Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN VIL FJERNVARMEPRISEN UTVIKLE SEG MOT 2020? BASERT PÅ ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010 Kristine.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN VIL FJERNVARMEPRISEN UTVIKLE SEG MOT 2020? BASERT PÅ ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010 Kristine."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN VIL FJERNVARMEPRISEN UTVIKLE SEG MOT 2020? BASERT PÅ ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010 Kristine Fiksen

2 Hva påvirker fjernvarmeprisen • Kraftprisen – fire scenarioer • Drivere for endringer i nettleien • Grønne sertifikater

3 KRAFTPRISEN I 2020 Basert på rapporten: Challenges for Nordic Power: How to handle the renewable electricity surplus

4 Kraftmarkedet vil preges av store endringer de neste 10 årene • Energipolitikken har blitt mer kompleks –Krevende integrasjon mellom marked, politikk, regulering og den generelle økonomien • Klimapolitikken setter klimaet for energipolitikken –Energisektoren står for en stor andel av klimagassutslippene i Europa, og klimapolitikken har satt mål for utslippsreduksjoner ved energiproduksjon og –bruk • Energimarkedene er mer integrerte –Nordisk kraftmarked er i stor grad integrert med økt effektivitet og forsyningssikkerhet –Eus energistrategi mot 2020 har som mål å bygge ut infrastruktur som sikrer integrerte energimarkeder Europa • Det nordiske energimarkedet er på vei inn i en ny formativ periode: –Beslutninger knyttet til energimarkedene de neste årene, vil få langvarige konsekvenser for det nordiske energisystemet –Beslutninger vil gjelde: investeringer i fornybar energi og overføringslinjer, forbruksendringer og utenlandskabler

5 Fornybardirektivet og utenlandskabler er kjernen i den nordiske kraftdebatten Nasjonale krav til fornybarandel vil gi store investeringer i ny fornybar energi –Kravene til ny fornybar energi i de nordiske landene er høye selv med et eventuelt lavt mål for Norge Flere nye utenlandskabler er planlagt mellom Norden og Kontinentet/ UK –Termisk produksjon versus vannkraft –Behovet for fleksibilitet er økende FornybardirektivetUtenlandskabler Det nordiske dilemma: RES er designet for et termisk kraftsystem •RES i termiske kraftsystem erstatter eksisterende produksjon •RES i det nordiske systemet vil i hovedsak komme i tillegg til eks- isterende kapasitet SE: 40 -> 50 % DK: 17 -> 30 % FI: 28 -> 38 % NO: 58 -> ? %

6 •Klimapolitikk, fornybar energi og energieffektivitet •Makroøkonomi •Kraftkrevende industris framtid •Brensel- og CO2 priser •Markedsintegrasjon •Teknologi Fire framtidsscenarioer Viktige byggeklosser:

7 Forutsetninger for scenarioene Higher demand for electricity Lower demand for electricity Supply growth Supply stagnation 1. Politics work2.Green growth 3. Stagnation 4. Supply worries •EUs energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2025 •Moderate brenselspriser •Moderat etterspørsel etter kraft •Pga moderat økonomisk vekst •Økt energieffektivisering •Eksportkapasitet mer enn dobles •EU´s energi- og klimamålsetninger oppfylles i 2020 •Høy etterspørsel eller kraft •Høy økonomisk vekst •Økt etterspørsel fra industrien •Elektrifisering av fossilt forbruk •Høye brenselspriser •Eksportkapasiteten mer enn dobles •Eus energimål reduseres, redusert fokus på klimaendringer •Lav økonomisk vekst, og sterk nedgang i Kina og India •Redusert etterspørsel etter kraft •Lav økonomisk vekst •Redusert etterspørsel fra industrien •Lave brenselpriser •Eksportkapasiteten økes med ca 70 % •Forsinkelser i fornybarutbygging, oppnår ikke EU- krav i Norden (NIMBY, krevende leverandørmarked, ikke grønt sertifikatmarked Norge-Sverige) •Reduksjoner i atomkraft •Høy etterspørsel etter kraft: •Høy økonomisk ativitet •Elektrifisering av fossilt forbruk •Høy etterspørsel fra industri (karbonkompensasjon) How much renewables do we get? Use increased generation at home, or export?

8 The Nordics are likely to Experience a Large Surplus in the Coming Years (Results for 2020) (3) Stagnation (1) Politics Work (2) Green Growth (4) Supply Worries 46 TWh 23 TWh 28 TWh 7 TWh export import balance Ca 2010

9 Fire framtidsscenarioer og resulterende kraftpris Higher demand for electricity Lower demand for electricity Supply growth Supply stagnation 1.Politics work Kraftpris = 39 €/MWh 2. Green growth Kraftpris = 50 €/MWh 3. Stagnation Kraftpris = 29 €/MWh 4. Supply worries Kraftpris = 77 €/MWh

10 Price Difference Remains in Surplus Cases, Despite new Cables (1) Politics Work 2020 (2) Green Growth 2020 (3) Stagnation 2020 (4) Supply Worries 2020 € 39 / MWh € 55 / MWh € 29 / MWh € 39 / MWh € 50/ MWh € 60 / MWh € 77 / MWh € 75 / MWh And, in all cases: SK4, SweLit, Estlink2; in addition to what is already installed: NorNed, etc. NorNed2 NordLink/Ger NSI NorNed2 NordLink/Ger NSI NordLink/GerNorNed2 + 5.350 MW + 3.250 MW+ 2.550 MW

