Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2014 Ilsetra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2014 Ilsetra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2014 Ilsetra

2 Temaoversikt  Praksisregnskap  Legesenterets regnskap  Bokføring og regnskapsplikt  Kostnadsfordeling legesenter  Dokumentasjon, bilag  Forstå regnskapet  Årsoppgjøret – årsregnskapet  Bokettersyn

3 Legen – forretningsdrivende  En bedrift som skal drives forsvarlig :  Faglig  Moralsk  Etisk  Økonomisk  Administrativt  Organisatorisk

4 Fagkompetanse  Utdanning og praksis er rettet mot fag – ikke mot drift av virksomheten :  Bedriftsleder  Personalansvarlig  Økonomisjef  HMS og IT sjef  Andre områder……..

5 Dilemma fag - virksomhet  Fagligheten kontra økonomi  Listestørrelse  Konsultasjoner  Egenandeler  Prøvetaking  Takst-kombinasjoner  Re-konsultasjoner  Annet

6 Regler bokføring og regnskap  Samme regler for en lege som for en annen bedrift  Mange lover, forskrifter og regler man må forholde seg til

7 Regler bokføring og regnskap  Regnskapsloven  Bokføringsloven  Forskrift om bokføring  God regnskapsførerskikk  Skatteloven  Skattebetalingsloven  Arbeidsmiljøloven

8 Regler og henvisninger  Bokføringsloven http://www.lovdata.no/all/nl-20041119-073.html  Forskriften http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20041201-1558.htmlhttp://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20041201-1558.html  Kontanttransaksjoner http://www.regnskapsstiftelsen.no/arch/_img/9370737.pdf http://www.regnskapsstiftelsen.no/arch/_img/9370737.pdf  Skatteetatenhttp://www.skatteetaten.nohttp://www.skatteetaten.no  Legeforeningenhttp://www.legeforeningen.nohttp://www.legeforeningen.no  SOPhttp://www.sop.no/

9 Regnskapet – til nytte eller ?  Styringsverktøy  Sikre inntektene  Sikre sykepenger  Lånebehov  Fordeling av senterets utgifter  Grunnlag for skatt  Egen næringskonto bank !

10 Regnskap – de tre faser  Budsjett  Regnskap  Årsregnskapet

11 Kostnadsfordeling senter  Legesenter ofte et sted å fordele kostnader og den som «eier» avtalene  Enkel modell  Rettferdig modell  Tilpasse seg i et system  Skriftlig  Forutsigbart

12 Fordeling kostnader  Hvilke kostnader fordeles :  Faste kostnader  Variable kostnader  Forbruksmateriell

13 Fordeling av kostnader Forutsetninger: ForutsetningerEierandel Kurative dagerInntekt btoSalgListe Lege 133,332 kr 1 500 000,00 kr 20 000,00800 Lege 233,333 kr 1 500 000,00 kr 20 000,001000 Lege 333,345 kr 2 200 000,00 kr 60 000,001200 Sum10010 kr 5 200 000,00 kr 100 000,003000

14 Fordeling av kostnader  Modell 1: fast/ liste / salg Modell 1KostnadNøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn450 000eierandel kr 150 000 Variable1 200 000liste kr 320 000 kr 400 000 kr 480 000 Forbruksmatr300 000salg kr 60 000 kr 180 000 Sum kostnader1 950 000 kr 530 000 kr 610 000 kr 810 000 Kostnad pr mnd kr 44 166 kr 50 833 kr 67 500 Basis 400 pr pas kr 26 667 kr 33 333 kr 40 000 Nto kostnad mnd kr 17 499 kr 17 500 kr 27 500

15 Fordeling av kostnader  Modell 2: liste / inntekt / salg Modell 2KostnadNøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn450 000liste kr 120 000 kr 150 000 kr 180 000 Variable1 200 000inntekt kr 346 153 kr 507 692 Forbruksmatr300 000salg kr 60 000 kr 180 000 Sum kostnader1 950 000 kr 526 153 kr 556 153 kr 867 692 Kostnad pr mnd kr 43 846 kr 46 346 kr 72 307 Basis 400 pr pas kr 26 667 kr 33 333 kr 40 000 Nto kostnad mnd kr 17 179 kr 13 333 kr 32 307

