Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktisk kreativitet i RLE med bruk av digitale verktøy og media

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktisk kreativitet i RLE med bruk av digitale verktøy og media"— Utskrift av presentasjonen:

1 Didaktisk kreativitet i RLE med bruk av digitale verktøy og media
Fordypning RLE 2 Februar 2011

2 Fordypning: arbeidsform
Arbeid i grupper med små prosjekter Veiledning via forum eller epost Neste gang verksted: Presentasjon av prosjektskisser og utveksling av ideer (torsdag 17. 2) Siste gang oppsummering: Presentasjon av arbeidet som er gjort i gruppene: produkter rapporter, ideer (mandag 21.2)

3 Fordypning: innhold Didaktisk kreativitet i RLE ved å ta i bruk digitale ressurser Gruppene utvikler noe relevant for bruk i skolen Ramme: Velge mellom (1)læremiddel, (2)undervisningsskisse med bruk av digitale medier, digitale læringsomgivelser, digitale verktøy eller (3) rapport om digitalt verktøy med relevans for rle-undervisning

4 Gruppeinndeling 2-3 går sammen i en gruppe
Hver gruppe bør helst kunne disponere en bærbar maskin, tilgang nett og headset med mikrofon (nødvendig hvis lage læremiddel) Opptaksfunksjon også på noen smartphones Mulighet for samarbeid, helst kunne møtes

5 Headset Logitech Clear Chat Nå 99,- Logitech USB Headset H360
Kr 235 Logitech Premium Stereo Headset 249

6 I dag En gjennomgang av opplegget
Diskutere opplegget, evnt. modifisering Digital kompetanse i RLE Om det å lage et læremiddel i RLE eller undervisningsskisse eller rapport om er relevant verktøy Om bruk av wikispaces, kort intro Gruppene prøver ut wikispaces Oppstart gruppearbeid

7 Digital kompetanse i RLE
Del 2 Digital kompetanse i RLE

8 Kunnskapsløftet (LK06) I følge Kunnskapsløftet (LK06) skal digitale media og verktøy integreres i alle fag Læreplanen i RLE-faget (2008) krever også at digitale verktøy og læringsressurser blir tatt i bruk Flere kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet foreskriver bruk av IKT-verktøy som en del av arbeidsmåten For eksempel i følgende kompetansemål knyttet til jødedom etter 7. trinn: «tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner»

9 Digital kompetanse spesielt relevant for RLE
kunne bruke digitale verktøy for «å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver» kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet kunne bruke digitalt materiale om aktuelle etiske problemstillinger kunne bruke digitale medier til kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn

10 Digitale mediaer og RLE-faget
RLE-didaktikk har ofte vært svak på inkludering av teknologiske muligheter som digitale medier og sjangerformer byr på Tradisjonelt har sjangerne vært ensidig tekstlige og/eller muntlige. Denne ensidigheten har gjort det vanskelig å imøtekomme for eksempel fokuset på estetikk i faget og har bidratt til en fattigere kunnskapsfremstilling Visuelle og auditive representasjonsformer er særlig aktuelle fordi skolefaget nettopp vektlegger den visuelle og auditive siden ved religion og livssyn: arkitektur, bildekunst, musikk, ritualer, gjenstander Bruk av bilde- og lydmedier gjør at vi kan gi en mer helhetlig presentasjon av religioner og også av ulike livssyn Og vi kan komme religionenes verden nærmere inn på livet gjennom å visualisere og konkretisere lærestoffet Å visualisere og konkretisere lærestoffet er generelt en god pedagogisk regel Den pedagogiske gevinsten med å ta bruk digitale medier som kombinerer visuelle og auditive fremstilling med det tekstlige synes åpenbar for RLE-faget

11 En digitalisering av RLE-faget
Prosessen med å integrere og ta i bruk digital teknologi i RLE-faget betegner vi som en digitalisering av RLE-faget Det er avgjørende at denne prosessen skjer på fagets og fagdidaktikkens premisser samtidig som didaktikkens teknologidimensjon tydeliggjøres