11 HVA PÅVIRKER NETTLEIEN FRAMOVER?

12 Hva påvirker nettleien? Øker: • Nettselskapene står overfor store investeringer: •Utbygging av fornybar kraft som er mindre regulerbar enn dagens produksjon •Økt behov for vedlikehold på grunn av gamle nett •Vil en økende andel av overføringslinjer legges i kabel? • Produksjon kan ikke pålegges store nettkostnader – vil man legge økte nettkostnader på kraftkrevende industri eller kun alminnelig forsyning? • Utenlandskabler •kan gi økte nettkostnader dersom de ikke er lønnsomme. Eventuelt høyere nettkostnader på kort sikt og lavere på lang sikt •tilhørende nettforsterkninger i Norden kan gi økte nettkostnader før utenlandskabler settes i drift Reduserer: • Utenlandskabler– dersom disse blir så lønnsomme at de også kan bidra til finansiering av innenlandske kabler • AMS? Endrer • AMS kan gi effektprising for alle kunder slik man har for dagens timesmålte anlegg

13 Cable Revenues are Likely to Cover also Costs for Internal Grid Extension • The direct cable revenue is substantial • Estimates in the current Grid Development Plan indicate internal grid extension costs related to cables in the area of NOK 4 bn (€ 500 mill). • This corresponds to an annualized cost of around € 30 mill to € 50 mill. • This sum is clearly covered by the cable profit generated in Politics Work and Green Growth, and also by profits in Stagnation and Supply Worries after 2020 –Note that by 2020, there are only a few cables built in Stagnation and Supply Worries • This calculation includes only congestion rent, not terms of trade, and does not take into account other benefits of cables or internal grid extensions • Furthermore, our estimates on congestion rent are conservative –Does not include income due to unforeseen market fluctuations and shocks

14 HVA MED GRØNNE SERTIFIKATER? Støtte per kWh til produsenter av ny fornybar kraft Pris per kWh for sluttbruker (alminnelig forsyning)

15 Kostnadene til vindkraft vil bestemme nivå på grønne sertifikater Det vil si at sertifikatprisen til produsentene av fornybar energi er lik kostnaden til vindkraft minus kraftprisen. Kilde: NEP, 27 april 2010

16 Estimat på sertifikatpriser til kraftprodusent og forbruker (1) Politics Work 2020 (2) Green Growth 2020 (3) Stagnation 2020 (4) Supply Worries 2020 Norsk kraftpris: € 39/ MWh Grønne sertifikat: • Støtte til produsent: € 41/ MWh • Pris for forbruker: € 6,3/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 45/ MWh Norsk kraftpris: € 29 / MWh Grønne sertifikat: •Støtte til produsent: € 51/ MWh •Pris for forbruker: € 1,5/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 31/ MWh Norsk kraftpris: € 77 / MWh Grønne sertifikat: •Støtte til produsent: € 3/ MWh • Pris for forbruker: € 0,3/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 77/ MWh Antatt utbyggingskostnad for onshore vindkraft: € 80/ MWh Norsk kraftpris: € 50 / MWh Grønne sertifikat: • Støtte til produsent: € 30/ MWh • Pris for forbruker: € 4,7/ MWh Kraftpris inkl sertifikat: € 55/ MWh

17 OPPSUMMERING

18 Fjernvarmeprisen som resultat av kraftpriser i 2020 • Framtidige priser vil være svært avhengig av veivalg i energipolitikken framover, men et kraftoverskudd er sannsynlig • Sertifikatprisen vil bidra til å øke kraftprisen for forbruker, men varierer avhengig av kraftprisen og hvor mye fornybar energi som bygges ut • Nettleien vil mest sannsynlig øke

19 Sluttkommentarer • I tillegg kan regulering endres, særlig ved svært høye kraftpriser • Avtaler vil overstyre endringer i markedet – hvordan lage robuste priser som er koblet opp mot kraftpris og nettleie i endring?

20 www.t-cg.no

21 EXSTRAS

22 Price effect of Cables is Moderate, and only partly offsets Wholesale price effect of RES Politics WorkGreen Growth Stagnation Supply Worries RESStarting Point Cables

23 Nordic Market Effect: Renewables Decrease Prices 10 TWh decrease Prices by ca. € 4 per MWh 10 TWh € 4 per MWh

24 Policy decisions affect value creation and distribution between stakeholders Income distribution effects Drivers Prices determined by Fuel prices Global economy and fuel markets CO2 allowances RES investments Inter- connectors Global, EU and Nordic climate policies Market reaction MAIN AREA OF POLITICS Producers Consumers General market effect Nordic market effect Illustrative

25 It is Important to Consider the Price Effects for all Price Elements • While RES lowers prices on the spot market, it will increase tariffs and subsidies –RES is not for free! • While cables increase prices on the spot market, they are likely to lower tariffs (as surplus is re-distributed) and subsidies for renewables (as they increase spot market price) - - + + Fuel prices CO2RES Cables Relevant for Producers Relevant for PII + + +/- RES Cables + + - - Relevant for other end-users RES Cables Tariffs WholesaleSubsidies Illustrative


Laste ned ppt "HVORDAN VIL FJERNVARMEPRISEN UTVIKLE SEG MOT 2020? BASERT PÅ ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Norsk fjernvarme sitt julemøte Oslo – 2. desember 2010 Kristine."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google