Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være medforfatter til en annens livsfortelling – betingelser, farer og muligheter LANDSKONFERANSEN FOR SOSIALT ARBEID I SOMATISKE SYKEHUS, Oslo 20.09.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være medforfatter til en annens livsfortelling – betingelser, farer og muligheter LANDSKONFERANSEN FOR SOSIALT ARBEID I SOMATISKE SYKEHUS, Oslo 20.09.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å være medforfatter til en annens livsfortelling – betingelser, farer og muligheter LANDSKONFERANSEN FOR SOSIALT ARBEID I SOMATISKE SYKEHUS, Oslo 20.09.12 Beate Indrebø Hovland

2 Narrativ etikk •Holder sammen mange og ulike aspekter av betydning for menneskers handlingsliv –Kroppslig utrustning og opplevelser, kognisjon og følelser –Relasjoner og samspill –Fysiske omgivelser og sosial organisering –Kulturens fortellinger/fortolkninger/rammeverk (språkliggjøring/kategorisering) •Et utgangspunkt: –Det fins viktige fellestrekk mellom den måten litterære fortellinger og menneskers livshistorier konstrueres og gis mening på

3 Profesjonell praksis og det narrative •Profesjonell praksis har alltid forholdt seg til det narrative –Den historien de involverte har med seg –Det som utspiller seg i selve møtet –Veien videre •Helseproblemer og livskriser påvirker livsfortellingen og selvforståelsen –Brudd i forløpet, manglende sammenheng, misforhold mellom kroppslige opplevelser og fortolkning, begrensninger •«My story is broken, can you help me fix it?» (H.Brody 1994) –Profesjonelle får ofte rollen som medforfatter til andres livsfortelling

4 Hvordan blir vi dem vi blir? •Levde fortellinger har sentrale fellestrekk med litterære fortellinger –Seleksjon, konstruksjon og kontekst •”Et liv er ikke det som har hendt et menneske, men hva en husker, og hvordan en husker det” (G.G.Marquez) •En livshistorie: En selektert personlig historie («krøniken») + fortolkningen av denne historien •Vi er vår livshistorie

5 Hvordan blir vi dem vi blir? •Hva påvirker seleksjonen? –Betydningsfulle hendelser •Emosjonelt ladede •Tolket som betydningsfulle av nære andre/kulturen –Livsfaser og livsprosjekt •Konstruksjonens begrensninger –Kroppens opplevelser –Tilgjengelige fortolkninger •Personlig identitet: –En forhandling mellom egen og andres forståelse av en selv –En forhandling mellom kroppslige opplevelser og kulturelle fortolkninger/fortellinger

6 Hvordan blir vi dem vi blir? •Forskjellige samfunn og (sub)kulturer gir forskjellige fortolkninger av en krønike –Hvilke dominerende fortellinger/bilder/forestillinger om det meningsfylte, gode, verdige og ønskelige liv fins tilgjengelig i vår kultur? –Både det som skjer mennesker (fysisk/relasjonelt), og fortolkningen av det som skjer, kan skape problemer for folk •Hvis sykdom og livskriser gjør at mennesker bryter med kulturens idealer, kan de slite med skam i tillegg til byrdene ved det som skjer dem

7 Noen vilkår for medforfatterskap •Medforfatterskap er f.o.f. et allment fenomen –Ingen er suveren forfatter til egen livsfortelling –Utvikling av en livsfortelling forutsetter aksept for det som fortelles, fra nære andre og kulturen –Andres respons har betydning for hvilken rolle enkeltfortellinger tillates å spille •Med medforfatterskap følger makt –Øker i takt med graden av avhengighet, underlegenhet og utsatthet hos den andre –Profesjonelle kan konstruere fortellinger om den andre som fører til uønskede intervensjoner

8 Noen vilkår for medforfatterskap •Vi hører/møter alltid en fortelling i utvalg –Livsfortellinger/selvpresentasjoner er alltid et resultat av seleksjon og fortolkning –Utvalg og presentasjonsform henger sammen med selvforståelse, forståelsen av de(n) andre og fortolkning av konteksten –Hvilket bilde av oss selv kan vi leve med til enhver tid? –Det relasjonelle er styrende for innholdet •Vi hører/møter alltid en ”virtuell” fortelling –Vår egen livsfortelling kan begrense den andres mulighet til å presentere seg selv på egne premisser

9 Medforfatterskapets farer – krenkelser av den andres verdier og selvforståelse •Mistro •Vektforskyvning •Manglende respons •Framprovosering •Fordømmelse •Fremmed(gjørende) fortolkning •Begrensende fortolkninger (reduksjonisme/stereotypisering) •Skjematisering •Fortielse •Manglende oppfølging •Misbruk

10 Medforfatterskapets muligheter •Å konstruere den andres livsfortelling Kilder: Fortellingsfragmenter, kroppens fortellinger, nære andres fortellinger •Å bevitne, anerkjenne og dele livsfortellinger –Integrering av negative hendelser –Medisin mot sosial og følelsesmessig isolasjon –Hjelp til å fastholde identitet og egenverd –Behov for forsoning? («Life review»)

11 Medforfatterskapets muligheter •Nyfortolkning av livsfortellingen –Viktig ved selvdestruktive og dysfunksjonelle livsfortellinger «When the mind is locked, relationship is the key» (D.B.Stern) –”Råmaterialet” ligger fast, men fortolkningen kan endres –Utforsking og anerkjennelse av den andres opplevelse må gå forut for forslag til alternative fortolkningsmuligheter –Arbeid med ”vi-historienes” innflytelse på ”jeg-historien”, motfortellinger og avvikende episoder –”Partners in thought” og ”narrativ frihet” –Nyfortolkning kan aldri kompensere for behovet for ytre endringer

12 Medforfatterskapets muligheter •Sammen forfatte en fortsettelse –Hvordan er vedkommende kommet «hit»? –Hvordan går vi best videre herfra? •Imaginær utprøving av alternative fortsettelser –Behovet for dialog når flere er involvert med ulike perspektiver •Anerkjennelse og utforsking av de ulike perspektivene øker sannsynligheten for en felles fortsettelse som kan aksepteres av alle –Når forfatterskapet må overlates til andre •Livsfortellingens betydning for vurdering av beslutningskompetanse •Hva når det er et misforhold mellom tidligere uttrykte kompetente ønsker og den andres nåværende velferd? –”Når var jeg mest meg selv?” –Mennesket er hele sin livshistorie

13 Viktig kompetanse for å utøve et ansvarlig medforfatterskap •Situasjonsforståelse og kontekst- og kultursensitivitet –Ingen standardisert tilnærming er mulig •Viktige egenskaper og holdninger som: –Et mest mulig åpent sinn, raushet –Trygghet, mot og tåleevne –Ekthet, nysgjerrighet og interesse –Konsentrasjon –Fleksibilitet –Evne og vilje til å knytte bånd –Åpenhet for egen endring •«Narrativ kompetanse»: Evne til å lese og fortolke en situasjon i lys av den større sammenhengen

14 For referanser m.m.: •Hovland, B.I. (2011) Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid. Gyldendal akademisk.


Laste ned ppt "Å være medforfatter til en annens livsfortelling – betingelser, farer og muligheter LANDSKONFERANSEN FOR SOSIALT ARBEID I SOMATISKE SYKEHUS, Oslo 20.09.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google