Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generelt om lover, forskrifter og standarder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generelt om lover, forskrifter og standarder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generelt om lover, forskrifter og standarder
NESOs Formannskole 1.2

2 Målet med forelesningen
Gi en oversikt og et innblikk i de viktigste lover, forskrifter og standarder som gjelder for byggebransjen

3 Generelt om lover, forskrifter og standarder som gjelder for byggebransjen
Arbeidsmiljøloven Formål Hovedinndeling Viktige § Verneombudet Viktige forskrifter Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Regnskapsloven Bokføringsloven Plan og bygningsloven Formål og innhold Brann og eksplosjonsvernsloven Lov om offentlige anskaffelser Norske standarder Håndbøker fra SVV

4 Arbeidsmiljølovens kapitler
Innledende bestemmelser Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Krav til arbeidsmiljøet Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv. Verneombud Arbeidsmiljøsamarbeid Informasjon og drøfting Kontrolltiltak i virksomheten Arbeidstid Arbeid av barn og ungdom Rett til permisjon Vern mot diskriminering Ansettelse mv Opphør av arbeidsforhold Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Tvister om arbeidsforhold Tilsynet med loven Straff Avsluttende bestemmelser Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov 1. januar 2006 trådte den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Hvilke konsekvenser har dette? Hva er nytt og hva videreføres i forhold til arbeidsmiljøloven fra 1977? Loven har samme formål som tidligere, nemlig å sikre full trygghet mot skader og sykdom, trygge ansettelsesforhold og lokal ivaretakelse og utvikling i arbeidsmiljøet. Den nye loven skal dessuten ivareta likebehandling legge til rette for tilpasninger i tråd med den enkeltes forutsetninger og livssituasjon bidra til helsefremmende arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv Den nye arbeidsmiljøloven har samme virkeområde som tidligere og gjelder for "virksomhet som sysselsetter arbeidstaker". Den har imidlertid fått en annen oppbygning og det er foretatt til dels store språklige endringer. Innholdsmessig er loven på mange områder en videreføring av tidligere arbeidsmiljølov, men den har også en rekke endringer og nye bestemmelser.

5 Viktige forskrifter under AML
Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr best.nr. 555 Stiller klare krav til sikkerhetsopplæring, kontroll av arbeidsutstyr, samt tekniske krav til arbeidsutstyr Maskin forskriften best.nr. 522 Stiller krav til den som skal produsere eller levere maskiner bl. annet om CE-merking Forskrift om graving og avstiving av grøfter Har klare regler om når en grøft skal avstives eller skrånes og en god veiledning om hvordan dette skal gjøres!

6 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Internkontrollforskriften Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i bl. annet: Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven (SFT) Brann- og eksplosjonslovgivningen (DSB) . Sørge for at det iverksettes systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetsrådgivningen. (Internkontrollforskriftens § 3)

7 Internkontrollforskriften, forts.
Innhold og krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Virksomheten skal: 1. Sørge for at de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet. 2. Sørge for at arbeidstakeren har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, som for eksempel info om endringer. 3. Sørge for at arbeidstakeren medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

8 Internkontrollforskriften, forts.
4. Fastsette mål for HMS. 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt. 6. Kartlegge farer og problemer og vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav til HMS. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av intern- kontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Disse punktene må dokumenteres skriftlig!

9 Internkontrollforskriften, sjekkliste
Eksempel fra analyse for miljø. ” Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller minimumskravene i IK-forskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i HMS-Internkontrollsystemet.” -

