Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013
, Kristin Kloster Aasen

2

3 Politisk påvirkningsarbeid

4 Politisk påvirkningsarbeid:
Demokrati – derfor også lobbyisme eller påvirkningsarbeid – er ingen tilskueridrett Påvirkningsarbeid – ”å være tilstede over lang tid” – bygge relasjoner – nettverksarbeid Lobbyvirksomhet – ”få gjennomslag for en konkret sak” – målrettet Påvirkningsarbeid er legitimt: Grunnleggende demokratisk funksjon Gjensidig nyttig Ikke hemmelig eller tvilsomt Avklarer organisasjonens egne valg Løfter fram dilemmaer

5 Forarbeid: Analyse først! Internt eierskap i organisasjonen
Kjenn alle interessenter Hvem kan være potensielle allianser? Felles leveranse? Hvem kommer til å være mulige motparter/motstandere? Hvor kommer avgjørelsen til å bli fattet? Internt eierskap i organisasjonen Intern uenighet dreper saken Ett budskap – bare ett budskap Gjør hjemmeleksa – hjemme Hva er aller viktigst? Bekjemp ønsket om å fortelle alt – hele tiden

6 Norsk idrett har mange personer med forskjellig kompetanse og styrker: Bruk dem!

7 Politisk påvirkningsarbeid
Følge opp politikkområdene som angår idretten, i henhold til IPD Meld. St.26 ( ) Den norske idrettsmodellen Behandles i stortinget høsten 2012

8 Politisk påvirkningsarbeid
Følge opp statsbudsjettet og gi innspill til politikkutformingen Presseuttalelser og reaksjoner (8. oktober) Høringer med komiteene (oktober) Familie- og kultur Helse- og omsorg Arbeid- og sosial Kirke-, utdanning- og forskning Finans Kommunal- og forvaltning Innspill til partiene gjennom møter

9 Stortings- og sametingsvalget 2013
Hva er de viktigste politiske sakene for idretten neste fireårsperiode? Hva er idrettens krav/fanesaker til politikerne? Påvirke partiprogrammene: Møte programkomiteene – gi innspill Henvende seg til delegatene før landsmøtene Møter med fylkesbenkene Være til stede på landsmøtene Få stortingskandidatene til å forplikte seg til idrettspolitikken

10 Idrettens valggruppe Stortings- og sametingsvalget 2013
Idrettsstyret: Oddvar Johan Jensen (leder) og Anne Irene Myhr Idrettskretser: Leder av Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland IK Særforbund: President i Ski-, Rytter-, Snowboard- og Volleyballforbundet NIFs administrasjon: Per Tøien og Anne Kristine Soltvedt (sekretær)

11 Hva har vi sagt til programkomiteene?

12 Måloppnåelse - organisasjon Norsk idrett har i 2011: Bevart og sikret NIF som en åpen og inkluderende organisasjon Tilstedeværelse i alle landets kommuner lokale idrettslag Velfungerende medlemsdemokrati med styrer, komiteer og utvalg God etterlevelse av idrettens lover Omfattende rådgiving og kontroll Integrert funksjonshemmede Tydelig og inkluderende verdiprofil Idrettens egenverdi – idrettens folkehelsebidrag

13 Måloppnåelse - medlemskap
Norsk idrett har i 2011: Opprettholdt og videreutviklet NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon med fortsatt vekst i individuelle medlemskap Gruppe Siste år Siste 10 år 6-12 år + 1,5 % + 30,4 % 13-19 år + 17,4 % 20-25 år + 1,8 % - 1,9 % 25 år + + 0,7 % + 16,7% Totalt 1,1 % 18,7 % 2,1 mill. medlemskap 40 % kvinner

14 Fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Mål: Norsk idrett vil arbeide for større innflytelse i anleggspolitikken ved at: Plan- og bygningsloven endres og idrettsrådene arbeider aktivt for å sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet for fremtiden. Mål: Norsk idrett vil arbeide for at barn, unge og voksne har mulighet for fysisk utfoldelse, ved at: Arealer til nærmiljøanlegg sikres i kommunalt planverk.

15 Fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Mål: Norsk idrett skal arbeide for at Norge regelmessig blir en arrangør av internasjonale mesterskap, konkurranser og stevner.

16 Fra Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Mål: Norsk idrett vil at det offentlige skal anerkjenne verdien av det frivillige arbeidet og bidra til optimale rammebetingelser, ved at den administrative hverdagen forenkles for frivilligheten. alle former for skatte- og avgiftsbelegging av frivillig innsats avvikles. rammen for vare- og tjenestemomskompensasjon trappes opp og rammen for refusjon ved bygging av idrettsanlegg økes. det foretas en gjennomgang av frivillighetens vilkår innenfor idrettsorganisasjonen.

