Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begavede barn -i møte med barnehage og skole jan terje bakler mensa gifted children programme foredrag mensa landstreff - bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begavede barn -i møte med barnehage og skole jan terje bakler mensa gifted children programme foredrag mensa landstreff - bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 begavede barn -i møte med barnehage og skole jan terje bakler mensa gifted children programme GCP-koordinator@mensa.no foredrag mensa landstreff - bergen - søndag 27 oktober 2013

2 • • «We must watch them from their youth upwards, • • and make them perform actions • • in which they are most likely to forget or to be deceived, • • and he who remembers and is not deceived • • is to be selected, • • and he who fails in the trial is to be rejected. • • That will be the way.» • • Platon «Republikken», ca. 380 f. kr. begavede barn

3 100 års forskning: «The present writer can easily recall the time when everyone thought that «bright» children could look out for themselves» «The view generally held in those times was that it would be best for the group as well as for the individuals to keep all children in a school class at as near the same level as possible in intellectual development» Dr. Leta Hollingworth (1926) Gifted Children, Their Nature and Nurture

4 forskningen i et historisk overblikk Alfred Binet (ca 1900-) -evnetest Lewis Terman (1910-) -Terman´s Termites Leta Hollingworth (1920-) -emosjonelle utfordringer Arnold Hofset (1970-) -norsk skole passer ikke James T. Webb (1980-) -feildiagnostisering Alfred Binet 1857-1911

5 • blant de øverste 3-5% i befolkningen innen: generell intellektuell evne spesifikk faglig dyktighet kreativ tenkning visuell eller utøvende kunst lederevner • Kilde: National Assosiation of Gifted and Talented Children (NAGC) • Basert på US Congress (1972): Marland Report hvem er de evnerike?

6 • i førskolealder: ekstremt nysgjerrig god hukommelse tidlig utviklet ordforråd lærer hurtig/lærer seg selv følsom og empatisk god fantasi hvem er de evnerike?

7 • på skolen: lærer hurtigere enn jevnaldrende kjeder seg på skolen opptatt av andre ting i timen gode muntlig, dårlig skriftlig svært vitebegjærlige sliter med pugging hvem er de evnerike?

8 identifisering i Norge Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) WISC-IV (GAI >130) privat: WISC-IV eller Raven verbal forståelse og perseptuell resonnering • Kilde: Gilman & Kearnery (2004): Making Gifted Testing Relevant

9 hvor omfattende er det? • I Norge: utvalg ca. 1000 evnenivå 4-9 år innen samme klasse 12% (120) i 3. blant 50% beste i 5. 4% (40) i 3. blant 25% beste i 5. 1% (11) i 3. blant 10% beste i 5. bekreftet bla. i USA og Australia • Kilde: Hofset (1970): Evnerike barn i skolen Dr. Arnold Hofset (1970):

10 så hva er problemet? 40% klarer seg flott - 60% sliter: kjedsomhet på grensen til tortur mistilpassethet mobbing 67% lavt presterende i skolen bortkastet talent • Peterson (2006): Gifted children especially vulnerable to effects of bullying

11 sosialt utilpass, misforstått av medelever og lærere svært følsomme og selvkritiske ukonsentrert, drømmer seg bort distrahere, stadige digresjoner ekstrem rettferdighetssans perfeksjonister utfordringer for barnet

12 og hva sier opplæringsloven? • fra lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa: • § 1-3: elevene skal ha opplæring tilpasset sine forutsetninger • § 5-1: elever som ikke har utbytte av undervisningen skal ha spesialundervisning i forhold til sine «utviklingsutsikter», og skal ha utbytte av opplæringen i forhold til andre elever

13 og hva er problemet med det? • fra Udir forarbeidene til opplæringsloven: • fra Ot. Prop 46 (1997-98) • merknader til utkastet av opplæringslova: evnerike har ikke rett til spesialundervisning evnerike har krav på likeverdig opplæringstilbud, ikke spesialundervisning men elevtilpassa opplæring FNs barnekonvensjon: «Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på (...) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig»

14 så hva er situasjonen? 5% av 600.000 grunnskolebarn = 30.000 40% = 12.000 klarer seg fint 60% = 18.000 sliter «På grunn av høy intellektuell funksjonsevne begynte han ett år for tidlig på skolen...» «I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har AD/HD»

15 pedagogikk Roy Baumeister: ego depletion Mihaly flow Mihaly Csíkszentmihályi: flowCsíkszentmihályi Brenda Romanoff: LæringspreferanseMestringsnivå

16 eks: DragonBox

17 hva er løsningen? trygghet og identitet, godt læringsmiljø tilpasset opplæring i forhold til evner og mestringsnivå: differensiert undervisning spesialundervisningspesialklasser samme som for alle andre barn på samme vis som for de utfordrede elevene

18 så en advarsel! «Sheldon (1959) oppsporet 28 barn under 12 år med Stanford- Binet IQ over 170... Et noe uventet funn var bl.a. at over halvparten av de 28 viste tegn på «alvorlig dyptgående følelse av utilstrekkelighet og mangel på selvtillit»

19 referanser: 1998: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) • • http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-2 2006: Forskrift til Opplæringslova • • http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Ot.prp. nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) • http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/19971998/otprp-nr-46-1997-98-.html?id=158981 Udir: Udir: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning • • http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Spesialundervisning/5-Retten-til-spesialundervisning/

20 ressurser • mensa norge - (mensa.no) • foreningen lykkelige barn - (lykkeligebarn.no) • foreningen mobbing i skolen - (mobbingiskolen.no) • european council for high ability - (echa.info) • european agency for development in special needs education • (european-agency.org) • national agency for gifted children - (nagc.org / nagcbritain.org.uk) -foreninger

21 ressurser • • Begavede barn • • -En veiledning for foreldre og pedagoger, Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2008) Abstrakt forlag • • Våre evnerike barn • • -en utfordring for skolen, Skogen, K. & Cosmovici Idsøe, E. (2011) Høyskoleforlaget • • Evnerike barn i grunnskolen • • -Hofset, A. (1970) Universitetsforlaget • • Talent i skolen • • Nissen, Kyed, Baltzer, Skogen (2012) Pedagogisk Psykologisk Forlag • • Hvordan opplever foreldrene barnas og sitt eget møte med skolen? • • -Masteroppgave i sosiologi, Hagenes, Tove (2009) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo • • Evnerike barn i barnehagen • • -Masteroppgave i barnehagepedagogikk, Apalnes Gardar, L. (2012) HiOA • • Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults • • -ADHD, Bipolar, OCD, Asperger´s and Other Disorders, Webb, J. T. et al. (2005) Great Potential Press -bøker

22 sprøsåml? • GCP-koordinator@mensa.no

23


Laste ned ppt "Begavede barn -i møte med barnehage og skole jan terje bakler mensa gifted children programme foredrag mensa landstreff - bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google