Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Trenger vi et KS-opprør? 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Trenger vi et KS-opprør? 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Trenger vi et KS-opprør? 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

2 Hvilken organisasjon er KS? En interesseorganisasjon for de lokale grunnsteinene i det norske demokratiet – kommunene… eller… en aggressiv arbeidsgiver- organisasjon som går til angrep på så vel fagbevegelsens posisjoner som den norske modellen? 7. mai 2014 2Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland

3 Styringsrett og slett •En kjerne i konflikten mellom arbeid og kapital •Retten til å «lede og fordele arbeidet» •Gjelder eiers/arbeidsgivers rett til å organisere og styre arbeidet •Tett knyttet opp til den private eiendomsrett •Angrepet av fag- og arbeiderbevegelsen under dens radikale fase på 1920-tallet •Vesentlig del av klassekompromisset av 1935 •Begrenset av demokratiseringen i arbeidslivet 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland3

4 Demokratisering i arbeidslivet •Økt innflytelse over egne arbeidsbetingelser •Utviklet både gjennom lov- og avtaleverket •Forhandlingsrett, medbestemmelse, medvirkning, rett til informasjon og innsyn •Fra autoritære ledelsesformer til motivasjon, tillit, medvirkning og økt kontroll over eget arbeid •En bærebjelke i «den nordiske modellen» •KS sitt råkjør mot lærerne representerer derfor en kvalitativ endring i utviklingen av arbeidslivet 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland4

5 Demokratiets betingelser •Demokrati og medbestemmelse er prinsipper som nødvendigvis begrenser styringsretten •Partsforholdet skal sikre medbestemmelse og løsning av reelle interessekonflikter •Organisasjons- og ledelsesformer i arbeidslivet er avgjørende for utøvelse av medbestemmelse •Formelle rettigheter er viktige, men det er de reelle maktforholdene som er avgjørende 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland5

6 Et klimaskifte i arbeidslivet •«God ledelse» = mer styringsrett i følge KS •Kun en del av en større endring / tilbakeslag •Nye, gjerne amerikaniserte organisasjons- og ledelsesformer er på vei inn i arbeidslivet •Human Resource Management (HR, hard HR) •Lean production (tilbake til samlebåndet) •New Public Management – snever målstyring •Mer standardiserte arbeidsformer, framvekst av omfattende kontroll- og mistillitsregimer 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland6

7 «God ledelse» = styringsrett «KS’ synspunkter bygger på en hovedforutsetning, nemlig at bedre ledelse gir bedre skole. Innenfor anerkjent skoleforskning er dette ikke et kontroversielt standpunkt. Men dette forutsetter at lederne gis rom for å lede. Da er det lite hensiktsmessig med en rigid, sentral avtale som i detalj bestemmer hvordan skolens viktigste ressurs, lærernes arbeidstid, skal benyttes. Det hevdes at dagens avtale gir godt rom for lokale løsninger. […] Problemet er at avtalen inneholder bestemmelser som gir uforholdsmessig mye makt til dem som motsetter seg slike løsninger.» (KS’ brev til de politiske partiene, 11.2.2014) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland7

8 Taylorismen på veg tilbake •Vitenskapelig ledelse (scientific management) •Fokus på økt effektivitet og resultatmåling •Økt ledelseskontroll over arbeidsprosessen •Standardisering av arbeidsoppgavene •Profesjonen stykkes opp i enkeltoppgaver •Dekvalifisering av arbeidskrafta •Sentralisering av makt, desentralisering av ansvar 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland8

9 Medbestemmelse medvirkning •Mange melder fra om svekket medbestemmelse •Fra organisert medbestemmelse til individuell medvirkning – svekker kollektivet •Heller enn å anerkjenne interessekonflikter stilles det økende krav om enhet og lojalitet •Fagorganisasjonene spilles ut over sidelinjen •Ytringsfriheten under økende press – varsling •Sterk indirekte medvirkning gir også sterk direkte medvirkning, men det gjelder ikke andre veien 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland9

10 Medbestemmelse fortrenges «Økende krav om lojalitet flytter makt oppover i organisasjonen og begrenser dermed de ansattes handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Ledelsen legger dermed også i økende grad premissene for virksomheten. Her har ikke fagforeningene en opplagt plass, og medbestemmelse fortrenges til fordel for informasjon og uformelle drøftinger der ansatte har liten innflytelse på sentrale beslutninger.» (Udanningsforbundets Temanotat nr. 4/2013) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland10

11 Nyliberalismens menneskesyn •Homo økonomikus – maksimere egennytte •Konkurranse, del av menneskets natur •Grunnsteinen i økonomi og samfunn •Problemet: En ren ideologisk konstruksjon •Nyliberalismens menneskesyn, målstyring og markedstenking har også sneket seg inn i skolen 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland11

