Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ellen Strand Logoped MNLL 20131. 2 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST SPRÅKMILJØ OG LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ellen Strand Logoped MNLL 20131. 2 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST SPRÅKMILJØ OG LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ellen Strand Logoped MNLL 20131

2 2

3 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST SPRÅKMILJØ OG LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped MNLL

4 SPRÅKLEK Det er i barnehagen framtiden bygges. Av våre barn. Vi som arbeider med barn, vi rører ved framtiden. (fra Samlingsstunden) Ellen Strand Logoped MNLL 20134

5 SPRÅKLEK Hva skal vi innom i dag? – Hva kjennetegner et godt språkmiljø? – Hva er språk? – Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen – Språk og sosial utvikling – Språk og lesing/skriving – Litt om barn som strever med språk – Hva er språklig bevissthet – Betydningen av struktur og systematikk Ellen Strand Logoped MNLL 20135

6 SPRÅKLEK Rammeplan for barnehagen Språk, tekst og kommunikasjon – Lytte, observere og gi respons – Begrepsforståelse og variert ordforråd – Utrykke følelser og erfaringer med språk – Løse konflikter med språk – Skape positive relasjoner i lek – Lytte til lyder og rytmer i språket – Bli kjent med bøker, sanger og bilder Ellen Strand Logoped MNLL 20136

7 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø? • Hva kjennetegner et godt språkmiljø? • Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Når lærer du best? Ellen Strand Logoped MNLL 20137

8 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø Menneskelige ressurser Verdier og holdninger Et støttende emosjonelt klima Kunnskap og forståelse om språk og lek Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Struktur Ellen Strand Logoped MNLL 20138

9 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø – Menneskelige ressurser • Bevissthet om voksenrollen – hvorfor jobber jeg i barnehagen? • Kunnskap om språk og lek • Kompetente voksne som kan bygge på barnets erfaringer, nysgjerrighet og initiativ • Voksne som formidler kultur • Voksne som samspiller med barn Ellen Strand Logoped MNLL 20139

10 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø Verdier og holdninger • Menneskesyn • Språk og kultur (hilse, komplimenter, samvær, ironi, humor) • Hvordan snakker vi med barn? • ”Du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør” – Hvorfor er DU i barnehagen? Hva synes du om barn?......egentlig – Samvær eller tilsyn? –Skulpturparken…….. – DU – en modell!!!! Ellen Strand Logoped MNLL 201310

11 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø – Et støttende emosjonelt klima – Trygghet Er du redd, er det vanskelig å lære – Aksept Føler du deg dum, er det vanskelig å lære – Alle gjør så godt de kan Ellen Strand Logoped MNLL 201311

12 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø – Kunnskap og forståelse • Han er jo så liten, han vokser det nok av seg! • Forebygging hjelper • Samfunnsperspektiv • Langsiktig tenkning Ellen Strand Logoped MNLL 201312

13 SPRÅKLEK Hva kjennetegner et godt språkmiljø Tid og vilje Evne til å prioritere God ledelse Rom for lek Den gode samtalen Lek – hva er det? Språkleker og muntlige fortellinger Matematikk og logikk Ellen Strand Logoped MNLL 201313

14 SPRÅKLEK • Gode grep: – Taletempo – Responstid – Mye visuell kommunikasjon – Tydelig kroppspråk – Blikkontakt Ellen Strand Logoped MNLL 201314

15 SPRÅKLEK – Aktiv lytting – Turtaking eller god folkeskikk ? Ellen Strand Logoped MNLL 201315

16 SPRÅKLEK • Kjepphester eller endringsvilje? • Har du noen kjepphester? • Er du villig til å se på egen praksis? Ellen Strand Logoped MNLL 201316

17 SPRÅKLEK • Fysisk miljø – Hvordan legge til rette for språk? – Støy? – Lys? – Mulighet for å leke uten å bli avbrutt? – Lesekroken? – Telefoner til de voksne? – Dagtavle? – Bilder og konkreter? Ellen Strand Logoped MNLL 201317

18 TVERRFAGLIG SAMARBEID • SPRÅK 4 på helsestasjonen • TRAS /”Å by barnet opp til dans” i barnehagen • Hvorfor kartlegge språk på to arenaer? • Samarbeidsrutiner • Sett barnet ”midt på bordet” • Tverrfaglig – ikke flerfaglig Ellen Strand Logoped MNLL 201318

