Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen Professor Anders Grimsmo, NTNU • Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? • Hvilke råd kan gis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen Professor Anders Grimsmo, NTNU • Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? • Hvilke råd kan gis."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen Professor Anders Grimsmo, NTNU • Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? • Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng? 1935

2 2 ”Norge er et u-land på ehelse. ”Statsekretær Roger Ingebrigtsen vil raskt i gang med kjernejournal” ”…Uten en elektronisk kjernejournal er det helt umulig å gjennomføre denne reformen.” Ingress: Artikkel i Computerworld 20.05.2010:

3 3 Helsetjenesten - en sinke i bruk av IKT? •Bank og forsikring •Transportsektoren •Hotell og reiseliv •Handelsnæringen •Universiteter, forskning •Konsulentbransjen Sammenligninger Helsetjenesten Slå dem sammen og det vil ligne:

4 4 Går det tregt? Undersøkelse av 10 større pilotprosjekter i Europa: (EPJ, eResept, booking, helsenett, publikumstjenester, mm.) •Gjennomsnittlig 5 år fra start til implementering •Ytterligere 3-4 år før effektene begynner å komme Min diagnose: •Kostnadsbildet er feil og blir undervurdert •Kompleksiteten kommer som en ”overraskelse” - hver gang

5 5 Hva koster IKT i helsetjenesten? •Utgifter knyttet til informasjonsbehandling i helsetjenesten er beregnet til å utgjøre 25 – 39% av budsjettet •Utgiftene til IKT er per i dag kommet opp mot 1 – 3% av utgiftene •I sammenlignbar industri (bank, handel, kontor, transport, hotell) brukes i dag 10 – 20% av budsjettene til IKT •Hver krone som brukes til innkjøp av programvare, resulterer i 8 – 12 kroner til drift og vedlikehold

6 6 Fullført eller påbegynt innføring av EPJ

7 7 Kilde: SSB 90 år og eldre Samhandlingsreformens hovedbegrunnelse 80-89 år 67-79 år

8 8 Kronisk syk Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader KomplikasjonerDiagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Hvorfor samhandlingsreformen?

9 9 Samhandlingsarenaen Fastlege/legevakt Bolig/hjemmesykepleie Sykehjem Spesialisthelsetjenesten Pasienten i sentrum

10 10 Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Aktører i samhandling om kronisk syke Legevakt Rehabiliterings- institusjoner

11 11 Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet SykehusSykehjem Hjemmetjeneste Fastlegebesøk - Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet

12 12 Verdikjeden er informasjonsdrevet Aktør 1 1 Forespørsel, anmodning Aktør 2 2 Respons Bestillingsfase Kommunikasjonsprosess Arbeidsprosess Resultatfase Aktør 2 4 Resultat, svar Aktør 1 5 Godkjenne Aktivitet Utføringsfase Aktør 2 3

13 13 Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet SykehusSykehjem HjemmetjenesteFastlegebesøk - Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet Brudd i eierskap Brudd i styringssystem Brudd i regelverk Brudd i finansiering Brudd i behandling Brudd i faglige mål Brudd i informasjonsflyt

14 14 Samhandlingskjedene i helsetjenesten tjenestene kjeden gskjeden ndlingen •Bedre problemforståelse og kunnskaper om samhandlingen og muligheter •Organisasjonsutvikling og IKT går hand i hand •Bedre tilrettelegging forvaltningsmessig og økonomisk Servise og støtte Den akuttmedisinske Den medisinske samhandlingskjeden Omsorgs- og rehabiliterin Den veiledede samha Suksessfaktorer: Kommune- helsetjenesten Kommune- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten

15 15 Den akuttmedisinske kjeden Innleggelse Øyeblikkelig hjelp akutt LV-sentral 113 AMK LegevaktAmbulanse Akuttmottak 50 000 akuttilfeller per år (5% av innleggelser for døgnopphold)

16 16 ”Den medisinske samhandlingskjeden” Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Primærlegen 37% 25% 2 millioner henvisninger 37% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 75% 40% 60% 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold) Hovedstrømmer ved innleggelser 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner

17 17 Hvem legger inn i sykehuset? PrimærlegeSpesialist InnleggelserAntall%Til sammen Dag560 000 0100 Døgn810 000 6931100 Døgn og dag1 370 000 4060100 LegevaktslegenPoliklinikk legen

