Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjon og forandringsarbeide  Fastsetting av mål og strategi  Samspillet mellom individ og organisasjonen  Organisering i teori og praksis – nå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjon og forandringsarbeide  Fastsetting av mål og strategi  Samspillet mellom individ og organisasjonen  Organisering i teori og praksis – nå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjon og forandringsarbeide  Fastsetting av mål og strategi  Samspillet mellom individ og organisasjonen  Organisering i teori og praksis – nå og før  Mål som styring og motivasjonsverktøy  Ledelse  Ytre rammebetingelser – lover, avtaler, etikk  Kvalitetssikring og total kvalitetsledelse  Utvikling  Organisasjon og kultur  Endringsledelse Viktigst punkt for organisasjon En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider mot felles mål satt i et system. Alle organisasjoner har en foreningsidé og de har ulike mål som de arbeider for å oppnå målene 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

2 Rammer for styring av virkesomhet  Forretningsideen  Hovedmål  Strategi/ vei valg  Organisering 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

3 Grunnlegende organisasjonsform forretnings ide og mål Hva skal forretningen Driver med? Hva skal forretningen Driver med? Hvem er forretnings kunder? Hvem er forretnings kunder? Hvordan skal forretningen arbeide? Hvordan skal forretningen arbeide? Hvorfor skal forretningen etableres? Hvorfor skal forretningen etableres? 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

4 Forretningsidie og mål Som regel vil en virksomhet (organisasjon) være bygd på en forretningside. Forrentingside svarer oss de først fire spørsmålene: 1.Hvorfor starter forretningen? 2.Hvilket behov skal dekkes? 3.Hvem skal jobbe for? 4.Hvordan skal arbeider? Den siste spørsmålet skal gi svar på hvor mange personer og hva slags Utstyr trenger vi for å gjøre arbeidsoppgave. Ledelsen og lederen må kunne ta gode og riktige beslutning om forrentingsideen Slik at organisasjonen oppnår tilfredsstillende økonomisk resultat og sikrer en viss Mulighet for å overleve på sikt. 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

5 Hovedmål og delmål Hovedmålet for all forretning være å skape forretnings interesser, og tillegg til dette hovedmål vil forretninger ha delmål, delmålene kan også bryte opp til ned for den enkelt måte at forretningen kan gjøre sin arbeidsoppgave. Som vanlig når vi starter en forretning vi har noen viktige grunn som krevet at vi trenger å stifte en forretning, dette kom fra generelle info som vises oss at vi har noen problem son skal løses. Problemløsning trenger kunnskap og oppfølging problemløsnings prosesser. 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

6 Hovedmål og delmål Det er viktig at lederne finne ut:  Info styring Hvor er vi?  MålformuleringHvor vil vi?  PlanleggeHvordan kommer dit?  Gjennomføresette i verk tiltak (prosjekt)  ResultatmålHvilket resultat venter på?  Oppfølling prossesReportere gamle og nye 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

7 Overordnede mål og strategien henger samme De valg og tiltak som settes i gang for å nå de overordnede målene Oppnå tilfredsstillende lønnsomhet innenfor rammene av:  Gjeldende lovverk  Inngåtte avtaler  De etiske normer som gjelder i samfunnet 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

8 Organisering Organisering handler om hvordan vi organisere oss i forhold til de tiltak som må gjennomføres for å nå de oppsatte målene virksomheten har satt seg gjennom systematisk og målrettet arbeid innen for områdene: 1.Ledelse 2.Økonomistyring 3.Markedsføring 4.Kvalitetssikring 5.Ta beslutning 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

9 Beslutningsprosessen  Å ta beslutninger handler om å velge mellom alternativer  Enhver beslutning fører til tiltak og fører oss videre  Alle beslutninger bør ta utgangspunkt i virksomhetens mål Det tas daglig beslutninger på alle nivåer i en organisasjon. For å ta individuelle beslutninger bør disse betingelsene være oppfylt: 1.Mål og forventninger må være klare 2.Man må ha kunnskap og kvalifikasjoner 3.Man må se resultater av beslutningen Det er viktig og nødvendig at alle tar beslutninger innen for sitt ansvarsområde. Nødvendige beslutninger er:  Starte/igangsette tiltak  Bruke ressurser målrettet og effektivt  Korrigere avvik som i sin tur fører til nye tiltak 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

10 Beslutningsprosesser Beslutninger i forbindelse med avvik kalles ofte problemløsning og er et trinn på veien mot bedre arbeidsforhold Problemfasen Årsaksfasen Tiltaksfasen Gjennomføringsfasen 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

