Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Hvordan realisere regjeringens ambisjoner basert på erfaring med passivhusprosjekter? SINTEF, 3. juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Hvordan realisere regjeringens ambisjoner basert på erfaring med passivhusprosjekter? SINTEF, 3. juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Hvordan realisere regjeringens ambisjoner basert på erfaring med passivhusprosjekter? SINTEF, 3. juni 2010 Magnus Helland Stifter og medeier i ByBo AS

2 Hvorfor bygg- og eiendomsbransjen? •Bygninger forårsaker i et globalt (og europeisk) perspektiv ca 40 % av alle klimagassutslipp. •FNs klimapanel viser til at klimatiltak i byggsektoren er mest lønnsomt (sammenlignet med de viktigste sektorene). •Energieffektivisering er avgjørende for å nå de forpliktelsene Norge får i EUs fornybardirektiv og bygningsenergidirektiv.

3 Regjeringens ambisjoner og mål Spare 10-12 TWH pr år i bygg innen 2020, tilsvarende årlig energiforbruk i ca 600 000 boliger - og halvere det årlige energiforbruket i bygg innen 2040

4 Arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg •Mandat: Gruppen skal bl.a. foreslå tidplan, virkemidler og tiltak for opptrapping av energikrav i nybygg til passivhusstandard i 2020 og foreslå hvordan det kan oppnås vesentlig redusert energibruk i eksisterende bygg. •Oppfordret til å være meget konkret og spisse virkemidlene mot realistiske og treffsikre tiltak innen; •Regulatoriske (lov og forskrifter) •Økonomiske, normative / sosiale •Kompetanse, utdannelse og FOU

5 Arealer, eksisterende bygg Arealfordeling 2009: 389 mill m2 Kilder: SSB og Prognosesenteret 260 mill m 2 129 mill m 2

6 Arealer, nybygg

7 Energibruk, TWh TotaltStrømBioenergiFossiltFjernvarme Bolig443572- Yrkesbygg3024-33 Byg innen ind650,5 Totalt806475,53,5 Lavenergiutvalget, tall avrundet.

8 Erfaring og synspunkter fra bygging av boliger med PH- standard •28 boliger med passivhusstandard, 52 med lavenergistandard •550.000 kWh beregnet årlig energibesparelse •Universell utforming for hele prosjektet

9 Erfaring og synspunkter fra bygging av boliger med PH- standard Viktige forutsetninger: •Tilgjengelig kompetanse –Prosjekt- og byggeledelse –Energirådgivning –Arkitekt –RIB –Utførende •Trygge/utprøvde bygningskonsepter •Materialer, bygningskomponenter og teknisk utstyr til; –Riktig pris (volumvare som har konkurranse) –Brukervennlighet

10 Erfaring og synspunkter fra bygging av boliger med PH- standard - Drivere for utbygger •Konkurransefortrinn overfor boligkjøpere –Fremtidsrettet og foretrukket i forhold til energimerkeordningen –God markedsprofil •Lønnsomt –Merkostnad på ca 1.200 kr/m 2 –Tilskudd ca 450 kr/m 2 (fremdtidig – 6 ganger høyere enn for Løvåshagen) –Årlig energisparing: ca. 150 kWh/m 2 (%-vis besparelse) •Eierne og ledelsens forståelse og holdninger til fremtiden m.h.t. energibruk og klima •Utbyggers ærgjerrighet m.h.t. å være i –faglig forkant av marked og konkurrenter –forkant av offentlige krav og samfunnets forventninger

11 Erfaring og synspunkter fra bygging av boliger med PH- standard - Suksessfaktorer •Erfaren og fokusert prosjektledelse (tett på detaljene) •God og tett samordning mellom arkitekt og prosjekterende rådgivere •Attraktiv og salgbar utforming og arkitektur •God opplæring av alle berørte fag om kritiske forhold ved utførelse •Aktiv ledelse og god kontroll på byggeplass •Grundighet i prosjektering og tett kontroll av utførelse reduserer omfang av feil = betydelige besparelser

12 Forventet utvikling •Frivillig opptrapping til at 35% av alle nybygg har PH standard i 2017 •Forskriftskrav om at alle nybygg f.o.m. 2017 skal ha PH standard (full effekt fra 2020) •Ca 3,6 TWh i årlig energisparing i nybygg fra 2020 og årlig økende med ca 1,0TWh •Store utfordringer knyttet til energieffektivisering i eksisterende bygg (ca 390 mill. M 2 ) –Bygningsmessig og økonomisk krevende –Mange enkeltstående boligeiere –Stramme/innstrammede budsjetter for statlige, fylkeskommunale og kommunale eiere •Mulighet for mange nye arbeidsplasser innen lønnsom energieffektivisering

13 Veien videre mot 2040 •Behov for kunnskaps-/ og kompetanseløft i byggebransjen •Behov for utvikling av nye miljøvennlige, energi- og kostnadseffektive; –Materialer –Bygningskonsepter –Løsninger for energiforsyning •Tydelig initiativ fra staten gjennom opprettelsen av The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB)

14 ZEB’s hovedmål: Utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, boliger så vel som næringsbygg, som vil lede til markeds- gjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift, og avhending. Ett av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) – Initiert av OED etter klimaforliket. Vertskap er SINTEF Byggforsk og NTNU. Nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering mht bygninger med svært lavt energibehov og uten netto klimabelastninger.

15 Et landslag med ulike partnerne: •NTNU •SINTEF •SINTEF Energiforskning •Skanska •Maxit •Isola •DuPont •Glava •Protan •Hydro Aluminium •YIT  Multiconsult  Brødrene Dahl  Snøhetta  ByBo  Forsvarsbygg  Statsbygg  Husbanken  Byggenæringens landsforbund  Norsk Teknologi  Statens Byggetekniske Etat

16 Andre samarbeidspartnere i ZEB Internasjonale samarbeidspartnere: •VTT (Finland) •Chalmers (Sverige) •Fraunhofer (Tyskland) •TNO (Nederland) •LBL (USA) •MIT (USA) •University of Strathclyde (Skotland) •Tsinghua University (Kina) Referansegruppe fra byggenæringen: •Lavenergiprogrammet •NBBL •NVE •Forbrukerrådet •EcoBox •Driftsforum •Enova

17 ZEB-utfordringen Kompensere klimagass-utslipp fra produksjon av materialer og bygg ved å produsere mer fornybar energi enn bygget behøver til drift. Kilde: SINTEF Byggforsk

18 Veien videre mot 2040 ByBo AS’ rolle/oppgaver i ZEB •Bygge ny energi- og klima bydel med ca. 500 boliger •Nye ZEB-løsninger skal suksessivt prøves ut og evalueres i til sammen 6-8 byggetrinn over ca. 8 år •Mål: Å være klimanøytral og selvforsynt/ overskuddsleverandør av fornybar energi

19 Status •Enstemmig vedtak i Bergen bystyre om å gjennomføre konsekvensutredning (KU) av ca. 230 da tomteområde for å se om det kan tas inn som ”bolig”-område ved rullering av KPA •KU er ferdig og har en positiv oppsummering

20 Oppsummering •Det er mulig – men krevende - å innfri Regjeringens ambisjoner om energieffektivisering i bygg •Viktig å starte tidlig •Trygge, forutsigbare og samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak som kan gi mange nye arbeidsplasser


Laste ned ppt "Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Hvordan realisere regjeringens ambisjoner basert på erfaring med passivhusprosjekter? SINTEF, 3. juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google