18 18 Legevakten har endret seg •80-tallet: Stor andel hjemmebesøk •90-tallet: Konsultasjoner på legekontor •Etter 00: Sammenslåinger i store legevaktsdistrikt Kunnskaper og informasjon om pasientene

19 19 Øyeblikkelig hjelp innleggelser – muligheter? •550 000 øh.j innleggelser •50 000 ( 10 %) akuttsituasjoner (”rød respons”) •220 000 (40%) hastetilfeller (”gul respons”) •Resten (50%) – tilgjengelig for alternativer? •Unødvendige innleggelser: Fra 0 til 30% •1/2 skyldes mangelfulle primærhelsetjenester (hjemmesykepleie, etc) •1/3 skyldes mangelfull tilbakemelding til primærhelsetjenesten (epikrise, etc) og usikkerhet

20 20 Tiltak som alternativ til innleggelse •Kommunehelsetjenesten må organisere et hastetilbud til pasienter som midlertidig trenger økt tilbud i hjemmet eller i sykehjem •Fastlege og legevakt må ha mandat til å rekvirere ekstra kommunale pleie- og omsorgstjenester som i spesialisthelsetjenesten •Vaktsystemene (LV-sentralen, legevaktslegen, PLO vakten og vaktsystemet i spesialisthelsetjenesten må få enklere tilgang på vital pasientinformasjon for tryggere kunne velge riktig omsorgsnivå (kjernejournal) •Det bør innføres en rutine for utarbeidelse av en individuell ”beredskapsplan” for pasienter med store og kompliserte behov •Implementering av elektronisk beslutningsstøtte i EPJ •Tilgang til veiledning bør bli enklere både for allmennlegene og annet kommunalt helsepersonell (”Call centre”)

21 21 ”Omsorgs- og rehabiliteringskjeden” Sykehjem Hj. sykepl Bolig 840 000 opphold Død 2% 8% Død Hovedstrømmene ved utskriving

22 22 Sentrale utfordringer i ”selvgrodde systemer” •Kommunen trenger tid til planlegging •Tidlig varsling – for lite informasjon, sein varsling – for kort tid til planlegging •Stor variasjon varsling mellom avdelinger •Det er utstrakt ”uformell” muntlig kommunikasjon •Dialog og forhandlinger om pasientens behov i stor grad bygd på muntlig kontakt •Sykepleier i kommunen må forholde seg til mange og skiftende sykepleiere for den enkelte pasient, og til mange avdelinger med ulike rutiner •”Foreløpig” notat/epikrise ved utskriving inneholder informasjon som allerede er kjent •Stor variasjon type dokumenter og i innhold •Ansvarsfordeling/mandater uklare •Tydelige spenninger mange steder når det gjelder mandatforståelse mellom sykehusene og kommunene. •Uklare skiller mellom faglige formidlinger og ansvarsmessige grenseoppganger

23 23 ”Kulturforskjeller” PlanleggingKortsiktig – tom. utskrivingLangsiktig – mot resten av livetTjenesterSegregerte og spesialiserte, døgnkontinuerlig Generelle, i hovedsak ved korte besøk HelseproblemerEtt problem, evt. fokus på ett om gangen. Gjerne flere parallelt og hele spektret av diagnoser BehandlingDiagnoseorientert og med avansert teknologi. Ofte med store endringer på kort tid ADL-orientert med tilrettel- egging, og pasienten deltar mye selv. Lite/langsom endring Pasient – helsepersonell forhold Sjelden og oftest bare i korte perioder. Mange involverte samtidig Kontinuerlig over mange år, personlig og omfattende BeslutningerTas gjerne i møter med flere og med adheranse først og fremst til faglige retningslinjer Tas ofte av helsepersonell alene eller av få, og ofte med vekt på pasientpreferanser SpesialisthelsetjenestenKommunehelsetjenesten Samarbeid med andreI hovedsak med kommune- helsetjenesten, sporadisk kontakt med pårørende Med mange, også utenfor helsetjenesten, og tett med evt. pårørende

24 24 Helsefaglige tiltak – med dokumentert effekt Felles kjennetegn for suksess: •Slagpasienter •Kronisk lungesyke •Hjertepasienter •Hofteopererte •Geriatriske pasienter •Tidlig mobilisering, tidlig utskriving •Med vante oppgaver i vante omgivelser •Kompetanse fra spesialisthelsetjenesten •Deltar i overføring til kommunen og etablering av videre opplegg •Pasient- og pårørendeopplæring •Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving • Kommunen •Spesialisthelsetjenesten Pasientgrupper