19 SPRÅKLEK • IKKE ”vent og se” • Kartlegging og tiltak – Hvorfor kartlegge? • Få kunnskap og oversikt • Sette inn målrettede tiltak • Enkeltbarn og grupper • Planlegge det pedagogiske tilbudet • Viktigheten av systematikk • Evaluere arbeidet • Ref: Bornholmsprosjektet – Ingvar Lundberg Ellen Strand Logoped MNLL 201319

20 Hva er språk? – å forstå – å tenke på – å sammenligne med det vi kan fra før – å planlegge hva vi skal si – tale eller tegn eller andre former for kommunikasjon Ellen Strand Logoped MNLL 201320

21 Hva er språk? • Bladene = tale • Grenene = ekspressivt språk • Stammen = språkforståelse • Røttene = underliggende evner og ferdigheter • (James Law: Communication Difficulties in Childhood-2003) Ellen Strand Logoped MNLL 201321

22 Hva er språk? – Gode relasjoner – Samspill – Verdier og menneskesyn – Hørsel Ellen Strand Logoped MNLL 201322

23 Hva er språk? • Forskjell på å kunne snakke og å kunne forstå et språk • Språket utvikles i samspill med andre • Språkutviklingen en kontinuerlig prosess • Språkforståelsen ligger gjerne forut for talespråket • Språkforståelsen er situasjonsavhengig i tidlig alder Ellen Strand Logoped MNLL 201323

24 Språk og samspill • I samspill lærer barnet om fellesskap – hvordan det er å være sammen med andre mennesker • Samspill er med på å styre oppmerksomheten mot det vi snakker om og gjør det mulig å få kunnskap om det • Naturlig læring skjer gjennom en annen ved å se. Likeverdige og trygge relasjoner må ligge i bunnen for slik læring. Ellen Strand Logoped MNLL 201324

25 Språk tar tid… • Med bakgrunn i forskning: • 2 år: tilegne seg hverdagsspråk, situasjonsavhengig språk - BICS • (basic interpersonal communication skills) Ellen Strand Logoped MNLL 201325

26 Språk tar tid… • 5-7 år å tilegne seg akademisk språk, skolespråk • Situasjonsuavhengig språk:CALP • Cognitive academic language profiency (Hakuta, Buttler og Witt 2000, Cummins 1984) Ellen Strand Logoped MNLL 201326

27 2. språktilegnelse • Andrespråkstilegnelsen går lettere med et godt 1.språk. • Mange barn har en tospråklig språktilegnelse • Barn tilegner seg flere språk uten problemer • Språkene kan utvikle seg parallelt, men trenger ikke det. Ellen Strand Logoped MNLL 201327

28 Hva er språk? • Bloom & Lahey’ språkmodell (1978) FORM INNHOLD BRUK Et godt språk er er en vellykket integrasjon mellom Innhold, Form og Bruk !! Ellen Strand Logoped MNLL 201328

29 Språkkompetanse – et isfjell Ellen Strand Logoped MNLL 201329

30 Hvordan lærer vi språk? • Høre og repetere • Spørre og undre • Reflektere og leke Ellen Strand Logoped MNLL 201330

31 Utvikling av språkforståelse • Dialog i tidlig kommunikasjon • 4-5 mnd : Begrepsutvikling begynner • 1-år: de første ”ordene”. • Hva betyr ordene og hvordan de brukes • Å forstå og å snakke er forskjellige prosesser som gjensidig påvirker hverandre • Hvordan tilegner barn seg nye ord og begreper? • Lærer gjennom visuelle kjenentegn (utseende, form, størrelse, fellestrekk, høre, røre, gjøre) Ellen Strand Logoped MNLL 201331

32 Ord og begreper • Ordforråd • Begrepsforråd Ellen Strand Logoped MNLL 201332

33 Hva er et begrep? • Det er vanskelig å huske nye ord hvis man ikke kan knytte en mening til ordet • 6åring: 14 000 ord. 8000 av disse er grunnleggende ord og begreper • 3åringer med det største ordforrådet forstår 3- 4 ganger så mange ord som jevnaldrende med det minste ordforrådet (Lyster,Horn og Rygvold 2010 ) • Ordforrådet er grunnleggende for å lære nye ord og for leseferdigheter (Hagtvedt,Lyster m.fl.2011) Ellen Strand Logoped MNLL 201333

