Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å lykkes med IKT - har skoleeier noe å si? Erfaringer med Buskerud fylkeskommunes strategi for pedagogisk bruk av IKT Kirsti Slettevoll, konsulent, Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å lykkes med IKT - har skoleeier noe å si? Erfaringer med Buskerud fylkeskommunes strategi for pedagogisk bruk av IKT Kirsti Slettevoll, konsulent, Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å lykkes med IKT - har skoleeier noe å si? Erfaringer med Buskerud fylkeskommunes strategi for pedagogisk bruk av IKT Kirsti Slettevoll, konsulent, Buskerud fylkeskommune Geir Dahlberg, utviklingsleder, Hønefoss videregående skole

2 Hva tenker de, og hva gjør de derre i fylket? Strategi og tiltak Konsekvenser på skolene

3 Hvorfor oss, da? Ikke spesielt tidlig ute med IKT – unntak Kongsberg vgs Dele våre erfaringer Lære av andre Diskusjon om skoleeierrollen etterlyst Langsiktig strategi Definisjoner Krav Oppfølging Undersøkelser

4 Hva slags fylke ? Stor variasjon by - land - fjellområder 251 220 innbyggere Største kommuner Drammen Ringerike Kongsberg Tettest befolket i Drammensregionen Stor andel flerkulturelle, mange pendler til Oslo Populære friluftslivområder i Hallingdal og Numedal

5 Videregående opplæring 13 videregående skoler 8500 elever 1700 lærlinger 3 skoler med mer enn 1000 elever - Drammen, Kongsberg, Åssiden Minste skole Numedal vgs Fylkesadministrasjon i Drammen

6 Skoleeiers ansvar - oppfylle Opplæringsloven Hovedmålsettinger i Handlingsprogrammet Bygninger Infrastruktur - tilgjengelige datamaskiner -nett Fordele ressurser til skolene Kvalitetssikring Skoleeierrollen i Stortingsmelding 31

7 To ulike måter Autonome skoler - liten grad av innblanding i hvordan skolen løser oppgaven Aktiv skoleeier - bestiller, veileder, følger opp Buskerud sånn midt mellom Men - aktiv når det gjelder kompetanseutvikling IKT Mer aktiv skoleeier Samarbeid på tvers, tett på Kompetanseløftet Buskerud U

8 Bakgrunn for en mer aktiv skoleeierrolle - Deltatt i Digital ledelseskompetanse og Fyrtårnprosjektet Lederne avgjørende, også i fylkeskommunen Tydelig bestilling og avsender - En ansatt i fylkeskommunen med fokus på pedagogisk IKT 2006 - Arbeidet med pedagogisk IKT knytta til Kompetanseløftet Buskerud - Knytta oss til ressursmiljø i Buskerud -Bærbar PC til vg1- og vg2- elever 2008, alle fra 2009: Effekter i undervisningen: Krav fra Fylkestinget ved innføring av bærbar PC Behov for systematisk og langsiktig satsing Utvikling av en 4-årig strategiplan

9 Forord Bakgrunn Visjon og hovedmål Strategi Satsingsområder Tiltak 2008 – 2009 Tiltak 2009 – 2010

10 tenke langt - tenke kort - tenke langt - tenke kort Hva måtte vi ta stilling til? Hva vil vi med IKT i skolen? Hva må læreren kunne? VISJON KOMPETANSE Hvordan kommer vi dit? STRATEGI Prosessdokument

11 Visjon: Bedre læring, dømmekraft og livsmestring i et komplisert samfunn Digitalkompetanse er læraren si evne til å bruke IKT fagleg med pedagogisk-didaktisk IKT-skjønn og å vere bevisst kva dette har på seie for læringsstrategiane til elevane. Krumsvik, 2007 Kompetanse: Digital kompetanse er læraren si evne til å bruke IKT fagleg med pedagogisk-didaktisk IKT-skjønn og å vere bevisst kva dette har å seie for læringsstrategiane til elevane. Krumsvik, 2007 Strategi: Å lære i det daglige gjennom praktisering, kollegarettleiing, refleksjon og prøving og feiling. Ressurspersoner får rollen som IKT- piloter i kollegiet. Tiltak rettet mot ulike nivåer - alle skal løfte seg noen hakk mot digital dannelse.

