Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger Hva betyr endringene av eForvaltningsforskriften for kommunene? Kommunearkivkonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger Hva betyr endringene av eForvaltningsforskriften for kommunene? Kommunearkivkonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 eForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger Hva betyr endringene av eForvaltningsforskriften for kommunene? Kommunearkivkonferansen 26 okt. 2013

2 Digital kommunikasjon - hovedregelen Fra samtykke til reservasjon – innbygger må aktivt reservere seg – Kontaktregister for digital kontaktinformasjon opprettes for innbyggere (digital postboks, e-post og mobiltelefon..) – Reservasjonsregister for innbyggere opprettes – Klar oppfordring til å innrette seg slik at henvendelser ikke overses dersom innbygger ikke har reservert seg – Reservasjon vil kun gjelde der hvor dagens regelverk krever samtykke – dvs. ikke all kommunikasjon, jf. § 8 nr (1) og (6) – Overgangsperiode hvor kommunikasjon baseres på tidligere samtykke Frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret vil ikke kunne reservere seg Næringslivet vil ikke kunne reservere seg mot digital post fra det offentlige

3 Sikker digital postboks til innbyggere

4 Ansvarsforhold sikker digital postboks Avsendervirksomhetene vil være behandlingsansvarlige for all behandling av personopplysninger som skjer i avsendervirksomheten Sentralforvalter og postkasseleverandør vil være databehandlere på vegne av avsendervirksomheten Følgende ansvarsområder vil bli ytterligere regulert: – Sikkerhetstiltak – Taushetsplikt – Presisering av tilgangsregime – Råderett – Internkontroll

5 Begrensninger Ikke godkjent for sikkerhetsgradert informasjon etter Sikkerhetsloven Dokument kan ikke inneholde bostedsadresse som er gradert FORTROLIG eller STRENGT FORTROLIG, jf. folkeregisterforskriften § 9-5 Alder: Før fylte 15 år vil foresatt i mange tilfelle være rett adressat. NB! Ikke stilt krav om nedre aldersgrense i utlysningen for anskaffelsen Flere postkasseleverandører stiller per dato krav om bruk av elektronisk ID på nivå 4 for å opprette elektronisk postkasse. Det er videre stilt krav om at mottager autentiserer seg på nivå 4 for å lese «rekommandert post» – BankID kan ikke utstedes til personer under 15 år – Buypass (eks. «tippekortet» med PKI) utstedes ikke til personer under 15 år I denne fasen dekkes ikke B2B og C2B, kun B2C Bruk av digital signatur eller e-segl med tilhørende tidsstempling for å sikre autentisitet, er ikke planlagt som en del av anskaffelsen sikker digital postboks. Dette må eventuelt løses av avsendervirksomheten. Enkelte leverandører tilbyr slik funksjonalitet som integrert med ekspederingsprosessen i sak-/arkivsystem eller fagsystem. Dette sikrer at både avsender og mottager sitter på samme dokument

6 Uavklart Skal avsender kunne trekke brevet tilbake fra mottagers postkasse? Uavklart kryptografisk beskyttelse av digital post Ikke spesifisert unntaksbestemmelser/rutiner for forhold som: – Person akutt innlagt på institusjon, innsatt i fengsel m. v. eller av andre årsaker ikke kan betjene sin digitale postkasse – Per dato forslag om at bare mottager kan gjøre dette KS fronter bruk av SvarUt i Altinn – Staten anskaffer løsning i markedet

7 Saksbehandlingen - klagefrist Klagefrist regnes fra avsendelsestidspunkt fra forvaltningsorganet. Tidspunktet kan utledes fra forvaltningsorganets elektroniske logg Det legges ikke opp til å sende fysisk post dersom innbygger ikke har åpnet digital post fra det offentlige innen 7 dager, som angitt i dagens regelverk

8 Overgangsregler, forskriftens § 47 Forslag om at avsendervirksomheten skal benytte mottakers kontaktinformasjon, registrert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, vil tre i kraft fra 1. januar 2016. Dette vil gi alle forvaltningsorganer tid til å koble seg til register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Øvrige overgangsbestemmelser foreslås gjeldende til 1. juli 2016.

9 Sikkerhet og sikkerhetsstrategi Difi anbefaler at ISO27001 benyttes som forvaltningsstandard for styringssystem for informasjonssikkerhet. I arbeidet med å implementere relevante kontroller, anbefaler Difi at virksomhetene følger strukturen i ISO27001 appendiks A og innholdsmessig støtter seg på ISO/IEC 27002 Dersom en virksomhet allerede har et operativt styringssystem på andre områder (f.eks. i relasjon til ISO 9001, ISO 14001 eller HMS), vil det i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å oppfylle ISO27001-kravene innenfor rammene av det eksisterende styringssystemet Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks

