Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er det viktig med utredning av personer som er rammet av demens? Harald A. Nygaard NKS Olaviken Behandlingssenter Seksjon for geriatri Haraldsplass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er det viktig med utredning av personer som er rammet av demens? Harald A. Nygaard NKS Olaviken Behandlingssenter Seksjon for geriatri Haraldsplass."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er det viktig med utredning av personer som er rammet av demens? Harald A. Nygaard NKS Olaviken Behandlingssenter Seksjon for geriatri Haraldsplass Diakonale Sykehus og Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB

2 Demens er en • kronisk • ervervet • uhelbredelig • og vanligvis progredierende lidelse

3 Harvey, Fox, Rossor. Dementia handbokk, 1999

4 Demens • en kriteriebasert sykdom • sterkt knyttet opp til hukommelsesfunksjonene • psykiske symptomer som første tegn på demens er undervurdert

5 Korttidshukommelse minutters varighet Langtidshukommelse Episodisk hk konkrete hendelser/tid/sted Semantisk hk fakte/kunnskap/ generell informasjon Prosedural hk lærte/innøvde handlinger Etter: Engedal & Haugen, 1996

6 Hukommelse Episodisk>semantisk>prosedural Oppmerksomhet/konsentrasjon Delt>fokusert > generrell oppmerksomhet Eksekutive funksjoner Abstraksjon, problemløsning, planlegging, dømmekraft Stedsorientering Nye omgivelser> fremmede omgivelser Språk Benevnelse > produktivitet> semantikk> fonologi >syntakse Visuo-spatiale ferdigheter rom,retning, konstruksjon Basale sensoriske og motoriske funksjoner Kognitive funksjoner og demensutvikling Lett demensAlvorlig demens Kognitive funksjoner

7

8 Kriterier for demens etter ICD 10 I.1 Svekket hukommelse, i sær for nyere data 2 Svekkelse av andre kognitive funksjoner (eks. abstraksjon, dømmekraft, tenkning, planlegging) Den kognitive svikten må influere på dagliglivets funksjoner Mild: påvirker normale daglige aktiviteter Moderat: klarer seg ikke uten hjelp av andre Alvorlig: nødvendig med kontinuerlig pleie og tilsyn II Bevart bevissthet tilstrekkelig til å bedømme pkt I III Svekket emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd med en eller flere av følgende: 1 emosjonell labilitet2 irritabilitet 3 apati4 unyansert atferd IV varighet minst seks måneder

9

10 18. sosial tilbaketrekking …..

11 Jost & Grossberg. JAGS 1996. The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer’s disease

12

13

14 De viktigste former for demens • Alzheimers sykdom 50 - 60% • Vaskulær demens 1 - 20% • Demens med Lewy legemer • Frontotemporallappsdemens • Alkoholrelatert demens • Demens ved Parkinsons sykdom

15 Behandling av demens • forsøke å forstå den demente • informere • optimalisere miljø • kosthold • stimulere/aktivisere • sanere medikamenter • behandle somatiske og psykiske lidelser • antidemensmedikamenter

16 Utredning av demens - to innfallsvinkler • henvendelse fra pasient/pårørende •case finding?

17 Utredning av demens Screening tester ANAMNESE (intervju pasient og pårørende, kognitiv, psykisk, sosial fungering, ADL/IADL) Medikamenter Somatisk & nevrologisk undersøkelse Lab.: B12, folat, homocystein, MMA, TSH,kalsium, albumin, leverprøver, HIV?, lues?, borrelia? CT/MR

18 Har du mistanke om at vedkommende har en kognitiv svikt? • er dette nytt? • hvordan har vedkommende vært / fungert ført? • hvordan er det med syn og hørsel? • sosial nettverk - manglende mental stimulering? • hvordan er det med kostholdet? • alvorlig kronisk somatisk sykdom eller fysisk svekkelse? ----->

19 Har du mistanke om at vedkommende har en kognitiv svikt? •akutt somatisk sykdom eller forverring av kronisk sykdom? • endringer i den senere tid - nye legemidler? • nedstemt? • stress? bekymringer? • avsett tid, ta deg tid og ta en prat med vedkommende ------>

20 Noen enkle tester ved utredning av demens Mini Mental Status Examination (MMSE) Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) Clinical Dementia Rating (Klinisk demensvurdering (CDR-KDV) Klokketest/CLOX