12 Synet på de ansatte •Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser •Fagforeningene forsvarer de ansattes privilegier •Befolkningens behov kommer i annen rekke •Det skapes en karikatur av de offentlig ansatte •Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet •Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller •I skolen innført gjennom test- og rapportregimet 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland12

13 «Utnytter kunder til egne formål» «[Lærerne] har sterke, klart definerte interesser, som høyere lønn, et kort skoleår, fravær av konkurranse, og ingen å stå til ansvar for – ikke akkurat identisk med fellesskapets eller elevenes interesser… Lærernes fagforeninger og skolens administratorer kan utnytte kunder som står uten valgfrihet til sine egne formål, som er å minimere arbeidsbyrden og maksimere lønn og andre goder.» (Amerikansk forsker og skolepolitiker, Herbert J. Walberg) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland13

14 «Ledere bør bestemme» «Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre.» (BI-rektor Tom Colbjørnsen) 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland14

15 Krigen mot de danske lærerne •Den rød-grønne regjeringen vedtok en ny skolereform, heldagsskole, i desember 2012 •Forutsatte utvidet arbeidstid for lærerne •KL (danske KS) kjørte bevisst for lockout •Nær 70.000 lærere lockoutet i fire uker •Regjeringen stanset konflikten med lov •Arbeidstidsavtalen opphevet – forberedelse og undervisningstid ble del av styringsretten 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland15

16 Ultimatum om arbeidstid «Enten giver man Danmarks Lærerforening magten over lærernes arbejdstid, eller også lader man skolelederen, i dialog med lærerne, bestemme fordelingen av arbejdstiden. Der er ikke nogen mellomvej, og vi kommer ikke til at forhandle, før lærerne giver sig på det punkt.» Michael Ziegler, forhandlingsleder for KL 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland16

17 Dansk lockout inspirerer KS «KS-direktør Per Kristian Sundnes henter inspirasjon fra lockouten av lærere i Danmark når KS onsdag starter forhandlinger om lærernes arbeidstid. […] Det er på ingen måte noen lockoutstemning hos oss, men de resultatene som KL, som tilsvarer KS, kom fram til, skulle vi gjerne sett i Norge også.» Kommunal Rapport, 18.11.2013 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland17

18 Krigen mot de norske lærerne •KS kjemper for å endre maktforholdene i skolen ved at arbeidstidsbestemmelsene underlegges arbeidsgivernes styringsrett •Dette representerer et grunnskudd mot det som i festtalene hylles som ’den nordiske modellen’ •Alvoret i dette forstås heller ikke av de rødgrønne representantene i KS-styret – noen er til og med er enige i KS sitt hardkjør •Forstås det fullt ut av fagforeningene i skolen? 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland18

19 Slik virker demokratiet i KS •KS sitt forhandlingsmandat ble gitt «etter grundig organisasjonsmessig behandling» •Basert på meningsmålinger utført av konsulent- selskapet Rambøll Management Consulting •Uklare spørsmål, lav svarprosent, tvilsom tolking •Ikke bare politikerne, men også byråkratiet spurt •PriceWaterhouseCoopers utarbeidet i 2009 KS’ grunndokument om ledelse og utvikling i skolen 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland19

20 KS: En ledende nyliberal kraft •En toppstyrt, udemokratisk organisasjon – alliert med NHO og internasjonale konsulentfirmaer •Hovedstyret: ikke « en politisk kamparena, men et forum for å finne fram til gode, samlende løsninger » •En klam, mainstream konsensuspolitikk rendyrket under Halvdan Skards ledertid (1992-2012) •Har gjennom de siste 20 årene utviklet seg til en ledende kraft i markedsliberaliseringen av Norge •For markedsorientering og konkurranseutsetting – negativ til modell- og kvalitetskommune-prosjektene 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland20

21 Med NHO som alliansepartner? «Kommunesektoren er ansvarlig for en betydelig del av våre velferdsoppgaver. KS bør derfor være varsom med hvem de allierer seg med. Dersom konkurranse- utsetting og privatisering blir et mål i velferdspolitikken, forlater vi verdi- grunnlaget for vår velferdsmodell.» Tore Nyseter, tidl. leder av FOU-avd. i KS, i Kommunal Rapport, 13.2.2014 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland21

22 Vi trenger et KS-opprør! •Hovedstyret i KS er ikke partipolitisk oppnevnt, men avspeiler styrkeforholdene i kommunene •Et markedsliberalt, hemmelig brorskap •Avpolitisering = å følge mainstream trender •Vi trenger en politisering av KS sitt styre •De som vil forsvare den nordiske modell og de ansattes medbestemmelse, må vise det i praksis •Kun et økt press nedenfra kan sørge for det – fra fagorganisasjoner, partimedlemmer og velgere 7. mai 2014 Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland22


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Trenger vi et KS-opprør? 7. mai 2014 1Tariffkurs Utdanningsforbundet Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google