12 Premissene for en digitalisering
Digitaliseringen skal ikke være en reduktiv eller tilfeldig prosess hvor faget endres og tilpasses ved at bestemte teknologiske betingelser legges til grunn uten at dette er forankret i fagets mål, innhold og tenkemåter Heller ikke kan faget unndras en digitalisering ved å avvise de teknologiske mulighetene som skoler har i dag, for eksempel begrunnet ved en generell teknologi-skepsis Det er for fagets skyld og ikke på vegne av teknologien at dette utviklingsarbeidet bør gjøres

13 Problematisk IKT-didaktikk
IKT didaktikk er problematisk hvis det innebærer at man hopper bukk over faglige begrunnelser og lar teknologiske muligheter bli overordet En didaktikk på teknologiske premisser blir en didaktikk som tar utgangspunkt i hva vi kan med IKT. Det er nyttig å vite om muligheter, men det er fagdidaktisk relevante mål teknologien kan bidra til å realisere I en fagdidaktisk sammenheng må teknologien nøye seg med å være middel og hjelper på vegne av faglig og fagdidaktisk gitte læringsmål

14 Allsidige representasjonsmåter
RLE-fagets innhold er mangeartet og det er behov for allsidige representasjonsmåter for å få fram variasjonen av innhold i faget I Religion, livssyn og etikk presenteres 5 sentrale verdensreligioner, det humanistiske livssyn, ulike filosofer, filosofiske retninger og etikk Alle disse emneområdene skal fremstilles på en mest mulig adekvat måte i klasserommet

15

16 Arbeidsformer og innhold
 God undervisning er basert på sammenheng mellom de kunnskaper og ferdighet som skal læres, arbeidsmåter og de vertøyene disse arbeidsmåtene gjør bruk av For eksempel vil individuell læring kreve individuelle verktøy som for eksempel blogg-skriving, mens kollektive læringsformer, må baseres på verktøy som muliggjør kollektiv kognisjon som for eksempel en wiki som har mekanismer som ivaretar kollektive arbeidsprosesser En forståelse av de ulike ”teknologienes” pedagogiske anvendbarhet vil bli en selvfølgelig utvidelse av tradisjonell læremiddel-kunnskap for læreren

17 Formidle et møte med religionenes uttrykksformer
Den gir elevene et møte med religionenes uttrykksformer og innhold gjennom religionens tekster, sanger fortellinger symboler, bilder, statuer, bygninger og gjenstander, resitasjoner, lyder og ritualer

18 RLE faget skal gi allsidig fortolkningskompetanse
Å kunne fortolke en religion innebærer å kunne lese og forstå dens kulturelle uttrykk Ikke bare det verbale språket, de religiøse begrepene, men like mye de visuelle uttrykkene Du støter for eksempel på et buddhisttempel: Hva forteller byggets arkitektur deg, hvilke fortellinger referer templets utsmykninger til? Hva er det buddhafiguren uttykker? Hva betyr buddhafiguren’s håndstiller, hva betyr de lange ørene, hvorfor har denne buddhaen så stor mage? Religionene har et symbolspråk og målet er kunne lese og fortolke dette. Hva sier dette? Hva innebære dette?

19 Elevorientering Å la elever bruke digitale verktøy og media i RLE muliggjør en elevbasert utforskning av kunnskapsområdet Digitale verktøy muliggjør læringsformer som støtter kollektiv kunnskapsbygging og dialog ut over klasserommet Å lage læremidler kan kanskje oppfattes som lite elevorientert. God kunnskapsformidling er imidlertid viktig. Men like viktig er det å legge opp til en bearbeidelse av lærestoffet på elevenes premisser Læremidlet skal både presentere et lærestoff og kunne brukes for å aktivisere elevene

20 Et rammeverk for lærerkunnskap
A Framework for Teacher Knowledge Utviklet av Punya Mishra og Matthew J. Koekler ved Michigan State University Disse forskerne har utviklet en modell som har som mål å få fram de grunnleggende dimensjonene i lærerens profesjonelle undervisningskompetanse  