34 Hva er et begrep? • «En mental forestilling eller en ide om noe» • «En enhet man kan tenke noe om» (Wictionary, den frie ordboka, 2011) • Begripe – forstå – ha anelse om • «Tankens klær» • Å forstå mening og innhold i ord er avgjørende for å oppfatte mening i det som blir sagt • Når ordforrådet øker, vokser evnen til å lære nye begreper og til å tenke nye tanker Ellen Strand Logoped MNLL 201334

35 Begrepslæring • Barn som strever med språk strever som regel med å lære nye ord • Å lære ord på en grundig måte hjelper • Ordgruppemetoden • Vi trenger ord for å – Tenke – kommunisere – forstå – lære Ellen Strand Logoped MNLL 201335

36 Begreper • Førstehåndserfaring (direkte erfaring) • Andrehåndserfaring (forklaring, beskrivning, film, tv) • Barn må gripe for å begripe! • Bli bevisst sine følelser og senere løse konflikter ved hjelp av språket Ellen Strand Logoped MNLL 201336

37 Utvikling av språk – Samtales betydning for å lære språk – Språkets betydning for læring – Språklige er faringer legger grunnlaget for læring – Et redskap for sosial kontakt og å bygge vennskap Ellen Strand Logoped MNLL 201337

38 Språkforståelse • Et godt samspill og en god kommunikasjon danner grunnlaget for en god språkutvikling • Viktige forutsetninger er: – Blikkontakt og turtaking – Intersubjektivitet – Barnerettet tale – Betydningen av kontekst for forståelse Ellen Strand Logoped MNLL 201338

39 SPRÅKLEK – Hvorfor Språklek? • Hvorfor Språklek? – Språk og språkkartlegging i tiden, men……….. – Kartlegging må brukes til noe – Språklek som forebygging – Å beherske språk er inngangen til å delta i samfunnet Ellen Strand Logoped MNLL 201339

40 • Å lære ord og å bygge begreper – ord og bygge begreper • Hverdagen i barnehagen består av minst 80% hverdagssamtaler • Hvordan bruker vi hverdagssamtalen? – Kilde: Liv Gjems Ellen Strand Logoped MNLL 201340

41 SPRÅKLEK – Utvikling av språk • Samtales betydning for å lære språk – Språkets betydning for læring – Språklige er faringer legger grunnlaget for læring – Et redskap for sosial kontakt og å bygge vennskap Ellen Strand Logoped MNLL 201341

42 SPRÅKLEK – Begreper • Legg vekt på gode og utvidede hverdagssamtaler – Ta tid til de gode samtalene – Det krever aktiv lytting og interesse fra den voksne • Lek med konkreter – Beskriv konkretene sammen ut i fra: • Form, farge, størrelse, hva brukes det til, ligner det på noe?, hva ligner det ikke? når bruker vi det…… • Lek med preposisjoner – Vis først og så får barna komme frem og plassere gjenstander i forhold til f.eks en stol eller et bord Ellen Strand Logoped MNLL 201342

43 SPRÅKLEK- Hvordan gi tidlig språkglede og lyst? – Lytte og gjenta. Leke med lyd – Tøyse og smake på ordene – Synge, lese og oppmuntre – Rim og regler og eventyr – Bruke alle sansene – Gode kommunikasjonsvaner • Blikkontakt, turtaking • Snakke om alt dere ser, gjør og føler Ellen Strand Logoped MNLL 201343

44 SPRÅKLEK – til å legge seg på minne • Store variasjoner i når barn begynner å snakke • Forståelsen er det viktigste! • Hovedregel: Vær oppmerksom på barn som ikke snakker/snakker lite ved 2 år! • Økt forekomst av lese- og skrivevansker, lærevansker, sosiale vansker hos barn som har sen språkutvikling. Ellen Strand Logoped MNLL 201344

45 SPRÅKLEK – til å legge seg på minne • Barn med språkvansker: – Blir lett misforstått – Blir ofte oppfattet som vrange, vegrer seg når de blir bedt om å forklare seg – Har vanskelig for å forstå regler i lek – Kan ha forsinket lekeutvikling – Har ofte vanskelig for å etablere vennskap – Blir ofte tilbaketrukne eller ”løper mye rundt” Ellen Strand Logoped MNLL 201345

46 SPRÅKLEK- et forebyggende perspektiv – Lesing og skriving – Sosiale skiller – Aukrustrapporten – hva sier den? • Ordforråd – ordforråd og ordforråd • Barnehagen kan utgjøre den store forskjellen • Systematisk språklek stimulerer barns – Ordforråd – Begrepsforråd – Språklige bevissthet Ellen Strand Logoped MNLL 201346

