Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

----- gjennom god administrativ rapportering og folkevalgt prioritering En veiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "----- gjennom god administrativ rapportering og folkevalgt prioritering En veiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 ----- gjennom god administrativ rapportering og folkevalgt prioritering
En veiledning

2 HVEM EIER? EIER PRIORITERER FORVALTER UTFØRER
Innbyggerne eier, bruker, betaler og stemmer EIER PRIORITERER På politiske partier som oppretter Kommunestyret som øverste eierorgan som oppretter Formannskapet som operativt eierorgan og Ordfører som operativ eier FORVALTER UTFØRER Rådmannen forvalter, rapporterer og gir råd til eier Tjenesteledere disponerer og rapporterer til rådmann Eiendom utfører og rapporterer til rådmann (Ved Kommunalt foretak rapporterer eiendomsforvalter til foretaksstyret) AP H Krf Frp SV V Sp Kommunestyret Formannskapet Skole Helse Kultur Teknisk

3 Eiendom som politisk virkemiddel
TJENSTE-PRODUKSJON LOVPÅLAGT ANSVAR BOLIGPOLITIKK UNIVERSELL UTFORMING Eiendomsforvaltning og utvikling UTVIKLING AV STEDER OG LOKALMILJØ MILJØPOLITIKK OMDØMME KOMMUNE- ØKONOMI Kilde: KOBE – Per Eikeland

4 Utvikling av steder og lokalmiljø gjennom kjøp, salg og regulering
Kjøpe? Selge? Kjøpe? Selge? Kjøpe?

5 Hvilke eiendommer kan selges?
Kategori 1: Dagens bruk forutsettes opprettholdt utover en ti års periode Kategori 2: Eiendommen er avsatt til alternativ offentlig bruk innenfor ti års perioden Kategori 3: Eiendommen kan fristilles fra offentlig bruk, innenfor ti års perioden. KATERGORI 3 KAN SELGES!

6 Eiendom som kan selges bør reguleres før salg
En eiendom øker normalt betydelig i verdi når den er ferdig regulert for et nytt formål Det er dårlig kommuneøkonomi å gi denne gevinsten til private utbyggere Kommunestyret bør ha som prinsipp å regulere eiendom før salg Rådmannen må vurdere verdien av en eiendom ved alternativ bruk

7 Verdivurdering av eiendom
Sannsynlig alternativ bruk Verdi per kvm BTA Liten Middels Stor Dagsverdi Fremtid Kontor Handel Hotel Lager Industri Kultur Bolig Kombinasjoner

8 Boliger for vanskeligstilte

9 Rapportering til kommunestyret
Hvem trenger kommunens hjelp til å skaffe bolig? Har kommunen boligene som trengs for å dekke de ulike behovene? Er el-sikkerhet og brannsikkerheten ivaretatt i boligene? Er det iverksatt nødvendige tiltak for å unngå fuktskader, spesielt i forbindelse med bad og kjøkken? Dekker husleien kommunens kostnader til drift og investeringer?

10 Gode bygg for tjenesteproduksjonenl!

11 Hvor stor del av kommunens driftsbudsjett går med til drift av formålsbyggene i kommunen?
Vår kommune ? Vår kommune ? Eiendomsdriftens andel av kommunens netto driftsbudsjett i prosent Hver søyle er en kommune. (KOSTRA tall for 2010)

12 Hvor mye areal per innbygger har vi i vår kommune?

13 Ny virksomhet i den nedlagte pensjonatskolen på Seiland
Alta kommune solgte pensjonatskolen på Seiland. Kommunen reduserte med dette sitt areal og sine driftskostnader. Samtidig er det lagt til rette for ny virksomhet på stedet.

14 Godt eierskap = ”Byggene skal tilfredsstille offentlige krav”
Formålsbyggene skal tilfredsstille en rekke lover og forskrifter. Kommunestyret har ansvaret! LOVER Arbeidsmiljøloven Helseloven Opplæringsloven Brannloven Forurensingsloven Bygningsloven TILSYN Arbeidstilsynet Helsetilsynet Fylkesmannen DSB Klif Kommunen og DiBK Godt eierskap = ”Byggene skal tilfredsstille offentlige krav”

15 Er takene tette? Taklekkasjer gir store følgeskader og må unngås
Som eier av kommunens bygg må man forsikre seg om at takene er tette

16 Er brannsikkerhet god? Risikoen for brann på sykehjemmet eller i omsorgsboligene kan reduseres med god brannsikkerhet Som eier av kommunens bygg må man forsikre seg om at brannsikkerheten er ivaretatt

17 Er inneklimaet godt? Mugg, sopp, råte, dårlig renhold, kald trekk, dårlig ventilasjon m.m. kan føre til helseskader for brukere av bygget Som eier må man forsikre seg om at det tas nødvendig hensyn, og at lover og regler for inneklima følges

18 Er tilgjengeligheten god?
«Eldrebølgen» krever mer tilrettelegging for funksjonshemmede Som eier må man forsikre seg om at det tas nødvendig hensyn ved planlegging og gjennomføring av tiltak

19 Er kommunen energi- og miljøvennlig?
Er oljefyring avviklet? Er bygningene energimerket? Gjennomføres det tiltak for å redusere energiforbruket? Energisparetiltak kan være meget lønnsomme for kommunen.

