Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Normal text - click to edit Hva har nye studenter med seg ”i skolesekken”? Om realfagskompetanse og ferdigheter hos elevene fra videregående skole Stein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Normal text - click to edit Hva har nye studenter med seg ”i skolesekken”? Om realfagskompetanse og ferdigheter hos elevene fra videregående skole Stein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Normal text - click to edit Hva har nye studenter med seg ”i skolesekken”? Om realfagskompetanse og ferdigheter hos elevene fra videregående skole Stein Dankert Kolstø IFT

2 Normal text - click to edit Disposisjon •Kompetansebegrepet i skolen –Arbeidsmåter i skolen •Emner i læreplaner for naturfagene –Fysikkfaget i skolen –Kjemifaget i skolen –Biologifaget i skolen •Læreplanene ligger på http://www.utdanningsdirektoratet.no http://www.utdanningsdirektoratet.no

3 Normal text - click to edit Kompetansebegrepet i skolen •Helhetlig kompetanse –Jf OECD: ”Cross Curricular Competencies” i PISA (Selvregulert læring og problemløsning) –(jf Kvalitetsreformen i høyere utdanning) •Blooms kunnskapsstige for kompetanseutvikling: –vurdere –bruke –reprodusere

4 Normal text - click to edit Helhetlig kompetanse •Skal utvikle fagkunnskap –kunne reprodusere, bruke og vurdere •Kunne søke, innhente og bearbeide informasjon –Kunne granske kilder kritisk (mest i ikke-realfag?) •Kunne undersøke og drøfte problemstillinger –bl.a. gjennom utføring av forsøk ( Ikke mye i realfagene) •Kunnskap om læring –Læringsstrategier (PISA: Skårer relativt dårlig) –Selvregulert læring (PISA: Skårer relativt dårlig) –Problemløsning (PISA: Noe bedre i mat. i praktiske oppgaver)

5 Normal text - click to edit Helhetlig kompetanse (forts.) •Kunne samarbeide (mer trent nå enn før) •Kunne sammenstille og presentere resultater –med bruk av kreativitet og estetikk •Kunne nyttegjøre seg IKT i innhenting, bearbeiding og presentasjon av kunnskap •Kunne evaluere egen innsats og egne resultat •Skal ha kunnskaper og ferdigheter i ulike måter å tilegne seg ny kunnskap •Kunne praktisere ansvar og toleranse –Har mer trening i disse områdene nå enn før

6 Normal text - click to edit Nye arbeids- og evalueringsformer Forsøk på å fremme nye ferdigheter / kompetanser: •Forberedelsestid •Åpne spørsmål •Virkelighetsnære oppgaver •Prøver med hjelpemidler (”Åpen bok”) –Tilgang til internett på prøver •Muntlig eksamen i par og grupper •Prosjektarbeid •Planlegge og gjennomføre forsøk

7 Normal text - click to edit Kjemi 3KJ Eksamensoppgave 1999

8 Normal text - click to edit Eks. i fysikk: Elevene velger data •Eksempel: Oppgave 2 våren 2001. •Denne oppgaven dreier seg om stråling fra mennesker. –I denne oppgaven må du selv anslå verdiene på de størrelsene du trenger, gjøre rede for de forutsetningene du gjør, og vurdere svarene. •Når mange personer er samlet i et rom, stiger ofte temperaturen. Mye av temperaturøkningen skyldes stråling fra dem som er i rommet. a) Bruk Wiens forskyvningslov og regn ut den bølgelengden der utstrålingstettheten fra et menneske er størst. b) Beregn hvor stor den utstrålte effekten fra et menneske er.

9 Normal text - click to edit Kriteriene til vurdering formulert til elevene i eksamenssett i fysikk •Gjort det klart hvilke antakelser som er gjort •Fått med det vesentligste •Valgt relevante eksempler •Vist evne til å gjøre kvalitative vurderinger •Skrevet opp lover, likninger og formler som de skriver om eller bruker i utregninger •Regnet riktig •Vurdert svarene •Presentert besvarelsen på en oversiktlig og systematisk måte, slik at det går klart fram hva de har tenkt.

