Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreren som administrator og leder • En relasjonsorientert tilnærming • Bergensskolen 7. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreren som administrator og leder • En relasjonsorientert tilnærming • Bergensskolen 7. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreren som administrator og leder • En relasjonsorientert tilnærming • Bergensskolen 7. november 2008

2 Læreren som administrator og leder Administratoren Den gruppeorienterte sjefen /undervisningsministeren Opptatt av struktur, orden og oppgaver/fag. Mindre relasjonskompetanse Lederen Den individorienterte lederen/menneskekjenneren Opptatt av relasjon, individets utvikling og trivsel. Sterk relasjonskompetanse

3 Læreren som administrator og leder •Administrere skoleaktiviteter gjennom intellektuell kompetanse og gruppeorientert tilnærming.Læring gjennom monolog og autoritetspålegg. •Lede læringsprosesser gjennom emosjonell kompetanse og individtilpasset tilrettelegging. •Læring gjennom dialog og relasjonspositivitet. Disiplin gjennom psykologiske kontrakter.

4 Naturlig autoritet Relasjonskvaliteten avgjør nivå på naturlig autoritet Relasjon må etableres – før påvirkning finner sted Læreren kjemper om elevenes oppmerksomhet fordi elevene avviser en relasjonssvak lærer Administratoren må bruke makt fordi medarbeiderne ikke godtar påvirkning fra en relasjonssvak person Den administrerende læreren opplever ulike former for ”sabotasje”.

5 Læreren som leder •Ser individet som et unikt menneske •Blir grundig kjent med eleven gjennom - dialog/elevsamtaler/foreldresamtaler. Registrerer alle sentrale forhold omkring eleven:Bakgrunnen/oppveksten/hjemmesituasj onen. •Er vitebegjærlig og har individet som ”studieobjekt”

6 Læreren som leder •Sitat: •55 år gammel inspektør: •”Det var ingen som kjente meg og forstod meg gjennom hele skoletiden” •Ung mor på foreldresamtale: •”Fortel litt mer om Knut hvordan han er hjemme” •Voksen om sin skoletid: •”Læreren var kun en autoritet – ikke en venn”

7 Relasjonsarbeid i hverdagen •Hilse (håndhilse ?) med navn og blikk(øyekontakt) •Bekrefte relasjonens positive kvalitet •Gi individuell ros ved rosverdige opplevelser. •Lav ros-terskel •Trene gode mottak •9 – 1 forhold mellom ROS-RIS •(1 - 9 forhold er en relasjonell katastrofe) •Små dialoger(øyekontakt) med hvert individ

8 Lederskap 2008 Utvikling – og relasjonskompetanse Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere/relasjonslærere ? Hvordan trene ?

9 Relasjonskompetanse Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonelt mot Relasjonell energi

10

11 Konseptet Relasjonsledelse Identitet og sjølbilde Individets identitet skapes i relasjoner til andre Gjennom relasjoner får mennesket verdi Gjennom relasjoner får mennesket en plass i fellesskapet Gjennom anerkjennelse får mennesket identitet Gjennom tilbakemeldinger får mennesket bekreftelse på egenverdier Gjennom relasjoner blir vi verdifulle medarbeidere Ledere har nøkkelroller i identitetsskaping Ledere påvirker identitet og sjølbilde

12 Carl Rogers(1902-1987) Relasjonen mellom leder og medarbeider er en avgjørende faktor for hvor produktiv medarbeideren er. En større undersøkelse viser at menneskeorienterte ledere er høyproduktive sammenlignet med de produksjonsorienterte som er lavproduktive. En leder øker sin innflytelse ved deling av makt. Dette betyr større fokus på bruk av team, kollegaer og medarbeidere i utøvelsen av ledelse.

13 Grunnlaget for å lede Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan administrere folk du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

14 Åpenhet og tilbakemelding ”Johari-vinduet” Kjent for andre Ukjent for andre Åpent/ offentlig Blindt Skjult/fasade/ privat Ukjent Kjent for megUkjent for meg

15 Leder og sjef Sjef er en posisjon Sjefsspråket er kommando/ordre enveiskommunikasjon Leder er en relasjon Lederspråket er dialog Forholdet er preget av likeverdighet Dialoger får fram gode løsninger. Medarbeidere får innflytelse og medvirkning Ledere oppnår innflytelse ved deling av makt Å lede fra tårnet Å lede på golvet Å lede fra broen og på dekket

16 Prestasjonshjelp •Definisjon •Enhver mellommenneskelig påvirkning som får et annet menneske til å kjenne seg: •- mer kompetent •- psykisk sterkere •- i stand til å ta i bruk det beste i seg sjøl

17 Prestasjonshjelp Evne til å gjøre andre god Evne til å stimulere Evne til å gi energi Evne til å frambringe gode prestasjoner hos andre Evne til å levere muligheter Evne til å løfte/bære andre fram

18 Prestasjonshjelp

19 Ansvar for relasjonen Du er selv ansvarlig for din opplevelse/oppfatning av andre Sympati - antipati Senders ansvarMottakers ansvar Ditt eget modus – din egen sinnstilstand Din egen observasjonsevne Relasjonens historie – hva skapte det mentale bildet? Andre menneskers påvirkning på din opplevelse Andre menneskers opplevelse av samme person