20 Rapportering for tjenestebyggene
Trafikklyssymbolikk. Rødt – kritisk Gult – fare Grønt - OK INNEMILJØ Renhold, luftkvalitet, lysforhold og lyd/støy forhold ANSVAR Fordeling av ansvar og oppgaver mellom eier, forvalter og bruker BYGNINGENS TILSTAND Utvendig, innvendig, varme ventilasjon, sanitær, elanlegg og heis BRUKBARHET Hvordan er planløsningen? Kan den tilpasses nye behov? Er bygget tilgjengelig for funksjonshemmede? Arealer og arealbruk. Hvem har det trangt og hvem har god plass BRANN Er alle klar over sitt ansvar, og er det brannforebyggende arbeidet i orden? Oversikt tjenestebyggene FUKTSKADERISIKO Er tiltak for å unngå fukt-, råte- og soppskader iverksatt MILJØRISIKO Er det helsefarlige stoffer (PCB, Astbest og lignende) i bygningen? Er det CO2- utslipp fra oljefyring. Er oljetanken tett? Er det rasfare der bygningen står? INNBRUDDSRISIKO Er det fare for innbrudd og hærverk? Er det iverksatt eventuelle forebyggende tiltak OFFENTLIGE PÅLEGG Foreligger det pålegg om utbedring fra offentlig tilsynsmyndighet? BEREGNET UTBEDRINGSKOSTNAD Hva vil det koste å sette bygningen i stand? Kilde: - søk etter ”IK-bygg”

21 Forvalter kartlegger tilstanden
KARTLEGGING Januar- april Forvalter kartlegger tilstanden sammen med bruker gjennom vernerunder i henhold til internkontrollforskriften. Forvalter vurderer tilstand og foreslår tiltak i egen rapport. ÅRHJUL FOR KARTLEGGING, RAPPORTERING OG BUDSJETTERING MELLOM FORVALTER, BRUKER OG EIER BUDSJETT September-november Forvalter foreslår budsjett for gjennomføring av tiltak for å ta vare på bygningene samt sikre helse miljø og sikkerhet til brukerne. RAPPORTERING Mai - august Forvalter rapporterer om tilstanden herunder hva som er utført siste år samt behov for nye tiltak til rådmannen som rapporterer videre til formannskapet.

22 Grønn strategi: 100 kr per kvm. Oppgradering etter 30 år.
Lønnsomt og trivelig. 60 år 40år 30år 20år 0år Nybygg Økende krav til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet samt standard og komfort. Rød/gul strategi: 0-50 kr per kvm til vedlikehold. Total rehabilitering (investering) hvert 20. år. Dyrt og utrivelig

23 Nybygging i kommunen

24 HVA SKAL KOMMUNEN BYGGE?
Velg bygning og lag forutsetninger ved bruk av : Link:

25 Konklusjon1 : Kvm per bruker er mest avgjørende for kostnaden
Årlig kostnad for kommunen i 60 år 10 kvm per barn x 200 barn = 2000 kvm= 3,7 mill kr 15 kvm per barn x 200 barn = 3000 kvm= 5,5 mill kr Her er kostnad per kvm Investeringskostnad 10 kvm per barn = 53 mill kr 15 kvm per barn = 79 mill kr Konklusjon1 : Kvm per bruker er mest avgjørende for kostnaden Konklusjon2 : Energi og vedlikeholds-vennlige løsninger lønner seg!

26 Har kommunen nødvendig byggherrekompetanse?
Kontrahere og lede arkitekter og rådgivere Kontrahere og lede entreprenører Kontrollere at materialer og utførelse på byggeplassen er som bestilt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Byggherrens ansvar for helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen

27 Kommunestyrets byggeinstruks for gjennomføring av byggesaker
Lavest mulig kostnad over byggets levetid (livssykluskostnader) Fleksible bygg som kan bygges om og tilpasses kommende arealbehov (skreddersydde bygg til dagens behov kan være dyre å bygge om) Energi og miljøvennlige bygg slik at man slipper å rette opp og gjøre mange tiltak senere for å ivareta miljø og energikrav

28 OPPUMMERING God eierstyring krever god rapportering
Et årshjul for rapportering og prioritering må innarbeides mellom forvalter, bruker og eier som del av budsjettprosessen Nybygg må bygges med tanke på langsiktig bruk, drift og vedlikehold.

29 Lykke til med eierskapet!
Her er link til temaheftet:


Laste ned ppt "----- gjennom god administrativ rapportering og folkevalgt prioritering En veiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google