Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle NAFO prosjektet og tospråklig opplæring Kjersti K. Grøntvedt, Hege Rangnes og Torunn S. Dahle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle NAFO prosjektet og tospråklig opplæring Kjersti K. Grøntvedt, Hege Rangnes og Torunn S. Dahle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle NAFO prosjektet og tospråklig opplæring Kjersti K. Grøntvedt, Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

2 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Områdene for kompetanseutvikling – et bedre tilpasset opplæringstilbud for språklige minoritetselever 1.Kartlegging av språkferdigheter 2.Organisering av tospråklig opplæring 3.Språkutvikling; muntlig og skriftlig

3 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Gautesete skole - introduksjon •1-10 skole i Gausel/ Forus området •520 elever skoleåret 2008-09 •Ca 20% har et annet morsmål enn norsk og samisk •18 ulike språk: -Ache, Akan, Arabisk, Albansk, Dari, Engelsk, Kurdisk, Malaysisk, Russisk, Somalisk, Spansk, Tamil, Thai, Tigrinja, Twi, Tyrkisk, Urdu og Vietnamesisk – De største språkene: Somalisk, Tyrkisk og Vietnamesisk •Morsmålsundervisning i 13 ulike språk •Fagopplæring på morsmål i 12 ulike språk •Særskilt norskopplæring gis til elever fra 18 ulike språkgrupper

4 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Gautesete skole - NAFO fokusskole (Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring) •Utnevnt som NAFO fokusskole høsten 2003 –skolen forplikter seg bl.a. til planmessig å jobbe med utvikling av tospråklig opplæring - spre erfaringer –NAFO bidrar med kompetanseutvikling

5 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Trekantsamarbeid og ordbank 5. –7. trinn Bakgrunn; -Skolens erfaring er at min.språklige barn ofte har manglende norskkunnskaper. -Både nasjonal og internasjonal forskning viser at min. språklige elever som gruppe skårer dårligere enn majoritetselevene(PIRLS 2001, TIMSS 2003, Hvistendahl og Roe 2004). -God språklæring er en nøkkel til å lykkes i utdanning og arbeidsliv. -Utvikle nye modeller for språkopplæring (Strategiplan, tiltak 4) -Videreføre og videreutvikle ”Trekantsamarbeid og ordbank” til 5. – 7. trinn

6 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Trekantsamarbeid Organisering (1) -Fag organiseres i ca. 6-ukers perioder. -Lærer med ansvar for særskilt norsk får en oversikt over innholdet i samfunnsfag for perioden av kontaktlærer. Med utgangspunkt i denne lages en ordbank. -Ordbanken blir levert til kontaktlærere og tospråklige lærere. -Ordbanken legges på nettet.

7 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Trekantsamarbeid Organisering (2) - Det arbeides med ordbanken i ca.3 uker: Stasjonsundervisning; f.eks assosiasjoner, bøyning, tekst, samtale, snuboks/gulvspill (taktil læringsstil) - Arbeidsark - Tavleundervisning - Bruk av ordbøker/internett - Rollespill/tablå

8 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Trekantsamarbeid Organisering (3) I fjerde uke arbeides det med tekst etter idéer fra prosessorientert skriving og arbeid med elevtekster etter Vigdis Alver (Noa-nett). Siste uken; vurdering muntlig og skriftlig

9 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle ”Trekantsamarbeid” Tospråklig lærer, kontaktlærer og lærer i særskilt norsk

10 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (1) På 5.-7.årstrinn lages det en samling av ord, en såkalt ordbank. Ordbanken inneholder sentrale fagord knyttet til samfunnsfag, samt såkalte ”gråsoneord”. Hver uke blir elevene introdusert for ca. fem nye ord. Ordbanken inneholder til sammen ca. 15 ord i denne perioden. Eleven blir prøvd i ti av ordene.

