Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

#norgevidere. Arbeid og arbeidsliv Valgkampskolering 2013 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "#norgevidere. Arbeid og arbeidsliv Valgkampskolering 2013 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 #norgevidere

2 Arbeid og arbeidsliv Valgkampskolering 2013 2

3 2 Status det norske arbeidslivet • I verdensklasse kvalitativt og kvantitativt • Flertallet opplever gode arbeidsvilkår • Ni av ti er tilfreds med jobben • Nedgang i opplevde negative arbeidsbelastninger • Ordnende arbeidsforhold – 9 av 10 har arbeidskontrakt – 7 av 10 omfattet av tariffavtale – 2 av 3 jobber dagtid • Godt fulgt opp

4 3 Status det norske arbeidslivet •Høy yrkesdeltagelse blant: –Kvinner –Innvandrere –Unge •Rekordlav ledighet –I dag: 3 % –2005: 4,7% •Lavest ungdomsledighet i Europa. •Ufrivillig deltid går ned. (Endringer fra 2011-2012) –27 000 flere heltidssysselsatte kvinner –10 000 færre kvinner jobbet deltid. –Antallet undersysselsatte gikk ned med 6 000

5 4 Resultater: rekordhøy sysselsetting - 2,6 mill går på jobb (72%) økt 300 000 fra 2005-2012.

6 5 Resultater: sykefravær Ny IA

7 6 Resultater: færre på arbeidsavklaringspenger

8 7 Uføretrygd

9 8 Ikke tyngdekraft og borgelig politikk Hvorfor så bra? Men bevisste politiske valg for fellesskapsløsninger

10 9 Politisk regnskap 2005-2013 1) Styrket arbeidstagernes rettigheter 2) Flere skritt i retning mer anstendig arbeidsliv 3) Fått flere med

11 11 1) Skapt et mer anstendig arbeidsliv •Styrket AML •Mer enn 30 initiativ i arbeidslivspolitikken •Første arbeidslivsmelding •To handlingsplaner mot sosial dumping og gang med en tredje •Tiltakspakke med vikarbyrådirektivet •Regionale verneombud •Bransjerettet innsats •Styrket Arbeidstilsynet •Enklere allmengjøring •Tiltak for å øke organisasjonsgraden •Flere verktøy tilitsvalgte

12 10 1. Reverserte Bondevik II 2. Styrket Arbeidstilsynet 200 mill 3. Handlingsplan I 4. Stansing/tvangsmulkt sosial dumping 5. Styrket varslervern 6. Servicesentre arbeidsinnvandrere 7. ID-kort bygg 8. Innsynsrett for tillitsvalgte 9. Påse- og informasjonsplikt 10. ILO 94 kommunene 11. Grønne sertifikater 11. Innstramming arbeidsleie bedrifter 12. Redusert arbeidstid over 62 13. 7-punktstrategi internasjonalt 14. Handlingsplan II 15. Vikarbyråregister 16. Solidaransvar 17.Likestilling av skift og turnus 18.Godkjenning BHT 19.Styrket håndheving overvåking 20.Ny og mer effektiv IA-avtale 21.Drøftingsplikt midlertidige ansettelser 22.Forsøk ufrivillig deltid 75 mill 23.Treparts bransjeprogram – renhold pilot 24.Regionale verneombud nye bransjer 25.Stortingsmelding arbeidsliv 26.Evaluert handlingsplaner - FAFO 27.Modernisert arbeidstvistlov 28.Yrkesskadereform 29.Tiltakspakke ifbm vikarbyrådirektivet 30.Godkjenningsordning og ID-kort renhold 31.Kollektiv søksmålsrett 2005-2013: Kamp mot sosial dumping 2) Styrket arbeidstakernes rettigheter

13 12 •NAV reformen: tiltak ut fra behov ikke ytelse •Pensjonsreformen: flere i arbeid lengre •Uførereformen: flere delta litt •IA -avtalen: arbeid er beste medisin •Høyt nivå på tiltaksplasser •Kvalifiseringsprogrammet •Jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne •Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd •Økt krav om aktivitet: ingen passive stønader •Jobbsjansen •Styrket innsats mot trygdemisbruk Sterkere og mer inkluderende arbeidslinje 3) Fått flere med

14 13 Ungdomsløftet 13 •Budsjett 2013 styrket med 30 millioner til bedre oppfølging og ca. 25 stillinger •All ungdom som har behov for bistand, som ikke er i skole eller i arbeid skal registrere seg hos NAV •De som ikke trenger hjelp, men selv kan skaffe seg arbeid skal gjøre det •En veileder, en aktivitetsplan med målretta tiltak etter 1 måned

15 14 Likestilling: Krafttak mot ufrivillig deltid •Gjennomførte tiltak: −Likestilling av arbeidstid for skift og turnus −Mulighet for partene i arbeidslivet til å avtale fleksible arbeidstidsordninger, også i helgene. −Bevilget 75 millioner over en tre års periode til tiltak for å redusere antallet som arbeider ufrivillig deltid −Krav til regionale helseforetakene om å kartlegge omfanget og igangsette tiltak mot uønsket deltid i helseforetakene •Ap landsmøtets vedtak vedtas nå: −Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. −Lovfestet rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid dersom de jevnt har jobbet utover avtalt arbeidstid det siste året. −styrking av fortrinnsretten for deltidsansatte.

