Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.11.12, Kristin Kloster Aasen Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.11.12, Kristin Kloster Aasen Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.11.12, Kristin Kloster Aasen Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013

2

3 Politisk påvirkningsarbeid

4 Side 4 •Demokrati – derfor også lobbyisme eller påvirkningsarbeid – er ingen tilskueridrett •Påvirkningsarbeid – ”å være tilstede over lang tid” – bygge relasjoner – nettverksarbeid •Lobbyvirksomhet – ”få gjennomslag for en konkret sak” – målrettet •Påvirkningsarbeid er legitimt: •Grunnleggende demokratisk funksjon •Gjensidig nyttig •Ikke hemmelig eller tvilsomt •Avklarer organisasjonens egne valg •Løfter fram dilemmaer Politisk påvirkningsarbeid:

5 Side 5 •Analyse først! •Kjenn alle interessenter •Hvem kan være potensielle allianser? Felles leveranse? •Hvem kommer til å være mulige motparter/motstandere? •Hvor kommer avgjørelsen til å bli fattet? •Internt eierskap i organisasjonen •Intern uenighet dreper saken •Ett budskap – bare ett budskap •Gjør hjemmeleksa – hjemme •Hva er aller viktigst? •Bekjemp ønsket om å fortelle alt – hele tiden Forarbeid:

6 Side 6 Norsk idrett har mange personer med forskjellig kompetanse og styrker: Bruk dem!

7 Politisk påvirkningsarbeid •Følge opp politikkområdene som angår idretten, i henhold til IPD •Meld. St.26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen •Behandles i stortinget høsten 2012

8 Politisk påvirkningsarbeid •Følge opp statsbudsjettet og gi innspill til politikkutformingen •Presseuttalelser og reaksjoner (8. oktober) •Høringer med komiteene (oktober) •Familie- og kultur •Helse- og omsorg •Arbeid- og sosial •Kirke-, utdanning- og forskning •Finans •Kommunal- og forvaltning •Innspill til partiene gjennom møter

9 Side 9 •Hva er de viktigste politiske sakene for idretten neste fireårsperiode? Hva er idrettens krav/fanesaker til politikerne? •Påvirke partiprogrammene: •Møte programkomiteene – gi innspill •Henvende seg til delegatene før landsmøtene •Møter med fylkesbenkene •Være til stede på landsmøtene •Få stortingskandidatene til å forplikte seg til idrettspolitikken Stortings- og sametingsvalget 2013

10 Side 10 •Idrettsstyret: •Oddvar Johan Jensen (leder) og Anne Irene Myhr •Idrettskretser: •Leder av Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland IK •Særforbund: •President i Ski-, Rytter-, Snowboard- og Volleyballforbundet •NIFs administrasjon: •Per Tøien og Anne Kristine Soltvedt (sekretær) Idrettens valggruppe Stortings- og sametingsvalget 2013

11 Hva har vi sagt til programkomiteene?

12 Side 12 •Tilstedeværelse i alle landets kommuner •12 000 lokale idrettslag •Velfungerende medlemsdemokrati med 31 000 styrer, komiteer og utvalg •God etterlevelse av idrettens lover •Omfattende rådgiving og kontroll •Integrert funksjonshemmede •Tydelig og inkluderende verdiprofil •Idrettens egenverdi – idrettens folkehelsebidrag Måloppnåelse - organisasjon Norsk idrett har i 2011: Bevart og sikret NIF som en åpen og inkluderende organisasjon

13 Side 13 Måloppnåelse - medlemskap Norsk idrett har i 2011: Opprettholdt og videreutviklet NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon med fortsatt vekst i individuelle medlemskap Gruppe Siste årSiste 10 år 6-12 år+ 1,5 %+ 30,4 % 13-19 år+ 1,5 %+ 17,4 % 20-25 år+ 1,8 %- 1,9 % 25 år ++ 0,7 %+ 16,7% Totalt1,1 %18,7 % 2,1 mill. medlemskap 40 % kvinner

14 Fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015 •Mål: Norsk idrett vil arbeide for større innflytelse i anleggspolitikken ved at: •Plan- og bygningsloven endres og idrettsrådene arbeider aktivt for å sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet for fremtiden. •Mål: Norsk idrett vil arbeide for at barn, unge og voksne har mulighet for fysisk utfoldelse, ved at: •Arealer til nærmiljøanlegg sikres i kommunalt planverk.

15 Fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015 •Mål: Norsk idrett skal arbeide for at Norge regelmessig blir en arrangør av internasjonale mesterskap, konkurranser og stevner.

16 Fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015 •Mål: Norsk idrett vil at det offentlige skal anerkjenne verdien av det frivillige arbeidet og bidra til optimale rammebetingelser, ved at •den administrative hverdagen forenkles for frivilligheten. •alle former for skatte- og avgiftsbelegging av frivillig innsats avvikles. •rammen for vare- og tjenestemomskompensasjon trappes opp og rammen for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes. •det foretas en gjennomgang av frivillighetens vilkår innenfor idrettsorganisasjonen.

