Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern Oslo universitetssykehus HF Stab.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern Oslo universitetssykehus HF Stab."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern Oslo universitetssykehus HF Stab pasientsikkerhet og kvalitet Medisinske kvalitets- og forskningsregistre

2 Kompetansesenter for personvern •Heidi Thorstensen (leder) •Helge Grimnes •Kathrine Rogstad •Stein Vetland •Personvernombud for: –Oslo universitetssykehus HF •Personvernombud for forskning og kvalitetssikring ved: –Sunnaas sykehus –Diakonhjemmet sykehus –Sykehuset Innlandet –Lovisenberg sykehus –Vestre Viken HF –Revmatismesykehuset på Lillehammer –Aleris Helse AS –Kreftregisteret –Sykehusapotekene HF –Martina Hansens hospital AS

3 Begrepsavklaring •Personopplysning = ”Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” –Avidentifiserte personopplysninger = indirekte mulig å knytte til personer –Anonyme opplysninger = umulig å knytte til personer (ikke lovregulert) •Prosjektregister –Register for ett prosjekt med avgrenset formål –Formål: Enten helseforskning, annen forskning eller kvalitetssikring –Samtykke / dispensasjon og godkjenning (REK) eller tilråding (personvernombud) •Internt kvalitetsregister (HPL § 26) –Besluttet av leder. Formålet er kun internt. Ikke forskning /publisering som formål. –Tilråding fra personvernombud •Tematisk forsknings- og kvalitetsregister –Register med bred tematikk. –Gir grunnlag for flere prosjekter med egne godkjenninger –Konsesjon og samtykke •Regionalt eller nasjonalt kvalitetsregister –Register med bred tematikk innen kvalitetssikring av gitt diagnose/behandlingsforløp –Konsesjon / samtykke •Forskriftsregulerte helseregistre –Opprettet med hjemmel i forskrift (Kreftregisteret, NPR, Reseptregisteret m.fl.)

4

5 Administrative og formelle krav (utdrag) •Uavhengig av registerløsning foreligger en del administrative krav : –Avklaring av databehandlingsansvaret –Tilstrekkelige ressurser for etablering og gjennomføring –Enhetlig organisering og styring av registeret –Vedtekter –Rutiner for registrering og kvalitetssikring av data –Informasjonssikkerhet •Ivaretagelse av den inkludertes rettigheter –Samtykke –Repeterende informasjon til de inkluderte –Informasjon om delstudier –Samtykkeregister •Godkjenninger –Intern godkjenning ihht. virksomhetens internkontrollsystem –REK / personvernombudet / Datatilsynet

6 Styrende dokumenter - eHåndbok • Etablering av medisinsk kvalitetsregister og tematisk forskningsregister • Mal Vedtekter for nasjonale kvalitetsregistre • Kvalitetsstudie, helsetjenesteforskning og annen forskning utenfor REKs mandat – formalisering • Prosess for etablering av nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre

7 Forskningsseksjonen | Stab forskning, innovasjon og utdanning Jørgen Aarøe Rådgiver Forskningsseksjonen Stab forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus HF Forskningsstøtte - Regionalt fagsenter for kvalitetsregistre

8 Organisasjonsstruktur - Oslo Universitetssykehus Forskningsstøttefunksjoner

9 Administrativ forskningsstøtte og biobank Epidemiologi, biostatistikk og helseøkonomi Forskningsstøtte Operativ forskningsstøtte (OSS) Stab Forskning, innovasjon og utdanning Personvern Stab IKT Regulatoriske forholdInfrastruktur MetodeAnalyseForskning ”Formalisering” Søknader Rådgivning Strategi og koordinering (Stabsenheter) Forskningsseksjonen, Stab forskning, innovasjon og utdanning

10 Regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre •HS Ø har gitt OUS ansvaret for å etablere et regionalt fagsenter (2011) •OUS har f å tt ø remerkede midler til tre IKT-ressurser (IKT-node) •Fagsenteret koordineres av Stab forskning, innovasjon og utdanning •Tett samarbeid med de øvrige regionale fagsentrene Nord NodeOUS-HSØ Metode- støtte Stab IKT PVO Stab FIU IMI Traume Vest KRG Midt

11 Oppgaver for regionalt fagsenter •Bist å fagmilj ø ene med etablering av kvalitetsregistre •Veilede registermilj ø ene i valg av analysemetoder, rapportering og utarbeidelse av å rsrapporter •Veilede registermilj ø ene i valg av IKT-l ø sning •Forvalte og videreutvikle IKT-l ø sninger for registrene •Bist å slik at kvalitetsregistrene brukes i kvalitetsforbedringsarbeid •Bist å i s ø knadsprosessen om nasjonal status og finansiering

12 Prosjektstyring ved etablering av kvalitetsregister 1.Kontakt med personvernombud –Orientering om relevante dokumenter, organisering, vedtekter, samtykke, mv. –Fagmilj ø et lager utkast til protokoll, vedtekter m.v. 2.Møte mellom fagmiljø/registeransvarlig, IT, PVO, koordinator FIU –Gjennomgang av utarbeidet dokumentasjon 3.Involvering av metodestøtte/biostatistikk/evt. analyseenhet SKDE –Planlegging av felt, rapporteringsbehov 4.Involvering av IKT-node –Igangsette infrastrukturprosess for implementering av registerverktøy 5.Involvering av FIU/PVO/HSØ –Evt. Igangsette prosess for nasjonal søknad

13 Finansieringsbehov Finansieringsbehovet vil variere mellom de ulike registrene og de ulike fasene i registerutviklingen: •Etableringsfasen –Ressurser/personell (0.5-1.5 stilling ) –Implementering av registerverktøy •Driftsfasen –SKDE har estimert et forbruk på 0.5-2 MNOK pr. register pr. år –1-2 stillinger + Drift og vedlikehold av database og applikasjoner

14 oslo-universitetssykehus.no/>> Forskning >> Forskningsstøtte>> Kvalitetsregistre - Fagsenter Informasjon på nett

15 www.kvalitetsregistre.no

16 Kommunikasjonsstaben • Hva er et kvalitetsregister? • Hvordan måle kvalitet? • Før oppstart av kvalitetsregister • Organisering • Valg av variabler • Datakvalitet • Resultater fra kvalitetsregistre • IKT og valg av registerverktøy • Forskning • Lover og regler

17 Relevante lenker •Regionalt fagsenter for kvalitetsregistre (HSØ) –http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk/forskning/forskningsstotte/tema/kvalitetsregistre-regional-node/Sider/side.aspxhttp://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk/forskning/forskningsstotte/tema/kvalitetsregistre-regional-node/Sider/side.aspx •Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE/Helse Nord) –http://www.helse-nord.no/skde/http://www.helse-nord.no/skde/ •Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) –www.kvalitetsregistre.nowww.kvalitetsregistre.no •Håndbok for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) –http://www.helse-nord.no/getfile.php/SKDE/Dokumenter/Handbok_120411_siste.pdfhttp://www.helse-nord.no/getfile.php/SKDE/Dokumenter/Handbok_120411_siste.pdf •Regional forskningsstøtte (OUS) –www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk/forskning/forskningsstotte/www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk/forskning/forskningsstotte/ •Kompetansesenter for personvern (OUS) –www.oslo-universitetssykehus.no/personvernwww.oslo-universitetssykehus.no/personvern


Laste ned ppt "Kompetansesenter for personvern og informasjonssikkerhet Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern Oslo universitetssykehus HF Stab."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google