Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landskonferansen for sykehussosionomer i Tromsø 2008 Presentasjon av studiene: • Pasienters møte med sosionom på sykehus • Helsepersonells møte med sosionom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landskonferansen for sykehussosionomer i Tromsø 2008 Presentasjon av studiene: • Pasienters møte med sosionom på sykehus • Helsepersonells møte med sosionom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landskonferansen for sykehussosionomer i Tromsø 2008 Presentasjon av studiene: • Pasienters møte med sosionom på sykehus • Helsepersonells møte med sosionom på sykehus Hanne Skedsmo & Una Stenberg, Sosialmedisinsk seksjon, Rikshospitalet

2 Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8 Sykehusene skal ivareta følgende oppgaver: •Pasientbehandling •Utdanning av helsepersonell •Forskning •Opplæring av pasienter og pårørende

3 Forskning og fagutvikling •Bidra til bedre pasienttilbud •Kvalitetssikre klinisk virksomhet •Synliggjøre psykososialt arbeid som del av et helhetlig og tverrfaglig pasienttilbud •Markedsføre avdelingen internt i sykehuset •Etablere kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt

4 Bakgrunn for studiene •Sykdom endrer hverdagen •Sårbar i møtet med helsevesenet •Sykdom som psykologisk og sosial utfordring •Pasientmedvirkning •Tverrfaglig samarbeid

5 Litteraturgjennomgang •Møte med sosionom •Pasientmedvirkning •Utbytte av kontakten •Lite forskning både ut fra pasient- og helsepersonells perspektiv

6 Hensikt •Innhente informasjon •Økt innsikt •Styrke og videreutvikle praksis

7 Problemstilling Hvordan opplever pasientene møtet med sosionom på sykehus? -Med pasientmedvirkning i fokus

8 Pasientstudiens hovedtema 1.Hvordan opplever pasienter samtalene med sosionom? 2.Hvordan opplever pasienter at pasientmedvirkning ivaretas i møte med sosionom? 3.Hva slags hjelp opplever pasienter at de har fått ut av kontakten med sosionom?

9 Problemstilling Hvordan opplever helsepersonell sosionomen som sosialmedisinsk tjenesteyter og samarbeidspartner i pasientbehandlingen på sykehus?

10 Helsepersonellstudiens hovedtema: 1.Hvilke forventninger har helsepersonell til sosionomens kompetanse og tjenesteområde? 2.Hvordan opplever helsepersonell det sosialmedisinske tjenestetilbudet og det tverrfaglige samarbeidet med sosionom på sykehus? 3.Hvordan opplever helsepersonell behovet og nødvendigheten av sosialmedisinske tjenester i pasientbehandlingen?

11 Design og metode •Utforskende og beskrivende studier •Kvalitativ metode •Kvalitative forskningsintervjuer - strategisk utvalg: •8 tidligere pasienter ved Seksjon for sosialmedisin •11 helsepersonell v/ RRHF (sykepleiere og leger) •Tematisk analyse (Kvale)

12 Funn i pasientstudien Tematisk analyse : • Bakgrunn for at de ble henvist • Forventninger til hjelpen • Tid og tilgjengelighet • Utbytte av hjelpen • Opplevelse av pasientmedvirkning

13 Bakgrunn for at de ble henvist til sosionom •Alvorlige sykdommer •Utfordringer knyttet til arbeid/utdanning, bolig, trygd, økonomi, omsorg for barn eller følelsesmessige reaksjoner

14 Forventninger til hjelpen fra sosionom

15 Tid og tilgjengelighet •Kort tid mellom henvendelse og samtale •God tid i samtalen •Tid til uformell kontakt •Ønsket oppfølging av samme sosionom over tid •Ønsket å kunne ta kontakt ved behov

16 Tid og tilgjengelighet (2)

17 Utbytte av hjelpen fra sosionom •Stort utbytte av kontakten •Hjelpen fra sosionom: Praktisk og følelsesmessig Menneskelig og materiell

18 Følelsesmessig hjelp

19 Følelsesmessig hjelp (2)

20 Ressursorientering

21 Ressursorientering (2)

22 Praktisk hjelp •Orientering om trygderettigheter •Økonomisk rådgivning •Utfylling av søknadsskjemaer •Etablere kontakt med lokalt hjelpeapparat •Praktisk hjelp i hjemmet og hjelpemidler •Rettigheter og plikter knyttet til arbeid •Informasjon om pasientrettigheter

23 Praktisk hjelp (2)

24 Nettverksbygging

25 Helhetlig tilnærming ”Hun spurte om hvor lenge har du hatt det sånn, eller først spurte hun hvordan har du det, og så spurte hun hvor lenge har du hatt det sånn? Hva har vært forsøkt gjort med det? Hva har fungert? Hva har ikke fungert? Har man vært inne på å prøve a, b, c, og d? Så hun hadde en forforståelse som legen burde ha hatt. Det er det jeg mener, hun hadde den forforståelsen som sier hva det vil si å være syk, som jeg også kunne ønske at enhver lege hadde hatt. Hvis man ser at et menneske er sykt og ser konsekvensene, uten at jeg behøvde å fortelle så mye om det.”