21 IQCODE - Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly Hvordan fungere vedkommende sammenliknet med for 10 år siden? 1. mye bedre, 2. litt bedre, 3 ikke særlig forandret, 4. litt verre, 5. mye verre • gjenkjenne ansikter familie/venner • huske opplysninger om fam/venner • huske samtale etter noen dager • huske egen adresse og telefonnum. • husker hvor ting vanligvis er oppbevart • tilpasse seg endringer i daglige rutiner lære seg å bruke nytt redskap eller apparat i huset • huske ting som hendte i ungdommen • huske navn familie/venner • huske ting som nylig har hendt • glemmer midt i en setning • husker dag og måned • husker hvor ting ligger selv når de ikke ligger på vanlig plass • vite hvordan kjente husholdningsapparater brukes ------------>

22 IQCODE - Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly • forstå meningen med uvanlig ord • følge handlingen i en bok eller på TV • kjenne til viktige historiske begivenheter • ta avgjørelser i dagliglivet • ta hånd om personlig økonomi, bank, pensjon mm. • regneferdigheter i dagliglivet, f.eks, vite hvor mye mat om skal kjøpes inn, hvor lang tid det går mellom besøk fra familie og venner mm. • lære seg å bruke nye ting generelt • huske ting hun/han lært i ungdommen • forstå artikler i aviser eller blader • skrive brev til venner eller sette opp forretningsbrev • håndtere penger ved innkjøp • bruke sin intelligens til å forstå ting som skjer og resonnere fornuftig ------->

23 Pleiere må bruke sin kunnskap om demens og sin kjennskap til den enkelte pasient for å bedre demensdiagnostikken 123 sykehjemspasienter CDR (KDV)Demens (ICD-10) janeiSum ja73 8 81 nei 042 42 Sum7350123 Nygaard & Ruths, 2003

24 Mulig årsaker til demens eller kronisk kognitiv svikt • nevrodegenerative sykdommer • vaskulære sykdommer • subdurale blødninger • vasculitter • Endokrine årsaker: • diabetes mellitus • thyreoidealidelser • hyperparathyreoidisme ………….>

25 Mulige årsaker til demens eller kronisk kognitiv svikt ….. • vitaminmangel (b-vitamin-komplekset) • systemiske sykdommer • lungesykdommer • anemi • hjertesvikt • nevrologiske sykdommer og traumer • normaltrykkshydrocephalus • hodeskader • tumores • MS …………>

26 Mulige årsaker til demens eller kronisk kognitiv svikt ….. • infeksjoner • syfilis • encephalit • borrelia • HIV/AIDS • metabolske • kronisk nyre/leversykdom …………>

27 Hvor reversible er potensielt reversibel demens? Fordeling av diagnoser Alzheimers sykd.57%Multiinfarkt demens13% blandet0,8%infeksjon0,6% metabolsk1,5%neoplasi1,5% NPH1,6%subduralt hematom0,4% depresjon4,5%medikamenter1,5% posttraumatisk0,4%anoksi0,2% Huntingtons sykd.0,9%parkinson1,2% andre årsaker6,9% 1 ikke dement3,7% 1 alkohol 42% 2889 pasienter, 32 studier. Clarfield AM Ann Int Med 1988; 109:476-86

28 Hvor reversible er potensielt reversibel demens? Oppfølging: 11 studier, 1051 pasienter Diagnoser for pasienter med reversibel demens (% av alle) delvishelt reversibel legemidler16,511,7 depresjon17,5 8,7 metabolsk 9,7 5,8 NPH 7,8 2,9 subduralt hematom 4,9 1,0 neoplasi 3,9 andre 8,7 1,0 2889 pasienter, 32 studier. Clarfield AM Ann Int Med 1988; 109:476-86

29 Mulige psykiske bivirkninger av medikamenter (utvalg) Medikament Forvirring Hallusinasjon Depresjon Tagamet+ Losec++ ACE-hemmere+ Betablokkere++ Morfin+ Tegretol+++ Madopar/Sinemet++ Valium+ Sarotex+

30 2889 pasienter, 32 studier. Clarfield AM Ann Int Med 1988; 109:476-86 Hvor reversible er potensielt reversibel demens? Oppfølging: 11 studier, 1051 pasienter Diagnoser for pasienter med reversibel demens (% av alle) delvishelt reversibel metabolsk(9,7)(5,8) thyreoidea5,81,0 B12-1,0 kalsium1,9- lever1,9- andre-3,9

31 … we conclude that fully reversible dementia is no greater than 1.5% Boustani M. Screening for dementia. Systematic evidence review. June 2003

32 Reversibility of dementia in hypothyroidism kvinne 59; 1 ½ år depressiv, tiltakende sosial tilbaketrekning, psykomotorisk retardert. TSH sterkt forhøyet. Rp. tyroksin MMSWAIS før beh. 1983 etter 2 mndr 2483 etter 7 mndr30100 etter 19 mndr 29100 Konklusjon: beh. av hypotyreose må avventes 1 ½ år før konklusjon om reversibilitet kan treffes Haupt & Kurz. J Neurol 1993; 240: 333-5