16 Fordeling av kostnader  Modell 3: liste / kur.dager / salg Modell 3KostnadNøkkelLege 1Lege 2Lege 3 Faste kostn450 000liste kr 120 000 kr 150 000,00 kr 180 000 Variable 1 200 000Kur.dager kr 240 000 kr 360 000 kr 600 000 Forbruksmatr300 000salg kr 60 000 kr 180 000 Sum kostnader 1 950 000 kr 420 000 kr 570 000 kr 960 000 Kostnad pr mnd kr 35 000 kr 47 500 kr 80 000 Basis 400 pr pas kr 26 667 kr 33 333 kr 40 000 Nto kostnad mnd kr 8 333 kr 14 167 kr 40 000

17 Fordeling av kostnader  Modell 4: andel/ inntekt/ salg Modell 4KostnadNøkkelLege 1Lege 2Lege 3 Faste kostn450 000eierandel kr 150 000 Variable1 200 000inntekt kr 346 153 kr 507 692 Forbruksmatr300 000salg kr 60 000 kr 180 000 Sum kostnader1 950 000 kr 556 153 kr 837 692 Kostnad pr mnd kr 46 346 kr 69 807 Basis 400 pr pas kr 26 667 kr 33 333 kr 40 000 Nto kostnad mnd kr 19 679 kr 13 013 kr 29 807

18 Fordeling av kostnader  Hvordan dette kan slå ut : Modell alt Lege 1Lege 2Lege 3Differanse Modell 1 kr 17 499kr 17 500kr 27 500 kr 10 001 Modell 2 kr 17 179kr 13 333kr 32 307 kr 18 974 Modell 3 kr 8 333kr 14 167kr 40 000 kr 31 667 Modell 4 kr 19 679kr 13 013kr 29 807 kr 16 794

19 Budsjett  Kvalifisert gjetning av fremtidige hendelser  Styring av likviditet  Overtakelse av praksis  Ansettelser  Investering i utstyr

20 Regnskap gjennom året  Legen kontra senter  Dagsoppgjør  Kasse  Kassedagbok, se eks  Fagsystem  Papir kontra elektronisk lagring

21 Kassekladd - kontanter  Eksempel på kassekladd : TekstDatoInnUtBeholdning EGA kontant legevakt21.01.20144000 EGA kontant legevakt22.01.20143000700 EGA kontant legevakt23.01.20142000900 Uttak etter bilag, mat23.01.20140200700 Uttak til meg selv23.01.201407000 EGA kontant legevakt30.01.201414000 Innskudd bank31.01.2014014000

22 Egenandeler innfordring  Terminal kommuniserer med fagsystemet, kontant, kort, giro  Innfordring av egenandeler giro  Likviditet for legen  Effektivisering for skranken  Bedre dokumentasjon

23 Innfordring  www.melinmedical.com www.melinmedical.com  www.odinkapital.no www.odinkapital.no  www.credicare.no www.credicare.no

24 Regnskap gjennom året  Bilag – hva er det primær og sekundær  Hvordan ta vare på bilag  Annen dokumentasjon

25 Regnskapsførsel  Egen regnskapsperm  Egen bankkonto næringen  Føring minst hver 4. måned  Inntekter  Kostnader  Annet

26 Oppbevaring av regnskap  Lov om bokføring § 13  Papir 5 års frist – nye regler fra 010214  Elektronisk lagret 5 års frist  Sekundær 3,5 år

27 Oppbevaring av regnskap  Overgangsregler 01.02.2014  Ta vare på i 10 år fortsatt :  Selvangivelser med vedlegg  Omsetningsoppgaver  Lønns- og trekkoppgaver  Terminoppgaver for forskuddstrekk / aga  Årsoppgaver forskuddstrekk og aga

28 Oppbevaring av regnskap  Ta vare på spesifikasjoner :  Bokføringsjournal  Hovedbok  Kunde- og leverandørreskontor  Kan naturligvis lagres elektronisk PDF

29 Oppbevaring av regnskap  Overgangsregler :  De nevne spesifikasjoner som er fra før 01.02.2014 må oppbevares i 10 år  Spesifikasjoner etter dette oppbev. 5 år  Bilag kan makuleres etter 5 år, men vent til etter 31.07.2014. Viktig !!  Skattedir skal uttale seg om dette.