20 Relasjonsvariasjoner kjærlighet private relasjoner jobbrelasjoner konflikt kamp krig slitsomme relasjoner 0

21 Relasjonsskapende evner Kari er håndballtrener (+ + +) Nils spiller fiolin (+ + +) Mona er bunadsspesialist (+ + +) Siri kjører utforrenn (+ + +) Tom konkurrerer i roing (+ + +) Kjenner totalkompetansen – vet hva folk kan Kari har tre mindreårige barn – reisende mann Nils er enslig – tilsyn med syke foreldre Mona er skilt og har eneforsørgeransvar/gamle foreldre Siri er samboer – ser etter nye utfordringer Tom er enkemann med to skolebarn Kjenner totalsituasjonen – vet hva folk har av plikter og ansvar Kjenner motivasjonskraften i laget Leder Tom Kari Nils Mona Siri

22 Vindu for ledelse Resultat Relasjon Lav Høy Krav Press(og stress?) Mål Oppgaver Ytelse Helsefarlig Likegyldighet La-skure Meningsløshet Koseklubb Trivsel Lavt oppgavefokus Lav ytelse Helse Engasjement Motivasjon Trivsel Ytelse Helse Medarbeiderfokus Resultatfokus Medarbeidersamtaler Utvikling/ jobb integrert Veiledning Konflikthåndtering Tillit Humor Tidspress Jobbkrav Ressursutnytting Prestasjonskrav Teknikk Økonomi

23 Relasjonsledelse og nyere undersøkelser Bedriftslege Johnny Johnsson i treforedlingskonsernet Stora Enso Fors i Avesta, Sverige. Utgangspunkt: Hva kjennetegner de langtidsfriske, de som ikke har hatt fravær på to år på grunn av egen sykdom. Funn:Friskhet/sykdom har sammenheng med lederatferd. Kjennetegn for ”helsebringende ledelse”: Lederen/læreren forholder seg til hele mennesket/barnet, også fritiden Mulighet for medbestemmelse og lederens delegeringsatferd Feedback/tilbakemelding. Konflikthåndtering. Resultater: Produksjonseffektivitet. God ledelse og godt arbeidsmiljø bedrer folks helse. Friskhetsprosent på 10 er et alvorlig tegn. Friskhetsprosent på 25 – 40 er godt. Ukeavisen ledelse nr. 33 - 2005

24 Relasjonelt mot Når du merker motstand i deg mot andre Når du kvir deg til å ta kontakt/møte andre Når du vet at øyekontakt er eneste vei ut Relasjonelt mot trenger du: Typiske situasjoner: * Etter en hverdagsuenighet/småkrangel/uheldig bemerkning * Når noen du kjenner opplever sterk sorg * Når du skal ta initiativ til forsoning * Når du skal konfrontere sterke personer med ”sannheten” * Når du skal møte mennesker du føler antipati mot

25 Relasjonell feighet Når du velger bort/unngår å møte mennesker Når du blir unnvikende i ordvalg Når du skriver om det som bør snakkes om Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger Relasjonell feighet uttrykkes i atferd: Hverdagsfeighet * Du ringer til ”de snille” og skriver til ”de vanskelige”Du blir usynlig * Du går utenom/overser en gammel venn på gatenDu gjemmer deg * Du utsetter den vanskelige samtalenDu utsetter * Du unngår å gi ærlige tilbakemeldingerDu unngår Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet

26 Relasjonspedagogikk En pedagogikk som tar utgangspunkt i relasjonskvaliteten mellom lærer og elev. Videre forutsetter den at pedagogen tar i bruk relasjonelle ferdigheter, evner og holdninger i formidling og kontakt. Pedagogens relasjonskompetanse er av avgjørende betydning for læringsresultater. En definisjon:

27 Relasjonspedagogikk Basis for den pedagogiske plattformen: 1.Relasjonen mellom barnet/ungdommen og læreren er en avgjørende faktor for læreprosessen. 2. Elevens totale livssituasjon er utgangspunkt for læring. 3. Elevens læringsprofil er avgjørende for valg av pedagogisk tilnærming. 4. Pedagogens relasjonskompetanse er avgjørende for læreprosessen. 5. Pedagogens påvirkning avgrenses av kvaliteten på de 4 første.

28 Relasjonspedagogikk • Den relasjonsorienterte læreren • Dialogen i skolen – Elevsamtalen - Foreldresamtalen • Klassedialogen som læringsmetode • Læreren som coach • Tilbakemeldingsmetoder • Konflikthåndtering • Emosjonell utvikling av barn og unge • Individtilpasset opplæring • Relasjonen mellom lærer og elev – og læring • Relasjonsledelse som påvirkningsstil • Prestasjonshjelp i praktisk lærerarbeid • Tillit som basis for læring

29 Relasjonsledelse og nyere undersøkelser Dansk undersøkelse fra Væksthus for Ledelse 2005.Kommunale ledere med suksess. Ledere der lykkes - hva er det, de kan ? 5 kjernekompetanser hos ledere som lykkes: 1.Relasjonell forståelse: Forstår mellommenneskelige forhold. Denne kompetansen er basis for flere av de andre 5. 2. Tillitsvekkende sparring: Tilgjengelighet og åpenhet for dialoger. 3.Konfronterende intervensjon: Utfordrer og viser relasjonelt mot. 4.Insisterende delegering:Vil at medarbeidere tar på seg ansvar 5.Rotfasthet under press: Grunnverdier står fast. Personlig integritet.

30 Konseptet Relasjonsledelse En teori for ledelse En teori for samhandling En teori for teambuilding En teori for motivasjon En teori for resultatoppnåelse Konseptet er handlingsorientert Konseptet er treningsorientert Konseptet er praktisk Teorien Konseptet Basis Grunnlaget er et humanistisk menneskesyn Grunnlaget er en etikk for ledelse Grunnlaget er frihet og likeverdighet


Laste ned ppt "Læreren som administrator og leder • En relasjonsorientert tilnærming • Bergensskolen 7. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google