21 Utvikle fagdidaktisk digital kompetanse

22 Kunnskapsområder Illustrasjonen viser hvordan faglig innholdskunnskap, pedagogisk kunnskap og teknologisk kunnskap sammen danner nye konstellasjoner av kunnskapsområder Integrasjonen av faglig kunnskap og pedagogisk kunnskap danner pedagogisk innholds-kunnskap (= fagdidaktikk) Faglig kunnskap og teknologisk kunnskap gir grunnlag for teknologisk innholdskunnskap (Termen kan synes litt kunstig, men poenget er at innholdskunnskap er avhengig av måter å representere kunnskapen på) Teknologisk-pedagogisk kunnskap sikter til vertøyenes generelle pedagogiske relevans, noe som gjerne tematiseres innenfor en allmenndidaktikk som inkluderer digital kompetanse Termen Technological Pedagogical Content Knowledge (teknologisk pedagogisk innholdskunnskap) svarer til fagdidaktisk digital kompetanse, altså resultatet av en “sammensmeltning” eller integrasjon av fagdidaktisk og digital kompetanse slik at dette henger sømløst sammen som et enhetlig kunnskapsområde Denne kunnskapsformen er fundert i faginnhold, pedagogikk og teknologi, men samtidig går ut over og overskrider denne kunnskapsbasen Kan betegnes som en teknologibevisst fagdidaktikk, for eks en teknologibevisst RLE-didaktikk

23 Didaktisk kreativitet – hva er det?
Didaktisk er her ment i vid forstand: Både det som angår undervisningen og det å tilrettelegge læring og skape lærings-omgivelser og arenaer for læring Kreativitet er skapende evne, oppfinnsomhet, ideriktdom (se wikipedia) Didaktisk kreativitet innebærer å kunne skape undervisningsopplegg og læringssituasjoner preget av oppfinnsomhet og ideriktdom og som kan bidra til fornyende praksis i skolen Didaktisk kreativitet forutsetter god integrasjon av faglig, didaktisk og digital kompetanse

24 Ved å ta i bruk digitale ressurser
Vi er ute etter å finne og ta i bruk ulike digitale ressurser som kan bidra til eller gi muligheter til didaktisk kreativitet Hensikten er at RLE undervisningen skal bli mer allsidig, interessant og tilpasset elevenes livsverden Det kreves både faglig, fagdidaktisk og digital kompetanse og evne til å kombinere disse

25 I noen kompetansemål er det spesifisert at IKT skal tas i bruk
Det gjelder kompetansemål på mellomtrinnet hvor emnet er hellige hus Og på ungdomstrinnet: Å innhente digital informasjon om spørsmål som opptar mange kristne, jøder, hinduer, buddhister Disse kompetansemålene er knyttet til alle religionene i læreplanen Hva IKT skal brukes til er også spesifisert: nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner 25

26 Arbeid med digitalt læremiddel

27 Krav til produktet Produktet skal kunne vises innenfor en tidsramme på minutter Produktet skal kunne spilles av på Windows Media Player eller VLC Media Player Ellers gjelder krav om rimelig faglig, pedagogisk og teknisk kvalitet

28 Sjekk-liste Bygger læremidlet på god faglig kunnskap?
Er læremidlet godt tilpasset elevenes forutsetninger? Gir læremidlet eller læringsmiljøet det inngår i støtte både til elevenes kunnskapstilegnelse og deres kunnskapsbearbeiding? Fungere læremidlet/læringsmiljøet teknisk og designmessig tilfredsstillende? Brukes teknologi på en kreativ måte og i samsvar med de pedagogiske målene? Gir en eventuell lærerveiledningen for læremidlet en god innføring i bruken av læremidlet, hva læremidlet dekker emnemessig, hensikten med læremidlet og hvordan det kan inngå i elevenes læringsarbeid?