11 Lage en prosjekt arbeid Bruk prosjekt arbeid kompass 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

12 Prosjekt arbeid Prosjekt arbeid benyttes ofte til problemløsninger og oppgaver som ikke har med den daglige driften å gjøre og går gjerne på samarbeid på tvers av organisasjonslinjer. Prosjektarbeid letter innlæringen og lære dette som er en vanlig arbeidsmetode i næringslivet 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

13 Informasjonsstyring Informasjon et styrings objekt  Målsetting  Planlegging  Utførelse  oppfølging Målgruppesanalyse • Forholdet til prosjektet direkte eller indirekte • Organisatorisk status  Nivået i organisasjonen • Demografisk  Kjønn, alder • Sosiologiske faktorer tilhørlighet til grupper, foreninger, • organisasjoner. 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

14 Problemløsning Fire hovedfase  Velge problem  Finne årsaker  Finne løsning  Gjennomføre Velge problem 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

15 Modell for problemløsning Det finnes flere problemløsning system, men jeg tror at den best er ti trinns problemløsning system. Titrinn problemløsning definerer A til Å, se her: Analysere løsninger Analysere løsninger Gjennom- Førings plan Fakta innsamling Påstått problem Entydig problem- formulering Finne årsakene Bekrefte årsakene Finne løsninger Presentasjon og iverksetting Oppfølging 1.På stått problem 2.Fakta innsamling 3.Entydig problem formulering 4.Finne årsakene 5.Beskriv årsakene 6.Finne løsning 7.Analysere løsninger 8.Gjennom føringsplan 9.Presentasjon og iverksetting 10.oppfølging Velge Problem Finne årsaken Finne løsningene Gjennomføre 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

16 Trinn 1  Bakgrunn: –Avvik fra ønsket situasjon –Ønske om å forbedre en prosess  Hensikt med trinnet: –Finne de problemene som det skal jobbes med  Hva skal gjøres: –Formulere forbedringsområdet –Definere ønsket situasjon –Forberede innsamling av data –Planlegge de neste trinnene  Forventet resultat –Første formulering av forretningsområdet –Definerte måte for innsamling av fakta –Definerte ønsket situasjon –Fremdriftsplan 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

17 Trinn 2 Fakta innsamling  Bakgrunn: –Første formulering av problemet –Definert metode for innsamling av fakta –Definert ønsket situasjon –Fremdriftsplan  Hensikt med trinnet: –Fastslå om problemet er ”virkelig” –Finne omfanget av problemet –Finne fakta om nå situasjonen –Presentere data på en enkel måte  Hva skal gjøres: –Samle inn data (hva ”sløses”) –Presentere data –Velge problem  Forventet resultat –Faktabasert beskrivelse av nå situasjonen –Valgt problem 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

18 Trinn 3 entydig problemformulering  Bakgrunn: –Faktabasert nå situasjonsbeskrivelse –Valgt forbedringsområde  Hensikt med Trinnet –Få frem en entydig beskrivelse av problemet  Hva skal gjøres –Formulere problemet –Lage plan for de videre Trinnene –Beskrive konsekvensene av problemet  Forventet resultat –Entydig problemformulering –Definerte konsekvenser (kvantifisert) –Plan for de neste trinnene 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

19 problemløsning metoder  Forklar hvorfor problemet er valgt  Se problemet i en sammenheng  Vær nøye med faktagrunnlaget om problemet  Beskriv problemet som et avvik  Vær nøye med formuleringen av problemet  Er problemet lett å måle? Forsiktig. Velge problem er veldig viktig for at organisasjon går rettmål og må sette soft Analyse for å få full informasjon om alt. Valg av feil - vei kan gjøre at organisasjonens meningen snor seg motside, derfor er viktig: 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

20 Trinn 4; Finne problem årsak  Bakgrunn: –Faktabasert nå situasjons- beskrivelse –Entydig problemformulering –Plan for de neste trinnene  Hensikt med Trinnet –Identifisere mulige årsaker til problemet  Hva skal gjøres –Identifisere mulige årsaker  Forventet resultat –Illustrasjon av mulige årsaker 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

21 Trinn 5; Bekrefte årsakene  Bakgrunn: –Faktabasert nå situasjons- beskrivelse –Entydig problemformulering –Illustrasjon av mulige årsaker  Hensikt med Trinnet –Bekrefte eller avkrefte årsaker til problemet  Hva skal gjøres –Nøye vurdere de mulige årsakene –Rangering av årsakene  Forventet resultat –Illustrasjon av mulige årsaker 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

22 Trinn 6; Finne løsningene  Bakgrunn: –Bekreftede årsaker til problemet  Hensikt med Trinnet –Finne frem til mulige løsninger på problemet  Hva skal gjøres –Identifisere mulige løsninger  Forventet resultat –Illustrasjon av mulige årsaker 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

