Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lise Vikan Sandvik PLU, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lise Vikan Sandvik PLU, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lise Vikan Sandvik PLU, NTNU

2 Vurdering i skolen Intensjoner og forståelser
Formålet med vurdering for læring Hva kjennetegner god vurderingspraksis Hvilken betydning vurdering har for læring Sammenhengen mellom klasseledelse og god vurderingspraksis FIVIS

3 […] Hensikten med rettinga er at de lærer av sine feil, men så lenge de ikke gjør jobben, blir det heller ingen framgang. Lærer Tone Tilbakemeldingene jeg får er korte. De sier ikke hva jeg bør jobbe med. Sier bare at det ikke er så dårlig. Men tilbakemeldningene betyr egentlig ikke så mye for meg. Jeg kaster de fleste tekstene jeg får igjen. Jeg trenger dem ikke. Ragnhild Jeg har ikke vært motivert til å skrive tysk. Det har vært vanskelig. Det har blitt så mange feil, så jeg blir ikke motivert da. Terje

4 Hva Når Hvilke Hvordan Hvem

5 Hva er formålet med vurdering for læring?
å vite hvor den lærende er i sin læring å lage mål for læringen å finne ut hva som skal til for å nå målene Fremme læring (Sadler, 1989; Wiliam & Thomson, 2007).

6 Viktige prinsipper i underveisvurdering
Elevene: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen  Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

7 Vurdering som læringsledelse
Synliggjøre målene med de ulike aktivitetene i klasserommet Sydeliggjøre kriteriene for vurderingsoppgavene Skape dialog om vurderingskriterier på og Måter å gi tilbakemelding til elevene på der elevene i større grad ble delaktige i egen kunnskapsutvikling (Black & Wiliam, 2005, 2006; Sadler, 1989)

8 FIVIS Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser
Trond Buland, Lise Vikan Sandvik, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Langseth, (NTNU, Skole- og læringsforskning/Plu) Siri Mordal, Bjørg Eva Aaslid (SINTEF)

9 Hovedformålet Hvordan individuell vurdering foregår i grunn- og videregående skole: Hvordan vurdering stimulerer til læring Hva kjennetegner klasseromspraksiser som bruker VFL Belyse halvårsvurdering, underveis- og sluttvurdering

10 Delstudie 1 Datagrunnlag:
Fokusgruppeintervju: lærere, skoleeiere, skoleledere Kvantitative kartleggingsstudier, nettbasert spørreskjema Dokumentanalyser

11 Vurdering er faglig forankret
Hvilken gyldig informasjon om elevens kompetanse gir en skriftlig faktaprøve i norsk språkhistorie? Hvilken gyldig informasjon om elevens kompetanse gir skriftlige ukesluttprøver? (Evensen, 2009; Tellefsen og Martinussen, 2011; Nordenbo mfl, 2008; Sandvik, 2011)

12 Validitet i vurdering Læringsmål (konstrukt for innhold)
Vurderingskriterier (faglighet, strategier) Arbeidsoppgaver (fremmer læring) Vurderingssituasjoner (bevis) Vurdering (lærer, medelev, egen) Kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål (læreplanen) (Crooks, 1996; Engh, Dobson og Høihilder, 2007; Messick, 1995)

13

14 Betydningen av fagkompetanse
Viktig faktor i lærerens vurderingskompetanse Lærere med høy fagkompetanse understreker dette Lærere i barneskolen framhever dette i mindre grad Skoleledere fremhever også fagkompetanse som viktig

15 Forskriften og læreplaner
Bare halvparten rapporterer inngående kjennskap til forskriften De fleste rapporterer om praksiser som ligger nært opp til intensjonene Lokale læreplaner mest utbredt på barnetrinnet