17 Fra Anleggspolitisk handlingsplan Norsk idrett skal arbeide for at nye flerbrukshaller og andre relevante anlegg i størst mulig grad plasseres med henblikk på at i første rekke skolen, men også barnehager og SFO, kan stå som bruker på dagtid. Dette må sikres gjennom gode og inkluderende plan og reguleringsprosesser lokalt og regionalt.

18 Side 18 Utvikling i etterslep – ordinære anlegg 1)Inkludert 250 mill kroner i sysselsetingsmidler 2)Rente- og inndrattemidler er ikke hensyntatt 20052006200720082009201020112012 Antall Søknader 1 9792 1592 1652 1002 1242 12820272 114 Søknadssum 1 8492 0212 3392 3982 6092 5752 6442 763 Disponible midler 491508551563852 1 613623638 Etterslep 1 3581 5131 7881 8351 7571 96220212 126 2

19 Side 19 Inntektsstrømmer til idretten – samlet 2011 Spillemidler til anlegg (768 mill.) Spillemidler via NIF (556 mill.) Spillemidler via LAM (156 mill.) Fylkeskommunale tilskudd (58 mill.) Kommunale driftstilskudd (792 mill.) Kommunal finansiering (1.759 mill.) Sentrale sponsorinntekter (477mill.) Øvrige inntekter sentralt (1.265 mill.) Klubbenes øvrige inntekter (5.645 mill.) Klubbenes sponsorinntekter (1.871 mill.)

20 Side 20 Status overføringer 2011 Staten 2 026 mill • Spillemidler1 558 mill • Grasrotandel 191 mill • Mva komp 262 mill • Helsedep 15 mill Kommunene 1 5 478 mill • Drift anlegg 2 1 839 mill • Tilskudd idrett 3 827 mill • Investering 2 812 mill Fylkene 1,4 65 mill 1)Kostra rapportering pr 15.6 2)Kostra funksjon 381 3)Kostra funksjon 380 4)Kostra funksjon 775

21 Side 21 Utviklingen i spillemidler og automatinntekter 2002-12 Nominell utvikling til 2012. Estimat for 2013-14. *) Basert på 1,25 % vekst i omsetningen hos Norsk Tipping hvert år fra 2011 til 2014 (som i 2011).

22 Side 22 Estimerte konsekvenser for de samlede ”idrettsmidlene” ved ulik innføringstakt for den nye tippenøkkelen

23 Side 23 Konsekvensene av budsjettforslaget, revidert overskuddsanslag, samt forslag om endret nøkkel etter oppjustert prognose fra Norsk Tipping.

24 Side 24 Utvikling i statlige bevilgninger og spillemidler innenfor kultur og frivillighet 2005-2012 + 70,6 %- 3,7 %- 34,7 %

25 Side 25 Utvikling i statlige bevilgninger og spillemidler innenfor kultur og frivillighet 2005-2012 + 48,1 %- 16,4 %- 43,3 %

26 Idrettens ønsker oppsummert

27 Endring av tippenøkkelen •Idrettens andel økes til 64 % - innen 2 år! •Fjerne etterslepet på anlegg •Styrke arbeidet med funksjonshemmede i idretten •Ingen kannibalisering av spillpolitikken – nye spill må inn i den ordinære fordelingsnøkkelen

28 Momskompensasjonen •Norsk idrett forventer at måltallet på 1,2 mrd nås innen 2014 - slik det er lovet

29 En time fysisk aktivitet om dagen! En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever skal konkretiseres gjennom følgende tiltak: 1.Tydeliggjøre skolens folkehelseforpliktelser 2.En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever 3.Alle elever må inkluderes i fysisk aktivitet 4.Fysisk aktivitet og kroppsøving må motivere 5.Mer fysisk aktivitet utenom timene 6.Økt kunnskap om fysisk aktivitet i skolen

30 Forventninger til statlig idrettspolitikk •Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet finner kun sin løsning gjennom større grad av tverrdepartementalt samarbeid, offentlige spleiselag og samspill med frivilligheten •Anlegg som brukes hovedsakelig i folkehelseøyemed må dekkes over statsbudsjettet •Uttalt styrking av idrettens autonomi (ingen instrumentalisering). Folkehelsearbeid må kompenseres •Styrking av de funksjonshemmedes muligheter i norsk idrett, herunder også fjerne 26-årsregelen

31 Veien videre

32 Side 32 •Valggruppen vil utarbeide budskap, verktøykasse og kommunikasjonsstrategi •Milepæler vil identifiseres •Hele idrettsorganisasjonen vil mobiliseres! •Viktig med samme budskap fra alle ledd i organisasjonen – selvsagt med lokale tilpasninger Verktøykasse for valgarbeidet

33 Side 33 • Fortsette arbeidet mot programkomiteene • Forberedelser gjennom idrettsstyrets valggruppe • Løpende informere idrettskretser og særforbund både administrativt og politisk • Invitere oss selv til partienes landsmøter • Identifisere kandidater i alle fylker • Informere og søke å forplikte kandidater • Fylkesvise møter med partienes kandidater • Deltakelse på valgmøter og der partiene driver valgarbeid Sannsynlig fremdrift:


Laste ned ppt "3.11.12, Kristin Kloster Aasen Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google