Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK – Studieretninger – kompetanseprofiler – MARKED – BEHOV FOR ENDRING / UTVIKLING 05.02.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK – Studieretninger – kompetanseprofiler – MARKED – BEHOV FOR ENDRING / UTVIKLING 05.02.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK – Studieretninger – kompetanseprofiler – MARKED – BEHOV FOR ENDRING / UTVIKLING 05.02.2004

2 StudieprogramM Studieprogram Bygg- og miljøteknikk –Institutt for bygg, anlegg og transport –Institutt for konstruksjonsteknikk –Institutt for vann og miljøteknikk

3 Studieprogram Bygg- og miljøteknikk •STUDIERETNINGER  Bygg og anlegg  Geomatikk  Industriell økologi  Konstruksjon  Logistikk  Vann og miljø  Veg, transport og areal

4 Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Studiets oppbygging:

5 Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Emnevalg innen kompetanseprofil:

6 Studieretning Bygg og anlegg •Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! •Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende, utførende, kontrollerende, leverandør, forvalter/driver/utvikler (privat og offentlig)

7 Kompetanseprofil Anleggsteknikk Emner innen anleggsteknikk kombinert med geologi-/geoteknikkemner, og emner innen vegbygging, eller vann- og miljøteknikk •Anleggsteknikk – Ingeniørgeologi –Fokuserer mot tyngre anleggsarbeider og spes. anlegg i fjell •Anleggsteknikk – Infrastruktur –Design og utførelse av lettere anlegg spes. innen samferdsel og kommunal- tekniske anlegg

8 Kompetanseprofil: Bygnings- og materialteknikk •Emner innen bygningsfysikk, bygningsteknikk, bygningsmateriallære og/eller bygningsforvaltning i kombinasjon med f.eks. konstruksjons-/materialfag, energibruk/inneklima, brannteknikk, geoteknikk el.l. –Prosjektering/konstruksjon –Produksjon/utførelse –Forvaltning/drift/utvikling

9 Kompetanseprofil Geoteknikk •Bygg- og anleggs –Geoteknisk prosjektering av bygg og anlegg i, på eller av jord (bygninger, tunneler, dammer, veger etc.) •Konstruksjon –Geoteknisk analyse av byggverk og konstruksjoner (samvirket mellom jord og konstruksjon, spes. fundament- løsninger, spes. konstruksjoner etc.)

10 Kompetanseprofil Marin byggteknikk •Kyst og havn –Planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen og i havner –Bølger, is, strøm, vind •Arktisk teknologi og konstruksjoner –Utvikling og prosjektering av marine konstruksjoner –Utvinning/transport av olje og gass i kaldt klima –Samarbeid med UNIS

11 Kompetanseprofil Ledelse av BA-prosjekter •Emner innen prosjektstyring, økonomi og administrasjon kombineres med ett eller flere anvendte bygg-fag •Gir spesiell kompetanse innen teknikker og metoder knyttet til prosjektledelse, organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter

12 Studieretning GEOMATIKK

13 Kompetanseprofiler: •Planlegging •Geografisk informasjonsvitenskap •Fotogrammetri/fjernmåling •Geodesi

14 Studieretning INDUSTRIELL ØKOLOGI Kompetanseprofiler: –Ind.øk - Bygg og anlegg –Ind.øk – Vann og miljø –Ind.øk – Veg,transport og areal

15 Studieretning Konstruksjonsteknikk

16 Fagprofiler •Prosjektering av konstruksjoner •Beregningsmekanikk •Betongteknologi/Forvaltning-drift- vedlikehold Institutt for konstruksjonsteknikk, Materialteknisk institutt

17 Studieretning LOGISTIKK Kompetanseprofil: Logistikk- veg, transport og areal

18 Studieretning: Prosjektledelse •Multifakultært studieprogram (samarb. IVT – SVT) •Gjennomføring av prosjekter –Industriselskaper –Eiendomsselskaper –Entreprenører –Prosjekt-/bygelederfirmaer –Offentlige bedrifter/etater –osv.