29 Ulike læremiddelsjangere og eksempler på studentproduserte læremidler
Faglige presentasjoner Fortellinger Triggere (interessevekkere) Undervisningssekvenser, intervju Vise eksempler på læremidler som studenter har laget

30 Bruk av virkemidler Programmene lar deg bruke virkemidler som overganger, zooming (inn og ut) og panorering Bruk slike virkemidler bevisst. Ikke overdriv virkemidlene. Husk at det enkle ofte er det beste For å få liv og bevegelse til presentasjonen kan zooming og panorering i en viss grad brukes, men med måte Prøv å legge inn flere bilder hvis det virker stillestående Husk at lyd og bilde skal utfylle hverandre, de skal ikke si det samme Bruk av pauser er også med på lage rytme. Ikke vær redd for ha stille partier, dette kan utnyttes til blant annet å fremheve viktige poeng Se

31 Informasjonasjonsark knyttet til læremidlet
Kunnskapsområde (religion, livssyn, etikk, filosofi) Emne Kompetansemål Passer for bruk på småskole-, mellom-, ungdoms - trinn (s/m/u) Kort om læremidlet Hvordan kan læremidlet inngå i elevenes læringsarbeid Produsenter Kan publiseres på nett? (j/n) Sentrale kilder og referanser (Omfang ½ - 1 ½ side)

32 Kilder Alle kilder som er blitt benyttet skal angis
Materiale (tekst, bilder osv.) som ikke er rettighetsklarert og er produsert av andre må ikke publiseres på internett Bilder som er common domain eller har creative commons lisens kan brukes, men angi kilden (Tips: bildene på wikipedia er common domain) Det er også mulig å få samtykke av opphavsmannen til å benytte for eksempel et bilde i en pedagogisk og ikke-kommersiell sammenheng

33 Forutsetninger for publisering
Bilder og musikk det er knyttet copyright til må unngås, slik at produktet kan publiseres åpent Hvis bilde- og lydmaterialet har ukjent opprinnelse bør også det unngås slik at åpen nettpublisering er mulig Public domain innhold (produsert for mer enn 70 år siden eller frigitt for allmenn bruk) og innhold med Creative Commons lisenser kan brukes og selvfølgelig eget bilde og lydmateriale

34 Åpen kilde ressurser på nett
Det eksisterer en rekke bilde- (og lyd) ressurser som er frigitt til bruk i undervisning Vær likevel oppmerksom på at det finnes enkelte regler man må forholde seg til: Det kan være at man må registrere seg før man får laste ned et bilde Av og til må man også oppgi webadressen hvor bildet er tenkt benyttet I noen tilfeller er det også klare bestemmelser om hvor mye du får lov til å endre på et bilde

35 Få brukstillatelse på spesielt materiale
Det er mulig å få tillatelse til å bruke et bildemateriale når bruken er ikke-kommersiell og for eksempel rettet mot skolen Dersom man finner svært relevante bilder og det er uklart hvilken status materialet har, kan det være en ide å spørre om tillatelse til å bruke det i forbindelse med undervisning i skolen siden det ikke er knyttet økonomiske interesser til bruken

36 Hvor skal læremidlene publiseres?
Det er ønskelig å publisere på YouTube.com og knyttes opp til gruppens side på wikispaces Ta også vare på den opprinnelige filen som opplastes til youtube I forbindelse med et utviklingsprosjekt jeg arbeider med er det ønskelig å publisere studentproduserte læremidler på nettstedet til (Versjon som skal skiftes med ny) En nettredaksjon vil velge ut aktuelle læremidler. Bare de beste vil bli publisert. Utvelgingen skjer med tanke på bruk i skolen Videomaterialet vil ikke kunne lastes ned til egen maskin, bare vises gjennom nettleser (strømmes)

37 Digitale verKtøy som kan brukes for å lage læremidler
Del 4 Digitale verKtøy som kan brukes for å lage læremidler

38 Produksjon av presentasjoner
Det fins mange programmer som lager presentasjoner av en eller annen type (presentasjonsprogrammer) Vi er ute etter presentasjoner som fungere godt som et læremiddel og som lar seg avspille i en av de vanlige mediaspillerne (for eks. Windows Media player) En typisk presentasjon kan være et videoklipp eller en visning av bilder synkronisert med tale og/eller musikk I tillegg til presentasjonsprogrammet hvor medieelementer settes sammen til en helhet, kan det være behov for hjelpe eller støtte-programmer som på ulik måte støtter bearbeidingen av de enkelte medie-elementene For eks er et bildebehandlingsprogram og et lyd-redigeringsprogram ofte aktuelle

