Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 23. april 2014 Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 23. april 2014 Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 23. april 2014 Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører

2 Vi når våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket

3 Ruters program for å forhindre korrupsjon og andre alvorlige regelbrudd 1.Forebygge a.Etisk regelverk (Personalhåndboken) b.Handlingsregler for leverandører (jf FNs Global Compact 10 prinsipper, www.kollektivanbud.no) c.Klar lederforankring: «Tone from the top» er viktig! d.Administrative rutiner (Innkjøpsveilederen, fullmaktsreglene m.m. i Personalhåndboken) e.Økonomirutiner f.Risikostyring g.Regelmessig opplæring i etisk regelverk og sentrale rettslige rammevilkår h.Kultur for å opptre ordentlig! 2.Oppdage a.Kultur for åpenhet og redelighet b.Varslingstjeneste; intern og ekstern kanal, mulighet for anonym varsling. c.Internkontroll 3.Reagere a.Gjennomtenkte, effektive og konsekvente reaksjoner ved regelbrudd b.Gode rutiner for å følge opp regelbrudd c.Kultur og prosesser for kontinuerlig forbedring. 3

4 Fokus for Ruters revisjon av etiske regler (Gjeldende etiske regler vedtatt 23. mars 2012 – revisjon annethvert år).  Kultur for å opptre ordentlig!  Klar lederforankring og klart lederansvar.  Etablere gode verktøy som gir trygghet for de ansatte og Ruter (f.eks. med utgangspunkt i Transparency Internationals veiledere, NHOs veiledere, bl.a. «Over streken» m/trafikklys).  Diskusjoner i teamene og mellom ansatte og nærmeste ledere, slik at etiske vurderinger og valg blir en naturlig del av arbeidshverdagen.  God opplæring – dilemmatreninger – regelmessig oppfriskning – ALLE ansatte!  Regelmessig gjennomgang av rutiner og retningslinjer. 4

5 NHOs veileder: «Over streken!» Rødt lys: Forhold som må unngås, oftest fordi de er klart eller med stor sannsynlighet ulovlige. Gult lys: Kan etter omstendighetene være ulovlig eller uetisk, men behøver ikke være det. Grønt lys: Lovlig og etisk forsvarlig i de fleste tilfeller.

6 HANDLINGSREGLER FOR RUTERS LEVERANDØRER 1. Overholdelse av rettsregler I tillegg til å følge disse handlingsreglene skal leverandøren overholde gjeldende lover og regler. Ved motstrid skal høyeste standard gjelde. 2. Menneskerettigheter Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, herunder: - Arbeide for like muligheter og lik behandling av ansatte uavhengig av hudfarge, rase, nasjonalitet, sosial bakgrunn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk og religiøs overbevisning, kjønn eller alder. - Respektere enhver persons verdighet, privatliv og rettigheter. Ikke tolerere uakseptabel behandling av ansatte, herunder psykisk mishandling, seksuell trakassering eller diskriminering. - Forby oppførsel som innebærer uttalelser, kroppsspråk og fysisk kontakt som er av seksuell, tvingende, truende, fornærmende eller utnyttende karakter. 3. Arbeidsmiljø Leverandøren skal - Anerkjenne de ansattes rett til å organisere seg og retten til å være uorganisert, og verken begunstige eller diskriminere ansatte på grunnlag av sitt forhold til arbeidstakerorganisasjoner eller fagforeninger. - Overholde bestemmelser om minstealder for sysselsetting i norsk lov (jf. ILO- konvensjon nr. 138 forbud mot barnearbeid). Ikke ansette noen mot sin vilje eller for øvrig ha noen form for tvungen arbeidskraft. - Sørge for rettferdig lønn som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de landsomfattende tariffavtalene i Norge eller andre nasjonale regler om minstelønn. - Overholde gjeldende arbeidstidsbestemmelser i henhold til nasjonal lov. 4. Korrupsjon og bestikkelser Leverandøren skal - Ikke akseptere eller ta del i noen form for korrupsjon eller bestikkelser, herunder enhver form for betaling eller annen fordelsoverføring til offentlige tjenestemenn i den hensikt å påvirke vedkommendes avgjørelser. - Verken direkte eller indirekte gi gaver til Ruters ansatte eller representanter. Unntatt er gaver av ubetydelig verdi i forbindelse med foredrag eller lignende. - Verken direkte eller indirekte bekoste bevertning, sosiale arrangementer, underholdning, reiser eller lignende for Ruters ansatte eller representanter. - - Unntatt er nøkterne arbeidsmåltider. -Ikke tilby Ruters ansatte eller representanter bevertning, utgiftsdekning, gaver, rabatter eller andre ytelser i situasjoner knyttet til anbudskonkurranser, kontraktsforhandlinger eller tildeling av kontrakt. 5. Miljøvern Leverandøren skal - Etterleve gjeldende lovgivning og internasjonale standarder for miljøvern. - Begrense forurensning og iverksette tiltak for bedre miljøvern. - Benytte eller ta i bruk et tilfredsstillende styringssystem for miljø (f.eks. ISO 14001). 6. Ansattes helse og sikkerhet Leverandøren skal - Ta ansvar for de ansattes helse og sikkerhet. - Ha kontroll på eventuelle farer og ta forholdsregler for å unngå ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. - Sørge for opplæring og sikre at de ansatte har den nødvendige kunnskap vedørende helse- og sikkerhetsforhold. - Ha et tilfredsstillende styringssystem for yrkesrelatert helse og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven. 7. Hvitvasking - Leverandøren skal motsette seg enhver form for hvitvasking av penger og skal ta nødvendige skritt for å forhindre at slikt skjer i forbindelse med sine finansielle transaksjoner. 8. Konkurranse - Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller være delaktig i brudd på konkurransereglene; herunder ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling. 9. Leverandørkjeden Leverandøren skal - På best mulig måte sikre egne leverandørers etterlevelse av disse handlingsreglene. - Basere utvelgelse og behandling av egne leverandører på saklige kriterier. 6

7 «Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg» (Samspillsreglene) La oss:  sikre trygge og forutsigbare rammer for ansatte og virksomheter i bransjen, og  nå våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket! 7

8 Vi når våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 23. april 2014 Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google