Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergindustriens syn på deponering i sjø Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Geoforsknings seminar Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergindustriens syn på deponering i sjø Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Geoforsknings seminar Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergindustriens syn på deponering i sjø Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Geoforsknings seminar Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva vet vi om konsekvensene? Litteraturhuset i Oslo 25. april, kl. 11.00

2 Alt som ikke gror er mineraler – og alt som gror trenger mineraler!

3 Bergindustrien langs livets landevei.. Vi er her for å fylle samfunnets behov for mineraler!

4 Ressursknapphet  Verdens befolkning øker - mot 9 mrd. i 2050  Global urbanisering  Hver person forbruker 15-18 tonn mineraler pr. år

5 Maktforskyvning i global økonomi Forskyvning av økonomisk tyngdepunkt og dermed av makt fra Vesten til BRIC-land med flere… Folkerike land tar kontroll over egne og andre ressurser (jf. Kina i Afrika) Europa må tenke langsiktig ressursforsyning (forbruker 20% av verdens malm og mineraler – produserer < 4%) Norsk Bergindustri/norske myndigheter: direkte dialog med EU- kommisjonen Europa er like interessert i våre ressurser som vi er i markedstilgang Makt flyttes fra vest til øst

6 Behov for samfunnsaksept  Utfordring nr 1!  Lett å se problemene – Negative lokale konsekvenser en ikke kommer unna:  Støy  Støv  Trafikk  Hull i bakken….  NIMBY (Not In My Back Yard!) – Men andre steder…  Forekomstene kan ikke flyttes – Valg mellom å ta ut eller ikke – Skånsom drift er en forutsetning i 2012  God interessenthåndtering er viktig!  Norge har vært heldig nok til å få geologiske ressurser  Disse må forvaltes!

7 Aftenposten 24.mars 2010 Norge:

8 Framtidens bergindustri  Sentral i grønne industrier – Vindkraft – Solcelle – Hybridbiler – Elektriske batterier  Nanoteknologien kommer – Nye mineraler – Nye anvendelser

9 Regjeringens mineralpolitikk  Mineralloven  Regjeringens nordområdemelding  Den kommende mineralstrategien  Norsk Bergindustris oppfatning: – Norge har i for liten grad hatt en mineralpolitikk – Myndighetene har i utilstrekkelig grad vært bevisst mineralene som ressurs – Vi ser derfor fram til regjeringens mineralstrategi  Viktig: utfordringene er nasjonale – en mineralstrategi må gjelde hele landet og ikke bare nordområdene!

10 Norsk Bergindustri siden etableringen:  Hardt arbeid mot myndigheter og interessenter: – Forankring og dialog om behovet for en mineralstrategi – Mineralstrategien er vår aller viktigste sak

11 Brevet til Jens Hvorfor: I forbindelse med innspurten i mineralstrategien gjøre regjeringen og statsministeren personlig oppmerksom på visse forhold som er av spesiell betydning for bergindustrien: Innhold:  Formålet med strategien bør være – å løfte og forankre samfunnets behov for mineralske ressurser – Strategien bør sammen med mineralloven utgjøre en samlet mineralpolitikk  Viktig at kontroll- og tilsynsorganer har troverdighet i befolkningen, hos motstanderne og internt i forvaltningen  Problematisk at enkelte reiser spørsmål om utredernes troverdighet fordi de er "kjøpt og betalt" – det er de ikke! Hvem skal ellers betale nye tiltak om ikke tiltakshaver?  En tydeliggjøring av regjeringens forventninger til regionale og lokale myndigheter: – Vurdere hvilke ressurser finnes – Legge til rette for aktivitet – Hindre utilgjengelighet gjennom arealbruk som kommer i konflikt med Norsk Bergindustri treffer Jens Stoltenberg og Karl Eirik Scjhødt-Pedersen om muligheter i nord i Kirkenes i juni 2011

12 Arealkonflikter  Norge er et land som tradisjonelt er planlagt ut fra tanken om at vi har god plass  Har vi det?  En grusrygg: – Populært sted å bygge/utsikt – Ofte grunnvannsreservoir – Byggeråstoff – Det grønne: vern/biologisk mangfold osv.  Mineralske råstoffer ligger der de ligger: – Valg mellom etablering eller ikke  Inngrep kan gjøres mer eller mindre skånsomt – Byggeråstoff: nærhet til markedet en begrensning – Grus i Finnmark ingen løsning for å dekkes Oslos behov – Fritid:  Hytter/ro og fred – Konflikt med støy, trafikk og støv – Vern/biologisk mangfold:  Konflikt med behov for infrastruktur/inngrep – Kulturminner:  Generelt: eldre enn 1537 er automatisk fredet – Innebærer k rav om prosess rundt en del eldre spor av sivilisasjon inkl. bålgroper og lignende, også relativt enkle spor  Kostnader bæres av tiltakshaver  Samiske kulturminner eldre enn 100 år

