Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for næringsutvikling og industrialisering i Mongstad/Kolsnes regionen
Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes Ove Rustung Hjelmervik

2 Utgangspunkt ”Månelandingen” og aktørene knyttet direkte til denne…..
Tilrettelagte ressurser i Mongstad Vekst/ regionale næringsaktører og lokale myndigheter HOGs rolle og arbeid med å legge til rette for et nasjonalt og regionalt løft …. CO2 alliansen ++ Hordaland Fylkeskommunes lederskap og koordinering Næringsutvikling og industrialisering: muligheter og utfordringer

3 Mål og ambisjoner Ny Næringsvirksomhet:
Ta ut potensialet som inngår i Mongstad-Kollsnes petroleumsklynge i en felles satsing som Bergensregionen stiller seg bak Kompetansebehov: Mobilisere Norges ledende kompetansemiljø om oppgavene knyttet til næringsutvikling og industrialisering

4 Dette er rapport fra en forstudie….
Startet bredt for å initiere en prosess for mer fokusområder Kommet et stykke lenger på identifikasjon av muligheter og behov for tilrettelegging Har tatt utgangspunkt i andres utredninger og innspill fra spisskompetente personer Har benyttet dialog med enkeltaktører for å få innspill Har vært begrenset med tid og ressurser for dialog og prosess Denne samlingen ønsker vi skal ha funksjon som en avsluttende ”høring” av resultat av forstudien for innspill til videre prosess som foreslåes her

5 Forstudiet Har hatt dialogmøter med
relevante bedrifter kommuner Hordaland Fylkeskommune Henviser til Vedlegg 1 Gjennomgått rapporter og innhentet faglige innspill – fra spisskompetente miljø Kartlagt via nett globalt – relevant bransje

6 Forstudiet konkluderer med anbefalinger om
Næringsutvikling basert på utnyttelse av naturgass innen petrokjemi og energi Teknologiutvikling og muligheter knyttet til CO2 – rensing Videre utvikling av lokal næringsvirksomhet Kompetanse og infrastrukturutvikling i regionen Videreføring for ytterligere prioritering og kvalifisering i et forprosjekt som etablerer en organisatorisk struktur for langsiktig satsing og utvikler en plan til et hovedprosjekt

7 Om relevante industrielle klynger
Industrielle klynger innen for eksempel petrokjemi oppstår som et resultat av tilgang på ressurser tilgang til markeder, samt ”støttevirksomhet” regionalt Ressurstilgangen, koblet med god logistikk vil være viktig for den petrokjemiske råvareproduksjon. Globalt marked Store volum Viser til vedlegg 3

8 Næringsutvikling i M-K regionen
Vi ser et potensiale for næringsutvikling/industrialisering i Mongstad-Kollsnes regionen. Disse muligheter bygger på bl.a. følgende (vedlegg 2): Naturgass tilgang Energitilgang CO2 rensing

9 Næringsutvikling basert på utnyttelse av naturgass innen petrokjemi og energi
Gitt tilfredsstillende svar på en del problemstillinger (neste bilde), som er identifisert i forstudiet, mener vi at Mongstad-Kollsnes regionen bør kunne tiltrekke seg petrokjemisk-industrielle aktører (vedlegg 4) som kan etablere seg i regionen. Med utgangspunkt i det overnevnte er vår anbefaling at en bør begynne med å vurdere våtgass dersom en skal prioritere gasstype å fokusere på (vedlegg 2.2).

10 Problemstillinger knyttet til utnyttelse av naturgass innen petrokjemi
Produksjonsanalyse: synergi for en ny produsent Tilgang på gass Kostnadsbetingelser Tilgang på industriell og faglig kompetanse Konkurrent- og markedsanalyse Logistikkanalyse Finansiering Aktøranalyse Næringspolitisk analyse

11 Teknologiutvikling og muligheter knyttet til CO2 – rensing
Det er vår anbefaling at forprosjektet innhenter rapporter fra Gassco (transport: konseptvalg utgang av 2008) og OD (lagring: rapport tidlig 2009) når disse foreligger, for en vurdering av industriell utvikling av en CCS klynge (vedlegg 2.4). Testsenter Det planlagte testsenter for CO2 fangst etableres også med formål å tilby aktiviteter basert på videre utnyttelse av senterets kompetanse og ressurser til næringsutvikling

12 Utnyttelse av varmt vann
Det er vår vurdering at en bør gjennomføre en kvalifisering av de anbefalinger som gjøres i ”Mongstadpiloten” før en konkluderer vedrørende varmt vann som ressurs. Mange forsøk på anvendelse av varmt prosessvann (ca. 20 grader) er gjennomført. I en kvalifisering bør en vurdere forskjellige lønnsomhetsnivå.

