Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generelt om lover, forskrifter og standarder NESOs Formannskole 18 2013 - 2014 1.2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generelt om lover, forskrifter og standarder NESOs Formannskole 18 2013 - 2014 1.2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Generelt om lover, forskrifter og standarder NESOs Formannskole 18 2013 - 2014 1.2

2 Målet med forelesningen Gi en oversikt og et innblikk i de viktigste lover, forskrifter og standarder som gjelder for byggebransjen

3 Generelt om lover, forskrifter og standarder som gjelder for byggebransjen Arbeidsmiljøloven –Formål –Hovedinndeling –Viktige § –Verneombudet –Viktige forskrifter –Internkontrollforskriften –Byggherreforskriften Regnskapsloven Bokføringsloven Plan og bygningsloven –Formål og innhold Brann og eksplosjonsvernsloven –Formål og innhold Lov om offentlige anskaffelser –Formål og innhold Norske standarder Håndbøker fra SVV

4 Arbeidsmiljølovens kapitler 1.Innledende bestemmelser 2.Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter 3.Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet 4.Krav til arbeidsmiljøet 5.Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv. 6.Verneombud 7.Arbeidsmiljøsamarbeid 8.Informasjon og drøfting 9.Kontrolltiltak i virksomheten 10.Arbeidstid 11. Arbeid av barn og ungdom 12. Rett til permisjon 13. Vern mot diskriminering 14. Ansettelse mv 15. Opphør av arbeidsforhold 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 17. Tvister om arbeidsforhold 18. Tilsynet med loven 19. Straff 20. Avsluttende bestemmelser

5 Viktige forskrifter under AML Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr best.nr. 555 Stiller klare krav til sikkerhetsopplæring, kontroll av arbeidsutstyr, samt tekniske krav til arbeidsutstyr Maskin forskriften best.nr. 522 Stiller krav til den som skal produsere eller levere maskiner bl. annet om CE-merking Forskrift om graving og avstiving av grøfter Har klare regler om når en grøft skal avstives eller skrånes og en god veiledning om hvordan dette skal gjøres!

6 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i bl. annet: – Arbeidsmiljøloven, – Forurensningsloven (SFT) – Brann- og eksplosjonslovgivningen (DSB).

7 Internkontrollforskriften, forts. Innhold og krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Virksomheten skal: 1. Sørge for at de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet. 2. Sørge for at arbeidstakeren har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, som for eksempel info om endringer. 3. Sørge for at arbeidstakeren medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

8 Internkontrollforskriften, forts. 4. Fastsette mål for HMS. 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt. 6. Kartlegge farer og problemer og vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav til HMS. 8.Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av intern- kontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Disse punktene må dokumenteres skriftlig!

9 Internkontrollforskriften, sjekkliste Eksempel fra analyse for miljø. ” Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller minimumskravene i IK- forskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i HMS- Internkontrollsystemet.” -

10 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- /anleggsplasser Byggherreforskriften Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal: utpeke koordinator (en eller flere der det er flere virksomheter tilstede) sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø) før oppstart av et byggeprosjekt) sende forhåndsmelding (til Arbeidstilsynet dersom prosjektet er over 30 virkedager og overstiger 500 dagsverk)

11 Byggherreforskriften, forts. Koordinatorens oppgaver: samordne gjennomføringen av prosjektet slik at HMS ivaretas sørge for at planer følges og at kravene etterleves Viktige forhold som skal ivaretas: god orden og hygiene på bygge og anleggsplassen vedlikehold og kontroll av maskiner og utstyr håndtering av materialer merking av områder og materialer / stoffer på bygge og anleggsplass avfallshåndtering

12 Plan- bygningsloven Formål Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

13 Plan- bygningsloven Myndighet: Statens byggtekniske etat (www.be.no) Arealplaner Reguleringsplaner - Konsekvensutredninger Ekspropriasjon Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp Tomtedeling og nabogrenser Krav til byggetomt (adkomst og avløp) Saksbehandling, ansvar og kontroll SAK10 Teknisk forskrift TEK10

14 Brann- og eksplosjonsvernloven Formål Loven har til formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.

15 Brann- og eksplosjonsvernloven Myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (www.dsb.no) Har bl. annet klare krav til: Kompetanse, ansvar og sikring av sprengningsarbeid Oppbevaring og transport av farlig gods Sentrale forskrifter er: Håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane, Kontrollveiledning for EXII kjøretøy, ADR bestemmelser

16 Lov om offentlige anskaffelser Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

17 Lov om offentlige anskaffelser Myndighet: Fornyings og administrasjonsdep. Loven gjelder følgende oppdragsgivere: Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive kriterier.

18 Standarder Definerer et sett krav som blir bindende (juridisk) bare når kontraktspartnere (gjennom kontrakt) eller myndigheter (gjennom lov / forskrift) sier at standarden skal gjelde. Standard

19 Standarder for bygg og anlegg Utgiver: Standard Norge (www.standard.no) NS 3400Regler om anbudskonkurranse for bygg og anlegg (Tilbaketrukket) NS 3405Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter, m.v. NS3405-P241 Veileding til 3405 NS 3409Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer NS 3431Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser NS 3450Prosjektdokumenter for bygg og anlegg NS 3451Bygningsdeltabell NS 3461Geometriske toleranser i bygningsindustrien

20 Standarder for bygg og anlegg (forts.) NS 3658 – 3678”Betongprøving” NS 3458Komprimering. Utførelse og kontroll. NS 5815Risikovurdering av anleggsarbeid NS-EN ISO 9001Kvalitetssikring av utvikling, konstruksjon, tilvirkning, installasjon og ettersyn NS-EN ISO 14001Miljøstyring NS 3420Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

21 Standarder for bygg og anlegg (forts.) NS 8405Norsk bygge- og anleggskontrakt (erstatter gml NS 3430) NS 8405P558-9 Kommentarutgaver til standarden 8405A Formular for kontrakt NS 8406Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 8406A Formular for kontrakt NS 8415Alminnelige kontraktsbestemmelser for underentrepriser vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider NS8416Kontraktsbestemmelser for UE > 8406 –Formular for kontrakt om underentrepriser vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider

22 Håndbøker fra Vegvesenet (SVV) Myndighet: Statens vegvesen (www.vegvesen.no) Håndbøker fra Vegdirektoratet - noen eksempler Håndbok 025 - Prosesskode - 1 Håndbok 026 - Prosesskode - 2 Håndbok 018 - Vegnormalen (er under revidering) Håndbok 021 - Vegtunneler Håndbok 051 - Arbeidsvarsling (er under revidering) Håndbok 149 - Prosedyre for vegtunnelbygging Håndbok 165 - Sikring av vegskråninger Samt veiledninger til 018 : 176 Oppbygging av fylling og 188 Veg på bløt grunn

23 Internkontrollforskriften, sjekkliste Eksempel fra analyse for miljø. ” Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller minimumskravene i IK- forskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i HMS- Internkontrollsystemet.” -


Laste ned ppt "Generelt om lover, forskrifter og standarder NESOs Formannskole 18 2013 - 2014 1.2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google