Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haukeland Universitetssykehus Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Bakgrunn for sonderingsmøte Stavanger 13.2.2004 •Internasjonale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haukeland Universitetssykehus Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Bakgrunn for sonderingsmøte Stavanger 13.2.2004 •Internasjonale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haukeland Universitetssykehus Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Bakgrunn for sonderingsmøte Stavanger 13.2.2004 •Internasjonale funn •Usikkerhet omkring eksponeringssituasjonen i Norge •Usikkerhet omkring forekomst og risiko av arbeidsrelatert sykdom •Usikkerhet om hvilken forebyggende innsats som er nødvendig og tilstrekkelig

2 Haukeland Universitetssykehus X-lab Viktige aktører ved sonderingsmøtet Arbeids- takere BHT Bedrifter Tilsyns- myndighet Trygde- etat UiB YMA Stockholms universitet

3 Haukeland Universitetssykehus Eksportstatistikk

4

5

6

7 Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid Eksempler på eksponering •Malingsystemer –Aktive herdere –Organiske løsemidler •Blåsesand •Sveiserøyk –Metaller –Termiske nedbrytningsprodukter –Nitrøse gasser, oson •Støy •Termisk påvirkning •Statiske og dynamiske belastninger

8 Haukeland Universitetssykehus Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Kliniske erfaringer ved Yrkesmedisinsk avdeling •Hudsykdom: –allergisk kontakteksem (epoksy, boreslam) •Luftveissykdom –astma og KOLS (isocyanater, aminherdere, akrylater, sveiserøyk - Cr, Ni, Zn, Al) •Skade av sentralnervesystemet –løsemiddelskade •Andre –Støyskader –Belastningsskader

9 Haukeland Universitetssykehus Hovedutfordringer ved luftveissykdom forårsaket av småmoleklyære stoffer •Liten oppmerksomhet –Aktive stoffer i lav kons. - mangelfulle datablad –Manglende kunnskaper: leger og andre •Lite tilgjengelige metoder for for overvåking av arbeidsmiljøet i Norge –Ukjent eksponering •Lite utviklet spesialdiagnostikk ved sykehusene –Krever mulighet for provokasjonsdiagnostikk –Vanlig allergidiagnostikk er til liten nytte I dag: Utilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for vurdering av situasjonen i Norge

10 Haukeland Universitetssykehus Tilnærming til problemet Kunnskapsoppbygging •Nettverksbygging –Kjemi: Stockholms universitet (Skarping/Dalene) –Spesialdiagnostikk: Canada, Tyskland, Storbritannia –Internasjonalt konsensusmøte 2001 (Høsbjør) –Kontakt næringsliv, fagorganisasjoner, myndigheter –HMS-petroleum •Etablering av spesialdiagnostikk i Bergen –Provokasjonslab. med delstøtte fra Statoil –Samarbeid med Stockholms universitet og Hôpital de Sacré-Coeur i Montréal •Forskning –Provokasjonsdiagnostikk –Modell for isocyanastma på mus (prof.Elsayed) –Epidemiologisk prosjekt i samarbeid med St. Olav hospital (Olve Rømyhr)

11 Haukeland Universitetssykehus Sensibiliserende agens ved yrkesrelatert allergi i luftveiene •Høymolekylære forbindelser –Animalske –Vegetabilske –Enzymer •Lavmolekylære forbindelser –Haptener Metallsalter Antibiotika Anhydrider –Usikker mekanisme Kopolymeriserende forbindelser Trestøv og harpiks

12 Haukeland Universitetssykehus The clinical history in the diagnosis of occupational asthma compared to objective methods Malo etal: Am Rev Respir Dis 1991;143:528-32)

13 Haukeland Universitetssykehus Enhet for provokasjon med småmolekylære substanser Mikrokammermetode Isocyanatenhet Samarbeidspartnere: •Stockholms Universitet, Arbetsmiljökemi •Hôpital de Sacré Coeur, Montréal

14 Haukeland Universitetssykehus http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/rapporter/pdf/rapp ort1c.pdf Norske publikasjoner vedr. isocyanater http://www.stolav.no/stolav/resources/nho2-nett1.pdf

15 Haukeland Universitetssykehus Cases in relation to agent suspected of causing their asthma : U.K. 1989-90 Meredith (1993)

16 Haukeland Universitetssykehus Meldinger til arbeidstilsynet 1984-95 (Norge): Astma

17 Haukeland Universitetssykehus Årsaksforhold ved yrkesastma Yrkesmedisinsk avd., Haukeland sykehus 1995-99

18 Haukeland Universitetssykehus

19

20 Fatalt forløpende isocyanatastma

21 Haukeland Universitetssykehus Dynamic evolution of asthma Acute Inflammation Airway Remodelling Chronic Inflammation Acute symptoms (bronchoconstriction) Bronchial hyperresponsiveness Persistent airflow obstruction

22 Haukeland Universitetssykehus Occupational asthma: induction time Years of exposure before onset of symptoms Proportion of subjects without symptoms Malo et al (1996)

23 Haukeland Universitetssykehus Frequencies of clinical diagnosis in 247 isocyanate workers with work-related symptoms Diagnosis Bronchial asthma Nonobstructive bronchitis Rhinitis Chronic obstructive airway disease Conjunctivitis Urticaria/erythema Eczema Fever Extrinsic allergic alveolitis % 62 17 11 3 2 X. Baur et al.

