Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysioterapeut Anniken Johansen Ergoterapeut Elizabeth Solhjem Torbjørnrud, 20.04.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysioterapeut Anniken Johansen Ergoterapeut Elizabeth Solhjem Torbjørnrud, 20.04.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysioterapeut Anniken Johansen Ergoterapeut Elizabeth Solhjem Torbjørnrud, 20.04.12

2 Rehabiliteringstjeneste  Støttefaggruppene er organisert i en egen avdeling under ledelse av Grete Heggheim  4 faggrupper samorganisert: Fysioterapi, Sosionom tjeneste, Klinisk ernæringsfysiolog, Ergoterapi.  Faggruppene jobber fleksibelt og server både medisinsk, ortopedisk, føden, Obs- post og intensiv + Poliklinisk tilbud  Både generalist og spesialist kompetanse  2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter har sin hovedarbeidsoppgaver i slagtunet. KEF og sosionom også del av slagteam(logoped leies inn ved behov)

3 Rehabiliteringsgrunnlag  Spesialisthelsetjenesteloven  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (samhandlingsreform)  Lov om pasient- og brukerrettigheter  Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator  Lov om helsepersonell

4 For hjerneslagbehandling  Helsedirektoratet (2010). Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS1688 Nasjonale faglige retningslinjer.  Helsedirektoratet (2010) Behandling og rehabilitering ved hjerneslag, Kortversjon. IS 1801 Nasjonale faglige retningslinjer.  Behandlingsforløp.

5 Forskrift § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering  ”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet” (Nasjonale faglige retningslinjer)  Rehabilitering reduserer kostnader forbundet med hjerneslag  Hjernens plastisitet i tidlig fase  Terapeutisk vindu

6 Sykehus rehabilitering. Felles for fysio og ergoterapi  Observasjon, oppdatering av pasientens status quo (akutt fase). Relevante informasjon  Strukturert kartlegging (eller utredning) innebærer at det skal være benyttet en spesifisert faglige metoder eller en definert fremgangsmåte (prosedyrer)for kartleggingen hvor den observerte tilstanden utredes og dokumenteres.  Trening benyttes i betydningen aktivisering av pasientens resurser med målsetting å øke funksjonsnivå dvs. Terapeuten instruerer og guider slik at pasienten for mest mulig aktiv deltakelse  Dokumentering: Funnene og metoden/fremgangsmåten som er benyttet skal fremgå av pasientens journal  Rådgivning til pasient, pårørende og andre faggrupper  Kompetanse heving og undervisning (Internt/eksternt/LMS)

7 Fysioterapi etter hjerneslag  Hvilke pasienter får fysioterapi??  HOVEDMÅL  Kartlegge funksjons- og aktivitetsnivå  Bidra til tidlig mobilisering og oppgaverelatert trening. Tilpasset individuelt ift medisinsk tilstand, utfall, ressurser, tidligere funksjonsnivå og pas’ egne mål og ønsker  Forebygge komplikasjoner som pneumoni, trykksår, DVT, smertetilstander, forkortet muskulatur

8 Fysioterapi - UTREDNING  Innhente informasjon om tidligere funksjons- og aktivitetsnivå, tilleggssykdommer og evt restriksjoner, spesielt ift mobilisering  Kartlegging av funksjons- og aktivitetsnivå må tilpasses den enkelte pasient.

9 Fysioterapiutredning  Grad av selvhjulpenhet under forflytning  Gangfunksjon, behov for ganghjelpemidler?  Balanse  Falltendens  Midtlinjeorientering/pushing  Grad av oppmerksomhet/neglect  Kraft  Tonus  Koordinasjon/styring  Tempo  Diadokokinese  Finmotorikk  Sensibilitet  Smertetilstander  Observasjon av kognitiv funksjon

10 Fysioterapiutredning  Standardiserte kartleggingsverktøy; MAS – Motor Assessment Scale  Motoriske tester for gangfunksjon og balanse; BBS – Bergs Balanse skala TUG – Timed Up and Go R/S – Reise/sette seg test

11 FYSIOTERAPITILTAK  Tiltak må tilpasses individuelt ift pas’ medisinske tilstand, utfall og ressurser samt tidligere funksjonsnivå og pas’ egne mål og ønsker.

12 FYSIOTERAPITILTAK Viktige kriterier for motorisk (re)læring etter hjerneslag  Oppgaverelatert trening  Høy intensitet  Tilstrekkelig mengde  Trening ”24 timer i døgnet”  Tidlig mobilisering  Forebygge komplikasjoner  Informere om tilstanden  Stimulere til aktivitet, egenmestring og deltagelse

13 VIDERE OPPFØLGING  Rehabilitering/sykehjem  Ekstern fysio  Kommunal fysio  Hjem uten oppfølging  LMS

14 ERGOTERAPI  Hjerneslag  Demens

15 Ergoterapi i akutt fase. Formålet med ergoterapiutredning ved hjerneslag  Avklare pasientens funksjonsnivå/ressurser  Samarbeid med andre faggrupper  Igangsetter umiddelbare rehabiliteringstiltak  Vurdering av kognitive ferdigheter  Evne til selvhjulpenhet i p-ADL. Før og nå  Avklare potensialet for videre rehabilitering.