25 25 Tiltak ved utskriving Momenter som bør inngå strukturerte pasientforløp: 1.Rutiner for varsling av innleggelse og organisering av tidlig utskriving (”utskrivingsklare pasienter”) 2.Klargjøring av mandater vedrørende tjenester videre, ”interimløsning” og rehabilitering 3.Pasient og pårørende involvering og opplæring 4.Program for systematisk oppfølging etter utskriving, inklusive et hjemmebesøk umiddelbart –Forebyggende tiltak –Egenmestring 5.Rutiner for kontakt og konsultasjon ved forverring –Triagesystem, førstevalg behandling, ”call centre”

26 26 Noen hovedpremisser for kommunene A.Oppgavene må gjelde problemstillinger som er egnet for den generalistkompetansen som yrkesgruppene og organisasjonen i kommunehelsetjenesten har. B.Oppgavene må ha et volum som forsvarer de tilpasningene og den ressursøkningen som må iverksettes C.Det må omhandle pasientforløp der kommunen eller kommunens helsepersonell reelt kan påvirke eller styre valget av behandlingsalternativer * * I tillegg: –En finansieringsmodell som understøtter større kommunalt engasjement både i •Innleggelsesprosessen (hastetilbud i kommunen og forebyggende rehabilitering) •Utskrivingsprosessen (tidlig utskriving) –Enklere tilgang på kompetanse fra spesialisthelsetjenesten –Større involvering av fastlegene i de andre kommunale tjenestene

27 27 Pasientgrupper som er aktuelle A.Kroniske syke og eldre med uplanlagt behov for helsetjenester forverring som skyldes interkurrent sykdom (forbigående mildere sykdom som blærekatarr, influensa etc i tillegg til hoveddiagnosen) –som alternativt til innleggelse kan behandles med et forsterket hastetilbud i kommunen –som med forsterket tilbud kan skrives ut tidlig B.Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser sykehus og behov for økt kommunalt tilbud –tidlig rehabiliterings-/behandlingstilbud til hjemmeboende som gradvis mister funksjonsevne –forebyggende hjemmebesøk/program til pasienter som skrives ut fra sykehus og til hjemmet etter behandling C.Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling

28 28 Standardiserte pasientforløp (behandlingslinjer) Kommune- helsetjenester Fra Sykehuset Østfold UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Opphold i sykehus Standardisert pasientforløp (protokoll) individuell behandlingsplan

29 29 Utvikling og implementering av forløpsplaner Faglige retningslinjer Lokale forløpsplaner (protokoll) Prosessbeskrivelser Konsensus- eller forskningsbaserte kunnskaper knyttet til et definert problemområde (diagnose) Sammenbinding av aktiviteter og utforming av arbeidsflyt for lokal gjennomføring av et forløp Beskrivelse av sentrale aktiviteter som inngår i faglige retningslinjer: • Arbeidsoppgaver • Aktører, mandat, kompetansekrav Definisjon av en pasientgruppe Inklusjons- og eksklusjonskriterier Individuell behandlingsplan

30 30 Hjem: Bruker/pårørende Sykehus Bestillerkontor Fastlege Hjemmetjeneste SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: kommunene Besøk hos fastlege etter 2 uker Pasienten vurderes utreiseklar Besøk av sykepleier innen 3 dager Mottak i sykehus Daglig observasjon og tjenesteyting 4 ukers samtale med primærkontakt Utredning/behandling, avdeling Legevakt Fysio- /ergoterapi Trening og opplæring Sykehjem Daglig observasjon og tjenesteyting Innleggelse kortidsopphold Oppfølging fastlege Lege -vakt LV- sentral Fastlege Primær- kontakt/- sykepleier Nettverks- møte Kontakt- person Pasienten blir dårligere Start Ny episode Poliklinikk Møte sykehus kommune Vedtak

31 31 Kommune Fastlege Ved behov og på forespørsel Dersom pasienten har kommunale tjenester Ved behov og på forespørsel Ved endringer, og på forespørsel Ved behov for kommunale tjenester Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Orientering om dødsfall Helseopplysninger til lege Legemiddelopplysninger Forespørsel og svar Legemiddelopplysninger Forespørsel og svar Diagnoser for IPLOS-rapportering Forespørsel og svar Diagnoser for IPLOS-rapportering Forespørsel og svar Fornying av resept Forespørsel og svar Fornying av resept Forespørsel og svar Forespørsel om time og svar på denne Forespørsel om time og svar på denne Avvik For innrapportering til SSB For at tjenester kan avsluttes For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler For at tjenester kan avsluttes Ved endringer, og på forespørsel