30 Organisasjonsform  EPFenkeltperson  ANSansvarlig  DAdelt ansvar  NUF / LTDutenlandsk foretak  ASaksjeselskap  KFkontorfellesskap  SAsamvirkeforetak

31 Organisasjonsform  Vurdere konsekvenser  Skatt  Gjeld og forpliktelser  Pris for drift  Risiko  Fremtid – forpliktelser - salg

32 Valg av selskapsform dilemma  Sitte igjen med mest mulig penger  Best mulig jobb faglig etisk moralsk  Minst mulig risiko  Minst mulig ansvar  Drive på en rimelig og effektiv måte rent administrativt

33 EPF  Enkeltpersonforetak EPF  Enkel driftsmåte øk og adm  Rimelig inngangsbillett  Enkelt skattemessig, skatt av overskudd  Risiko, hefter med ”hud og hår”

34 ANS  Ansvarlig selskap ANS  Klart skille mellom senteret og egen praksis, både øk og adm.  Økonomisk rimelig inngangsbillett  Skattemessig god ordning  Risiko, ”en for alle - alle for en”  Avtaleverk er svært viktig

35 DA  Selskap med delt ansvar DA  Likhetstrekk med ANS  Fordel at man bare hefter for egen andel av forpliktelsene, altså sin eierandel  Rimelig inngangsbillett  Skattemessig god ordning

36 AS  Aksjeselskap AS  Klart skille mellom egen drift og senter  Inngangsbillett 30.000 i kapital ikke fradrag for aksjekapitalen, men heller ikke ”borte”  Dyrere ordning (regnskap / evt. revisjon)  Endret krav aksjekapital 30.000,-  Tilleggskrav fra bank – sikkerhet ?  Seriøst

37 SA  Samvirkeforetak  Minst to deltakere  Formål å fremme medlemmenes økonomiske eller andre interesser  Overskudd fordeles etter omsetning  Ingen personlig risiko  Gammeldags – uvanlig – tung ?

38 NUF el LTD  Norsk filial av utenlandsk foretak  Ligner på AS men utenlandsk eierselskap  Ingen krav til inngangsbillett el kapital  Ikke krav til revisjon i dag  Tilleggskrav fra bank – sikkerhet ?  Seriøsitet ?  Kreditt ?  Skatteetaten sitt syn ?

39 Selskapsform forts  Alle de nevnte formene benyttes av leger.  ANS og DA må ha to eller flere deltakere, ikke ektefeller.  Samvirke er lite utbredt blant leger  Senter drives i alle disse formene  Legepraksis også

40 Skattemessig behandling  EPF  Skattlegges av overskudd  Uavhengig av hva man tar ut  Fradrag for investeringer og utgifter  Dele inntekt med ektefelle ?

41 Skattemessig behandling  ANS og DA  Ikke eget skattesubjekt  Deltakerne – eierne betaler skatt av overskuddet  Skatt av uttak  Underskudd gir fradragsrett  Investeringer fradrag gjennom leie

42 Skattemessig behandling  Salg av andel beskattes  Gevinst er forskjell mellom  Salgssum  Kjøpesum inkl oppregulert beskattet overskudd som ikke er tatt ut men tillagt egenkapitalen

43 Skattemessig behandling  Aksjeselskap – eget skattesubjekt (også NUF – obs regler om innsending i utland)  Betaler selv skatt av overskudd  Utbytte – beskattes med 27 %  Ikke fradrag for underskudd  Gevinst er forskjellen mellom  Salgssum  Kjøpesum

44 Skattemessig behandling  Samvirkeforetak beskattes som AS  27 %  Eget spesielt fradrag 15 %  Kjøpeutbytte

45 Hvordan foreta vurderingene  Risikovurdering  Ansvar for egen del av forpliktelser  Varighet ansvar og forpliktelser  Fradrag så raskt som mulig  Krav til innskudd og egenkapital  Skattemessige konsekvenser  Drift  Kjøp og salg