39 Open source og freeware
Det fins mengder av gode og avanserte programmer som kunne tas i bruk, men siden vi tenker en enkel bruk i sammenheng med skole, fins det en rekke gratis programmer som fungere bra i forhold til dette behovet. For eks.: MovieMaker, PhotoStory, VideoSpin, iMovie Audacity (lyd), Artweaver (bilder)

40 Programmer som følger med Windows
MovieMaker og PhotoStory er programmer som følger med Windows PhotoStory fins bare på gamle Windows XP. Dette programmet er fjernet på senere Windows versjoner. I den nyeste windowsversjonen (W7) er MovieMaker betydelig forbedret og kalles nå Live MovieMaker Pc’ene på HiO kjører dessverre fortsatt WXP Derfor vil vi også ta i bruk PhotoStory

41 Photostory OM

42 PhotoStory PhotoStory er et enkelt verktøy for å sette sammen bilder, lyd og tekst til presentasjoner Presentasjonene genereres som wmv-filer som kan spilles i Windows Media Spiller eller tilsvarende Programmet er et gratis Microsoft-produkt Programmet har et enkelt brukergrensesnitt og fungerer godt i skolesammenheng Programmet har er teknisk ulempe. Det bruker en kodec for bilde- komprimering/dekomprimering som i svært liten grad er støttet (selv av Microsoft) Derfor nesten umulig å konvertere til andre videoformater og kan bare spilles i noen få mediaspillere

43 Å produsere en presentasjon
Si kort at det er et program som er lett å bruke, veldig linear. 43

44 Å lage en presentasjon 44

45 En videointroduksjon til PhotoStory
Av Ingunn Kjol Wiig

46 Moviemaker Microsoft MovieMaker er også et gratis presentasjonsprogram
Dette programmet kan gjøre mye av det samme som PhotoStory, men kan i tillegg også håndtere film Windows 7 versjon, Live MovieMaker har også effekter som zoming og panorering. Dette mangler i XP versjonen

47

48 Live Movie Maker (for Windows 7)

49 Live MovieMaker har mange verktøy
Overganger Panorering og zooming Redigering

50 Et alternativ til Moviemaker
Pinacle Videospin Et solid program, men litt sparsomt utstyrt Lydeffekter som følger med

51

52 Støtteprogrammer Programmer som Moviemaker bygger på at du har gjør bruk av en rekke mediaressurser som videoklipp, bilder, lyder, musikk osv. Slike presentasjonsprogrammer har ofte en begrenset funksjonalitet i forhold til de enkelte mediaelementene Det er en fordel om bilder/lyder du skal bruke er gjort ferdige før de importeres til presentasjonsprogrammet Da trenger vi en rekke hjelpeprogrammer for de ulike mediatypene, for eks. program for bildebehandling, lydeditering osv.

53 Audacity til lydredigering
Audacity er en lyd-editor. Programmet kan du bruke for å gjøre opptak av tale/lyd Du kan også redigere lydfiler. Du ser lyden visuelt å kan klippe og lime ”lyd” Du kan fjerne støy, bedre lydkvaliteten på ulike måter For eksempel i forbindelse med å legge inn bakgrunnsmusikk: Juster lydnivå, lengde på musikk, inn og ut fading Programmet produserer blant annet wav og mp3 filer

54 Bruksanvisninger Elevenes arbeid med digitale verktøy støttes ved hjelp av enkle bruksanvisninger Se no/ALU/elarena/v erkt/verkt- index.htm

55 Innspilling Bruker du mikrofon og har tilgang til et mikrofonstativ kan det være en fordel. Da blir lyden mer jevn og du kan ha fokus på stemmen. Husk å ikke bla i ark når lyden spilles inn. Spill inn lyden i et rom som gir "god lyd" (størrelse og innredning har betydning). Blir det mye pustelyd i den innspilte fortellingen, forsøk å ha mikrofonen i ulike vinker. Eller ta en sokk/et tynt skjerf rundt mikrofonhodet. 55

