Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra ROM i dag og tanker om fremtiden.  Kurs for Mental Helse Vest-Agder Energiverket, Kristiansand  23.november 2012,  Arne August Larsen ny leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra ROM i dag og tanker om fremtiden.  Kurs for Mental Helse Vest-Agder Energiverket, Kristiansand  23.november 2012,  Arne August Larsen ny leder."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nytt fra ROM i dag og tanker om fremtiden.  Kurs for Mental Helse Vest-Agder Energiverket, Kristiansand  23.november 2012,  Arne August Larsen ny leder ROM

3 Gråsoner Dagen skal du ikke tro på. Natten er en liten død. Det er i halvlyset vi har livet vårt. Da flyr tankene høyt som svalene. Da lyser farvene. Da er fuglene gladest. Kveldene er store når du er ung. Daggryet er de gamles glede. Paradisstjernen Jorden lar dagene begynne østenfor øst, ved Fiji.

4 Gråsoner forts…. Først tindrer det til i Fujijamas sne. så Mount Everest, og sist i det blå Aconcagua. Daler og sletteland kommer tilslutt. Med kveldene er det motsatt. Da må fjellene vente. Daggryet og skumringen. Gråsonene må du være nøye med. Konturene av et ansikt. Kinnbenene i livet ditt, ser du klarer da.

5 Gråsoner avslutning Undringens stunder. Timene da ting blir til. Dagen kommer med en rose i hånden Natten med en strime av blod. Rolf Jacobsen, Nattåpent i 1985.

6 Disposisjon  «Et ROM i dag» - organisering og overordnede styringssignaler.  «Et ROM for deg»? - Aktiviteter i dag.  «ROM for fremtiden» - Når vi ser fremover - ideer til prosjekter de neste årene. (ROM 2014 prosess) -Er dette bra prosjekter ?  «ROM for mange» - Hvordan få til et enda bedre samarbeide med MH og LPP i begge Agderfylkene

7 ROM, ett av 6 regionale senter  ROM, råd og muligheter - Aust- og Vest-Agder.  Bikuben – Nordland, Troms og Finnmark.  KBT - Kompetansesenter for Brukererfaring og tjenesteutvikling, Trondheim, Sør-Trøndelag.  Pårørende Kompetanse – Oslo.  Sagatun - Hamar, Hedemark.  Vårres - Trondheim, Sør-Trøndelag. 7

8 Styret i ROM Agder  Svein Simonsen MHVA - leder  Karl Olaf Sundfør MHAA  Karin Myrvold LPP AA - nestleder  Helge Jørn Stien LPP VA  Anders Wahlstedt SSHF

9 Finansiering  Helsedirektoratet  SSHF  SSHFSponser sekretær med 20 % stilling  Vest-Agder fylkeskommune  Prosjektavtaler eks NAV

10 Målsetning fra Helsedirektoratet.  I hovedsak skal støtten dekke drift av sentrene samt prioriterte aktiviteter som retter seg mot målene:  •Styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse  •Drive informasjon- og kursvirksomhet rettet mot voksne, barn, unge og pårørende

11 : Målsetning forts…Det skal for 2012 spesielt rapporteres på følgende måloppnåelse  • I hvilken grad drives det informasjon. Og kursvirksomhet på regionalt nivå.  •En vurdering av hvor vidt dere klarer å spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis  •--vurderinger av samarbeidet med erfaringskompetanse- nasjonalt senter for bruker- og pårørende kompetanse

12 Mål fra helsedirektoratet forts.  I hvilken grad dere klarer å fremme brukermedvirkning inne psykisk helse gjennom samarbeid med organisasjoner, lokale og regionale offentlige instanser, herunder NAPHA og lærings og mestringssentrene.  I hvilke grad sentret klarer å dekke en eller flere av følgende målgrupper:  Voksne  Barn og unge  Pårørende  •Hvor mange frivillige/nye frivillige som tar del i driften av sentret.

13 Hovedretninger i ROM i partnerskap med MH og LPP  Folkehelsearbeid – et supplement og en partner til fylkeskommunene, kommunene og SSH. Selvutviklingsgrupper, antistigma, samarbeid med Italia/Livorno.  Arbeidshelse – gjennom selvutviklingsgrupper mot bedrift - en partner til NAV, NHO, LO, SSH  Attføring/arbeidstrening – et supplement til attførings- bedriftene en partner for NAV i samarbeid med lokallagene i MH og LPP.  En støttespiller for «eier» organisasjonene innen erfaringskompetanse; utvikling av lokale aktiviteter, foredrag, kurs, Fokusgrupper, Empowerment, brukermedvirkning etc.  Kompetanse utvikle ny kompetanse i tett samarbeid med NAPHA, UiA og andre naturlige samarbeidspartnere på kompetanseområde.