32 32 Kommune Sykehus Spørsmål og svar knyttet til pågående dialog Dersom pasienten har kommunale tjenester Ved behov for nye, eller endrede behov for tjenester fra kommunen Dersom pasienten har kommunale tjenester Innleggelsesrapport Melding om innlagt pasient (logistikkmelding) Melding om innlagt pasient (logistikkmelding) Helseopplysninger ved søknad Melding utskrivningsklar pasient (logistikkmelding) Melding utskrivningsklar pasient (logistikkmelding) Utskrivningsrapport Avmelding utskrivningsklar pasient (logistikkmelding) Avmelding utskrivningsklar pasient (logistikkmelding) Melding om utskrevet pasient (Logisitkkmelding) Melding om utskrevet pasient (Logisitkkmelding) Når ferdigbehandlet og kommunen ikke kan ta imot pasienten Benyttes sammen med utskrivningsrapport eller alene For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler Ved endring og pasienten likevel ikke er utskrivningsklar Sendes samme dag pasienten skrives ut til pleie- og omsorgstjenesten Avvik Spørsmål og svar knyttet til pågående dialog Forespørsel og svar på forespørsel

33 33 Sykehus Pasienten vurderes utreiseklar Mottak i sykehus Utredning/behandling, avdeling Start Sykehus Pasienten vurderes utreiseklar Mottak i sykehus Utredning/behandling, avdeling Start Poliklinikk Hjem: Bruker/pårørende Bestillingskontor Fastlege Hjemmetjeneste SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: Bruk av ELIN-meldinger Besøk hos fastlege etter 2 uker Besøk av sykepleier innen 3 dager Daglig observasjon og tjenesteyting 4 ukers samtale med primærkontak t Legevakt Fysio-/ergoterapi Sykehjem Nettverks møte Kontakt- person Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Helseopplysninger til lege Overføring legemiddelopplysninger Forespørsel om time Melding om innlagt pasient Helseopplysninger ved søknad Melding utskrivningsklar pasient Utskrivningsrapport Melding om utskrevet pasient Forespørsel og svar på forespørsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 ELIN - meldinger

34 34 Hjem: Bruker/pårørende Sykehus Bestillerkontor Fastlege Hjemmetjeneste SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: Bruk av ELIN-meldinger Mottak i sykehus Utredning/behandling, avdeling Legevakt Fysio- /ergoterapi Sykehjem Daglig observasjon og tjenesteyting Innleggelse kortidsopphold Oppfølging fastlege Lege -vakt LV- sentral Fastlege Primær- kontakt/- sykepleier Pasienten blir dårligere Ny episode Poliklinikk Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Helseopplysninger til lege Overføring legemiddelopplysninger Forespørsel om time Forespørsel og svar på forespørsel 6 7 8 9 10 11 Innleggelsesrapport Henvisning 12 13 8 11 6 6 6 12 13 11 ELIN - meldinger

35 35 Kommunenes behov for IKT i samhandlingsreformen •Nasjonale eller felles tjenester (som for alle) –eResept, syketransportordningen, repositorier med kodeverk, faglige retningslinjer, adresser og tjenestetilbud –Norsk helsenett - meldingsutveksling –Nasjonal kjernejournal – register med kritisk informasjon –Informasjon til planlegging, styring og kvalitetsutvikling av tjenestene •Overvåkning av behov •Komparative data om og til tjenestene •Tjenester spesielt for kommunenes behov –elektronisk kommunikasjon med andre kommuner –kommunikasjon internt mellom helsetjenestene i kommunen –veiledning/kompetanseoverføring og samarbeid med spesialisthelsetjenesten

36 36 Elektronisk kommunikasjon med andre kommuner •Intraregionale nett vil ikke dekke alle behov –”Naturlige” samarbeidspartnere varierer med type tjeneste –For liten fleksibilitet •Tryggere oppretting av interkommunale legevaktsordninger –Bedre tilgang på pasientinformasjon for legevakt og LV-sentral –Bedre kommunal styring med pasientrømmer •Interkommunale tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold –interkommunalt samarbeid lokalmedisinske sentra/forsterka sykehjem –redusere behovet fysisk møte i team, øke samarbeidet mellom møter –felles opplæring