10 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- /anleggsplasser Byggherreforskriften
Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal: utpeke koordinator (en eller flere der det er flere virksomheter tilstede) sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø) før oppstart av et byggeprosjekt) sende forhåndsmelding (til Arbeidstilsynet dersom prosjektet er over 30 virkedager og overstiger 500 dagsverk) Arbeidet med forslaget til ny byggherreforskrift har foregått i et nært og konstruktivt samarbeid med de ulike aktørene i bransjen. Formålet med revisjonen har vært å oppnå en effektiv forskrift som medfører en forbedret organisering og styring av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Samtidig har man også hatt et ønske om å klargjøre rollene og pliktene til de ulike aktørene som er inne i bygge- eller anleggsprosessen. En av de aller viktigste endringene i denne er at byggherren sannsynligvis får ansvar for å utarbeide risikovurderinger og at disse skal utarbeides og legges ved som grunnlag i anbudsdokumentene. Videre vil byggherren ha ansvar for utarbeidelse av nye risikovurderinger underveis i prosjektet. Forslag til ny byggherreforskrift er nettopp lagt ut på høring. Forslaget innebærer en tydeliggjøring av pliktene til de ulike aktørene i bygge - og anleggsprosessen. Det er også  presisert nærmere hvilke plikter byggherren har og hva HMS planen skal inneholde. I tillegg finner man bestemmelser om krav byggherren skal stille i tilbudsgrunnlaget ovenfor entreprenør med hensyn til riggforhold på bygge - eller anleggsplassen. En ny gruppe som bli pålagt plikter i forslaget er de prosjekterende. Verd å merke seg er at det ikke tas sikte på å gi noen overgangsbestemmelser. Prosjekter som allerede pågår må derfor tilpasse seg det nye regelverket når det trer i kraft.

11 Byggherreforskriften, forts.
Koordinatorens oppgaver: samordne gjennomføringen av prosjektet slik at HMS ivaretas sørge for at planer følges og at kravene etterleves Viktige forhold som skal ivaretas: god orden og hygiene på bygge og anleggsplassen vedlikehold og kontroll av maskiner og utstyr håndtering av materialer merking av områder og materialer / stoffer på bygge og anleggsplass avfallshåndtering

12 Plan- bygningsloven Formål
Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

13 Plan- bygningsloven Myndighet: Statens byggtekniske etat (www.be.no)
Arealplaner Reguleringsplaner - Konsekvensutredninger Ekspropriasjon Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp Tomtedeling og nabogrenser Krav til byggetomt (adkomst og avløp) Saksbehandling, ansvar og kontroll SAK10 Teknisk forskrift TEK10

14 Brann- og eksplosjonsvernloven
Formål Loven har til formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.

15 Brann- og eksplosjonsvernloven
Myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (www.dsb.no) Har bl. annet klare krav til: Kompetanse, ansvar og sikring av sprengningsarbeid Oppbevaring og transport av farlig gods Sentrale forskrifter er: Håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane, Kontrollveiledning for EXII kjøretøy, ADR bestemmelser

16 Lov om offentlige anskaffelser
Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

17 Lov om offentlige anskaffelser
Myndighet: Fornyings og administrasjonsdep. Loven gjelder følgende oppdragsgivere: Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive kriterier. Doffin - Database for offentlige innkjøp Denne siden har blitt satt opp for å hjelpe oppdragssøkere og oppdragsgivere å finne/legge ut informasjon vedrørende anskaffelser i offentlig- og forsyningssektor ved hjelp av linker og søkemotorer som kan bli brukt for å søke i kunngjøringer fra hele Norge. Oppdragsgivere Offentliggjør en ny kunngjøring her Registrering Oppdragsgivers hjemmeside Kunngjøringens arbeidsområde Hjelp og Veiledning Oppdragssøkere Søking etter Kunngjøringer Oppdragssøkers Hjemmeside

18 Standarder Definerer et sett krav som blir bindende (juridisk) bare når kontraktspartnere (gjennom kontrakt) eller myndigheter (gjennom lov / forskrift) sier at standarden skal gjelde. Standard

19 Standarder for bygg og anlegg
Utgiver: Standard Norge (www.standard.no) NS 3400 Regler om anbudskonkurranse for bygg og anlegg (Tilbaketrukket) NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter, m.v. NS3405-P241 Veileding til 3405 NS 3409 Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg NS 3451 Bygningsdeltabell NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien NS 3450, NS 3451 og NS 3461 Tre viktige standarder for alle som driver innenfor bygg- og anleggsbransjen har nå kommet i reviderte utgaver. NS 3450 Standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om utførelse av bygg, anlegg, installasjoner, drift og vedlikehold. NS 3451 Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet. NS 3461 Denne standarden definerer de forskjellige typer toleranser som benyttes for angivelse av nøyaktighet ved tilvirkning, utsetting (stikking) og utførelse (f.eks. montasje). Det er gitt eksempler på hvordan ulike toleranser fungerer sammen. Standarden gjelder både prefabrikkerte og plassbygde delprodukter for alle typer byggverk.