10 Normal text - click to edit Emner i dagens læreplaner for naturfagene OBS: Nye læreplaner på vei: Fastsettes innen 1. mai 06 for Vg1-Vg3 Implementering: VG1/2/3 H06/7/8

11 Normal text - click to edit Emner i fysikk: 2FY •Kunne bruke eksperimentelle arbeidsmetoder –måleinstrumenter, herunder IT-utstyr •Newtons lover, bevegelseslikninger –Rettlinjet, konstant akselerasjon, samt grafisk •Lys og bølger (med historikk) –refleksjon og brytningsloven, interferens, bølge- og partikkelmodeller •Elektrisitetslære –Enkle likestrømskretser, koblingsskjemaer •Atom- og kjernefysikk (med historikk) –Bohrs atommodell, elementærpartikler, fire vekselvirkningene •Termodynamikk –1. og 2. lov, trykk og oppdrift, tilstandslikningen •Energifysikk (med teknologi og miljø) –beregninger med mekanisk, termisk og elektrisk energi og effekt

12 Normal text - click to edit Emner i fysikk: 3FY •Felt: elektriske, magnetiske og gravitasjon –Homogene v/beregninger, magneter, induksjon, nordlys •Newtons lover på skråplan og i felt –Sentripetalakselerasjon, bevaring av bevegelsesmengde •Einsteins postulater og spesielle relativitetsteori –Samtidighet, tid, bevegelsesmengde og energi •Kvantefysikk –fotoelektrisk effekt, røntgenrøret, bremsestråling, pardanning, Plancks strålingskurver, Stefan Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov •Astrofysikk –Hertzspung-Russell diagrammet, stjerners utvikling,

13 Normal text - click to edit Emner i fysikk: Fysikk som metode •Både 2FY og 3FY –Mål 1a og c Bruk av modeller samt hypotesebegrepet (tja) –Mål 2 Eksperimentelle arbeidsmetoder (følge oppskrifter) •2FY –Mål 4d Eksperimenter om modeller for lys –Mål 6a Fremveksten av atommodeller •3FY –Mål 6a Eksperimentell bakgrunn for fotoelektrisk effekt –Mål 7e Sterke og svake trekk ved 'standardmodellen for universets utvikling’

14 Normal text - click to edit Emner i kjemi: 2KJ •Elevene skal kunne utføre forsøk •Reaksjoner, bindingstyper –Grunnleggende uorganisk nomenklatur •Reaksjonslikninger –Beregninger med atommasse, formelmasse og molar masse, konsentrasjonsangivelser •Kjemisk energi og eksoterme og endoterme reaksjoner –Reaksjonshastigheter, katalysatorer • Oppløsnings-, syrebase- og redoksreaksjoner – Hvordan forståelsen av syrer og baser har utviklet seg •Hydrokarboner –Med systematiske navn og aktuelle løsemidler

15 Normal text - click to edit Emner i kjemi: 3KJ •Elevene skal kunne utføre forsøk •Viktigste organiske stoffgrupper –Sentrale stoffers fremstillingsmåte, egenskaper og anvendelse –Reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon og kondensasjon og kunne utføre noen av dem •Syrer, baser, saltløsninger og redoksreaksjoner –Kvalitativt samt kunne utføre enkle beregninger •Polymerer, metaller, legeringer, glass og keramer •Nitrogen- og fosforholdige plantenæringsstoffer –Sirkulering i naturen, fremstilling, –Påvisning og fjerning av salter i avfallsvann •Analysemetoder i uorganisk kjemi –Titreranalyser, kolorimetrisk analyse

16 Normal text - click to edit Emner i biologi: 2BI •Arbeide praktisk i felt og laboratorium •Mangfoldet i naturen –klassifiseringen av organismer og deres tilpasning •Bygning og funksjon –Rot, stengel og blad, transport av vann og salter –Hovedtrekk ved utviklingen av dyrelivet •Nervesystemet, sanseorganer, hormonell kontroll, immunforsvaret

17 Normal text - click to edit Emner i biologi: 3BI •Naturen som sammensatte og foranderlige systemer –Biotiske og abiotiske faktorer, energistrøm og stoffkretsløp, populasjonsdynamikk, kontroll av skadeorganismer •Cellens energiomsetning –Enzymaktivitet, ATP, fotosyntesen, aerob og anaerob nedbrytning av glukose •Genetikk –DNA og RNA, kromosom, gen og allel, proteinsyntesen, mitose og meiose, kjønnsbundet arv •Evolusjonen av livet på jorda –Evolusjonsteoriene, mekanismene for artsdannelse, flaskehalseffekt, grunnleggereffekt og genetisk drift, foredlingsarbeid •Kunne drøfte aktuelle miljøspørsmål –Forurensingsproblemer, biologiske mangfoldet, aktører i beslutningsprosesser –Ta stilling til dagens forbruk …

18 Normal text - click to edit


Laste ned ppt "Normal text - click to edit Hva har nye studenter med seg ”i skolesekken”? Om realfagskompetanse og ferdigheter hos elevene fra videregående skole Stein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google