26

27

28 Pårørende må inkluderes

29 Faglige og sosiale antenner

30 Pasientmedvirkning •Informasjon/veilednin g om velferdsordninger og valgmuligheter

31 •Involvering og deltakelse i hjelpeprosessen

32 •Endret hjelpebehov underveis ”I begynnelsen var det ikke viktig å søke hjelpemidler, da var det mer å prate. Psykolog. Og så endret det seg litt etter hvert.”

33 Hva forteller resultatene oss? •Pasientene beskrev... • sykehussosionomen som lite synlig • lave forventninger til hjelpen • at sosionomen hadde perspektiv på den totale livssituasjonen • at sosionomen var opptatt av muligheter framfor begrensninger • stor grad av brukermedvirkning i møte med sosionom

34 Funn i helsepersonellstudien Tematisk analyse : • Forventninger •Benyttelse •Tjenestetilbud •Samarbeid •Rolle og betydning

35 Forventninger til sosionom • Lov - og regelverk, trygd og økonomi •Hjemmesituasjon, sykehjemsplass, rehabiliteringsplass. •Samtaleferdigheter, mellommenneskelig kompetanse

36 Forventninger til sosionom (forts.)

37 Benyttelse av tjenester •Fortløpende og i stor grad •Flesteparten får dekket sine behov for sosionomtjenester •Pasienter som vegrer seg for å meddele sine behov og som ikke registreres av helsepersonell

38 Benyttelse av tjenester (forts.)

39 Tilfredshet mht tjenestetilbud •Godt fornøyd •Lett tilgjenglighet •Kort ventetid •Rask behandlingstid

40 Tilfredshet mht tjenestetilbud (forts.) •Kunnskapsrike, gode problemløsere •Serviceinnstilte, imøtekommende, fleksible

41 Tilfredshet mht tjenestetilbud (forts.) •Viktig å være synlig og ta personlig kontakt •Behov for økt info om tjenestetilbud

42 Tilfredshet mht samarbeid •Godt samarbeid •Positivt utbytte •Bra dialog og kommunikasjon •Uformell og personlig kontakt •Ønske om økt tverrfaglig samarbeid

43 Tilfredshet mht samarbeid (forts.)

44 Sosionomens rolle/betydning i pasientbehandlingen •Viktig rolle •God nytte av sosionomintervensjon •Helhetlig fokus

45 Sosionomens rolle/betydning i pasientbehandlingen (forts.)

46 •Betydning for utvikling og håndtering av sykdom •Koordinatorfunksjon

47 Hva sier resultatene oss? •Usikkerhet omkring sosionomens kompetanse og arbeidsområde- forstås primært som forvalter av trygde- og velferdsordninger •Behov for økt markedsføring av sosionomens helhetlige kompetanse •Godt fornøyd med tjenester og samarbeid •Viktig rolle i pasientbehandlingen- sikrer helhetlig oppfølging •Økt deltagelse i tverrfaglige/flerfaglig team

48 Hva ønsker pasienter og helsepersonell seg i møte med sosionom? Pasientene ønsker: • God tilgjengelighet • Lave forventninger til hjelpen • At sosionomen tar seg god tid i samtalen • En helhetlig tilnærming • Sosionomen som aktiv del av tverrfaglig team og i koordinering av tjenester Helsepersonell ønsker: •God tilgjengelighet • Lave forventninger til hjelpen • Å sikre en helhetlig oppfølging • Sosionomen som aktiv del av tverrfaglig team og i koordinering av tjenester

49 FOU- Nettverk i Helse Sør-Øst FoU Nettverk Sør-Øst AkerUllevålAhus Diakon- hjemmet Asker og Bærum RR HF

50 Medlemmer av nettverket • Astrid Steinsvik, Ullevål • Bente Kringlebotten, Kreftforeningen • Hanna Baardsen, Radiumhospitalet • Olga Solberg, Rikshospitalet • Karine Øvrevold, Ahus • Marit Gudim, Ullevål • Gro Hauge, Ullevål • Christina Westblom, Ullevål • Heidi Aas Mikkelsen, Diakonhjemmet • Denise Heglund, Sykehuset Asker og Bærum • Hanne Skedsmo, Rikshospitalet • Una Stenberg, Rikshospitalet


Laste ned ppt "Landskonferansen for sykehussosionomer i Tromsø 2008 Presentasjon av studiene: • Pasienters møte med sosionom på sykehus • Helsepersonells møte med sosionom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google