Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse
Erfaringer fra kompetanseutvikling i samarbeid med industrien Fra individuell læring til resultat for bedrift Gunhild Drabløs Universitetet for miljø- og biovitenskap Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse

2 Senter for etter- og videreutdanning ved UMB

3 SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING - UMB
Samarbeidspartnere i matsektoren Kursutvikling og gjennomføring Søknader om eksternfinansiering, behovskartlegging, nye læringsformer(for eksempel nettbasert), evaluering….

4 HVA SKAL VI SNAKKE OM? Samarbeidsmodeller
Dialogmodell for kursplanlegging Kompetanseutvikling – virker det? Eksempel fra egen praksis Suksessfaktorer for kompetansesamarbeid mellom Campus Ås og matindustrien

5 SAMARBEIDSMODELLER Åpne kurs i samarbeid med bransjeorganisasjon - bransjen finansierer kursutvikling, kursgjennomføring finansieres av deltakerbedriftene Skreddersøm på ad hoc basis: et eller flere kurs for en bedrift - fullfinansiert av oppdragsgiver Langsiktige samarbeidsavtaler: strategiske valg hos bedrift/konsern styrende for prioritering av etter- og videreutdanning

6 Kompetanseutvikling i TINE
NHO matkonferanse, nov. 2013

7 «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha…»
TINEs Visjon: «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha…» Det er menneskene som bygger TINE og gjør TINE sterkt. Vi vil lykkes med å realisere visjonen fordi vi har sterke og kompetente medarbeidere. Vi vil lykkes fordi vi sammen skaper ekte matopplevelser FOLK vil ha. Hver eneste dag skaper du og jeg forutsetningen for et konkurransekraftig TINE. Mulighetene er mange. Å gripe mulighetene på beste vis er vårt felles ansvar – uansett hvor i tine vi jobber. At vi skal skape fremtiden sammen er derfor bunnplanken i vår nye visjon. Sammen har vi gjennomføringskraft. Ekte er et honnørord. Det ekte er det ordentlige, det ekte er kompromissløs kvalitet. På samme måte som maten vår er ekte skal oppførelsen vår være det ; i TINE er vi ærlige og åpne – hele veien fra ku til kjøleskap. Vi vil lykkes fordi vi bygger tillit i alle relasjoner. I midten står alltid maten. og mat er så mye ; mat er smak og nytelse, mat er helse, mat er felleskap og tradisjon. Vi vil lykkes fordi vi skaper muligheter med matopplevelser, vi gjør opplevelsene bedre fordi vi har kunnskapen som skal til. Vi er 5 millioner mennesker og alle har vi hver vår smak. I tillegg er det mer enn smak som styrer forbrukerens valg ; vi må forstå hva folk vil ha og hva de setter pris på. Det er innsikt vi hele tida må fornye og evne å omsette til gode løsninger for kunden og forbrukeren. Vi vil lykkes fordi vi alltid setter kunden først.

8 Kompetansestrategi TINE skal satse på riktig kompetanse som et strategisk virkemiddel for å mestre langsiktige forretnings- og organisasjonsmessige utfordringer TINE skal ha en organisasjonskultur og kompetanse som sikrer at strategier og mål nås slik at verdier skapes for TINE, våre kunder og for samfunnet. TINE skal både være en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg fremtidens medarbeidere og legge vekt på intern rekruttering ved ansettelse av ledere og fagspesialister. TINE skal gi sine medarbeidere faglige og personlige utviklingsmuligheter og legge til rette for at slik utvikling kan skje gjennom mobilitet innen konsernet.

9 Grunnlag for kompetanseutvikling
Status Kartlegginger, skaffe oversikt Medarbeidersamtaler Retning Strategi Samarbeidspartnere Interne Offentlig utdanning Andre tilbydere Dag Rasmussen

10 Kompetanseutvikling – viktige elementer
Status Retning Samarbeidspartnere Produksjon og logistikk Yrkesfagopplæring Lærlingordningen Etterutdanning §3.5 opplæring Kurs og fagdager Videreutdanning Teknikernivå Masternivå Ledelse TINE Lederskoler For ledere med personalansvar For fagspesialister Prosjektledelse Personlige utviklingsprogram Marked og Salg Hovedprogram Merkevareskole Salgsskole Innovasjon og utvikling Dag Rasmussen

