Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CONDITIONAL DISCRIMINATION VS. MATCHING TO SAMPLE: AN EXPANSION OF THE TESTING PARADIGM MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CONDITIONAL DISCRIMINATION VS. MATCHING TO SAMPLE: AN EXPANSION OF THE TESTING PARADIGM MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY."— Utskrift av presentasjonen:

1 CONDITIONAL DISCRIMINATION VS. MATCHING TO SAMPLE: AN EXPANSION OF THE TESTING PARADIGM MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY

2 Abstrakt • En deltagers utførelse av en betinga diskriminasjonsprosedyre definerer en betinget relasjon mellom stimuli: ”Hvis A1, så B1; hvis A2, så B2”. • Prosedyren kan også generere matching-to-sample, men da er ikke stimuliene kun relatert til hverandre gjennom betinging, men av ekvivalens. • En paradigme for å teste hvorvidt en betinga diskriminasjons prosedyre har generert ekvivalens relasjoner benytter seg av tre sett med stimuli, A, B, og C, og tre stimuli per sett. • Etter å ha lært seks sample-comparison relasjoner (A1B1, A1C1, A2B2, A2C2, A3B3, A3C3), så viser deltageren seg umiddelbart i stand til matche B og C stimuli; slik at seks nye relasjoner framkommer (emerge), B1C1, B2C2,B3C3, C1B1, C2B2, C3B3).

3 Abstrakt fortsetter • Disse 12 stimulus relasjonene (seks lærte, seks emergent) definerer tre tre- medlems stimulus klasser, A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3. • Dette paradigme ble utvidet ved å introdusere tre nye stimuli (sett D), og lære åtte barn ikke bare AB og AC relasjoner, men også DC relasjoner gjennom velge sett C stimuliene som comparisons, når disse var betinget opp imot sett D samples. • Seks av åtte barn viste seg umiddelbart i stand til å matche B og D stimuli til hverandre. • Gjennom å velge korrekt sett B comparisons betinget opp imot sett D samples, og sett D comparisons betinget imot sett B samples, så demonstrerte de eksistensen av tre fire-medlemmers stimulus klasser. A1B1C1D1, A2B2C2D2, A3B3C3D3.

4 Abstrakt fortsetter • Disse større klassene ble bekreftet av deltagernes suksess med de påkrevde betingede relasjonene på et lavere nivå; de var også i stand til å velge sett D comparisons betinget opp imot samples fra sett A og C, og utføre BC og CB matchingen som definerte den opprinnelige tre tre-medlems klassene. • Ved å legge til tre DC relasjoner, så blir det generert 12 nye relasjoner. Tre relasjoner hver i BD, DB, AD, og CD. • Vokale navngivingstester viste at det å anvende samme navn til hvert stimulus var verken nødvendig eller tilstrekkelig for å etablere klasser av ekvivalente stimuli.

5 Kondisjonal/betingings diskriminasjon • Gitt to diskriminative stimuli, B1 og B2, så velger deltageren B1 hvis den kondisjonale stimulusen A1 til stede, og velger B2 hvis den kondisjonale stimulusen er A2. • Denne kondisjonal diskriminasjonen gir en prosedyredefinisjon av betingings relasjonen mellom stimuli. • I sin enkleste form er betingings relasjonen slik; Hvis A1, så B1; Hvis A2, så B2. • Eksistens av en betinget relasjon er direkte observerbar ved deltagerens pågående interaksjon med prosedyren, og det kreves ingen yterligere modifisering av prosedyren for å bevise dette. • Det er vanlig at betingings prosedyrer som generer ekvivalensrelasjoner hos deltagerne blir kalt matching-to-sample. (Prosedyre og resultat). • Når alle sample (utvalgsstimuli) og comparison (sammenlikningsstimuli) stimuliene er fysisk forskjellige er det vanlig å kalle dette for arbitrær matching.

6 Matching-to-sample • I motsetning til betingings diskriminasjon, så er ikke ekvivalens definert kun ut fra deltagerens pågående interaksjon med prosedyren. • For å vise at det er noe mer som skjer mellom sample og comparison stimuli, så kreves det ytterligere testing. • Egnede tester er hentet fra matematikken; matematisk teori bidrar med et deskriptiv system for klassifisering av de logiske stimulus relasjonene; refleksivitet, symmetri og transitivitet. • Disse relasjonene skal oppstå (emerge) uten at de skal være direkte trent, altså det skal ikke foreligge en direkte forsterkningshistorie for fremkomsten av de nye relasjonene.

7 • Refleksivitet referer til identitets matching, som innebærer å matche en sample stimulus til seg selv; aRa, bRb, cRc (r = relasjon, så aRa betyr at a står i relasjon til a). Gitt en deltager som er kjent med stimuli og prosedyre, så er beviset for refleksivitet generalisert identitets matching. • Symmetri referer til reversibelt gjensidigutskiftbarhet mellom stimuliene; hvis aRb, så skal bRa framkomme uten ytterligere trening/forsterkning. • Transitivitet referer til overføring av stimulusfunksjoner p.g.a. delt medlemskap i stimulus klasse; Hvis aRb, og bRc, så skal aRc (cRa) framkomme uten ytterligere trening/forsterkning eller instruksjoner. cRa er også kalt for en global ekvivalenstest fordi den tester samtidig for både symmetri og transitivitet. • Dette skjer for øvrig også i en One-To-Many og Many-To-One treningsstruktur

8 Treningsstruktur One-To-Many, linear og Many-To-One B A A B C AC D

9 Eksperimentet • Hensikten med dette eksperimentet var å legge til ytterligere et stimulus til hver klasse, og derved teste styrken til ekvivalens relasjonene til å generere et større nettverk av gjensidig utskiftbare stimuli. (A,B,C,D) • Itillegg til å teste for fire-medlems ABCD klasser, så testet eksperimentet også for to tre-medlems klasser; ABC og ACD • Testingen innebar imidlertid en endring, grunnet at sett A var auditive.