12

13 Satsingsområder 1.Skoleeiers digitale og organisatoriske kompetanse 2.Digital ledelses- og endringskompetanse 3.Digital og pedagogisk kompetanse 3a. Lærererens grunnleggende IKT-kompetanse – ferdigheter (nivå 1) 3b.Lærerens faglig-didaktiske IKT-kompetanse – kunnskaper (nivå 2) 3c. Lærerens faglig-didaktiske IKT-kompetanse – holdninger og kritisk refleksjon (nivå 3) 4. Kunnskap om læreres og elevers IKT-kompetanes og IKT-bruk – forskning og utvikling

14 En skoleeierrolle for utvikling – hvordan vil vi utøve den? •Krav •Oppfølging, støtte, inspirasjon •Undersøkelser – kunnskap om status •Systematikk •Bygge nettverk på tvers •Bruke ressursmiljøer – stimulere ressursmiljøer •Lærende og synlig skoleeier

15 Minimumsforventninger til skolene •Alle skoler skal ha en IKT-plan, som justeres hvert år •Lærernes grunnleggende ferdigheter (nivå 1) skal være på plass •Minstekrav til bruk av It’s Learning alle lærere •Alle skoler skal ha en ordning med IKT-piloter •IKT-pilotene skal kobles mot fagseksjonene •Alle skoler skal ha en IKT-kontakt til fylket •IKT-piloter og IKT-kontakt møter i IKT-forum (60 – 80) •Administrator og en superbruker møter i It’sL- forum (30)

16 Hver skole formulerer krav i forhold til status på egen skole. Noen minimumskrav følger: It’s Learning alle lærere leser meldinger hver dag og kan kommunisere med elevene via meldinger alle lærere bruker fagrom til planer og beskjeder til elevene alle lærere bruker oppgavefunksjonen til oppgaver, innleveringer og tilbakemeldinger alle lærere prøver ut hvordan diskusjon kan brukes i eget fag alle lærere prøver ut hvordan undersøkelse kan brukes til evaluering av egen undervisning alle lærere prøver ut hvordan undersøkelse kan brukes til innlæring av kunnskap alle lærere legger ut lærestoff, lenker til aktuelt fagstoff/nettsteder til elevene Digitale lærings-/nettressurser alle lærere skal gjøre seg kjent med tilgjengelige digitale læringsressurser gjennom deltakelse i fagseksjonen på skolen alle lærere skal gjøre elevene kjent med gode tilgjengelig digitale læringsressurser, og eventuelt legge inn linker eller laste dem opp i fagrommet på It’s learning alle lærere skal prøve digitale læringsressurser i opplæringen alle lærere skal lage minst en digital læringsressurs i faget som de deler med andre kolleger Digitale verktøy for læring gjennom samarbeid alle lærere skal sette seg inn i og prøve minst ett verktøy som elevene kan bruke til interaktiv læring, For eksempel blogg, wiki eller andre samskrivingsdokumenter. Eksempel på minimumskrav til IKT-plan 2008-2009

17 Organisering av IKT-nettverk på tvers av skolene IKT-forum 13 skoler IKT-piloter It’s learning adm/superbruker IKT-kontakt (en leder) It’s Learning-forum 60 – 80 4 samlinger 26 2 samlinger

18 Fagrom for IKT-forum – åpent for alle som vil

19 Skoleeiers oppfølging av forventninger •Årlig oppfølgingsbesøk med alle skoler med bærbar PC •Årlig brukerundersøkelse blant alle elever med bærbar PC – og deres lærere •IKT-planen følger som vedlegg til skolens virksomhetsplan – oppfølging i tertialmøter •Tett på noen utviklingsprosjekter

20 Spørsmål oppfølgingsbesøk skolene IKT – pedagogisk bruk Skoleledelsen – ledelsens digitale kompetanse – ledelsens forståelse for hva som kreves for å integrere IKT i opplæringen og skape pedagogisk merverdi? Organisering av støttefunksjoner og læringsarenaer for lærerne Har skolen ”IKT-piloter” eller andre ressurspersoner med en definert rolle? Ressurs? Organisering? Link til fagseksjoner/avdelinger? Refleksjonsarenaer? Kultur for prøving og feiling? Forventninger og krav til bruk Hvilke krav? Oppfølging ved ledelsen? Lærernes digitale kompetanse Elevenes digitale kompetanse Pedagogisk bruk – It’s Learning Pedagogisk bruk – Digitale læringsressurser Pedagogisk bruk – web 2.0 Informasjonskompetanse og digital dømmekraft Eventuell annen pedagogisk bruk Eventuelle prosjekter der IKT inngår Samarbeidet med IKT-drift Innspill til fylket: tilbakemelding, behov for fellestiltak, behov for samordning?

