Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør

2 Disposisjon  Lederansvaret i storulykkevirksomheter og for prosessikkerhet  Om OECD –Veiledninger generelt  Gjennomgang av veiledningen ”Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet” –En veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar2

3 Lederansvaret i storulykkevirksomheter  I en storulykkevirksomhet er det potensial for katastrofer som kan medføre mange døde, store helseskader og omfattende miljøskader  Produksjon av kjemikalier, eksplosiver, petrokjemiske produkter, olje- og gassleting, nedstrømsproduksjon, energiproduksjon innebærer ofte komplekse prosesser med iboende farer som krever god styring og ledelse  Tiltakene som skal til for å ha god kontroll på slike prosesser er også komplekse  …. disse er kanskje ikke alltid like lette å forstå og å følge opp Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar3

4 Hvorfor fokus på prosessikkerhet  Granskninger etter store ulykker og katastrofer de siste 30 – 40 årene har vist at ledelsen ikke alltid ser rekkeviddene av hva som skal til for å kunne drive et anlegg sikkert. –Øverste leder og ledelsen er ansvarlig for sikkerheten –Derfor har flere internasjonale organisasjoner vært svært opptatt av prosessikkerhet de siste årene –Derfor er også svært mange industrikonsern og industribedrifter opptatt av dette –Derfor ønsker vi som er myndigheter å formidle informasjon på området Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar4

5 Om OECD  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  Eget program for å forebygge ulykker med kjemikalier: –Utvikle felles prinsipper og policy for forebygging og beredskap –Analysere tema av felles interesse og utarbeide anbefalinger om beste praksis –Tilrettelegge for utveksling av informasjon mellom både OECD land og ikke – OECD-land Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar5

6 Viktige dokumenter fra OECD Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar6

7 Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet Veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7 Corporate Governance for Process Safety Guidance for Senior Leaders in High Hazard Industries

8 Hvorfor denne veilederen ? Alvorlige hendelser har vist:  Manglende innsikt eller begrenset forståelse for tekniske og organisatoriske forhold til sikkerhetsstyring  Manglende informasjon før beslutninger  Ikke forstått konsekvenser av endringer  Manglende styring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8

9 Hvorfor denne veilederen ? Ledere må forstå risikoen og erkjenne:  At storulykker er en reell risiko for bedriften  At mange høyrisikovirksomheter består av gjensidig avhengige deler  At styring av prosessikkerhetsrisiko bør tillegges like stor vekt som andre forretningsprosesser Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9

10 Lederskap og kultur Skape et åpent miljø  Hva kan gå galt ?  Oppmuntre til å si fra om problemer  Ledelsen – rollemodeller, fremme diskusjoner vedr prosessikkerhet  Beholde det overordnede ansvaret, men sørge for å ha kompetente medarbeider som kan dette (faget)  Være synlig tilstede i bedriften, lære å stille de relevante spørsmålene  Fremme en sikkerhetskultur som er kjent og akseptert i hele bedriften Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10

11 Risikoforståelse forstå hovedelementene i sårbarhet og risiko  Vet hvor viktig prosessikkerhet er gjennom hele anleggets livsløp  Forstå de kritiske og ulike beskyttelsestiltakene (barrierene) og kontinuerlig styrke disse  Styringssystemer for å analysere, prioritere og styre risikoen, herunder prosesser for endringsledelse  Involvering ved budsjettreduksjon som innvirker på prosessikkerhet  Ta ansvar for beredskapsplanlegging, hva er verstefallsscenariet?  Vite om og kjenne til farene og risikoene på anleggene der det håndteres farlige stoffer Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11

12 Informasjon for at arbeidet med prosessikkerhet drives med basis i faktainformasjon  Se til at bedriften tar tak i og analyserer resultater fra revisjoner og gjennomganger  Overvåke nøkkelindikatorer for prosessikkerhetsresultater og nestenulykker  Gode indikatorer som gjør det lettere å overvåke tilstanden  Dele erfaringer aktivt  Etablere sikkerhetsstyringssystem og jobbe med kontinuerlig forbedring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12

13 Kompetanse sikre at organisasjonen har kompetanse til å styre og håndtere risiko  Hvilke spørsmål skal stilles  Hvilke oppfølgingstiltak er nødvendige  Kompetent ledelses-, prosjekterings- og driftspersonell på alle nivå.  Kontinuerlig utvikling av kunnskap om prosessikkerhet  Ressurser og tid til kunnskapsbaserte fare- og risikoanalyse, opplæring,  Obs i fht uttalelser fra fagpersoner i bedriften, innspill i fht beslutingsprosesser  Entreprenører og tredjeparts prosessikkerhetskompetanse  Åpen formidling av viktige aspekter ved prosessikkerhet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13

14 Handling formulere og drive fram aktiv overvåking og planlegging  Sikre at all praksis er i overensstemmelse med bedriftens prosessikkerhetspolitikk  Innarbeide sikkerhetstiltak tidlig i planleggings- og prosjekteringsstadier.  Ta hensyn til prosessikkerhet ved større forretningsmessige investeringer  Sørge for at det utvikles, implementeres og vedlikeholdes planer for reduksjon av prosessikkerhetsrisiko og for beredskap ved alle produksjonssteder  Sørge for gjennomføring  Sette i gang korrigerende tiltak etter revisjoner og etter undersøkelser etter uhell, nestenulykker. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14

15 Vurder deg selv….. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15

16 Hvorfor skal toppledere ha kunnskap om prosessikkerhet ? …..og hvorfor bry seg ?  Hva må ledelsen vite og ha et riktig forhold til når det gjelder –Kostnadskutt –Nedbemanning –Hvis du ikke vet hva du skal spørre, om hvordan kan du da være sikker i måten du leder på?  Ikke bli for avhengige av andres kunnskap  Må øves i å ”tenke det utenkelige” Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16

17 Hvorfor skal toppledere ha kunnskap om prosessikkerhet ? …..og hvorfor bry seg  Lær deg spørsmålene du trenger å spørre i din egen bedrift for å vite nok om hva som kan gå galt og hvordan jobbe for å sikre seg mot det  Belønn de som sier ting rett ut – ikke de som sier det de tror du som leder ønsker å høre  Store forventninger fra omgivelsene til sikre anlegg og sikker drift –Ingen aksept i befolkningen for storulykker –En krevende, men kompetent befolkning  Lær av andre og lær bort til andre Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17

18 Takk for oppmerksomheten ! Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar18


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Virksomhetsstyring og prosessikkerhet Torill Tandberg, avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google