11 Kompetanseutvikling - virkemidler
Opplæringsplaner Lokalt og regionalt Budsjett og gjennomføring Sentral budsjettering Lokal og sentral gjennomføring Opplæringen styres av TINE Bruker interne krefter der det er faglig hensiktsmessig Eksterne bidragsytere ofte i langsiktige avtaler Dag Rasmussen

12 Aktuelle samarbeidspartnere
Interne Egen FOU avdeling bidrar med foredragsholdere til en rekke kurs Skoler og universitet Grunn- og videregående skoler, partnerskapsavtaler Fagskoler, samarbeid med aktuelle skoler Høyskoler og universitet, samarbeidsavtaler, karrieredager og presentasjoner Andre eksterne Matfaglige organisasjoner Leverandørindustrien Opplæringskontor mfl Interne: For å sikre kompetanseoverføring fra vår FOU avdeling til anlegg og andre kunder i TINE Skoler Partnerskapsavtaler skal sikre god kontakt med lokale skoler, og legge til rette for rekruttering til matrelatert utdannning, og generell rekruttering til TINE Fagskolesamarbeidet er i førte rekke knytta opp mot Ladejarlen Høyskoler og U, her er vi tilstede på mantge arenaer, men har spesielt samarbeid med HIST og UMB Andre eksterne: Matfaglige org er Nofima, men også andre kan være aktuelle, som Eurofins m.fl Leverandørindustrien tilbyr ofte utstyrsspesifikke kurs, eller vi har mer komplekse kurs, f.eks for gårdstankteknikere Opplæringskontor, samarbeid om etterutdanning, §3.5 Dag Rasmussen

13 Utdanningsutvalget - Matalliansesamarbeidet
Det er viktig for TINE at det opprettholdes et robust og kvalifisert utdanningsmiljø på UMB innen fagområdene meieri- og prosessteknologi, samt husdyrfagene. Dette skal bidra til at det årlig uteksamineres kandidater med riktig kompetanse for rekruttering til TINE, samt sikre et relevant tilbud av etter- og videreutdanningsmuligheter for TINE ansatte. Aktuelle samarbeidstiltak er: Bli en matekspert! (UMB 2013) Tiltak for å stimulere rekruttering av nye studenter til fagområdene matvitenskap og husdyrvitenskap. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig gjennom eget utvalg. Tiltak for å bidra til at studentene får økt innsikt i, og bevissthet om industriell matproduksjon. Det gis støtte/veiledning til masteroppgaver (relatert til /gitt av TINE), og det arrangeres studentekskursjoner til aktuelle TINE anlegg Britt Monica Pettersen, TINE Brumunddal tok sin Erfaringsbaserte Master våren 2012. Matalliansesamarbeidet skal gjennom ulike prosjekter og aktiviteter: legge til rette for arbeidsmåter som fremmer kreativ tenkning og som sikrer kunnskapsutveksling og mobilitet mellom forskningsmiljøene i Forskningsvirksomhetene og TINE, herunder blant annet arbeidsmåter som bidrar til å sikre optimal utnyttelse av Partenes komplementære kompetanse; bidra til at prosjekter som gjennomføres innenfor Samarbeidsavtalen også skal nyttiggjøre seg komplementær kompetanse som finnes i miljøer utover Partene selv. Partene vil legge til rette for samarbeid med andre forskningsmiljøer og virksomheter i Norge eller internasjonalt der det er grunnlag for dette; bidra til økt kvalitet og relevans i aktuelle studieprogrammer ved UMB, og informasjon om jobbmuligheter i TINE; bidra til kompetanseutvikling og faglige karriereveier for ansatte i TINE. For å opprettholde driftskritisk kompetanse må TINE ansatte tilbys etter- og videreutdannning. Et utvalg arbeider med behovskartlegging, utvikling og produksjon av kurs tilpasset TINEs behov, hvor fagpersonell ved UMB og Nofima bidrar, i samarbeid med Senter for Etter- og Videreutdanning (SEVU). Kursene er poenggivende, og kan inngå i en erfaringsbasert master. Dag Rasmussen

14 KURSPLANLEGGING Mål Læringsmål - Andre mål LÆRINGSPROSESS
Vurdering LÆRINGSPROSESS Læreforutsetninger hos deltakeren i bedriften Rammer Arbeidsmåter og Organiserings- former Innhold/tema En modell som vi alltid bruker, enten det er i samtaler med fagmiljø eller med oppdragsgiver. En såkalt didaktisk relasjonsmodell: disse faktorene som vi må ta hensyn til, står i et gjensidig forhold til hverandre .-endring i en faktor påvirker en eller flere av de andre faktorene. Litt seinere i dag vil jeg fokusere spesielt på forholdet mellom mål og evaluering.

