningsgrader i alle komponenter. – Krav til SFP < 2.0. Fokus på effektiv pumpedrift. Mengderegulering. – Varmegjenvinning på 80% eller mer i luftbehandlingsanlegg. – Overvåking, styring, regulering. Stor grad av lokal behovstyring. – Hensiktsmessig oppdeling av systemenheter for fleksibel drift. – Sentral driftsovervåking, styring og kontroll. – Bruk av varmepumpeteknologi. Sesonglagring og gjenbruk av varme- / kjøle- energi i grunnen.

33 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 33 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Fokuspunkter n Bygningskroppen skal tåle Bergensklima både med tanke på slitestyrke og lekkasjer. – Tre hovedprinsipp for veggkonstruksjoner: n Stenderverk med utvendig platekledning n Standard glassprofiler med tette felt og glassfelt n Teglforblendet yttervegg – Takfall 1:50 med el.varme i taksluk (med automatikk) – I alle skjøter og sammenføyninger følges generelt prinsippet om to- trinns tetting mot både vann og vind.

34 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 34 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Dessuten: n Vekt på bruk av naturlige kjølemidler der dette er forenlig med andre forhold som sikkerhet m.m. n Sikring mot utslipp av ulik art til jord, luft og vann n Fettutskillere på kjøkkenavløp (ev. oljeutskillere) n Spesialfiltre på avtrekk fra laboratorieskap m.v. n Generell materialbruk ut fra hensynet til både innemiljø og ytre miljø (eks. unngå PVC, en del løsemiddelbaserte produkter m.m. n Effektive systemer for minimering av forbruk av rent vann (vannmålere, effektiv armatur, m.m.

35 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 35 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Vurdering n Bidrar til å få fokus på helt konkrete elementer i byggeriet. n Bidrar til å føre prosjektet i en bestemt retning n Bidrar til å bedre planleggingsprosessen n Bidrar til å redusere motsetningene mellom ”god arkitektur” og miljøkonsekvenser n Gir målbare resultater knyttet til miljøforhold n Bidrar til å gi miljøbegrepet et konkret innhold n Viktig at miljømålene ”henger i hop” og gjenspeiles i programkrav og kostnadsrammer

36 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 36 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Høgskolen i Bergen, Energibudsjett

37 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 37 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Hva betyr innføring av energidirektivet n Vi vil få standardiserte metoder for beregning av de ulike indikatorer for ”energimessig yteevne”. n I ny CEN-standard som er under utarbeidelse foreslås følgende slike indikatorer: 1. Levert energi (vil normalt bety kjøpt energi. Viktig for å få med alle virkningsgrader/tap i oms/distr) 2. Primærenergiforbruk. Beregnet ut fra levert energi og de aktuelle energislag. (Varmepumpe) 3. CO 2 - utslipp. Beregnet ut fra levert energi og de aktuelle energislag. (Direkte miljøbelastning) 4. Totale energikostnader. (Samfunnsøkonomi)

38 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 38 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Hva betyr innføring av energidirektivet n Bedre kontroll (lovpålagt) vil føre til bedre vedlikehold og dermed også bedre funksjon over tid. n Sertifikatordningen vil kunne få direkte betydning for omsetningsverdien av bygningen. Dette vil bidra til sterkere fokus på de gode energiløsningene. n Tvungen registrering av byggenes energidata vil bidra til betydelig bedre statistikkmateriell. n Vil lettere kunne vurdere/sammenligne ulike bygg opp mot hverandre. (benchmarking)

39 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 39 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Hva betyr innføring av energidirektivet for Opticonsult n Enda sterkere fokus på de gode løsningene. Behovet for kompetente aktører i byggeriet vil øke. n En god sertifiseringsordning vil direkte påvirke en bygnings omsetningsverdi og slik være med å øke ”verdien” av energieffektive løsninger. n Utarbeidelse av energisertifikat og periodisk kontroll av både klimaanlegg og fyringsanlegg vil kunne utgjøre en (betydelig) oppdragsmengde, og vil kunne sikre bedre og mer velfungerende anlegg generelt.

40 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 40 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Directive on the Energy Performance of Buildings (EPBD) n ”… trolig den mest betydningsfulle oppgraderingen av fagområdet VVS som noen gang har funnet sted i moderne tid.” n ” Faglig sett ligger det an til at VVS-bransjen vil måtte være den sentrale aktør ved realiseringen og oppfølgingen av direktivet” Rolf Ulseth, Førsteamanuensis ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU uttalte dette i siste bladet NORSK VVS 5-2005

41 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 41 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Høgskolen i Bergen, Maks effekt

42 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 42 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Oppføring av nye bygg (Article 5): n Nye bygninger skal oppfylle minimumskrav til bygningers energieffektivitet. n For bygninger med BRA > 1000 m² skal teknisk,miljømessig og økonomisk egnethet for alternativ energiforsyning vurderes og tas i betraktning. Slik vurdering skal utføres før arbeidene påbegynnes. For bygninger som oppføres, selges eller leies ut, skal et sertifikat for bygningens energieffektivitet fremlegges for eieren eller av eieren for kjøper eller leietaker (Article 7).

43 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 43 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Beregning av energieffektivitet n Beregningsmetoden skal minst omfatte følgende : 1. bygningens termiske egenskaper (ytre bygningsskall og innvendig skillevegger osv.) Inkl også lufttetthet. 2. varmeanlegg og varmtvannsforsyning, herunder isolasjonsegenskaper 3. klimaanlegg 4. ventilasjonsanlegg 5. innebygget lysanlegg (hovedsakelig den sektor som ikke brukes til boligformål 6. bygningens plassering og orientering, herunder uteklima 7. passiv solenergisystemer og solbeskyttelse 8. naturlig ventilasjon 9. inneklima, herunder planlagt inneklima

44 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 44 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Indikatorer for energiytelse n Skal ta hensyn til positiv virkning av: 1. aktive solenergisystemer og andre varme- og elektrisitetssystemer som bygger på fornybare energikilder (herunder VP ?). ”Levert energi” 2. elektrisitet fra kraftvarmeanlegg. ( 3. fjernvarme- eller nærvarmeanlegg for oppvarming eller kjøling 4. naturlig lys n Bygninger inndeles i forhold til egnet kategori

45 Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 45 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB Kriterier for sertifiseringsordning n Skal synliggjøre byggets energiflyt og forventede energikostnader n Skal ta hensyn til norske behov, ikke bare direktivtekst n Gi informasjon om energifleksibilitet, energibærer og byggets påvirkning på ytre miljø n Forståelig og brukervennlig framstilling av opplysninger n Informasjon skal være konsistent og holde høy kvalitet n Ordningen skal være enkel og kostnadseffektiv å utføre og å administrere n Enhetlig metode for nye/eksisterende bygg og for små/store bygg n Informasjon registreres og systematiseres slik at den kan kobles til nasjonale databaser


Laste ned ppt "Instanes AS • Monstad AS • Paradis Prosjektering AS • Svenkerud AS • Thunes Partners AS 14.06.05 EU-direktiv energi. HIB 1 Nasjonal energiomlegging og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google