19 STUDIERETNING VANN- OG MILJØ (VM) Vassdragsteknikk VA-teknikk Restprodukt teknikk Vannkraft Hydrologi VA-systemer Vannrensing Vann- og miljøarbeid i samfunnets tjeneste wwwbygg.ntnu.no/ivb/

20 Vassdragsteknikk Vassdragshydraulikk, Konstruksjoner i vassdrag Vannkraft Damsikkerhet Institutt for vann- og miljøteknikk Flomsikring

21 Hydrologi Avrenninngsstudier, Miljøvirkninger i vassdrag Flomanalyse Institutt for vann- og miljøteknikk Terskel Snømåling Vannføringsmåling

22 VA-TEKNIKK (VA-SYSTEMER) Institutt for vann- og miljøteknikk LedningsteknologiOvervannsteknologi Systemanalyse

23 VA-TEKNIKK (Vannrensing) Behandling av drikkevann Slambehandling Institutt for vann- og miljøteknikk Rensing av avløpsvann Vann- og miljø hygiene Prosess Kjemi Bioteknologi Mikrobologi Hygiene Hydraulikk Energi

24 RESTPRODUKTTEKNIKK Øko-design Resirkulering Råvare- uttak Forbruk Institutt for vann- og miljøteknikk Avfallshåntering Avfallsdisponering Livsløpsvurdering

25 Studiretning Veg, transport og areal (VTA)

26 Studieretning Veg, Transport og Areal (VTA) •Planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen for samferdsel •Optimal bruk av av trafikkanleggene ut fra dagens krav til miljø, sikkerhet og effektivitet •Arealplanlegging og utbygging •Studiet har en klar miljøprofil og benytter i stor grad anvendt informasjonsteknologi

27 Studieretning Veg, Transport og Areal (VTA) Kompetanseprofiler: –Areal- og transportplanlegging –Veg og trafikk –Bygging og drift av transportanlegg –Kommunalteknisk profil –Logistikk og transport

28 MARKED •Hvor stort er markedet for de ulike studieretninger •Hvor sterk spesialisering er ønsket •Hvordan avhenger markedet av kvaliteten på våre kandidater

29 Eksempler på samarbeid utdanning næringsliv: - et rekrutteringstiltak til etterfølgelse ?? - et rekrutteringstiltak til etterfølgelse

30 •Bakgrunn og hensikt –Sivilingeniørutdanningen ved NTNU er helt sentral i BAE ( Bygg, Anlegg, Eiendom ) næringen –Utdanningen opplevde en dramatisk svikt i søknadsmengden fra midten av 90 tallet. –Næringen forsto at det ikke var automatikk i at ungdommen sto i kø for arbeid, og innså at den måtte engasjere seg direkte. - et rekrutteringstiltak til etterfølgelse

31 Bygg på utdanningsmesse

32 Imm.festenVolleyball i Dødens dal Grilling på kjelleren Munkholmen

33

34

35

36 Nye samarbeidstema mellom studieprogram og Næringslivsringen •Kvalitet av våre kandidater med hensyn på riktig kompetanse •Tallfesting av behovet for kandidater med ulike kompetanseprofiler DIMENSJONERING AV KAPASITET FOR DE ULIKE STUDIERETNINGER

37 Studieretningsvalg høsten 2003 •Bygg og anlegg57(44%) •Geomatikk 2(1,5%) •Konstruksjon33(26%) •Industriell økologi 0 •Logistikk 0 •Prosjektledelse 9(7%) •Vann og miljø17(13%) •Veg, transport og areal11(8.5%)  Total129(100%)

38 Behov for endring / utvikling •Mer IVT-synergi innen undervisning •Vurdere reduksjon i emneutvalg, men uten å ”legge ned” viktige kompetanseområder •Frigjøre forskningstid •FORBEDRET KVALITET


Laste ned ppt "Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK – Studieretninger – kompetanseprofiler – MARKED – BEHOV FOR ENDRING / UTVIKLING 05.02.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google