Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsveiledning som medforfatterskap Drøbak, 26.10.11 Beate I. Hovland, Lovisenberg diakonale høgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsveiledning som medforfatterskap Drøbak, 26.10.11 Beate I. Hovland, Lovisenberg diakonale høgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsveiledning som medforfatterskap Drøbak, 26.10.11 Beate I. Hovland, Lovisenberg diakonale høgskole

2 Intersubjektivt ansvar •Profesjonelt ansvar er først og fremst intersubjektivt –Kan ikke løsrives fra kontekst og samspill –Må knyttes til formålet en er sammen om •Profesjonell praksis har alltid forholdt seg til det intersubjektive, og dermed også til det narrative –Det som utspiller seg i selve møtet –Den historien de involverte har med seg –Veien videre •Veiledere utfordres til medforfatterskap til andres livsfortelling •Hvordan den andres livsfortelling møtes, har betydning for om møtet oppleves hjelpsomt eller ikke

3 Hvordan blir vi dem vi blir? •Levde fortellinger har sentrale fellestrekk med litterære fortellinger –Seleksjon, konstruksjon og kontekst •”Et liv er ikke det som har hendt et menneske, men hva en husker, og hvordan en husker det” (G.G.Marquez) •En livshistorie: En selektert personlig historie («krøniken») + fortolkningen av denne historien → Både det som skjer mennesker (fysisk/relasjonelt), og fortolkningen av det, kan skape problemer for folk

4 Hvordan blir vi dem vi blir? •Hva påvirker seleksjonen? –Betydningsfulle hendelser •Emosjonelt ladede •Tolket som betydningsfulle av nære andre/kulturen –Livsfaser og livsprosjekt •Konstruksjonens begrensninger –Kroppens opplevelser –Tilgjengelige fortolkninger •Personlig identitet: –En forhandling mellom kroppslige opplevelser og kulturelle fortolkninger/fortellinger –En forhandling mellom egen og andres forståelse av en selv

5 Noen vilkår for medforfatterskap •Medforfatterskap er f.o.f. et allment fenomen –Ingen er suveren forfatter til egen livsfortelling –Utvikling av en livsfortelling forutsetter aksept for det som fortelles, fra nære andre og kulturen –Andres respons har betydning for hvilken rolle enkeltfortellinger tillates å spille •Med medforfatterskap følger makt –Øker i takt med graden av avhengighet, underlegenhet og utsatthet hos den andre

6 Noen vilkår for medforfatterskap •Vi hører/møter alltid en fortelling i utvalg –Livsfortellinger/selvpresentasjoner/videreformidling av andres fortellinger er alltid et resultat av seleksjon og fortolkning –Utvalg og presentasjonsform henger sammen med selvforståelse, forståelsen av de(n) andre og fortolkning av konteksten –Det relasjonelle er styrende for innholdet

7 Noen vilkår for medforfatterskap •Vi hører/møter alltid en ”virtuell” fortelling –Vår egen livsfortelling kan begrense den andres mulighet til å presentere seg selv på egne premisser –Ord og begreper kan gis forskjellig innhold og fortolkning og vekke ulike assosiasjoner og følelser hos forteller og tilhørere –”Huller” fylles ut og mønstre identifiseres ut fra egen erfaringsbakgrunn

8 Medforfatterskapets farer – krenkelser av den andres verdier og selvforståelse •Mistro –Mistro = avvisning –Den andre forteller alltid sannheten. Utfordringen er å finne ut hva vedkommende forteller sannheten om. •Vektforskyvning –Å kommentere noe den andre ikke har tematisert eller invitert til, er en risikosport •Manglende respons –Passivitet = manglende interesse = manglende verdi? •Framprovosering –Faren for å krenke mentale grenser –Hva er det relevant å spørre etter, når skal vi trosse motstand?

9 Medforfatterskapets farer – krenkelser av den andres verdier og selvforståelse •Fordømmelse •Fremmed(gjørende) fortolkning –Treffer fortolkningen den andres opplevelse av seg selv og sin situasjon? •Begrensende fortolkninger (reduksjonisme/stereotypisering) –Kategoriseringer kan redusere den andres handlingsrom og livsmuligheter •Skjematisering –Når det kun vises interesse for opplysninger som passer inn i en bestemt metode/kjente referanserammer

10 Medforfatterskapets farer – krenkelser av den andres verdier og selvforståelse •Fortielse –Får vi del i fortellinger om overgrep som bør formidles videre? •Manglende oppfølging –Bør vi invitere til full åpenhet hvis vi ikke kan følge opp eller love konfidensialitet? •Misbruk –Å bringe videre uten tillatelse –Å bringe videre en fortelling i en fortolkning som ikke samsvarer med førstefortellerens

11 Medforfatterskapets muligheter •Å bevitne, anerkjenne og dele livsfortellinger –Betydningen av å ha et vitne til egen erfaring –Integrering av negative hendelser –Medisin mot sosial og følelsesmessig isolasjon –Hjelp til å fastholde identitet og egenverd –Behov for forsoning? («Life review»)

12 Medforfatterskapets muligheter •Nyfortolkning av livsfortellingen –Viktig ved selvdestruktive og dysfunksjonelle livsfortellinger «When the mind is locked, relationship is the key» (D.B.Stern) –”Råmaterialet” ligger fast, men fortolkningen kan endres Avgjørende: ”En fornemmelse av muligheter”, ”narrativ frihet” Forutsetter: Nye perspektiver, ”partners in thought” –Startpunkt: Utforsking og anerkjennelse av den andres opplevelse

13 Nyfortolkning av livsfortellingen •Destruktive livsfortellinger/selvforståelser –Reduksjonistiske, éndimensjonale –Enerådende; blinder for andre perspektiver –Fusjon mellom problem og person •Mottrekk: –Narrativ utforsking av ”landscape of action” og ”landscape of consciousness” (J.Bruner) –Arbeid med ”vi-historienes” innflytelse på ”jeg-historien” –Motfortellinger og avvikende episoder •Nyfortolkning kan aldri kompensere for behovet for ytre endringer

14 Medforfatterskapets muligheter •Sammen forfatte en fortsettelse –Hvordan er vedkommende kommet «hit»? –Hvordan går vi best videre herfra? •Imaginær utprøving av alternative fortsettelser –Behovet for dialog når flere er involvert med ulike perspektiver •Anerkjennelse og utforsking av de ulike perspektivene øker sannsynligheten for en felles fortsettelse som kan aksepteres av alle •Gjenfortelling –Etiske utfordringer: •Seleksjon og fortolkning •Kontekstbytte •Anonymisering

15 Viktig kompetanse for å utøve et ansvarlig medforfatterskap •Situasjonsforståelse og kontekst- og kultursensitivitet –Ingen standardisert tilnærming er mulig •Viktige egenskaper og holdninger som: –Et mest mulig åpent sinn, raushet –Trygghet, mot og tåleevne –Ekthet, nysgjerrighet og interesse –Konsentrasjon –Fleksibilitet –Evne og vilje til å knytte bånd –Åpenhet for egen endring •«Narrativ kompetanse»: Evne til å lese og fortolke en situasjon i lys av den større sammenhengen

16 For referanser m.m.: •Hovland, B.I. (2011) Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid. Gyldendal akademisk.


Laste ned ppt "Arbeidsveiledning som medforfatterskap Drøbak, 26.10.11 Beate I. Hovland, Lovisenberg diakonale høgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google