13 Deponi – vår viktigste miljøutfordring  Tre valg: 1. Redusere avfall  Avhenger av teknologi  At det fins et marked for restproduktene  Avstand til markedet 2. Landdeponi  Titania det eneste i drift i Norge  Har sine konsekvenser – Støving – Avrenning – Sikring et poeng – Volum gir ruvende størrelser 3. Sjødeponi  Norge er heldig som har fjorder og mulighet  Livet kommer tilbake etter avslutning NHD har bedt Institutt for geologi og bergteknikk om søknad om et forskningsprofessorat om oppredning, flotasjon og deponi, - skulle vurderes statsbudsjettet 2012 – kom ikke da

14 Fiskarlaget: figur om Gruvedrift med utslipp/deponering i sjø: Sydvaranger gruve AS (utvidelse) 9 mill. tonn avfall per år, spredning av finmateriale Giftige kjemikalier? Nasjonal laksefjord Nussir ASA (under utredning) 2 mill. tonn avfall per år (15 år), spredning av finmateriale Tungmetallproblematikk Kjemikaliebruk? Nasjonal laksefjord og gyteområde for kysttorsk Rana Gruber AS (søkt om utvidelse) 3 mill. tonn avfall per år, spredning av finmateriale Giftige kjemikalier? Nasjonal laksefjord Nordic Mining AS (under utredning) 6 mill. tonn avfall per år, spredning av finmateriale Kjemikaliebruk? Viktig gyteområde for kysttorsk, viktig oppdrettsområde Nasjonal laksefjord i indre del av fjorden Hustadmarmor AS < 700 000 tonn avfall per år Kjemikaliebruk? Titania AS 2-3 mill. tonn avfall per år Landdeponi Framtidig utslipp på Dyngadjupet? (gyteområde for sild) I drift I drift : 3 bedrifter Under utredning: 2 bedrifter Annen løsning: 1 bedrift Norsk bergindustri totalt (2010): 10, 89 mrd. omsetning 84 mill. tonn 5 500 årsverk 1190 produksjonssteder 790 bedrifter Norsk Bergindustri: >80% av tonnasjen 114 hovedmedlemmer

15 MIFU – Smart Mine of the Future  Vision 2030  Boliden, LKAB, KGHM Polen + utstyrsleverandører  Antyder 30% redusert deponi men ikke 100% løst innen en slik tidshorisont

16 Norsk Bergindustri ønsker ikke en prinsipiell vurdering for eller mot sjødeponi  Bærekraft i det enkelte tilfellet må være målet  Landdeponi er slett ikke ukomplisert, bl.a. i forhold til avrenning og sikring  Vi kan ikke si nei til bergindustri – Vi klarer oss ikke uten og kommer neppe noen gang til å gjøre det  Norge har et ansvar overfor verden til å bidra med våre ressurser – Det er ikke sånn at vi kan outsource all aktivitet som har negative effekter til den tredje verden og så sitte og nyte godt av sluttproduktene  Hvor relevant er det å sammenligne seg med bl.a. Papua New Guinea selv om begge tillater deponi i sjø  Vellykkede erfaringer fra Norge kan på sikt også legge grunn for ny praksis andre steder

17 Norsk Bergindustri ønsker å dokumentere at deponi i sjø kan være best praksis Deponiarbeidsgruppe bestående av bedrifter som deponerer Dialogkonferanse om forutsetninger for samtidig tilstedeværelse arrangert sammen med Fiskarlaget 2011 Initiativer for kunnskapsutvikling 2012: Guidelines - Kjeøy kompetansesenter Best Available teknikk og praksis Stedegen vurdering Forankres inn mot EU Basert på erfaringer Faktabasert innspill i den norske debatten

18 Bærekraft i bergindustrien  Brundtland- kommisjonens definisjon: – en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine  Diskutert miljøkonferansen 2011  Ikke fornybar ressurs

19 Konklusjoner  Vi er ikke i mål  Konstant fokus på kunnskapsutvikling  Bestrebe seg på å gjøre ting så lite belastende som mulig  Norsk Bergindustri: stimulere enkeltbedrifter til å bli bedre  Miljørapportering: – En måte å sette mål og måle endring på  Dialog miljøorganisasjoner: – Bellona ekstern ressursperson i Norsk Bergindustris miljøkomite

20 Arbeidsdeling  Myndighetene: legge til rette, bl.a. ved å tørre å være langsiktige  Bransjen: se mulighetene  Bransjeforeningen: være vårt ansvar bevisst – Internt i bransjen: stå for positive holdninger, være på lag med samfunnet – Eksternt: fremme bransjens interesser ved å synliggjøre vår positive rolle

21

22


Laste ned ppt "Bergindustriens syn på deponering i sjø Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Geoforsknings seminar Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google