11 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (2) •Hva vil det si å kunne et ord? - Elevene arbeider med og forventes å kunne bruke ordene på begge språkene: -Beskrive, forklare ordet -Finne synonymer og antonymer til ordet -Assosiasjon -Bruke ordet i samtale -Anvende det skriftlig i en setning -Kunne skrive ordet i en diktat (Golden 2005)

12 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (3) •Utvelgelse av ord: - Kontaktlærer og lærer i særskilt norsk velger ut ordene. - Mest fokus på innholdsord (substantiv, verb og adjektiv).Ordene er stort sett ”gråsoneord”(f.eks jevn). - Høy spredningsgrad (f.eks mat har større spredning enn kjøtt). Ordene må forekommer i tekster med ulike temaer ( Golden 2005).

13 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (4) Utvelgelse av ord forts: -Hierarkiske begrepssystemer (over- under begreper). Ordkunnskap skal ikke representere løsrevne meningsbiter.

14 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Fugler Trekkfugler Standfugler Blåmeis Kjøttmeis Dompap Linerle Stær SvarttrostGjø k Over- og underbegreper

15 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (5) •Utvelgelse av ord forts: - Hierarkisk ordning av semantisk nettverk (tankekart).

16 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Tematisering Næringsvei- er Fiske Skogbruk Transport Underholdning Industri Produksjon Kystlinje metall Jordbruk Land skap Område Grenser Fornøyelsespark Klima Temperatur Helse

17 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (6) 1. Tospråklig lærer undersøker: -Elevens kjennskap til temaet (aktiverer elevens bakgrunnskunnskaper. Tar utgangspunkt i bilder og illustrasjoner). -Forstår temaet på morsmål - Hvor godt begrepene er organisert (f.eks overbegreper/underbegreper )

18 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeid med ordbanken Innhold (7) 1.Tospråklig lærer undersøker: - Kan eleven komme med eksempler - Kjenner eleven synonymer og antonymer - Forklare ord, diktat og lage setning med ti av ordene i slutten av 6 – ukers perioden.

19 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (8) 2. Lærer i særskilt norsk -Aktivere elevens bakgrunnskunnskap (utgangspunkt i bilder, illustrasjoner og overskrifter) -Forklaring, beskrive ordet -Synonym (der det er naturlig) -Antonym (der det er naturlig) -Assosiasjoner -Ordklasse; substantiv, verb og adjektiv -Bøyning -Bruke ordene i en kontekst -Skriftlig/muntlig test i slutten av perioden

20 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Arbeidet med ordbanken Innhold (9) 3. Kontaktlærer - Samtale om tema i klassen med utgangspunkt i elevens erfaringsbakgrunn. - Ordene blir skrevet på tavlen og står i 6- ukers perioden. - Ordene brukes aktivt i forbindelse med lærerstoffet - Lekse hver uke: Skrive fem setninger med ord fra ordbanken. - Diktat og lage setning med ti av ordene i slutten av 6- ukers perioden.

21 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Kartlegging/Vurdering •Vurderingsskjema/ testskjema - Vurderingsskjema og testskjema benyttes av de ulike lærergruppene. -Gir en oversikt over hvorvidt eleven har tilegnet seg ordene i ordbanken etter endt 6 ukers periode.

22 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

23

24 Evaluering (1) •Lærerne om elevens læringsutbytte: -Økt bevissthet i forhold til hva en kan, og hva en trenger å øve på. -Elevene lærer ordene, dvs. ordforklaringer best. Sitter særlig bra når man har jobbet med dem både muntlig og skriftlig. Bøyning av ord og skrive setninger er vanskeligere. -Økt læringsutbytte når de ulike lærerne arbeider parallelt. -Det tar tid å innføre nytt system

25 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

26 Evaluering (2) -Bundet samarbeidstid mellom lærerne gir mulighet til økt grad av internasjonalisering i opplæringen (sammenliknende perspektiv). -Alle lærergruppene syntes det er mer oversiktelig hva de skal jobbe med. Strukturerer undervisningen. -Elevene er mer deltakende i klasseundervisningen når temaet er gjennomgått i forkant. -Foreldrene kan hjelpe barna med sentrale ord.

27 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Veien videre - Innføring av Trekantsamarbeid og ordbank på alle årstrinn på Gautesete skole.


Laste ned ppt "Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle NAFO prosjektet og tospråklig opplæring Kjersti K. Grøntvedt, Hege Rangnes og Torunn S. Dahle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google