Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARN OG UNGE MED KOMPLEKSE TRAUMER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARN OG UNGE MED KOMPLEKSE TRAUMER"— Utskrift av presentasjonen:

1 BARN OG UNGE MED KOMPLEKSE TRAUMER
Prosjekt i Grimstad kommune i samarbeid med RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

2 Grunnlag og forankring
Tydelige signaler fra enkeltskoler om behov for kunnskap om barn med komplekse traumer, handlingskompetanse for forstå, hjelpe og møte disse barna Behandlet i Arbeidsgruppe for kompetanseutvikling våren 2011 Tiltak i Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling 2011 – 2013

3 Prosjektfaser Planlegging vår og høst 2011 Oppstartsmaling des. 2011
Gjennomføring 2012 og 2013

4 Planlegging 2011 Hva gjorde vi?
Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling vedtatt i K-styret den 2/5-2011 Opprettet kontakt med RVTS Sør i mai 2011 Arbeidsgruppe i VUT i planleggingsfasen Flere møter vår og høst. Drøftinger og avklaringer: - kompetanseutviklingsprogram; modell/struktur og innhold, omfang og tidsbruk - forankring og forpliktelser for partene

5 Skoler Invitasjon til deltagelse: - Holviga skole - Fjære barneskole
- Frivoll skole - Voksenopplæringen(VO) Skolene innkalt til to møter. Avklaringer i forhold til samarbeidsavtalen og fagprogrammets rammer Stor interesse og begeistring fra alle

6 AVTALER Samarbeidsavtale RVTS sør og Grimstad kommune
Avtalen undertegnet av partene den Kompetanseutviklings-program for ansatte i Grimstadskolene Varighet : 2012 og 2013 INNHOLD Mål Metode Forankring Grunnopplæring Fagdager/Workshops Veiledning Telefonkonsultasjon ved behov Økonomi

7 Organisering Styringsgruppe Arbeidsgruppe Bjørn Kristian Pedersen
Mogens Albæk Marit Grefstad Innholt Møtes min. to ganger i prosjektperioden Arbeidsgruppe Karen Ringereide, RVTS, prosjektleder Hallgeir Berge, rektor Fjære bsk Grete Wisler, lærer Fjære bsk Roald Abrahamsen, fagleder Frivoll Britt Hytjan, lærer Frivoll Bjørn Malmo, rektor Holviga Hilde Marcussen Svebak, lærer Holviga Hilde Weidemann, lærer/fagleder Vo Marianne Dahl, lærer Vo Tove Heggdal, Psykolog Pp tjenesten/VUT Olga Røed Johnsen, enhetsleder VUT,prosjektkoordinator

8 Oppstartsamling Tilstede: Styrings- og arbeidsgruppens medlemmer
Tid : 12. des. 2011 Sted: Strand Hotel, Fevik Samlingen markerte oppstart av prosjektet Konstituering av gruppene Presentasjon av prosjektets innhold og rammer/struktur

9 Metode og fremdrift Hva:
Grunnopplæring Fagdager/workshops Veiledning og evt telefonsupport NB! Praksistrening , oppgaver og øvelser i mellomperiodene Tid: våren 2012: 2 dager høsten 2012:1 dag våren :1dag høsten 2013: 1 dag høsten 2013 Programmet er obligatorisk for alle ansatte

10 Fagprogrammets målsetting:
” Programmet skal sikre at ansatte i skolene har solid forståelse av hvordan traumer ( omsorgsvikt, vold, overgrep, understimulering og migrasjon) påvirker barns utvikling og læreevne. Programmet skal også sikre at ansatte har tilstrekkelig handlingskompetanse til å kunne gi god omsorg og undervisning til traumeutsatte elever.”

11 Læringsmål Ansatte skal etter grunnopplæring:
Kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og deres virkemekanismer og konsekvenser Kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg Ha tilstrekkelig kunnskap om symptomeskalering til å avdekke spesifikke behov for viderehenvisning

12 Økonomi RVTS Sørs fagtjenester er i utgangspunktet vederlagsfrie.
Dersom det påløper ekstrautgifter som behov for innleie av eksterne fagpersoner, lisenser , materiell etc gjøres det eventuelt særskilt avtale med kommunen om dette Kommunen bærer omkostninger knyttet til teknisk arrangement( rom, servering etc) Fagdagene legges til skolenes planleggingsdager og øvrig planleggingstid

13 Workshop1 – høsten 2012 Dagskurs 5/6 timer.
Forelesing, øvelser og veiledning/erfaring i bruk av metoder for 1) ”Ko-regulering” av barns følelser. 2) Avdekking av såkalte ”triggere”, som er sensoriske stimuli som utløser reaktivering av barnets traumeerfaringer (=atferd). 3) Trygghetsformidling med utg.punkt i metoden Circle of Security.

14 Workshop 2 – våren 2013 WS 2 er et dagskurs over 5/6 timer.
Forelesing, øvelser og veiledning/erfaring med gr.leggende metoder for samtale/komm. med traumeutsatte elever. Kurset vil inneh. sentrale elementer fra den evidensbaserte metoden ”dialogbasert barnesamtale” (DMC) som er utviklet av Gamst og Langballe på NKVTS.

15 Workshop 3 – høsten 2013 Dagskurs over 5/6 timer.
Forelesing, øvelser og veiledning i en innføring av i bruk av programmet ”Link for livet” for utv. av sosial kompetanse blant elever. Sosial kompetanse anses som sentral i forebygging av nye krenkelser og ift å gi nødvendig trygghet til å kunne avdekke personlige hemmeligheter.

16 Veiledning/telefonsupport
Gis i forhold til aktuelle problemer vi har på skolen. Presenter problemet skriftlig, anonymisert. RVTS vil vurdere hvem som kan veilede på aktuell problemstilling. Avtaler et møte for veiledning med de som er mest aktuelle for å delta. Meld inn saker til avd.leder eller rektor RVTS anbefaler et ”case” som kan gi forståelse og innsikt ift. Flere situasjoner.

17 Telefonkonsultasjon


Laste ned ppt "BARN OG UNGE MED KOMPLEKSE TRAUMER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google