16 19 Hva skal vi? Ta norsk arbeidsliv videre! •Være de første til å peke på utfodringene, og ta opp svakhetene! alltid! •Ja, for mange utenfor arbeidslivet. •Ja, for mange fattige barn •Må hele tiden være på vakt mot sosial dumping •Arbeidslinja er førende for alt vi gjør: gjør din plikt, krev din rett •Flere må jobbe mer og lenger- bærekraft velferdsstaten •Tydelige på at plikter følger med rettigheter! •Tøffe mot misbruk •Reformene og tiltakene må få virke videre - gir resultater! •Etterlevelse og håndheving av lovverk- ikke innstramming •På lag med fagbevegelsen, det organiserte arbeidsliv en forutsetning

17 20 Ballansekunst “Ta” misbruk av fakta Bli ”Trygdeparti”. Tydelige mot naving/trygdemisbruk Stigmatisering Skal lønne seg å jobbe Blir straffet for å være syk Høyre = «Same shit, new wrapping» Vi = «Komiske Ali» NAV går bedreSystemer, ikke mennesker

18 26 “Trygdelinja”- Naving eksempel •«Jeg er tross alt en vital ung mann i min beste alder med friske hårrøtter og solide tenner. […] Samtidig er jeg ikke alene. Jeg har flere bekjente - oppegående, ressurssterke mennesker - som heller ikke tar seg en jobb. Ikke gjør de mye annet fornuftig heller, sett fra et samfunnsmessig ståsted.» –En «trygdesnylters» bekjennelser, Vegard Skjervheim •Påstand fra Høyre: Ap lar folk NAVE. Høyre vil ha aktivitetsplikt for alle. •Vi mener: –Uakseptabelt! Én naver er en for mye. Aktivitetskrav gjelder! –Loven må følges! –Trygdemisbruk er som skatteundragelse- det er tyveri.

19 Høyresidas løsninger Kampen mot sosial dumping er også en kamp mot en Høyre og Frp regjering! Ny Høyre/Frp regjering betyr en arbeidslivspolitikk til høyre for Høyre ”Vi er mot alt fagbevegelsen er for!” Monica Meland, Høyrebyråd i Bergen Midlertidige ansettelser er en nødvendighet. FRP sitt programforslag Det må vurderes å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved en streik. FRP sitt programforslag Vi vil innrette fagforeningsfradraget slik at kun medlemskap i politisk nøytrale fagforeninger som ikke gir økonomiske bidrag til politiske partier, er fradragsberettiget. FRP sitt programforslag

20 Høyresidas løsninger • Svekka Arbeidsmiljølov – Arbeidstid og makt – Midlertidighet er løsningen på alle utfordringer • Ok å konkurrere på lønn og arbeidsvilkår – Ikke opptatt av arbeid mot sosial dumping. • Privatisere arbeidsformidling – Innføre bonussystem – ”Stå opp om mårran” for lavere trygd • Deltid er utelukkende positivt • Fagforeningsknusing • Solidaransvar og innsynsrett fjernes • Regionale verneombud fjernes • Lønnsgarantiordningen – kuttes

21 28 Hvor er de“nye og bedre ideene” fra Høyre? Mer penger på våre tiltak sammen med gammeldags H-politikk vi kjenner •H/V/FRP- arbeidsliv til høyre for Høyre •Motstand tiltak sosial dumping. •Mer midlertidighet •Mer kommersiell velferd- hva med arb.tagerrettigheter •Utvida arbeidstidsrammer •Sykelønn •Motstand innsats heltid •Mer plikt og en mal for alle: brudd på NAV-ideen •Svekket fagbevegelse •Systemer ikke mennesker •EØS uklarhet arbeidslivsdelen

22 Høyre og Frp sitt syn på LOs rolle • I tråd med grunnsyn: Arbeidstilsynet skal kontrollere – fagbevegelsen mindre rolle • Mot innsynsrett, regionale verneombud, fagforeningsfradraget • Ser ikke behovet for motmakt til arbeidsgiverne • Ser ikke behovet for å observere, avdekke, varsle om useriøse forhold lokalt • Denne holdningen vil trolig få ytterligere konsekvenser i praksis i 2013-2017

23 29 OPPSUMMERING •Utviklingen går i riktig retning: færre på stønad, flere i jobb •Styrket arbeidstagernes rettigheter •Hele tiden på vakt mot sosial dumping •Vi vil videre: Alle skal med •Høyresiden setter norsk arbeidsliv slik vi kjenner det i fare •Vil svekke rettigheter og kvalitet- sette arbeidslivet tilbake, svekke sikkerhetsnettet •Vi har troverdighet, vi har levert •Vi skal snakke mest om hva vi vil videre - og hva som står på spill

24 30 •God valgkamp! Derfor skal vi vinne! 2013 er et retningsvalg for arbeidslivet


Laste ned ppt "#norgevidere. Arbeid og arbeidsliv Valgkampskolering 2013 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google