Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Plan for næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes Ove Rustung Hjelmervik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Plan for næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes Ove Rustung Hjelmervik."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Plan for næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes Ove Rustung Hjelmervik

2 2 Utgangspunkt  ”Månelandingen” og aktørene knyttet direkte til denne…..  Tilrettelagte ressurser i Mongstad Vekst/ regionale næringsaktører og lokale myndigheter  HOGs rolle og arbeid med å legge til rette for et nasjonalt og regionalt løft ….  CO2 alliansen ++  Hordaland Fylkeskommunes lederskap og koordinering Næringsutvikling og industrialisering: muligheter og utfordringer

3 3 Mål og ambisjoner Ny Næringsvirksomhet: Ta ut potensialet som inngår i Mongstad-Kollsnes petroleumsklynge i en felles satsing som Bergensregionen stiller seg bak Kompetansebehov: Mobilisere Norges ledende kompetansemiljø om oppgavene knyttet til næringsutvikling og industrialisering

4 4 Dette er rapport fra en forstudie….  Startet bredt for å initiere en prosess for mer fokusområder  Kommet et stykke lenger på identifikasjon av muligheter og behov for tilrettelegging  Har tatt utgangspunkt i andres utredninger og innspill fra spisskompetente personer  Har benyttet dialog med enkeltaktører for å få innspill  Har vært begrenset med tid og ressurser for dialog og prosess  Denne samlingen ønsker vi skal ha funksjon som en avsluttende ”høring” av resultat av forstudien for innspill til videre prosess som foreslåes her

5 5 Forstudiet  Har hatt dialogmøter med  relevante bedrifter  kommuner  Hordaland Fylkeskommune Henviser til Vedlegg 1Vedlegg 1  Gjennomgått rapporter og innhentet faglige innspill – fra spisskompetente miljø  Kartlagt via nett globalt – relevant bransje

6 6 Forstudiet konkluderer med anbefalinger om 1.Næringsutvikling basert på utnyttelse av naturgass innen petrokjemi og energi 2.Teknologiutvikling og muligheter knyttet til CO2 – rensing 3.Videre utvikling av lokal næringsvirksomhet 4.Kompetanse og infrastrukturutvikling i regionen 5.Videreføring for ytterligere prioritering og kvalifisering i et forprosjekt  som etablerer en organisatorisk struktur for langsiktig satsing  og utvikler en plan til et hovedprosjekt

7 7 Om relevante industrielle klynger  Industrielle klynger innen for eksempel petrokjemi oppstår som et resultat av  tilgang på ressurser  tilgang til markeder,  samt ”støttevirksomhet” regionalt  Ressurstilgangen, koblet med god logistikk vil være viktig for den petrokjemiske råvareproduksjon.  Globalt marked  Store volum Viser til vedlegg 3vedlegg 3

8 8 Næringsutvikling i M-K regionen  Vi ser et potensiale for næringsutvikling/industrialisering i Mongstad-Kollsnes regionen.  Disse muligheter bygger på bl.a. følgende (vedlegg 2):vedlegg 2  Naturgass tilgang  Energitilgang  CO2 rensing

9 9 Næringsutvikling basert på utnyttelse av naturgass innen petrokjemi og energi  Gitt tilfredsstillende svar på en del problemstillinger (neste bilde), som er identifisert i forstudiet, mener vi at Mongstad-Kollsnes regionen bør kunne tiltrekke seg petrokjemisk-industrielle aktører (vedlegg 4) som kan etablere seg i regionen.vedlegg 4  Med utgangspunkt i det overnevnte er vår anbefaling at en bør begynne med å vurdere våtgass dersom en skal prioritere gasstype å fokusere på (vedlegg 2.2).vedlegg 2.2

10 10 Problemstillinger knyttet til utnyttelse av naturgass innen petrokjemi  Produksjonsanalyse: synergi for en ny produsent  Tilgang på gass  Kostnadsbetingelser  Tilgang på industriell og faglig kompetanse  Konkurrent- og markedsanalyse  Logistikkanalyse  Finansiering  Aktøranalyse  Næringspolitisk analyse

11 11 Teknologiutvikling og muligheter knyttet til CO2 – rensing  Det er vår anbefaling at forprosjektet innhenter rapporter fra Gassco (transport: konseptvalg utgang av 2008)  og OD (lagring: rapport tidlig 2009) når disse foreligger, for en vurdering av industriell utvikling av en CCS klynge (vedlegg 2.4).vedlegg 2.4  Testsenter  Det planlagte testsenter for CO2 fangst etableres også med formål å tilby aktiviteter basert på videre utnyttelse av senterets kompetanse og ressurser til næringsutvikling

12 12 Utnyttelse av varmt vann  Det er vår vurdering at en bør gjennomføre en kvalifisering av de anbefalinger som gjøres i ”Mongstadpiloten” før en konkluderer vedrørende varmt vann som ressurs.  Mange forsøk på anvendelse av varmt prosessvann (ca. 20 grader) er gjennomført. I en kvalifisering bør en vurdere forskjellige lønnsomhetsnivå.