37 37 Kompetanse i kommunehelsetjenesten er en nøkkelfaktor for suksess med samhandlingsreformen •Ved behandling og oppfølging av den enkelte pasient –Enklere tilgang til ”spesialkompetanse” i sykehus (sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter oa. i spesialavdelingene) –Deltagelse helt hjem ved utskriving og oppfølging av pasientene –Veiledning når pasienter vil være hjemme –Desentralisering av poliklinikk tilbudet? •Opplæring og undervisning –Fagfellekonferanser om enkeltpasienter, fagfellenettverk og kompetanseknutepunkter (virtuelt teamarbeid) –Samarbeid om utvikling av kunnskapsbaserte standardiserte forløpsplaner

38 38 Kommunikasjon om kronisk syke - “Call Centre” / Helsekontakten •Andre tjenester •Fastlege •Poliklinikk •Hjemme- tjenester •Sykehus •Pårørende, frivillige LV-sentral •Triage/indeks kronisk syke •Rådgivning •Kontaktformidling •Legevakt

39 39 Målbildet for en kjernejournal En web-løsning som på en enkel og rask måte kan bidra med kritisk informasjon i situasjoner der EPJ og ordinær helsefaglig kommunikasjon ikke er dekkende eller tilgjengelig •Forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling for både planlagt og uplanlagt behandling •Øke effektiviteten i kritiske situasjoner

40 40 Innholdsoversikt og pålogging kjernejournal Pasient Kjernejournal Kari Normann 261250 37355 Motbakken 12 6653 Trangsundet Pårørende Fastlege Kritisk informasjon Førstevalg beh. Medisinoversikt Egenjournal PLO-tjenester Vaksinasjon Donasjon Logg Brukernavn Passord Helsepersonell ID Begrunnelse Ambulant legevakt Kontaktoversikt

41 41 Faste medisiner Tabl Atenolol 50 mg1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina Ny resept/endring Dato: 24.03.2 Rolle: Legevakt Navn: Stein Pille Faste medisiner Tabl Atenolol 25 mg1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina Tabl Furix 25 mg1 tablett daglig Vanndrivende Tabl Lipitor 20 mg1 tablett daglig Mot høyt kolesterol Tabl Albyl-E 75 mg1 tablett daglig Blodfortynnende Ved behov Tabl Imovane 7,5 mg1 tablett Ved søvnvansker Legemidler i bruk Oppdatert: 26.02.2007 Fastlegens legemiddelkort, og ny resept utstedt av legevakten Fastlege: Fredrik Bufast PasientKjernejournal Kari Normann 261250 37355 Motbakken 12 6653 Trangsundet Pårørende Fastlege Viktig informasjon Kontaktoversikt Tilgangslogg PLO-tjenester Annet Medisinoversikt Samtykke

42 42 Røntgen Innleggelser Kontakter Orkdal sykehus▲▲ ▲ ▲ Kristiansund ▲ St. Olavs hospital ▲ Kristiansund ▲ Sentrum røntgen ▲ ▲ Poliklinikk Orkdal sykehus ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Namsos sykehus ▲ St. Olavs hospital ▲ ▲ ▪▪▪▪▪▪ 198519901995200020052010 Oversikt over kontakter i spesialisthelsetjenesten PasientKjernejournal Kari Normann 261250 37355 Motbakken 12 6653 Trangsundet Pårørende Fastlege Viktig informasjon MedisinoversiktTilgangslogg PLO-tjenester Annet KontaktoversiktSamtykke ▲ Orkdal sykehus: Tidsrom 17.07 -24.07 2006 Fagområde: Ortopedi Epikrise: Elektronisk

43 43 Informasjonsutveksling Informasjonsdeling EPJ 5 EPJ 4 EPJ 2 Sykehus EPJ 3 Sykehjem EPJ 1 Fastlege Labora torium EPJ 5 Hjemme tjeneste EPJ 6 Apotek Pasient EPJ 7 Legevakt EPJ 7 EPJ 2 Sykehus EPJ 3 Sykehjem EPJ 1 Fastlege Pasient Legevakt Kjerne journal Hjemme tjeneste Dagens situasjonVeien videre?

44 44 Helsepersonelloven: Forespørsel om opplysninger Vurdering •Vilkår for utlevering •Nødvendig og relevant informasjon Utlevering av informasjon A B


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen Professor Anders Grimsmo, NTNU • Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? • Hvilke råd kan gis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google