10 Noen utfordringer for avsendervirksomhetene § 38 Kopier av register for digital kontaktinformasjon og reservasjon skal oppdateres jevnlig, minimum én gang daglig – Hvordan løses dette for sak-/arkivsystem og alle fagsystemene? Hvilke systemer har slike registre? Hvilke systemer benytter slike kopier i dag? – Vil systemleverandørene ta initiativ til å løse dette på egenhånd? Still krav! – Flere eller én felles integrasjon mot sikker digital postboks? Hvordan identifisere innbygger entydig som kontakt i IKT-systemene - fødselsnummer (11 siffer) eller digital postadresse eller annen identifikasjon? Virksomheter forutsettes identifisert med bruk av organisasjonsnummer – Hva er status i kommunens kontaktregistre per dato? – Er egen kommunes struktur i Brønnøysundregistrene oppdatert – husk andre benytter denne! «Rekommandert sending» forutsetter at avsendersystem stiller krav om at mottager autentiserer seg på nivå 4 – stiller krav til rutiner og avsendersystem Tekniske utfordringer med ekspedering av dokumenter med personsensitiv informasjon, lagret i sikker sone – risikostyring

11 Hva gjør Oppland fylkeskommune? OFK i samarbeid med Fylkesarkivet ønsker å vinne erfaring med digital kommunikasjon. Ulike løsninger er vurdert m. h. p. funksjonalitet og sikkerhet Avtale inngått med Posten Norge om å ta i bruk Digipost – Fylkesarkivet har avklart bruk av Digipost for distribusjon av personsensitiv informasjon med Datatilsynet – Virksomhetssertifikat fra Buypass anskaffet for sikker kommunikasjon med Digipost, samt til bruk for «signering» av dokumenter i sak-/arkivløsningen, samt for signering rettighetsdokumentasjon fra Fylkesarkivet (skannede- og elektronisk skapt arkivmateriale) Moduler signering og ekspedering til Digipost fra sak-/arkivsystem vil ventelig være installert i. l. a. oktober 2013 Elever i videregående skole vil være av målgruppene for digital kommunikasjon, grunnet volum Fylkesarkivet ønsker også å ta løsningen i bruk overfor medlemmer av IKAO og innbyggere Postmottak i Digipost er lansert – OFK vil ventelig ta dette i bruk som «sentralisert, sikkert postmottak» Vurdere overgang til statens løsning når denne får tilfredsstillende funksjonalitet – B2B og C2B, herunder sikkert digitalt postmottak (mulighet for ett eller flere) – Leverandører av våre fagsystemer og sak-/arkivløsninger må tilby grensesnitt til meldingsformidler m. v.

12 Planlagt revisjon av arkivloven med forskrifter Utdrag fra Riksarkivarens innlegg på KAI-konferansen 2013

13 Noen varslede endringer som følge av arkivmeldingen Samordning av virkeområdet til offentlighetsloven og arkivloven - organ som i dag har journalplikt, vil også få arkivplikt Krav om at bortsatt virksomhet skal følge regler om offentlig arkiv Arkivlovens § 20 – presisere påbudet om å følge reglene om offentlige arkiv ved skifte av status fra offentlig til privat status Tydeliggjøre Riksarkivarens koordineringsansvar for å bevare privatarkiv og styrke regelen om særlig verneverdige privatarkiv Krav til eForvaltning – krav om automatisk dokumentfangst, lagring og tilgjengeliggjøring i IKT-systemer Riksarkivaren ønsker hjemmel for å kunne forlenge taushetsplikten for ikke statlig arkivmateriale Arkivforskriftens kapittel VIII og IX om digitalt materiale Oppdatering av regelverket for å omfatte «nye» medier Normalinstruks for kommuner og fylkeskommuner revideres, og få rang som forskrift Forvaltning av digitale arkiver på mellomlang sikt – revisjon knyttet til løsninger, ansvarsforhold og bestemmelser i regelverket Tilsyn – formål, form og innhold reguleres Kommuner og fylkeskommuners depotansvar tydeliggjøres Krav til offentlige arkivdepot klargjøres. Krav til langtidsbevaring av digitalt materiale må inn i arkivforskriften Regler knyttet til innsyn/offentlighet/taushetsplikt/gradert materiale ikke berørt i dagens arkivlov – må inn i regelverket Prosessen styres av Kulturdepartementet

14 Referanser Høringen med tilhørende kommentarer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/hori nger/horingsdokumenter/2013/horing-digital- kommunikasjon/horingsuttalelser.html?id=73002 8 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/hori nger/horingsdokumenter/2013/horing-digital- kommunikasjon/horingsuttalelser.html?id=73002 8 SAMDOK - Samla samfunnsdokumentasjon http://samdok.com/ http://samdok.com/ Riksarkivarens foredrag – Balestrand http://samdokdotcom.files.wordpress.com/2013/ 09/ivar_fonnes_kai_konferansen_2013-913.pdf http://samdokdotcom.files.wordpress.com/2013/ 09/ivar_fonnes_kai_konferansen_2013-913.pdf


Laste ned ppt "EForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger Hva betyr endringene av eForvaltningsforskriften for kommunene? Kommunearkivkonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google