17 Fra Anleggspolitisk handlingsplan
Norsk idrett skal arbeide for at nye flerbrukshaller og andre relevante anlegg i størst mulig grad plasseres med henblikk på at i første rekke skolen, men også barnehager og SFO, kan stå som bruker på dagtid. Dette må sikres gjennom gode og inkluderende plan og reguleringsprosesser lokalt og regionalt.

18 Utvikling i etterslep – ordinære anlegg
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antall Søknader 1 979 2 159 2 165 2 100 2 124 2 128 2027 2 114 Søknadssum 1 849 2 021 2 339 2 398 2 609 2 575 2 644 2 763 Disponible midler 491 508 551 563 8521 613 623 638 Etterslep 1 358 1 513 1 788 1 835 1 757 1 962 2021 2 1262 Inkludert 250 mill kroner i sysselsetingsmidler Rente- og inndrattemidler er ikke hensyntatt

19 Inntektsstrømmer til idretten – samlet 2011
Spillemidler til anlegg (768 mill.) Spillemidler via NIF (556 mill.) Spillemidler via LAM (156 mill.) Fylkeskommunale tilskudd (58 mill.) Kommunale driftstilskudd (792 mill.) Kommunal finansiering (1.759 mill.) Sentrale sponsorinntekter (477mill.) Øvrige inntekter sentralt (1.265 mill.) Klubbenes øvrige inntekter (5.645 mill.) Klubbenes sponsorinntekter (1.871 mill.)

20 Status overføringer 2011 Staten 2 026 mill Spillemidler 1 558 mill
Grasrotandel mill Mva komp mill Helsedep mill Kommunene mill Drift anlegg mill Tilskudd idrett mill Investering mill Fylkene1, mill Kostra rapportering pr 15.6 Kostra funksjon 381 Kostra funksjon 380 Kostra funksjon 775

21 Utviklingen i spillemidler og automatinntekter 2002-12
Nominell utvikling til Estimat for *) Basert på 1,25 % vekst i omsetningen hos Norsk Tipping hvert år fra 2011 til 2014 (som i 2011).

22 Estimerte konsekvenser for de samlede ”idrettsmidlene” ved ulik innføringstakt for den nye tippenøkkelen

23 Konsekvensene av budsjettforslaget, revidert overskuddsanslag, samt forslag om endret nøkkel etter oppjustert prognose fra Norsk Tipping.

24 Utvikling i statlige bevilgninger og spillemidler innenfor kultur og frivillighet 2005-2012
+ 70,6 % - 3,7 % - 34,7 %

25 Utvikling i statlige bevilgninger og spillemidler innenfor kultur og frivillighet 2005-2012
+ 48,1 % - 16,4 % - 43,3 %

26 Idrettens ønsker oppsummert

27 Endring av tippenøkkelen
Idrettens andel økes til 64 % - innen 2 år! Fjerne etterslepet på anlegg Styrke arbeidet med funksjonshemmede i idretten Ingen kannibalisering av spillpolitikken – nye spill må inn i den ordinære fordelingsnøkkelen

28 Momskompensasjonen Norsk idrett forventer at måltallet på 1,2 mrd nås innen slik det er lovet

29 En time fysisk aktivitet om dagen!
En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever skal konkretiseres gjennom følgende tiltak: Tydeliggjøre skolens folkehelseforpliktelser En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever Alle elever må inkluderes i fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og kroppsøving må motivere Mer fysisk aktivitet utenom timene Økt kunnskap om fysisk aktivitet i skolen

30 Forventninger til statlig idrettspolitikk
Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet finner kun sin løsning gjennom større grad av tverrdepartementalt samarbeid, offentlige spleiselag og samspill med frivilligheten Anlegg som brukes hovedsakelig i folkehelseøyemed må dekkes over statsbudsjettet Uttalt styrking av idrettens autonomi (ingen instrumentalisering). Folkehelsearbeid må kompenseres Styrking av de funksjonshemmedes muligheter i norsk idrett, herunder også fjerne 26-årsregelen

31 Veien videre

32 Verktøykasse for valgarbeidet
Valggruppen vil utarbeide budskap, verktøykasse og kommunikasjonsstrategi Milepæler vil identifiseres Hele idrettsorganisasjonen vil mobiliseres! Viktig med samme budskap fra alle ledd i organisasjonen – selvsagt med lokale tilpasninger

33 Sannsynlig fremdrift:
Fortsette arbeidet mot programkomiteene Forberedelser gjennom idrettsstyrets valggruppe Løpende informere idrettskretser og særforbund både administrativt og politisk Invitere oss selv til partienes landsmøter Identifisere kandidater i alle fylker Informere og søke å forplikte kandidater Fylkesvise møter med partienes kandidater Deltakelse på valgmøter og der partiene driver valgarbeid


Laste ned ppt "Idrettens politiske arbeid Stortingsvalget 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google