10 • Tidligere studier har brukt engelske symboler, og dette har krevd omfattende pretestinger for å forsikre seg om at deltagerne ikke allerede kunne den kritiske matchingen og navngivingen (naming) av stimuliene. • Det ble brukt arbitrære stimuli (greske bokstaver og bokstavnavn) i dette eksperimentet, for å unngå; 1) all unødig tidsbruk ved pretester, 2) det å gi deltagerne problemer ved å gi oppgaver de ikke i stand til å utføre, og 3) dilemmaet om man skal forsterke korrekte responser under pretesting. • Reduksjon fra 20 stimuli til 3 stimuli i hvert sett, førte til ytterligere forenkling av eksperimentet.

11 Metode • Deltagere; barn (5-7,5 år) • Ingen annen data forelå • Foreldre • Rekruttering • Antall sesjoner

12 Metode • Apparatur og generell prosedyre

13 Metode • Læring/trening og testfaser • A: Bli kjent med prosedyren, og bekrefte evnen til visuell-visuell og auditivt-visuell betinget diskriminasjon med pretesting av antatt kjent stimuli • Teste for identitets matching av de greske bokstavene (generalisert matching-to- sample for refleksivitet) • B: Deltagerne lærte tre sett av relasjoner, AB, AC, og DC. Dette utgjorde baseline for testingen av symmetri og transitivitet. • C: Uten ytterligere trening, evaluere hvorvidt de relasjonene som er markert med korte strekker framkom (emerge), se s.8. • Forsterkningsleveringen ble gradvis reduser, og når den hadde nådd sitt laveste nivå (.2), så ble test probe (disse var helt uten forsterkning) innført inn i disse baselinene. Dette utgjorde testen for symmetri og transitivitet.

14 • Pretest Magasintrening, ikke verbale instruksjoner, 25 trials (90 %) med antatt kjente stimuli, evne til å mestre den eksperimentelle prosedyren, greske bokstaver. • Trening og opprettholdelses prosedyrer • Forsterkningssannsynlighet • Test Four-stage equivalence, Three-stage equivalence, Symmetry, Oral naming, Test sequence.

15 Resultater

16 Diskusjon • Tre direkte lærte relasjoner, (seks av åtte barn) seks nye relasjoner, BD og DB utførelsen dokumenterte framkomsten (emergence) av tre fire-medlems stimulus klasser, og alle demonstrerte de påkrevde lavere nivås transitivitet og symmetri testene. • Prosessen ved å teste for ekvivalens har en bemerkelsesverdig ”spinoff”. 9 lærte, 18 framkommer, 9 framkommer (vokal) = 27/9

17 Diskusjon • Matche auditive til visuelle stimuli kan representere auditiv forståelse, forstå uttalte ord i relasjon til tekst/ord. • Det å matche visuelle stimuli til hverandre kan innebære enkel lese forståelse, forstå tekst i relasjon til andre objekter. • Navngi tekstuelle stimuli høyt kan være enkel vokal lesing. • Det at betingede relasjoner har formale likhetstrekk med lesing, innebærer ikke at de nødvendigvis er relevante i forhold til hverandre. • Men etableringen av stimulus klasser beviser denne relevansen.

18 Diskusjon • Lingvister har utfordret atferdsanalysen på å redegjøre for ny atferd, som ikke har noen åpenbar forsterkningshistorie. • Ekvivalens gir svaret; ved å spesifisere prosedyrer som genererer ny atferd som tilsynelatende ser ut til å ikke være forsterket. • Dette åpner for øvrig for forsterkning av ny (framkommet) atferd, siden stimuliene er i samme klasse, og de er gjensidig utskiftbare. Så variabler som påvirker et medlem, vil kunne påvirke resten av medlemmene. • Direkte forsterkning av AB, AC, og DC relasjoner vil også ekspandere/berøre alle de mulige relasjonene innen hver fire-medlems klassene. Så det er ikke riktig å si at nye matching og navngiving utførelse (performance) framkommer (emerge) uten at det foreligger en forsterkningshistorie.

19 Diskusjon • Navngiving (naming) • 1 av 8 deltager E.W – naming responsen så ikke ut til å ha blitt etablert før den faktisk ble testet for (nøling) • Deltager J.O.; Nøyaktig produksjon av bokstavnavnene i sett D, etter at han ikke mestret å matche deres bokstaver til de oppleste navnene på bokstavene. Dette demonstrerte at framkommet (emergent) navngiving ikke konstituerte en valid test på auditivt-visuell symmetri. • Formell likhet mellom stimulusekvivalens som kommer fra betingingsprosedyrene, og paired-associate prosedyrer • I tillegg til bevisene som (allerede nevnt) viser at naming er verken nødvendig eller tilstrekkelig for å generere stimulusekvivalens, så vil logikken som omgir betingingsprosedyrene foreslå at ingen andre typer av medierende responser er nødvendig å postulere.


Laste ned ppt "CONDITIONAL DISCRIMINATION VS. MATCHING TO SAMPLE: AN EXPANSION OF THE TESTING PARADIGM MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google