20 Standarder for bygg og anlegg (forts.)
NS 3658 – 3678 ”Betongprøving” NS Komprimering. Utførelse og kontroll. NS Risikovurdering av anleggsarbeid NS-EN ISO 9001 Kvalitetssikring av utvikling, konstruksjon, tilvirkning, installasjon og ettersyn NS-EN ISO Miljøstyring NS Beskrivelsestekster for bygg og anlegg NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid Nå foreligger en helt ny Norsk Standard for risikovurdering av anleggsarbeid, NS 5815. Den representerer et nyttig verktøy for anleggsbransjen (byggherrer, rådgivere og entreprenører) i forbindelse med styring og vurdering av den risiko som utførelsen av et anleggsarbeid medfører for personer, miljø og materiell. Standarden kan benyttes både av byggherre/tiltakshaver og entreprenør ved utarbeidelse av blant annet HMS-planer og prosedyrer. Når er risikovurderingen god nok? NS 5815 angir hva en risikovurdering av anleggsarbeid minimum skal omfatte for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen. Med denne standarden vil myndigheter kunne vise til hva som kreves av risikovurderinger. Standarden setter krav til så vel organiseringen av arbeidet som prosessen og til rapporteringen. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er den mest omfattende standarden innenfor byggebransjen. Den er utviklet for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen, og forhindre misforståelser og konflikter. En ny versjon, utgave 3.5, er nettopp ferdig. De generelle delene av NS 3420 omfatter Del 0 – Fellesbestemmelser Del A – Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift Del C1 – Riving, demontering, hulltaking, sanering m.m. Del C2 – Ettersyn og reparasjon Del CK – Drift og skjøtsel av uteanlegg Grunnarbeider Arbeidsområdet består av følgende deler Del F – Markrydding, grunnforsterkning, graving og fylling Del G – Berg Del H – Grøfter, rørledninger, kummer og brønner (delvis) Del I1 – Rammede peler Del I2 – Plasstøpte peler Del I3 – Spuntvegger og avstivninger Del I4 – Geosynteter Del I5 – Fundamenter for veier, baner og plasser Del I6 – Dekker av grus, asfalt og betong Del I8 – Miljø- og sikringstiltak i vassdrag Del K – Terrengarbeider

21 Standarder for bygg og anlegg (forts.)
NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (erstatter gml NS 3430) NS 8405 P558-9 Kommentarutgaver til standarden 8405A Formular for kontrakt NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 8406A Formular for kontrakt NS 8415 Alminnelige kontraktsbestemmelser for underentrepriser vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider NS8416 Kontraktsbestemmelser for UE > 8406 Formular for kontrakt om underentrepriser vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider NS 8405 Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for en annen part (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. Standarden er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke er slike behov, er NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt klart mer egnet. Standarden er ikke utarbeidet for bruk i underentrepriseforhold. Det er utarbeidet egne kontraktsstandarder for underentrepriser. NS 8406 erstatter NS 3408 Alminnelige kontraktsbestemmelser med formular om utførelse av enkle bygg og anlegg fra 1994, men har fått et langt videre anvendelsesområde enn NS 3408 hadde. NS 8406 fremstår som en fullverdig entreprisekontrakt, sidestilt med NS 8405. Standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part påtar seg utførelsen av et bygge- eller anleggsarbeid for en annen part (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. I motsetning til NS 8405 er NS 8406 er egnet for kontraktsforhold hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten strengt formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 bør ikke brukes der mange entreprenører arbeider samtidig på byggeplassen. Den bør heller ikke brukes i kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet er behov for mer omfattende forpliktelser knyttet til varsling og samordning. I slike kontrakter er NS 8405 mer egnet.

22 Håndbøker fra Vegvesenet (SVV)
Myndighet: Statens vegvesen (www.vegvesen.no) Håndbøker fra Vegdirektoratet - noen eksempler Håndbok Prosesskode - 1 Håndbok Prosesskode - 2 Håndbok Vegnormalen (er under revidering) Håndbok Vegtunneler Håndbok Arbeidsvarsling (er under revidering) Håndbok Prosedyre for vegtunnelbygging Håndbok Sikring av vegskråninger Samt veiledninger til 018 : 176 Oppbygging av fylling og 188 Veg på bløt grunn

23 Internkontrollforskriften, sjekkliste
Eksempel fra analyse for miljø. ” Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller minimumskravene i IK-forskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i HMS-Internkontrollsystemet.” -


Laste ned ppt "Generelt om lover, forskrifter og standarder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google