24 Haukeland Universitetssykehus Hvilke sykdommer kan forårsakes av isocyanater ? Godt dokumentert •Bronkial astma •Alveolitt Aktuelt •Kronisk obstruktiv lungesykdom Kontroversielt •Kreftsykdom hos mennesker Usikkert •Miljørelatert overfølsomhet

25 Haukeland Universitetssykehus Eksempler på problemstillinger •Risiko for utvikling av overfølsomhet mot småmolekylære stoffer de første år i arbeid som overflatebehandler. •Helse og sykdom hos konstruksjon- og vedlikeholdsarbeidere (tverrsnittsundersøkelse). •Sykelighet, arbeid og uførhet hos eldre arbeidstakere (for eksempel > 50 år)

26 Haukeland Universitetssykehus Start i arbeid Sykdom Skifte av arbeid Alders- pensjon Tversnitts- undersøkelse Sykdom Skifte av arbeid Tidlige drop-outs Sene drop-outs Prospektiv undersøkelse Arbeidsløshet Utfordringer vedr. forskningsdesign

27 Haukeland Universitetssykehus Yrkesmedisinsk avdeling - enheter •Kjerneavdeling –Tverrfaglige team. Nettverk med andre avdelinger. –Seksjoner for yrkesrelatert nevrologi, dermatologi og lungemedisin •Seksjon for hyperbamedisin (1994). –Nasjonalt kompetansesenter –Landsfunksjon for elektiv hyperbarmedisinsk behandling –Akuttmedisinsk behandling •Senter for yrkes- og miljøallergi (1994) –I samarbeid med LKB (Lab. for klinisk biokjemi)

28 Haukeland Universitetssykehus Faglige medarbeidere •Hudlege: Professor Jan Marcusson •Nevrolog: Overlege Endre Sundal •Lungelege/avd.leder Tor B. Aasen •Nevropsykolog:Kari Troland •Arbeidsmedisinere:Jens-Tore Granslo/Kristin Buhaug Jan Vilhelm Bakke (20%) •Yrkeshygienikere:Laila Årdal Kristin Bleie Randi Hag •HyperbarmedisinerLeif Aanderud (dr.med. anestesiolog) Guro Vågbø (plastisk kirurg) Professor EinarThorsen(resp.fysiolog ) •AllergologFørsteamanuensis Erik Florvaag •StatistikerÅgot Irgens •Sjøfartsmedisin Prosjektleder: professor em. Aksel Schreiner

29 Haukeland Universitetssykehus Yrkesmedisinsk avdeling Oppgaver •Vurdering av pasienter med mistenkt yrkessykdom •Forebygging i samarbeid med bedrifter og offentlige myndigheter –Primær, sekundær og tertiærforebygging •Forskning og undervisning – informasjonsarbeid •Rehabilitering og behandling

30 Haukeland Universitetssykehus Yrkesmedisinsk avdeling - arbeidsmåter •Poliklinisk virksomhet: –Diagnostikk av enkeltpasienter –Eksponeringsvurdering –Årsaksvurdering i relasjon til forebygging og økonomisk kompensasjon –Rådgivning –Intervensjon i forhold til enkeltpasienter •Risikovurdering og risikohåndtering •Prosjektbasert kartlegging av sykdom og eksponering i bedrifter og bransjer •Hyperbarmedisinsk behandling

31 Haukeland Universitetssykehus Eksempler på forskningsprosjekter ved Yrkesmedisinsk avdeling •Nordsjødykkerprosjektet (2000-2005) –Oppdragsgiver: Sosialdepartementet –Samarbeid med Nevrologisk avd. og ØNH-avd. •Allergi i bakerier (1999-2004) –Finansiert av NHO og Norsk forskningsråd –Samarbeid med Kokstad og Bergen BHT •Lateksallergi ved Haukeland sykehus (1997-2001) –Hovedsakelig egenfinansiering –Samarbeid med HMS-tjenesten •Effekter av hyperbarmedisinsk behandling •Metodeutvikling –Måling av spesifikt allergen i luftprøver fra arbeidsplasser –Provokasjonslaboratorium: diagnostikk ved yrkesastma •Provokasjonsenhet for småmolekylære substanser

32 Haukeland Universitetssykehus Forskningsorganisering LKB Said Elsayed Erik Florvaag Nevrologisk avd. Lungeavd. Røntgen- avdelingen ØNH -avdelingen Einar Thorsen Jan Marcusson Institutt for Indremedisin UiB Seksjon for arbeidsmedisin Nevrologisk institutt Stockholms universitet Yrkesmedisinsk avd. X-lab.

33 Haukeland Universitetssykehus Veien videre •Er der interesse for et prosjekt innen dette området ? •Er der ressurser til å gjennomføre det ? –Kompetanse –Bemanning –Økonomi •Hvilke aktører ønsker å delta ? •Hvilke underprosjekter kan realiseres ? •Hvordan bør dette organiseres ?


Laste ned ppt "Haukeland Universitetssykehus Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Bakgrunn for sonderingsmøte Stavanger 13.2.2004 •Internasjonale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google