46 Vurdering forts.  Flere nivå – flere mulige løsninger  Egen drift egen praksis  Senteret  Eiendomsselskap  Holding strukturer

47 Årsoppgjøret  Sammendrag av årets regnskap  Varelager  Periodisering  Vurderinger fordringer  Aktivering – kostnadsføring  Andre poster - fradrag

48 Ligningspapir  Hva skal inn og hvordan ?  Selvangivelse med alle pliktige vedlegg  Papir eller elektronisk

49 Ligningspapir  Frister for å levere  Papir 30.04.  AltInn 31.05.  Betalingsfrist for skatt 31.05.

50 Ligningspapir  PSA Næring  Preutfylt SelvAngivelse for næringsdrivende  PSA lønnsmottaker og pensjonister

51 Tilbakemeldinger skatt  Skatteoppgjør lønn mai ( endringer )  Skatteoppgjør næring aug. – okt.  Endringer til ut mai året etter  Flere oppgjør gjennom året  Viktig å svare på henvendelser

52 Skatteetaten  Alle enheter samles til en enhet SKATTEKONTOR  800 800 00  Skatt Øst  Skatt Sør  Skatt Vest  Skatt Midt  Skatt Nord

53 Skatteetaten  Skattekontor  Skatteklagenemdkompetanse  Riksskattenemdnasjonal - fag

54 Regnskapsfører eller ?  Føre selv, kompetanse, tidsforbruk, riktighet, ansvar  Regneark, egen uttalelse  Regnskapsprogram  Årsoppgjørsprogram  Skatteprogram

55 Regnskapsfører eller ?  Regnskapsfører har erfaring og kompetanse  Forstå legevirksomhet og bransjen  Sikre korrekt regnskap  Skatt – stor utgift  Kan være viktig samtale- partner og rådgiver

56 Regnskapsforståelse  Resultat  Balanse  Kundereskontro  Leverandørreskontro

57 Regnskapsforståelse  Hvordan utvikler driften seg – endringer  Substans i balansen  Totalitet  Sammenlignet mot hva ?  Budsjett  Fjorår  Annet

58 Regnskapsforståelse  Vesentlighet  Betaler i tide ?  Få inn fordringer i tide ?

59 Regnskapsforståelse  Budsjett fremtid  Regnskap historie  Endringerhvordan tolke ?

60 Regnskapsforståelse  Styringsverktøy  Nøkkeltall og diagram  Faresignal – kan vi se de ?  Kommunikasjon med rådgiver

61 Regnskapsforståelse  Endringer fra fjorår – hva skyldes det ?  Endringer mot budsjett – årsak ?  Sum alle inntekter delt på antall pasientkonsultasjoner, fjor / år  Sum alle kostnader delt på antall pasientkonsultasjoner, fjor / år

62 Bokettersyn ”Leger og taxieiere er verstingene” ”Leger snyter og unndrar” Allmennlegene eller ”de andre” ”Legene tjener for godt”

63 Bokettersyn  Varslede ettersyn  Uanmeldte kontrollbesøk

64 Bokettersyn  Skatteetatens egne kontrollører  legitimasjonsplikt

65 Bokettersyn  Uanmeldt kontroll – hvorfor  Timebøker blitt borte ?  Annen dokumentasjon borte ?

66 Bokettersyn  Bokføring - lover og regler  System og dokumentasjon  Formalia  Totalitet i inntekt  Private kostnader  Forbedringer - pålegg

67 Bokettersyn  Plikt til å samarbeide og legge til rette for kontrollørene  Rettigheter – rett til å uttale seg  Rett til å ha med seg fullmektig

68 Bokettersyn  Foreløpig rapport  Endelig rapport  Vedtak om endring av ligning  Pålegg  Tilleggsskatt  Klageadgang

69 Bokettersyn  Bokføringspålegg  Må innrette seg  Tvangsmulkt  Inntil 1.000.000  1 gebyr 860 pr dag


Laste ned ppt "Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2014 Ilsetra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google