47 SPRÅKLEK- Bornholmsmodellen – hva forteller den? – Forsøk over 3 år – 400 6åringer • Daglig stimulering • 25 av barna i gruppen var sårbare i forhold til dyslexi • – etter3 år med systematisk stimulering - ingen forskjell • Kontrollgruppen – forskjellen økte!!!!! (Språklek) Ellen Strand Logoped MNLL 201347

48 SPRÅKLEK- Bornholmsmodellen – hva forteller den? – Språklig bevissthet fører til en lettere lese – og skriveutvikling (Jørgen Frost) – Betydningen av systematisk stimulering – Dette gjelder alle barn – både de som følger et vanlig forløp i språkutvikling og de som er forsinket og strever Ellen Strand Logoped MNLL 201348

49 SPRÅKLEK- Læring av språk………………… • Læring av språk gir best resultater : – Sammen med mennesker du har gode emosjonelle relasjoner til – Når det foregår i naturlige situasjoner – Når det foregår sammen med andre barn – Ferdigheter som er lært utenfor en kontekst er vanskelig å ta i bruk utenfor trening • (Mabel Rice m.fl) Ellen Strand Logoped MNLL 201349

50 SPRÅKLEK – Barnehagens betydning • Barnehagen er en naturlig læringsarena • Derfor KAN barnehagen bidra til å redusere forskjeller i læringsutbytte og gi bedre skoleresultater for alle barn Ellen Strand Logoped MNLL 201350

51 SPRÅKLEK – språklig bevissthet • Å kunne reflektere over – språket, – lyd/form • Å flytte fokus fra hva ordene betyr: – hvilken form har de? Ellen Strand Logoped MNLL 201351

52 SPRÅKLEK – språklig bevissthet • Språklig bevissthet kan deles inn i: – Fonologiske bevissthet - bevissthet om språklyder – Morfologisk bevissthet – bevissthet om ord og hvordan de bygges opp – Syntaktisk bevissthet - bevissthet om hvordan vi bygger setninger – Pragmatisk bevissthet – bevissthet om hvordan vi bruker språket Ellen Strand Logoped MNLL 201352

53 SPRÅKLEK – språklig bevissthet • Sammenheng mellom: – Ved 3 ½ alder- barnets evne til å huske regler – Ved 4 ½ alder- barnets evne til å kunne rime – Ved 5 års alder- barnets evne til å kunne legge merke til enkeltlyder i ord • ……og lettere lesestart (Jørgen Frost – TRAS) Ellen Strand Logoped MNLL 201353

54 SPRÅKLEK – språklig bevissthet • Hva kan den voksne gjøre for å inspirere? – Lese høyt og snakke om historiene – Utvide samtalene med nye ord og uttrykk – Undringsamtalene – filosofere og resonere – Tøyse med språket i hverdagssituasjoner – Samtale om hvordan språkets lyder uttales Ellen Strand Logoped MNLL 201354

55 SPRÅKLEK – språklig bevissthet • Språkleker – Lytte til og leke med lyd, rim og regler • Regler før rim, og rim før man eventuelt begynner å ”smake” på lyder i ordet – Holde på over tid og gjenta aktivitetene regelmessig, som en daglig aktivitet – Kan gjennomføres i perioder – Aldri bli kjedelig – Alltid gjennomføres i mindre grupper Ellen Strand Logoped MNLL 201355

56 SPRÅKLEK – Betydningen av struktur • Struktur betyr: – Forutsigbarhet – Oversikt – Trygghet – Bedre konsentrasjon Ellen Strand Logoped MNLL 201356

57 SPRÅKLEK – Betydningen av struktur • Struktur betyr: – At du forbereder deg og kjenner stoffet • Slik kan du lettere ta spontane innspill og gå tilbake til planen – At du har en fast åpning og en fast avslutning – At innholdet består av noe kjent og noe nytt – At det er en trygg og støttende stemning – At de barna som trenger å observere før de prøver får tid til det Ellen Strand Logoped MNLL 201357

58 SPRÅKLEK – Hvordan er en lekestund bygd opp? • En sang eller regle som hører til temaet • En eller to leker som gjøres sammen. Lekene retter oppmerksomheten mot temaet • En sang eller regle. Det står sidehenvisninger til regler og sanger eller billedmateriell som finnes bak i boken • Nederst på hver side, forteller ”et lite troll” deg hva du trenger til samlingen og hva du må forberede. Ellen Strand Logoped MNLL 201358