23 Trinn 7; Analysere løsningene  Bakgrunn: –Illustrasjon av mulige løsninger  Hensikt med Trinnet –Analysere de ulike løsningene  Hva skal gjøres –Vurdere fordeler og ulemper med de mulige løsningene –Forbedre alternativene ved å redusere ulempene og øke fordelene  Forventet resultat –Valgt løsning på problemet 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

24 Trinn 8; Gjennom forings plan  Bakgrunn: –Valgt løsning på problemet  Hensikt med Trinnet –Utarbeide handlingsplan for å få innført løsningene  Hva skal gjøres –Definere hvilke aktiviteter som skal utføres –Identifisere hvem som er ansvarlig –Identifisere ressursbehov –Definere en tidsplan –Identifisere innsparingspotensialet  Forventet resultat –Beslutningsgrunnlag for ledelsen 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

25 Trinn 9; Presentasjon og iverksetting  Bakgrunn: –Beslutningsgrunnlag  Hensikt med Trinnet –Få godkjenning for forslaget til forbedringer –Få gjennomført tiltakene  Hva skal gjøres –Presentere gjennomføringsplanen –Få aksept for planen –Iverksette og gjennomføre  Forventet resultat –Gjennomført løsning –Realisering av potensialet 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

26 Trinn 10; Oppfolging  Bakgrunn: –Gjennomføringen  Hensikt med Trinnet –Følge opp og sikre at løsningen kommer over i daglig drift  Hva skal gjøres –Måle og følge opp tiltakene –Innarbeide endringene i den daglige driften  Forventet resultat –Realisert potensial –Løsningen en del av daglig drift 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

27 Planlegging Med planlegging mener vi å beskrive de framtidige handlinger som fører fram til målene MålPlaner Gjennom føring Resultat måling Vurdering og justeringer Gi oss: • Oversikt over oppgaver • Grunnlag for utførelse  Hva  Hvordan  Hvilke ressurser  Resultater 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

28 Styringsløyve 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

29 Planleggings prosesser 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

30 Kommunikasjon 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold HVA SOM SIES OG HVA SOM OPPFATTES Jeg ved du mener du forstår hva du tror jeg sa, men jeg er ikke sikker på om du innser at det du hørte ikke er jeg mente!! HVA SOM SIES OG HVA SOM OPPFATTES Jeg ved du mener du forstår hva du tror jeg sa, men jeg er ikke sikker på om du innser at det du hørte ikke er jeg mente!! Av signaler vi sender i kommunikasjonene formidles:  7 % gjennom ordene – det vi sier  38 % gjennom tonefallet  55 % gjennom kroppsspråket – de nonverbale uttrykksmåtene Verbal ikke verbal kommunikasjon Å kunne vite hvilke faktorer som påvirker kommunikasjonen – filtrene Kunne beskrive hva som menes med dialog Mål

31 Kommunikasjonstrappa Informerer hverandre Utveksler synspunkter Skaper nye ideer og perspektiver Bruker informasjon og synspunkter sammen 1 2 3 4 Kompleksitet Kommunikasjonsnivå 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

32 KRAV TIL KOMMUNIKASJON  KORREKT  FULLSTENDIG  TIL RETT TID Mål At budskapet blir oppfattet og forstått i samsvar med senderens hensikt - skal resultere i ønsket atferd. Dialog:  Er en ekspansiv prosess – en forsøker å utvide sin viten  Det viktigste er å forstå hva anser forstår  Vinne - vinne Forskjellen dialog og diskusjon Diskusjon:  Er en målrettet og innsnevrende prosess  Det viktigste er å vinne 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold

33 Konflikter 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold  Ledere som ikke aksepterer virksomhetens strategi  Krav fra myndigheter, kunder osv.  Virksomhetens mål vs. våre personlige mål  Noen ønsker mer ansvar og utfordringer enn andre  Noen ønsker endringer – ikke andre Konflikter mellom med arbeiderne skapesr at organisasjonen Fungerer ikke som skal, noen punkt som skaper konflikter er:

34 Lederstiler 03.11.2012Somalisk Velferds forening for Østfold Autoritær lederstil Fatter de fleste beslutninger selv Bruker makt, autoritet og ulike belønningssystemer overfor underordnede Fordel med en slik lederstil:  Mulighet for å ta raske beslutninger Demokratisk lederstil Snakker og lytter mye til sine medarbeidere Delegerer ofte beslutninger nedover i org’en for å motivere medarbeidere til økt arbeidsinnsats Ulempe ved denne lederstilen: • Kan ta lang tid å fatte beslutninger En dyktig leder kombinerer disse lederstilene og tilpasser stilen til situasjonen


Laste ned ppt "Organisasjon og forandringsarbeide  Fastsetting av mål og strategi  Samspillet mellom individ og organisasjonen  Organisering i teori og praksis – nå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google