16 Hensikt med kognitive utredning.  Kognitive funksjoner som har betydning for det dagliglivet:  Hukommelse  Konsentrasjon  Simultankapasitet  Tempo  Eksekutive funksjoner : ”administrerende direktør”  Planlegging, organisering  vurdering  kontroll av handlinger

17 Hjerneslag: Instrumenter for utredning Standard:  MMS-E.  Klokketest  Trail- making del A og B (Psykomotorisk tempo og oppmerksomhet) Supplerende: • RBANS (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status) • Konstruksjon oppgaver (klosser og lignende • RMBT (The Rivermead behavioural memory test) • Førekort: NorSDSA

18 RBANS, resultat

19 Når det gjelder demens  Standard:  MMS-E (2008) Grovt screeningsverktøy, tillegg til kliniske opplysninger  MMS 26-30: Ofte tilstrekkelig til kjøring, med mindre andre forhold taler imot  MMS 20-25: Ofte uforenlig med kjøring. Videre utredning og/eller praktisk prøve bør vurderes  MMS < 20: Diskvalifiserer for kjøring, dersom Fylkesmannen ikke finner meget gode holdepunkter for det motsatte (Strobel & Engedal 2008)  Klokketest (orienteringsevne og planmessig utføring)  Trail- making del A og B (oppmerksomhet/simultankapasitet. Psykomotorisk tempo) Kun når pasienten kjører bil • Supplerende: • RBMT • Avklare funksjonsnivå • Innhente komparendo opplysninger

20 Standard for vurdering av funksjonsnivå  Observasjon under praktiske aktiviteter  Barthel (maks 20 poeng)  Sunnaas ADL indeks (maks 36 poeng)  Suppleres med:  Samtale med pasienten  Informasjon fra ansvarlig sykepleie  Ev. pårørendes oppfattelse (afasi/akutt forvirring).  samtykke. Hjelpemidler: Kun ved langvarig behov.

21 Ergoterapeutens oppgaver  Gir informasjon, råd og veiledning  Igangsetter rehabilitering eller kompensatoriske tiltak  Bidrar til å avklare symptomer, rehabiliteringspotensiale og videre oppfølging (tverrfaglige møter)  Dokumenterer (journal)og rapporterer til neste ledd i rehabilitering. Anbefaler rehabiliteringstiltak  Henviser til kommune ergoterapeut  Avtaler videre oppfølging og ev. etterkontroll (synet/bilkjøring)

22 Førekort vurdering innebærer:  Motoriske ferdigheter  Evne til kommunikasjon  Pasientens oppfattelse av egen funksjonsnivå  Øyemotorikk og synsfelt. Suppleres med Cogpack program  Kognitiv utredning: NorSDSA + Trail-making, klokketest KONFRONTERE  Resultatene sammenliknes med tidligere prestasjon  Henvisning til trafikkskole. Biltilsynet?  Konfererer med geriater: andre medisinske faktorer ?  Avgjøre og tilbakemelding til pasienten. Kopi til fastlege Foto fjernet pga. copyright

23 NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment)

24 Videre oppfølging. Poliklinisk tilbud Først og fremst for innlagte pasienter:  Pas. Med synsforstyrrelser: inntil 10 ganger  Førekort: 3 måneder kontroll. Karantene over 3 måneder meldes til fylkeslege  Tilbud gjelder for: Hjerneslag- demens- Kols- hjerte, DIA osv. For ekstern pasienter:  Utredning av kognitiv egnethet til førekort (diag.?Ærlig.)  Demens utredning  Synsfunksjon (ikke synsstyrke)

25 Oppsummering: Rehabilitering og tverrfagligsamarbeid. Sammen ser vi mulighetene Foto fjernet pga. copyright

26 Referanser  Doidge, N. (2007) Den levende hjernen som endrer seg selv.  Ellekjær, H., Selmer, R. (2007) Hjerneslag – like mange rammes, men prognosen er bedre  Tidsskr Nor Lægeforen 2007  Engedal, K. og Wyller T. B. (2004) Aldring og hjernesykdommer.  Glover, J. C.(2001) Ny kunnskap om reparasjon av hjernen.  Indredavik, B. (2007) En effektiv slagenhet. –Hva er det? Tidsskr Nor Lægeforening. www.tidskriftet.no  Thommessen, B. og Wyller, T. B. (2007)Sykehusbasert rehabilitering etter hjerneslag. Tidsskr Nor Lægeforen  Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS 1348, 2011  Helsedirektoratet (2010). Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS1688 Nasjonale faglige retningslinjer  Carr, J & Shepherd, R. (2003) Stroke rehabilitation – Guidelines for Exercise and Training to Optimize Motor Skill  Shumway-Cook, A & Wollacott, M.H (2012) Motor Control – Translating Research into Clinical Practice


Laste ned ppt "Fysioterapeut Anniken Johansen Ergoterapeut Elizabeth Solhjem Torbjørnrud, 20.04.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google