59 SPRÅKLEK – Betydningen av struktur • Organisering av språkstunden • Tenk gjennom: – Hvordan sitter vi – faste plasser? – Sitter vi godt? – Hvor mange barn sammen? – En aldersgruppe eller blandet i alder? – Språklig nivå hos barna? Ellen Strand Logoped MNLL 201359

60 SPRÅKLEK- å oppdage lyd • LYD – Å høre – Å lytte – Å bli bevisst lyd – Hva betyr denne lyden? – Ligner den på en annen lyd? – Er lydene like eller forskjellige? Ellen Strand Logoped MNLL 201360

61 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker • Lek : • Å lytte til stillheten – Sett dere godt til rette i stolene – Legg hendene på magen – Lukk øynene og lytt – La du merke til at selv om det var helt stille,så kunne man høre små,små lyder? – Hva hørte du? Ellen Strand Logoped MNLL 201361

62 SPRÅKLEK • Fonologisk bevissthet – Handler om bevissthet om språkets lyder, om like og forskjellige lyder, stillhet og lyd, høye og lave lyder, kraftige og svake lyder, lange lyder og korte lyder…….. • For å utvikle den fonologiske bevisstheten må vi lære å lytte ( ikke høre, men lytte) Ellen Strand Logoped MNLL 201362

63 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker • Lek: • Lag lydhistorier sammen med barna uke 1,dag 2 • Hvordan høres en bil ut? – Vri om nøkkelen – Vindusviskere – Gire – Kjøre – Tute – Bremse – Stopp Ellen Strand Logoped MNLL 201363

64 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker • Andre eksempler: – Miste ting bak et teppe; – Hvor er eggeklokken? – Hørselsmemory – (fyll tomme filmbokser el fyrstikkesker med ting, to og to like)) – Gjett på lyder og gjett på stemmer uke2 dag1 og 2 Ellen Strand Logoped MNLL 201364

65 SPRÅKLEK – Lytteleker – daglig lekestund i 4 uker • Her er hånden min, får jeg se hånden din? – Hvor mange fingre har du? – Nå skal vi lære navn på fingrene • Tommeltott, Slikkepott, Langemann,Gullebrand og Lille Petter spillemann Ellen Strand Logoped MNLL 201365

66 SPRÅKLEK – Munngymnastikk – daglig lek i 2 uker • Hvorfor munnmotoriske øvelser? – Trener taleapparatet og forbedrer artikulasjonen – Gjør barna bevisst på at det er foran, bak, oppe og nede i munnen – Blåseøvelser og sugerør Ellen Strand Logoped MNLL 201366

67 SPRÅKLEK – Munngymnastikk • Den lille konen vasker • Blåseleker: – Lag flaskeorkester – Leker med fjær og ballonger – Leker med såpebobler og sugerør – Munnmotoriske eventyr og historier Ellen Strand Logoped MNLL 201367

68 SPRÅKLEK – Morfologisk bevissthet – Bevisstheten om at: • lyder blir til ord • ord har en betydning, et innhold, et begrep – Hvis barn skal lære ord, må de høre språket bli brukt – Hvis barn skal lære ordenes betydning må de få : • erfaringer om hva ting er • hvordan de ser ut • hva de brukes til og • hva de ligner Ellen Strand Logoped MNLL 201368

69 SPRÅKLEK – Syntaktisk bevissthet – Bevisstheten om at ord settes sammen og blir til setninger - Setningene har en betydning – Det er viktig å repetere ord og setninger, lagre dem og huske dem når man trenger dem for å uttrykke noe (Minnespenn) – Eventyr gir barn ord, historier, forståelse og hyggelige erfaringer med språk. – Eventyr er bra for fantasi, lek og tenkning, – Lek og tenkning fører til kunnskap Ellen Strand Logoped MNLL 201369

70 SPRÅKLEK – Syntaktisk bevissthet • LES – ikke bare når barna er slitne • LES – når barna er våkne og opplagte • RUTINER – er viktig • IKKE FORSTYRR - VI LESER : – På et fast sted – Sitter godt – Øyekontakt og nærhet – Samme person skal lese hele eventyret – Skap ro (ikke ta telefonen eller beskjeder) Ellen Strand Logoped MNLL 201370

71 SPRÅKLEK – Morfologisk bevissthet – Struktur en gang til…… – Struktur rundt deg og i språket er viktig for å få orden i tilværelsen – Begreper om • rom, tid, plassering, likeheter og ulikheter, strukturerer barnas forståelse Eks: regler om ukedagene, preposisjoner, likt og ulikt Ellen Strand Logoped MNLL 201371