14 Fra handlingsplan 2012  Profilere ROM gjennom god og aktiv hjemmeside  Markedsføre ROM og rekrutter brukere ved oppsøke DPS v SSHF  Fortsette ”ettervern rus prosjektet”  Inngå avtale med UiA om Praksis sør prosjektet - nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap  Etablere og igangsette Kjøkkenprat og lunsjprat i begge Agder fylkene i samarbeid med MH og LPP. Samarbeide med psyk helsetjenester i kommunene i begge Agder fylkene.

15 Handlingspl forts…  Inngå fast avtale med UiA om brukerkunnskap inn i sosionomutdanningen  Ta grep i videre arbeid med å få brukere som undervisere på arenaer som UiA, NAV,LO, NHO og KS  Planlegge og utvikle ordninger der ROM kan understøtte NAV for å bringe brukere i arbeid og aktivitet –MB utdanning? fagbrev for erfart kompetanse, erfaringsloser, erfaringskonsulenter?  Samarbeide med LMS om kurset ”et friskere liv”  Være tilstede på lokale arrangementer som en synlig aktør innenfor brukermedvirkning  Fortsette antistigma (EU) og vert/sender for Aktiv ungdom (EVS)?

16 Fokus på folkehelse  Det handler om å etablere selvhjelpsgrupper i minst 8 kommuner på Agder i 2013 og følge opp til de blir stabile 2014.( Grimstad. Arendal) + Birkenes 2012.  Aust-Agder: kurs for lederer kjøkkenpraten i samarbeid med Selvhjelp Norge. Kurs del 1 juni og del 2 siste del av august, start grupper november.  Oppfølging ved mentor de 4 første møtene og videre oppfølging/dialogmøter etter rutiner.  Det handler om arbeid med antistigma i praksis. 16 til 19 sept. 2012. Utfordre offentlige etater til å bruker MH LPP sine treffsteder til aktiviteter.

17 Arbeidshelse  Det handler om å forstå arbeidshelse som en helhet  Inspirert av egen forskning og rapporten:  ” jeg vil ikke stå utenfor”  AFI/Erfaringskompetanse 10/2011  Finne de frivillige organisasjonenes plass i dette bilde (se neste bilde)

18 FRU-S modellen En måte å komme på sporet av gode løsninger  Fravær er ikke det samme som sykefravær  Fravær handler oftest om:  (F) Forhold knyttet til familie og livsstil (syke foreldre, barn, skilsmisse, behov for fysisk aktivitet etc.  (R) Relasjonsvansker privat eller på jobb eller privat (mobbing, konflikter, etc)  (U) Underorganisering (lederutfordringer, kultur, etc)  (S) Sykdom som er et forhold mellom deg og legen

19 Våre metoder på personnivå  Vi satte fokus på personen – FRU- S-perspektiv Mindre fokus på støtteapparatets behov for å diagnostisere og finne riktige ytelser.  Personsamtaler eller gruppesamtaler = personlig coaching – personen, lederen og kolleger  Det offentlige støtteapparat er ikke tilstrekkelig – de fokuserer på U og S, men lite på F og R.  Det er behov for mennesker som kan forholde seg til F (familie) og R (relasjoner/nettverk) her er det offentlige lite tilstede og tilgjengelig – er ofte et tomrom. Bedriftsgruppe selvutvikling kan være et alternativ.  Kan likemenn, erfaringsveiledere eller hva vi nå skal kalle dem – være et supplement til NAV, Bedrifter, LO og SSHF/leger  Dette bør utprøves gjennom begrensede forsøk.

20 Folke- og arbeidshelse som involverer frivillige org. forebygging og antistigma. F amilieR elsasjonerU nderorganisering S ykdom Selvutviklingsgruppe for bedrift eller bedrifter. Lukket eller åpen ukentlig frekvens. Støttet av ROM og drevet av MH og LPP + bedrift HMS, BHT; leder, Tillitsvalgt NAV los arbg. SSHF Temagruppe mot bedrift (Familie problemer, etc ) Temagrupper lokalt. (pårørende til barn som sliter med skole) Fastlege DPS NAV kontor Lokal brukerstyrt ukentlig selvutviklingsgruppe kommunalt ( kjøkkenpraten) Kommunelege Folkehelse- Familiekontor. Lokale lag av MH og LPP med sine nettverk og aktiviteter.