33 Diabetes mell …..> Incidens av Alzheimers sykdom pr. 100.000 Rochester Minn. Leibson & al. Am J Epidemiol 1997; 145: 301-8 menn med diabetes mell. kvinner med diabetes mell. kvinner uten diab. mell. menn uten diab. mell. Sukkersyke og Alzheimers sykd. Diabetes mell …..>

34 Sannsynligheten (OR) for å klare en hukommelsestest (delayed-recall) hos personer med inndelt etter konsentrajson av homocystein (Morris & al. Am J Clin Nutr 2001; 73:927-33) Demens - kognitiv svikt - vitamin B-kompleks

35 Mangel på b-vitaminkompleks • folatmangel  forhøyet homocysteinsyre • vitamin b-12 mangel  forhøyet homocysteinsyre • homocysteinsyre forhøyet av andre ukjente? grunner

36 Effekt av behandling med B-12 & folat Nilsson K & al. Int J Geriatr Pychiatry 2001;16:609-14 Homocystein,  mol/L 19,9 (n=17) føretterføretter Alder7479 kobalamin 1 248487 * 209701 ** b-folat 2 4171071 * 274826 ** Homocystein14,38,3 ** 27,511,0 *** Metylmaleon 3 0,270,250,380,26 ** MMS21211721 ** SKT16151915 ** Referanseområde: 1 110-650; 2 125-500; 3 øvre grense 0,41 Nilsson & al ………>

37 Primær faktSekundær f.Tilstand autonomPredisponerende forhold diuretika væsketap psykofarmaka Parkinsons sykdom feber, smerte pneumoni delirium synssvekket toksisk agitert atferd sykehus -søvnforstyrrelser fremmede omgivelser hallusinasjoner Delirium - mulitetiologi

38 Risikofaktorer for delirium • høy alder • hjerneskade • depresjon • bruker medikamenter med antikolinerg effekt • nedsatt syn • dårlig hørsel

39

40 Viktige utløsende årsaker for delirium Somatiske sykdommer / tilstander • kardiovaskulære sykdommer • infeksjoner • metabolske • anemi • brudd • urinretensjon

41 Viktige utløsende årsaker for delirium Andre forhold • abstinens (benzodiazepiner, alkohol) • stress (kriser, miljøforandringer)

42 medikamenter ………> Medikamenter som kan utløse eller medvirke til delir medikamentrisikokommentar antidepressivahøyTCA nevroleptikahøyvanligst med de gamle medik. steroidermodved hlye doser digitalislav H2-blokkerelavspes. cimetidin omeprazollav kolinesterasehemmerelav?hallusinasjoner, agitert atferd furosemid?antikolinerg alkoholhøy

43 Medikamenter som kan utløse eller medvirke til delir medikamentrisikokommentar Benzodiazepinerhøyunngå BZD med lang t/2 antihypertensiva  -  -blokkeremodmareritt (Trandate, Karvedilol)  -blokkere modmareritt, søvnforstyrrelser ACE-hemmerelavsøvnløs, forvirring, drømmer, nedstemthet NSAIDSmod opioiderhøyspes. petidin, fortralin antiparkinsonmedisinhallusinasjoner, forvirring, søvnforstyrrelser antikolinerghøydisipal, akineton dopaminergehøysinemet, madopar dopaminagonisthøycabaser medikamenter ………>

44 Lovisenberg sykehus 58 pas., alder 76-98 år. 14 (24%) hadde delirium Viktigste diagnosene hjertesvikt 6 hjerneslag (gammelt)4 infeksjon3 malign sykdom3 Viktigste medikamenter digitalis3H2-blokker2 NSAIDS2antihistamin2 antipsykotika2benzodiazepiner2 Brækhus & Engedal Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 2612-5

45

46

47 Delirium - behandling 1. utrede mhp akutt intervensjon 2. best mulig kommunikasjon. NB! syn, hørsel 3. trygt, rolig, oversiktlig miljø 4. pass på væsketilførsel 5. pass på miksjon og obstipasjon 6. pass på farene ved sengeleie 7. minst mulig medikamenter 8. uro, hallusjonasjoner, alvorlig søvforstyrrelse må behandles

48 Noen forskjeller mellom delirium og demens DeliriumDemens debutraskgradvis forløpfluktuerendestabilt, gradvis progresjon varighettimer/ukermåneder/år døgnrytmeforstyrretofte normal bevissthetnedsattklar hukommelsenedsattnedsatt tenkningforstyrretnedsatt persepsjonforvrengtnormal


Laste ned ppt "Hvorfor er det viktig med utredning av personer som er rammet av demens? Harald A. Nygaard NKS Olaviken Behandlingssenter Seksjon for geriatri Haraldsplass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google