72 SPRÅKLEK – Eventyr • Lag eventyrstundene litt magiske og mystiske – Bruk stemmen og FORTELL – Tenn lys, bruk eventyrposer og skrin og ha med ting som illustrerer det du leser – Eventyret handler ikke om ”her og nå” slik små barn er vant til å bruke språket, derfor: • Alle former for konkreter, bilder, kroppsspråk og stemmebruk, øker barnets forståelse • Dikt eventyr sammen med barna, f.eks ut fra konkreter eller bilder Ellen Strand Logoped MNLL 201372

73 SPRÅKLEK Eventyr Noen ideer Knappefortellinger En felles fortelling Fantasifortelling om en konkret ting Min egen fortelling (begrepsbygging ) Fortelling på rim Ellen Strand Logoped MNLL 201373

74 SPRÅKLEK – Rim • Når barn kan rime, kan de se bort fra ordets betydning og lytte til hvordan det høres ut • Å rime styrker oppfatningen av lydstrukturene i språket • Når barnet kan rime er det på god vei til språklig bevissthet • Når vi rimer, får vi bruke både ordentlige ord og tøyseord. Det viktigste er at det rimer • Det skal være gøy!  Ellen Strand Logoped MNLL 201374

75 SPRÅKLEK – Rim • Begynn med å snakke med barna om hva et rim er – hvordan høres et rim ut ? • Eks: Dyrerim • Ide: Hemmelige poser Ellen Strand Logoped MNLL 201375

76 SPRÅKLEK – Pragmatisk bevissthet – Er å vite hvordan du skal bruke språket i en sosial situasjon – Hva passer? – Hva passer ikke? – Hvordan skal jeg bruke språket for å bli forstått? – Hvordan skal jeg tilpasse språket mitt slik at de andre forstår hva jeg mener ? – Pragmatikk = Sosial kompetanse Ellen Strand Logoped MNLL 201376

77 SPRÅKLEK – Pragmatisk bevissthet • Svare eller begynne en samtale • Turtaking og tolke humør og kroppsspråk • Få frem tema. Holde passende øyekontakt • Skille mellom språk og oppførsel i ulike sammenhenger Ellen Strand Logoped MNLL 201377

78 SPRÅKLEK – til slutt • Det viktigste med språk er å kunne bruke det; – I samspill med andre – Til å tenke – Til å lære • Dagens debatt om forebygging – • språkkartlegging er viktig, men det viktigste med kartlegging er at vi bruker resultatene til noe Ellen Strand Logoped MNLL 201378

79 SPRÅKLEK – til slutt • Forskning viser at systematisk språkstimulering i barnehagen kan bety en avgjørende forskjell i barns liv • Gå ut og gjør det! • Lykke til! Ellen Strand Logoped MNLL 201379

80 Forslag til litteratur • Aukrustrapporten (2006) • St.melding 23 (2008) Språk bygger broer • St.melding 41(2008-09) kvalitet i barnehagen • Rammeplan for barnehagen • Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (Kunnskapsdepartementet) • Lær meg norsk før skolestart (Stovnermodellen 2008) Ellen Strand Logoped MNLL 201380

81 Forslag til litteraturforts…. • Språkveilederen ( se statped.no(Bredtvet kompetansesenter) • TRAS-håndboken • Tiltak Til TRAS (InfoVest forlag) • Barnets språkhistorie( kartleggingsintervju, se www.imdi.no) • Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig( Anne Høigård) Universitetsforlaget 2006) • En veileder om begreper (Bredtvet kompetansesenter) Ellen Strand Logoped MNLL 201381

82 Forslag til nettsteder • Statlig pedagogisk støttesystem: www.statped.no www.statped.no • Deichmanske bibliotek: www.dfb.deichman.no (det flerkulturelle bibliotek) www.dfb.deichman.no • www.hvamedoss.no (parkurs for foreldre) www.hvamedoss.no • www.tras.org www.tras.org • www.imdi.no (kunnskapsbasen) www.imdi.no Ellen Strand Logoped MNLL 201382


Laste ned ppt "Ellen Strand Logoped MNLL 20131. 2 SPRÅKLEK TIL GLEDE – SPRÅKLEK TIL LYST SPRÅKMILJØ OG LEK MED SPRÅK – I ET FOREBYGGENDE PERSPEKTIV Ellen Strand logoped."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google