16 Arbeid med mål og kriterier
Men hvis jeg sitter med et sånt skjema selv da, mens jeg retter, så er det veldig mye lettere å finne ut for min del hvilke nivå eleven ligger på. Også kan jeg ta utgangspunkt i det når jeg gir tilbakemelding, eller framovermelding for å være korrekt, men ja… Så det er det jeg har gjort nå da på tentamenene. Jeg gir elevene en skriftlig tilbakemelding på Itslearning, også har jeg det her skjemaet for meg selv da, som jeg tar vare på. Arbeid med mål og kriterier En ting er å sette kriterier og lage skjema og sånt, det er ganske artig og klargjørende for en selv, men så er det å få det til å bli nyttig for elevene. Det synes jeg er vanskelig. Det er store variasjoner på kommunenivå Deltakere i satsing på vurdering ser ut til å ha kommet lenger Barneskolene har kommet lengst i arbeidet med mål for undervisningen Kortsiktige mål Lærerne prøver ut ulike vurderingsverktøy

17 Vurdering og tilpasset opplæring
Enighet om at underveisvurdering er viktig Lærere i vgs: underveisvurdering styrker ikke lærernes muligheter for tilpasset opplæring Lærere i barneskolen: Kartleggingsprøver utfordrende I en kartleggingsprøve så bare klumper du sammen alle temaene i en masse. Og hva skal du ta tak i da? Skal du ta tak i alt da? Det blir til slutt ingenting ut av det, vi vet bare hvem som er svak.

18 Kompetanseutvikling Erfaring (andre lærere) Kurs- og etterutdanning
Sensorarbeid Lærere i vgs har faglig, individuelt perspektiv - fagnettverk Lærere i barneskolen har et kollektivt perspektiv Tid og klassestørrelse (Desimone, 2009)

19 Vurderingspraksiser i fag
Matematikk – fremdeles instrumentelt og poengstyrt? Kroppsøving – diskursen om prestasjoner og innsats, sterkere nasjonale føringer Engelsk – manglende fagkompetanse og skriveopplæring? Norsk – et komplekst forhandlingsfelt

20 Skoleeiere Reliabilitet Rettferdig vurderingspraksis
Fortolkningsfellesskap – skoleeier liten rolle i utviklingsarbeidet

21

22 Kvalitet i vurdering? Validitet i vurdering
Fagdisiplinær og fagdidaktisk kompetanse Fortolkningsfellesskap Elevinvolvering

23 Black, P. & Wiliam, D. (2005). Changing teaching through formative assessment: Research and practice. I CERI (Red.), Formative assessment: Improving learning in secondary classrooms. Paris: OECD. Black, P. & Wiliam, D. (2006). Developing a theory of formative assessment. I J. Gardner (Red.), Assessment and learning (s. 81–100). London: Sage Publications. Crooks, T.J., Kane, M.T., & Cohen, A.S. (1996). Threats to the Validity of Assessments. Assessment in Education 3(3), Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), Engh, R., Dobson, S. og Høihilder, E.K. (2007). Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget Evensen, L.S. (2009). Vurdering av skrivekompetanse: En kompleks utfordring. I O. Haugaløkken, L.S. Evensen, F. Hertzberg & H. Otnes (red.), Tekstvurdering som didaktisk utfordring 15–23. Oslo: Universitetsforlaget. Nordenbo, S. E. Larsen, M.S., Tiftikçi, N., Wendt, R.E. & Østergaard S. (2008). Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole. Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. Universitetet I Aarhus: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Tellefsen, H.K. & Martinussen, G. (2011). Vurdering som en del av undervisning og læring. I: T.L. Hoel, T.M. Guldal, C.F. Dons, S. Sagberg, T. Solhaug & K. Wæge (red.), FoU i praksis Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 10. og 11. mai (s ). Trondheim: Tapir Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Onferences From Persons’ Responses and Performances as Scientific Inquiry Into Score Meaning. American Psychologist 50(9), Sadler, D.R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18, 119–144. Sandvik, L.V. (2011). Via mål til mening. En studie av skriving og vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning (Doktoravhandling, NTNU, Trondheim).


Laste ned ppt "Lise Vikan Sandvik PLU, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google