Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelsesmodeller i den lokale menighet Einar Aadland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelsesmodeller i den lokale menighet Einar Aadland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelsesmodeller i den lokale menighet Einar Aadland

2 Ledelse i menighet 2

3 Ledelsesmodeller Lite brukt begrep i organisasjons- og ledelsesfaget «Den skandinaviske ledelsesmodellen» = den demokratiske, joviale, samarbeidende leder, i motsetning til den autoritære, hierarkiske, dirigerende leder Men i Den Norske Kirke en langvarig debatt om «modeller», først og fremst om strukturen rundt ledelse i menigheten. Er i praksis en organisasjonsmodell- debatt. Ledelse i menighet 3

4 Kjernen i problemstillingen Først og fremst en spørsmål om organisasjons-struktur: Hva innebærer sokneprestens lederrolle ? pastoral leder, åndelig leder – hva betyr dette i praksis? Forholdet til daglig leder – underordnet, sideordnet, overordnet? Hvor skal arbeidsgiveransvaret ligge? Ledelse i menighet 4

5 Ledelse, styring H. Askeland:  Ledelse: Identitetsbygging, verdibevisstgjøring  Styring: Ressursfordeling, ansvarsdelegering  Mobilisering: Kommunikasjon og relasjon  Handling: Iverksette, delta, følge opp T. Sørhaug: Ledelse er grenseregulering mellom innenfor og utenfor. Morgan & Smirchich: Å forvalte meningsdannende prosesser i organisasjonen Arnulf: Å skape oppslutning om mål Ledelse i menighet 5

6 LIM-prosjektet 1994 Ledelse i menighet: 5 menigheter i 5 ulike bispedømmer Aksjonsforskning over 2 år Konklusjon: Menigheter og lokalkulturelle kontekster er svært forskjellige, slik at én ledelsesmodell blir fåfengt. Ledelse i menighet 6

7 Lokal ledelse? Du spør om hva som er mitt største problem som sogneprest? For å være ærlig, så heter mitt problem Ole Nilsen, han er res. Kap., og han sitter der. Det er for mye kristelig snillisme hos oss. Her er spenninger, men ingen tør begyne. Jeg tok av 12 kg. I en tidligere konflikt, og il ikke være den som graver opp nye vanskeligheter. Hos oss finnes det en norm som heter «Jeg kommer hvis det ikke dukker opp noe annet». Folk tar ikke innkallinger alvorlig, og det lir umulig å planlegge noe som helst. Det dukker stadig opp et skirenn, vakkert turvær eller elgjakt som går foran menighetsarbeiedet Ledelse i min menighet er ikke noe problem. Som sogneprest representerer jeg Kirken over alt der jeg er – om jeg så svømmer i det offentlige badet så er Kirken til stede også der. Ledelse i menighet 7

8 Hva skal ledes – hva er menigheten?  Organisasjon? – medlemmer, produksjon, målsetting  Institusjon? - medarbeidere  Guds Folk? - borgere  Frivillig virksomhet? – ulønnede, engasjerte  Kristi legeme? – hender, føtter, ulike funksjoner  Ekklesia/Trossamfunn? – «i tro, i verden, i fellesskap, i bevegelse», «samfunnet av de hellige» (CA7), alle døpte  Tjenestetilbyder? - velferdsleverandør  Lokalt gudstjenestefellesskap? – samling om ord og sakrament Ledelse i menighet 8

9 Ledelse – mot hva? Organisasjoner ledes mot visjoner og mål. Defineres som «felles innsats mot felles mål» Har til vanlig produksjon av noe som mål Weick: Heller «Organizing» enn «organization» Prosess framfor statisk struktur Menighetens mål avgjør ledelsesspørsmålet Ledelse i menighet 9

10 Hva er målet? Misjon: misjonsbefalingen: Forkynne, Lære, Døpe Visjon: Troens brann rundt land og strand  - Når gikk det av moten å snakke om at «av nåde er du frelst»? Økt oppslutning om gudstjenesten? Utføre de kirkelige handlingene? Kirkevekst? Være et sted for troende og søkende? Ledelse i menighet 10

11 Hvem er toppsjefen? Avhengig av overordnet mål. Leder er den helhetsansvarlige for: Pastoral ledelse - (ledelse v. forkynnelse, sjelesorg, veiledning) Økonomisk ledelse - økonomisjef Administrativ ledelse - administrasjonssjef Personalledelse – personalsjef Ledelse i menighet 11

12 Todelt, enhetlig ledelse Kan fungere bra Har vært gjennomført i avdelingsledelse i sykehus (lege + sykepleier). Der ble det likevel skeivfordeling i praktisk utøvelse – «mor og far» I universitet og høgskoler: Dekan (faglig) og direktør (administrativ) Krever samarbeidsvilje, koordineringsevne. Sårbar for «dårlig kjemi» Ledelse i menighet 12

13 Struktur, kultur og kontekst Ledelse i menighet 13

14 Fokus i kirkelige dokumenter? Kirken er overfokusert på struktur (jf. alle utredninger og betenkninger vedr. ledelsesstruktur). Mindre oppmerksom på kultur og kontekst Struktur: 90% Kultur: 5% Kontekst: 5% Ledelse i menighet 14