13 LNG og Spesialkjemikalier
Det vår anbefaling å satse på å videreutvikle virksomheten på Kollsnes til en industriell klynge med utgangspunkt i LNG anlegget der. Spesialkjemikalier har hatt en økende etterspørsel grunnet tidligere utviklede toksiske substanser. Dette krever i stor grad nye løsninger, bygget på teknologisk kompetanse. Norsk teknologi bør være i stand til å konkurrere på enkelte områder innen markedet for spesialkjemikalier. tåler globale transportkostnader grunnet høy verdiskaping Det er vår anbefaling å kartlegge muligheter for etablering av produksjon av spesialkjemikalier i M-K regionen. Vedlegg 2.3

14 Varmekraftverket Utvikling av en næringskjede med utgangspunkt i et varmekraftverk (vedlegg 2.5) I tillegg til varmekraftverket etablert av StatoilHydro/DONG, planlegger BKK også et varmekraftverk på Mongstad. BKK har identifisert muligheter knyttet til et slikt kraftverk Utarbeidet en fremdriftsplan for en slik etablering (vedlegg 2.5)

15 Utvikling av lokalt og regionalt næringsliv
Vår anbefaling er å bygge på utførte analyser i ”Mongstadpiloten” og arbeidet som Mongstad Vekst og Industrilaget driver i dag og dekke behov som nye næringsmuligheter etterspør, gitt de industrielle valg.

16 Kompetanse og infrastrukturutvikling i regionen
En helhetlig satsing på utdanning som dekker nåværende og fremtidige behov innen den industrielle utvikling – gjelder spesielt videregående skole, ingeniør- og universitetsutdanning. Det kan være nødvendig å samarbeide med nasjonale og internasjonale utdanningsmiljø innefor spissede områder Videre satsing på stedsutvikling som øker attraktivitet for å bo og jobbe Bedre infrastruktur spesielt i form av kommunikasjon Kommunale tjenester som proaktivt møter behovet til næringsliv og deres ansatte. Videre satsing på å bevisst jobbe med omdømme av regionen

17 Grunnlag for videre konkretisering og prioritering
Et samarbeid mellom partene for felles mål - på Bergensregionsnivå Vilje til å prioritere for å møte behov Sørge for at det etableres en organisasjon med gjennomføringskraft En langsiktig satsing En slagkraftig satsing må være basert på forankring og bygge på de lokale ressurser og institusjoner – der de regionale parter samhandler med de lokale aktører for å ”løfte” satsingen opp på et regionalt, og nasjonalt nivå.

18 Videreføring i et forprosjekt
I forlengelsen av denne forstudien bør et forprosjekt kvalitetssikre de underliggende forutsetninger knyttet til våre anbefalinger. En start på videreføring er å gjennomføre en ”Syretest” med nøkkelaktører av de forslag som er kommet frem her Videre bør forprosjektet vurdere sannsynligheten for å lykkes på et forretningsmessig grunnlag for de muligheter som slipper gjennom ”Syretesten”. Gjennomføre en prioritering basert på de forretningsmessige lønnsomhetskriterier.

19 Forprosjekt – aktiviteter
Det gjennomføre en ”Syretest” med deltagelse av Nøkkelaktørene Dette gir en spissing av videre satsing som kan inngå Det etableres tre delprosjekter under en felles ledelse Petrokjemi/LNG/Spesialkjemikalier CO2 klynge Samfunnsutvikling Et internasjonalt symposium Det arrangeres et symposium hvor internasjonale aktører blir invitert, og presentert for muligheter i M-K regionen. Plan for et hovedprosjekt

20 Forprosjekt - organisering
Styringsgruppe (forslag) Lokale myndigheter NH Lokale Myndigheter Ø/NGV Bergen kommune StatoilHydro BKK Framo Mongstad Vekst Representant fra FoU Prosjektansvarlig Hordaland Fylkesk. Styringsgruppe Observatører deltar Prosjektleder Prosjekt: ”Petrokjemi” Prosjekt: ”CO2 klynge” Prosjekt: ”Samfunnsutv” Rapp.

21 Forprosjekt - finansieringsbehov
Prosjektledelse og profilering/lobbyvirksomhet i et år: ca 0,3 mill Hvert av delprosjektene 0,5 mill ; til sammen ca 1,5 mill Internasjonalt symposium: ca 0,2 mill Totalt ~ 2 mill.

22 Levere en plan til hovedprosjekt
Leveranse Plan for et hovedprosjekt Planen skal gi detaljert oversikt over hvilke aktiviteter som skal igangsettes innenfor hvilke områder og hvem som skal gjennomføre dem en slagkraftig organisering finansiering

23 Lokal tilnærming med et globalt perspektiv


Laste ned ppt "Anbefalinger fra en forstudie av Sigmund Kvernes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google