21 Noen tiltak 2008 - 2009 • Støtte til Kongsbergkonferansen • Samlinger IKT-forum og It’s Learning-forum • Utviklingsprosjekter • Utvikling av læringsressurser – for eksempel skjermvideoer • Avslutning Fyrtårnprosjektet • Forskning - undersøkelse

22 Program for samling for erfaringsutveksling pedagogisk bruk av IKT 10. – 11. februar 2009 Kongsberg Tirsdag 10. februar Onsdag 11.februar Deltakelse på konferansen ”Den digitale allmenningen 2009” i henhold til egen påmelding Innsjekking på hotellet. Rundstykker, te og kaffe. Jeg – en blogger. Personlig beretning om hva jeg har lært av å være med i bloggosfæren v/ Marita Aksnes.Temaet tas opp til diskusjon onsdag. Hva lærte vi? Vi diskuterer og fordøyer inntrykkene i etterkant av foredrag og verksted på konferansen. Lekse til onsdag: Alle skriver et diskusjons- eller blogginnlegg om konferansen. Felles middag Nytt og nyttig fra BETT 2009 v/noen av dem som var der Oppfølging av temaet fra samling: Arbeidsmapper, utvalgsmapper og vurdering på It’s Learning.Flere erfaringer. Diskusjon. Pause Litt Web 2.0-Blogging – bør virkelig alle blogge? Facebook og lærerrollen. Trenger vi retningslinjer? Lunch Erfaringer fra Fyrtårnprosjektet v/ St. Hallvard, Eiker og Kongsberg vgs Neste steg Hvilke verktøy, funksjoner eller programmer kunne du tenke deg å prøve ut med elevene? Hva ønsker du å lære mer om selv? Gruppearbeid. Pause Strategiplan pedagogisk bruk av IKT – forslag til tiltaksplan for 2009 – 2010 Avrunding med noen av deltakernes blogginnlegg eller diskusjonsinnlegg Faste innslag: Informasjonssaker fra skoleeier, dialog Kompetansetiltak It’s Learning med mer Erfaringsutveksling – presentasjoner ved skolene

23 15 BFK fagnettverk med fagrom på It’s Learning

24 Justering 2009 - 2010 • Større vekt på utviklingsprosjekter • Sterkere kobling til fagnettverkene • Jobbe videre med IKT som læringsfremmende verktøy – endring av praksis • Fortsette arbeidet med delingskultur • Sterkere satsing på å styrke ressursmiljøene på skolene

25 Lærende organisasjon – lærende skoleeier ?

26

27 RESULTATER Støttefunksjoner og skoleledelse • Det er tydelig at lærerne er ganske tilfredse med kollegers og ledelses backup, interesse og engasjement vedrørende bruk av PC i undervisningssammenheng. • Best ut kommer utsagnene om ledelsens interesse og engasjement for IKT i undervisningen Undersøkelse 2009, HiBU (Øystein Sørebø)

28 Resultat undersøkelse januar 2009 Fag Beskjeder fra lærer Leverer oppgaver Fagstoff fra lærer Faglenker Norsk85%91%53%50% Engelsk86%86%59%60% Matematikk73%27%32%27% Naturfag78%81%60%61% Kroppsøving75%39%22%12% Fremmedspråk84%61%48%43% Samfunnsfag82%75%55%47% Historie75%65%49%42% Geografi77%58%50%49% Programfag82%77%59%49% PTF71%72%43%34% Bruk av It’s Learning i ulike fag - Elevsvar Svarene viser prosent av antall elever som har faget

29 Spørsmålene basert på definisjonen av IKT-kompetanse i strategiplanen Eksempler her! Mapper Meldinger Pekere Oppgave Tester Undersøkelse Leksjon Forklaringssekvens Diskusjon Konferanse Prosessdokument

30 Arbeidsmappe – utvalgsmappe? Karakterbok? Undervisningsplanlegger? Læreplanmål?

31

32 Web 2.0

33

34 Fått opplæring?

35 Lage undervisningsopplegg med …..?

36 Søke Skrive Regne Lese Lytte Kommunisere Utveksle Presentere Lagre Spørre Bearbeide Diskutere Terpe

37 Skille mellom pålitelige og upålitelige kilder ved internettbruk.. Kjenne til læringsstrategier ved bruk av digital teknologi…

38 Spørsmål til Hønefoss vgs– har BFK-strategien noen konsekvenser for skolen – og for elevenes opplæring?


Laste ned ppt "Å lykkes med IKT - har skoleeier noe å si? Erfaringer med Buskerud fylkeskommunes strategi for pedagogisk bruk av IKT Kirsti Slettevoll, konsulent, Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google