15 Kultur Mønster av verdier og normer som manifesterer seg i kulturuttrykk.  Arkitektur (Innredning, utsmykking)  Språk (kanaans, fagspråk, maktspråk, humor)  Strukturer (møter, sosialt mønster, status, subkult.)  Rutiner, tradisjoner (fortellinger, konfliktmønster)  Roller (ytre og indre forventninger) Kulturtema: Det man snakker om, er opptatt av Ledelse i menighet 15

16 Kontekst Endring og tilpassing nødvendig Samfunnet endrer seg:  Flerkultur  Sekularisering  Pluralisme  NPM – regel- og kontrollsamfunnet Jf. Peters & Waterman: «In search of exellence» 1981 HSH-rapporten 2006 Ledelse i menighet 16

17 To veier til god lederpraksis: Vei nr. 1: regler, retningslinjer 1. Regler, retningslinjer, instrukser og gode rutiner angir hva som er normalt og hva som er galt  Gir rettledning, markerer grenser normalt/avvik  Eksempel:  Trafikkregler hindrer ulykker.  Lover gir rettferdighet og forutsigbarhet i arbeidslivet  Sosiale regler for takt og tone gir trygghet

18 Vei nr. 2: Godt skjønn 2. Ved utvikling av skjønn, dømmekraft og klokskap  Gir økt trygghet i de unike situasjonene  Virkeligheten preget av tilfeldigheter og uforutsette faktorer (bussen kommer for seint, muren faller, noen blir syke, noen nekter å legge seg, renta stiger) Ting skjer sjelden ”etter boka”  Godt skjønn bedre enn regler i slike anledninger  Styrker lederes troverdighet (autentisitet)

19 Det rette, det gale, og det gode. Galt Rett Det Gode Grenselinje

20 Filosofi – teori – verktøy Ledelse kan behandles på flere nivå  Ledelsesfilosofi: a) «Philosophy of leadership». Handler om vitenskapsteoretisk posisjon, virkelighetsoppfatning, verdensbilde b) (My) «Leadership philosophy» (personlig stil). Mitt motto, slagord, fokus  Ledelsesteori: Målstyring, selvledelse, regelstyring, verdibasert ledelse,,  Lederverktøy/Ledelsesmodeller: Tiltak, modeller: SWOT, SMART-plan, medarbeidersamtale, strategiplan, ISO 9000, Balanced Scorecard, TQM Ledelse i menighet 20

21 Modeller Soknemodell  Arbeidsgiver-, økonomi- og tilsettingsansvar i soknet. I Sverige er Kyrkohärden leder. Ressurskrevende Prostimodell  De ulike ansvar legges til Fellesråd, evt. prostiråd. Mellomløsning Sokne- og bispedømmemodell  Arb.g. på bispedømmenivå, soknet juridisk enhet «Robuste ordninger som ikke står og faller med god personkjemi» (PFs betenkning) Ledelse i menighet 21

22 Stjerne, hjerne, joker « Enhver organisasjon trenger en Stjerne, en hjerne og en joker» (Arild Odden, leder av Black Metal-bandet Satyricon) Vokalisten samler oppmerksomhet, organisatoren får samarbeid og avtaler på plass, humoristen løser opp når det blir tight Jf. Erik Johnsen: Enhver organisasjon trenger tre lederfunksjoner: Strategen, administratoren, menneskekjenneren. Målformulerende, problemløsende, språkskapende Soknepresten = vokalisten Daglig leder = hjernen Diakonen = jokeren Ledelse i menighet 22

23 Tendenser Menigheter søker i sterkere grad egenart og selvstendighet (f.o.fr. urbant fenomen)  Tidligere: Kirkevekst-menighet, høykirkelig profil, etc., men først og fremst nasjonal enhet i gudstjenesten  Nå: Kulturkirke, «åpen kirke», konsertkirke Fellestrekk med offentlig sektor: styrking av lokal identitet, spesialisering, konkurranse om studenter, pasienter, brukere Geografiske menighetsgrenser erstattes av særpreg, strategisk nisje, omdømme Ledelse i menighet 23

24 Tendenser II Større fokus på aktiviteter, på «markedsføring», på særskilte tilbud. Utvikling av egen organisasjonsidentitet – autonomi – særegen profil Styrker menigheten som kirkelig grunnenhet Krever tydeligere ledelseskompetanse Ledelse i menighet 24

25 Lederkompetanse Presters lederkompetanse:  MFs studieplan (1970): «Bli i stand til å identifisere kjetteri på høyre og venstre side»  Luther som ideal: «Her står jeg (alene) og kan ikke annet» (dårlig samarbeidsinnstilling?) Lokalmenigheters ledere må kunne noe om ledelse! Verdibasert ledelse er midt i blinken for menighetsledelse Ledelse i menighet 25

26 Overordnet mål for verdibasert ledelse Å styrke etisk sensitivitet i organisasjonen Gi medarbeidere selvstendighet og ansvar, utvikle klokskap og dømmekraft Øke troverdigheten og bedre omdømmet Forfølge virksomhetskritiske verdier – organisasjonens ”telos” (endegyldige mål)

27 Organisasjonskultur  Organisasjonskultur kan defineres som: Mønster av åpne og skjulte verdier, som manifesterer seg i kulturuttrykk. Kulturmønsteret plasserer seg langs to skalaer: Homogenitet ________________________ Mangfold Stabilitet ________________________ Endring Ledelse i menighet 27


Laste ned ppt "Ledelsesmodeller i den lokale menighet Einar Aadland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google