15 MÅL OG VURDERING/EVALUERING
Kompetanseutvikling – virker det? – fra individuell læring til resultat for bedrift MÅL OG VURDERING/EVALUERING Individnivå: Hva skal deltakeren sitte igjen med etter kurset? Organisasjonsnivå: Hva ønsker bedriften å få igjen for investeringen? Undertittelen til denne presentasjonen er Kompetanseutvikling…

16 KOMPETANSEUTVIKLING – Ambisjonsnivåer for måling av effekt (Kilpatrick, 1990)
Nivå 1- REAKSJON : Er deltakerne fornøyde? Nivå 2 – LÆRING: Har deltakerne lært det som var planlagt? Nivå 3 – ATFERDSENDRING: Bruker deltakerne de har lært? Nivå 4 - RESULTAT: Deltakelsens nytteverdi for bedriften

17 HACCP-kurs – 2 dager Kursansvar: Nofima
Åpent kurs 2002 – 2013: ca. 650 deltakere totalt Mål: Deltakerne skal få forståelse for HACCP som metode, få bakgrunn for å arbeide med og utvikle HACCP system i egen bedrift. Fokus på kurset er matindustri, men metoden er egnet for hele verdikjeden. 1. REAKSJON - Målt med «Happy sheet» Lokaler/mat Forelesernes kompetanse Antatt nytteverdi

18 Diplomutdanning for bakere – 5 studiepoeng
Mål: Når kurset er gjennomført skal deltagerne ha kunnskap og god forståelse av: Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter Brød/bakevarers betydning for ernæring og helse Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet, Sensorisk metodikk for testing av produktkvalitet Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden Etc. Deltakerne skal, etter å ha gjennomført kurset, kunne anvende kunnskapene i egen bedrift, kommunisere faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister innen området, innhente mer/ny kunnskap til bedriften og bidra med cerealfaglig kompetanse til bedriftens produktutvikling. 2. LÆRING - målt ved: Netteksamen – spørsmål med svaralternativer og åpne spørsmål til drøfting Prosjektarbeid i egen bedrift med påfølgende presentasjon i plenum

19 Moderne melkeforedling – 10 studiepoeng
Mål: Gjennom deltakelse kurset skal deltakerne få økt helhetsforståelse av TINEs produksjonsvirksomhet, via grunnleggende meierifaglig kompetanse økt forståelse av de faglige utfordringene i de faglige rollene de har i dag, samt en innføring på andre områder innenfor meieriteknologien. økt meierifaglig basiskompetanse og økt kompetanse på utvalgte temaområder … osv Kursets innhold og form skal bidra øke den felles meieriteknologiske kompetansen i TINE, og stimulere til kompetanseutveksling. 2. LÆRING - målt ved: Mappevurdering 3. ATFERDSENDRING/KUNNSKAP TATT I BRUK – målt ved: Spørreundersøkelse alle deltakere 1-2 år etter Dybdeintervju med utvalgte ledere i TINE

20 Utviklingsprogram for frukt- og grønspesialister i ICA
2002 – 2012: Ett kurs pr. år Nivå 1 REAKSJON: Happy sheets for kontinuerlig tilpassing av form og innhold Nivå 2 LÆRING: Quiz på slutten av hver samling Nivå 3 ATFERDSENDRING/KUNNSKAP TATT I BRUK Implementere ny kunnskap i interne kampanjer Nivå 4 RESULTAT FOR BEDRIFT – målt ved: ICAs månedlige målesystem – på butikknivå HR- indikator - turnover

21 SUKSESSFAKTORER - kompetansesamarbeid mellom industri og UH-sektoren
Rollefordelingen mellom oppdragsgiver, SEVU og fagmiljø er klart definert Grundig og strukturert planlegging Faglig relevans Motiverte og godt forberedte deltakere Hensiktsmessig pedagogisk tilnærming Lærerne tar hensyn til den erfaringsbaserte kunnskapen i gruppa Lærere som kan og tør… At bedriften/bransjen klarer å ta ut effekt av kurset …. ved å ha klare mål for deltakelse …. og ved i legge til rette for læring og kunnskapsoverføring i bedrift, underveis og i etterkant av kurset FORANKRING, FORANKRING, FORANKRING!


Laste ned ppt "Dag Rasmussen TINE personal og kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google