21 Eks ide 2; Å veilede offentlig forvaltning om den gode dialogen.  Rom har erfaring for at NAVs saksbehandlere ikke alltid finner gode samhandlingsmåter med personer som har en psykiske/avhenghetssmessige utfordringer i livet.  Vi ønsker et prosjekt med målsetning i å forske/utvikle et samarbeid med NAV for å finne gode måter og forbedre dialogen med mennesker med psykisk uhelse slik at de letter kommer i jobb eller aktivitet.  Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for dette NAV Aust-Agder

22 NAV AUST-AGDER - // FUNKSJONSBESKRIVELSE - Erfaringskonsulenter – brukerkompetanse Referat fra Brukerutvalg for NAV Aust-Agder 22.06.11 sak 14/11  Overordnet beskrivelse  Erfaringskonsulenter (EF) i NAV skal bringe inn supplerende kunnskap i forhold til den kompetanse NAVs saksbehandlere har. Hensikten er å tilføre den interne opplæringen et brukerperspektiv for å forbedre NAVs tjenester.  EF er ikke en erstatning for brukerrepresentanter og brukerutvalg, men et supplement. Brukerrepresentanten representerer en organisasjon på systemnivå. Erfaringskonsulenten formidler egen eller andres erfaring/kompetanse prinsipielt uten å knytte dette til konkrete saker.  Erfaringskonsulenten må klargjøre hvilke erfaring/kompetansesegment vedkommende behersker for eksempel rus/psykiatri, synshemninger, kreft og depresjoner, eller unge mennesker uten arbeid. Beskrivelsen må formidles til NAV slik at erfaringskonsulenten kan få en rolle vedkommende behersker.

23 Erfaringskons. forts  Det er brukerorganisasjonene som foreslår erfaringskonsulentene for NAV. Det er opp til NAV å gjøre bruk av dette tilbudet.  Den pedagogiske formen for gjennomføringen av aktiviteten må avtales med kursleder for hvert oppdrag.  Erfaringskonsulentene er underlagt NAVs bestemmelser om taushetsplikt gjennom undertegning av taushetserklæring.  NAV kompenserer reiser og undervisningshonorar etter Statens satser.

24 Erfaringskonsulenter - Oppgaver  Beskrive eget kompetansefelt og formidle dette til NAV Aust-Agder  Være tilgjengelig i planlegging av aktuelt tiltak sammen med NAVs opplæringsansvarlig  Målbære brukere - og pårørendes erfaringer innen et nærmere angitt område  Undervise NAV ansatte etter avtale  Lage kurspakke innen et fagfelt  Delta i evaluering av gjennomførte opplæringstiltak etter avtale  Holde kontakt med egen brukerorganisasjon og erfaringsfelt

25 Eks 3 et supplement til offentlig tjenesteyting  Erfaringslos - en person med livserfaring som har mestret sin sykdom og som får kompetanse gjennom opplæring i ROM.  En som kan være et supplement til NAV s indivdloser for å hjelpe mennesker i «havet» mellom hjem, NAV, skole, arbeid så de ikke «grunnstøter».  Som kan være en veileder fra DPS til hjem, skole, NAV, arbeid og praksis.

26 Eks 4; Fra sykdom til kompetanse  i ROM erfarer vi at mange mennesker har en stor kompetanse de har ervervet gjennom sitt arbeid med å få ”kontroll” på sine psykiske/ahengighets utfordringer.  Vi foreslår et prosjekt der denne kompetanse godskrives i forhold til et yrke eks fagbrev barne- og ungdomsarbeid, helsefagarbeider etc.  Vi ønsker at utdanningen kan nedkortes gjennom å anerkjenne og kvalitetssikre denne kompetansen. Dette likner på prosjektet MB utdanning, men er på fagbrevnivå i stedet for universitet.  Det handler om å mobilisere arbeidsstyrke som i dag er trygdet – kompetanse og arbeid er bra for helsen.

27 Eks 5; Barn og unge forebygging og inkludering.  Vi ser at mange barn og unge med psykiske utfordringer sliter i barnehage og skole.  Det er en utfordring også for deres foreldre og familie.  Vi er i gang med et prosjekt som går på å utvikle historier som gjennom tilrettelagte prosesser gir grunnlag å samtale med og mellom barn i barnehage og småskole om psykisk helse med tanke på aksept og inkludering.  vi har allerede ferdige små historier og arbeider nå videre med å finne gode prosesser. Historiene er basert på en blanding av erfarings- og fagkompetanse.

28 Eks 6 Folkehelse – på Agder fokus på psykisk helse- og avhengighet.  Dagens folkehelseplan for Agder har for lite fokus på psykisk helse og avhengighet.  For å øke fokus vil vi gjennomføre en konferanse som;  Legge frem forskning som viser at frivillig innsats gjennom lavterskeltilbud har virkning og er et godt supplement til offentlige institusjoner.  Synliggjør lavterskeltilbudene og vise at de kan være viktige supplement i samhandlingsreformen  Utfordre fagmiljøer, offentlig forvaltning og politisk miljø sentralt og lokalt til handling.  19 mars 2013?