56 Artweaver- et gratis bildebehandlingsprogram
Gimp etc Artweaver

57

58 Arbeid med undervisningsskisse
Del 5 Arbeid med undervisningsskisse

59 Krav til skissen Gruppen lager en skisse til et undervisningsopplegget hvor bruk av digitale media/verktøy spiller en sentral rolle: 3-5 sider og forbereder en kort (5 min) demonstrasjon til presentasjonsdagen av sider ved opplegget For eksempel vise hvordan elever kan bruke et bestemt verktøy i tilknytning til undervisningen Og/eller lage en læringsressurs i wikispaces (eget stoff og/eller utnytte nettressurser) Skissen skal publiseres i wikispaces på gruppens område

60 Kompetansemål på mellomtrinnet hvor digitale verktøy nevnes spesielt
På mellomtrinnet skal hellige hus til de ulike religionene, kirkebygget og andre kristne gudshus, tempelet og synagogen, moskeen, hinduenes og buddhistenes tempel og kloster beskrives og elevene skal reflektere over deres betydning og bruk I disse kompetansemålene er digitale verktøy nevnt spesielt: nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

61 Kompetansemål på ungdomstrinnet
På ungdomstrinnet skal elevene innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne, jøder, hinduer, buddhister Også her skal digitale verktøy brukes til å søke informasjon og lage presentasjoner

62 Vekt på informasjonsferdigheter
Didaktiske utfordringer knyttet til informasjonsferdigheter som kreves i et kunnskapssamfunn er: Å finne informasjon Hvordan tilrettelegge for elevens søk etter informasjon ? Hvordan tilrettelegge for multible/multimediale informasjonskilder ? (tekst, bilder, lyd, video) Å vurdere informasjon (holdbarhet og relevans) Hvilke hjelp kan elevene få for å vurdere kvalitet og relevans ? Hvilke ferdigheter bør de lære Å bearbeide informasjon for å skape kunnskap Hvordan sikre at bearbeidingsprosessene blir gode læreprosesser (Ikke zapping, ikke klipp og lim) ? Hvilke verktøy kan støtte/øke sannsynligheten for gode læreprosesser ? Å presentere informasjon/kunnskap Hvilke media passer til informasjonen/kunnskapen som skal presenteres? Hvilke verktøy ?

63 Undervisningsskissen bør være utformet slik at det er sammenheng mellom
innhold som skal utforskes, arbeidsmåter som skal tas i bruk produkt som skal fremstilles og verktøy som er relevante og nyttige Jfr. den didaktiske relasjonsmodellen

64 Arbeid med å finne relevante verktøy – skrive rapport
Del 6 Arbeid med å finne relevante verktøy – skrive rapport

65 Krav til innhold i rapport
Utforsk et digitalt verktøy med henblikk på bruk i RLE Velg et verktøy som kan brukes gratis (open source, freeware, eller gratis for bruk i skoler eller privat) Gi en beskrivelse av verktøyet og bruk printscreen for å lage bilder av skjermen (2- 4 sider) Lag 2-3 ideskisser for bruk av dette verktøyet i forhold til RLE (ca. 2 sider) Publiser rapport i wikispaces

66 Omfattende oversikt over mulige verktøy
kan du finne på: Top100 Tools for Learning

67 Mer om noen mulige verktøy
Using Google Apps in Education  Google Apps for Education? Google Sites: Simple, secure group websites Create cool stuff with Google SketchUp  How to create a "My Map" in Google Maps  Education in Second Life: Explore the Possibilities

68 Publisering med wikispaces
Del 6 Publisering med wikispaces

69

70 Wikispaces Dere finner wikispaces på adressen: Dette systemet er brukervennlig og enkelt, men har noen begrensninger for gratisbrukere Maksimal filstørrelse ved opplastning er 10 MB Man kan strømme video fra wikispaces når et annet nettsted er host. For eksempel via youtube.com

71 Hvordan bruke wikispaces

72

73

74

75

76

77

78 Arbeid i grupper Utprøving av wikispaces Velge oppgave, finne en ide


Laste ned ppt "Didaktisk kreativitet i RLE med bruk av digitale verktøy og media"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google