13 13 LNG og Spesialkjemikalier  LNG  Det vår anbefaling å satse på å videreutvikle virksomheten på Kollsnes til en industriell klynge med utgangspunkt i LNG anlegget der.  Spesialkjemikalier  har hatt en økende etterspørsel grunnet tidligere utviklede toksiske substanser.  Dette krever i stor grad nye løsninger, bygget på teknologisk kompetanse. Norsk teknologi bør være i stand til å konkurrere på enkelte områder innen markedet for spesialkjemikalier.  tåler globale transportkostnader grunnet høy verdiskaping  Det er vår anbefaling å kartlegge muligheter for etablering av produksjon av spesialkjemikalier i M-K regionen. Vedlegg 2.3

14 14 Varmekraftverket  Utvikling av en næringskjede med utgangspunkt i et varmekraftverk (vedlegg 2.5)vedlegg 2.5)  I tillegg til varmekraftverket etablert av StatoilHydro/DONG, planlegger BKK også et varmekraftverk på Mongstad.  BKK har  identifisert muligheter knyttet til et slikt kraftverk  Utarbeidet en fremdriftsplan for en slik etablering (vedlegg 2.5)vedlegg 2.5

15 15 Utvikling av lokalt og regionalt næringsliv  Vår anbefaling er å bygge på utførte analyser i ”Mongstadpiloten” og arbeidet som Mongstad Vekst og Industrilaget driver i dag  og dekke behov som nye næringsmuligheter etterspør, gitt de industrielle valg.

16 16 Kompetanse og infrastrukturutvikling i regionen  En helhetlig satsing på utdanning som dekker nåværende og fremtidige behov innen den industrielle utvikling  – gjelder spesielt videregående skole, ingeniør- og universitetsutdanning.  Det kan være nødvendig å samarbeide med nasjonale og internasjonale utdanningsmiljø innefor spissede områder  Videre satsing på stedsutvikling som øker attraktivitet for å bo og jobbe  Bedre infrastruktur spesielt i form av kommunikasjon  Kommunale tjenester som proaktivt møter behovet til næringsliv og deres ansatte.  Videre satsing på å bevisst jobbe med omdømme av regionen

17 17 Grunnlag for videre konkretisering og prioritering  Et samarbeid mellom partene for felles mål - på Bergensregionsnivå  Vilje til å prioritere for å møte behov  Sørge for at det etableres en organisasjon med gjennomføringskraft  En langsiktig satsing En slagkraftig satsing må være basert på forankring og bygge på de lokale ressurser og institusjoner – der de regionale parter samhandler med de lokale aktører for å ”løfte” satsingen opp på et regionalt, og nasjonalt nivå.

18 18 Videreføring i et forprosjekt  I forlengelsen av denne forstudien bør et forprosjekt kvalitetssikre de underliggende forutsetninger knyttet til våre anbefalinger.  En start på videreføring er å gjennomføre en ”Syretest” med nøkkelaktører av de forslag som er kommet frem her  Videre bør forprosjektet vurdere sannsynligheten for å lykkes på et forretningsmessig grunnlag for de muligheter som slipper gjennom ”Syretesten”.  Gjennomføre en prioritering basert på de forretningsmessige lønnsomhetskriterier.

19 19 Forprosjekt – aktiviteter 1.Det gjennomføre en ”Syretest” med deltagelse av Nøkkelaktørene 2.Dette gir en spissing av videre satsing som kan inngå 3.Det etableres tre delprosjekter under en felles ledelse  Petrokjemi/LNG/Spesialkjemikalier  CO2 klynge  Samfunnsutvikling 4.Et internasjonalt symposium  Det arrangeres et symposium hvor internasjonale aktører blir invitert, og presentert for muligheter i M-K regionen. 5.Plan for et hovedprosjekt

20 20 Forprosjekt - organisering Prosjektansvarlig Hordaland Fylkesk. Styringsgruppe Observatører deltar Prosjektleder Prosjekt: ”Petrokjemi” Prosjekt: ”CO2 klynge” Prosjektleder Prosjekt: ”Samfunnsutv” Prosjektleder Rapp. Styringsgruppe (forslag) • Lokale myndigheter NH • Lokale Myndigheter Ø/NGV • Bergen kommune • StatoilHydro • BKK • Framo • Mongstad Vekst • Representant fra FoU

21 21 Forprosjekt - finansieringsbehov  Finansiering  Prosjektledelse og profilering/lobbyvirksomhet i et år: ca 0,3 mill  Hvert av delprosjektene 0,5 mill ; til sammen ca 1,5 mill  Internasjonalt symposium: ca 0,2 mill  Totalt ~ 2 mill.

22 22 Levere en plan til hovedprosjekt  Leveranse  Plan for et hovedprosjekt  Planen skal gi detaljert oversikt over  hvilke aktiviteter som skal igangsettes  innenfor hvilke områder og  hvem som skal gjennomføre dem  en slagkraftig organisering  finansiering

23 23 Lokal tilnærming med et globalt perspektiv


Laste ned ppt "1 Plan for næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes Ove Rustung Hjelmervik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google