29 Eks 6; Kjøkkenpraten  Vi skal etablere brukerstyrte selvutviklingsgrupper etter modell av Kjøkkenpraten.  Vi har utviklet og gjennomført et kurs for ledere av kjøkkenpraten og er i gang med å trene opp nye ledere  Vi skal utvide tilbudet fra dagens grupper i ROM, «Ludvig» (Birkenes) og Lunsjpraten til 8 kommuner på Agder. (midler for dette i 2013 og -14 er søkt i ExstraStiftlesen)  Igangsatt dialog om oppstart i Lillesand –Grimstad ….  Ønsker dialog om oppstart i Vest-Agder,  FOU utfordringer - Hvordan virker dette i et folkehelseperspektiv – forebyggende og stabiliserende.

30 Forts… kjøkkenpraten…….  Utrede - hvordan kan et slikt tiltak inngå i en samlet verdikjede av tiltak sammen med kommune, stat og helsevesen mht forebygging og god tilfriskning.  Konkret nyorganisering i forhold til dagens tilbud av tiltaket i en verdikjede fra sykdom til helse, aktivitet og arbeid.  Er det behov for spesiell tilpasning i forhold til unge?  Annen vinkling.

31 Å fremme erfaringskompetanse som virkemiddel.  Forskning viser at erfaringskompetanse virker (handler mye om relasjoner og menneskelig kontakt – tid )  Evaluering av erfaringsveiledere (bruker sin erfaring som grunnlag for veiledning) overfor sosionomstudenter høsten 2011 og 2012 kan danne et grunnlag.  En felles definisjon – bør videreutvikles i 2013 – kan ROM være en fødselshjelper?

32 HUSK prosjekt som fortsetter. Fokus nå er formidling og veien videre. Hvordan føre 4 partsmodellen videre (bruker, forsker, praktiker og universitet).  Ettervern Rus – Fortsetter :Forsker på og utvikler nye modeller for rehabilitering etter endt institusjons- behandling  Brukerkunnskap inn i sosionomutdanningen Personer med erfaringskompetanse har høsten 2012 vært veiledere for sosionomstudenter på UiA i praksis. Dette var vellykket og bør innføres som fast opplegg og kanskje utvides til andre utdanninger.  Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap- Universitetet i Agder har invitert 12 kommuner i Agderfylkene til å bli med å etablere et nettverk. Arbeider med utvikling av brukerkunnskap innen psykisk helse og rusfeltet. ROM-Agder, og andre aktuelle brukermiljø er invitert med.

33 ITALIA – sosial turisme  Livorno samarbeidet :  Mestringsreiser (seiltur i Italia, august 2011)  Antistigmaprosjekt ( september 2011)  Partner i EU søknader :Forskningsprosjekt, definere mekanismer som fører til stigma(5 lokalsamfunn, ).  Utveksling mellom fag og erfaring på tvers av landegrensene  Vi arbeider med å plassere dette i beskrivelse av ROM i 2013 og finne gode samarbeidspartnere.

34 ROM Agder skal være det ledende brukerstyrte senteret i landet som har fokus på ARBEID og aktivitet  Fordi Arbeid og aktivitet er den beste medisin!!!!!!

35 Broenes skjønnhet Stål eller sten. Der står de Brospennenes strenge buer Meislet inn i landskapet Som porter til fred Verrazano, Narrow Bridge, Bosporus, Rheinbrûcke, Sotra- og Sortlandsspennene, Golden gate lysene som smykker, blomsterkranser, Kniplinger kastet gjennom luften: Min hånd i din. Kom over og se.

36 Forts Regnbuen sier: se på meg. Jeg er en bro. Jeg er et tegn på himmelen. Bygg broer. Bøy dere. Løft armene til en bue. Bind sammen. Bryt lenker. Bygg. Se strålesøyler og tårn mot skyene: En bro Hør vindfløyten mellom wirene: En bro. To mennesker møtes. Ansiktene blusser: En bro. Ord som blir sagt. Hengivelse, fred: En bro. Rolf Jacobsen, 1985.

37 Tilslutt  Jeg prøver å være i Aust-Agder de to siste dagene i uken – Bjorbekk.  post@rom-agder.no post@rom-agder.no  Arne August Larsen tlf: 47468418  Takk for meg og godt julebord!!!


Laste ned ppt "Nytt fra ROM i dag og tanker om fremtiden.  Kurs for Mental Helse Vest-Agder Energiverket, Kristiansand  23.november 2012,  Arne August Larsen ny leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google