Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

•1) Likestilling og utradisjonelle valg •2) Arbeidslivets behov for kompetanse - Nfk: Strategi for skoleringstiltak av rådgivningstjenesten. •1) Likestilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "•1) Likestilling og utradisjonelle valg •2) Arbeidslivets behov for kompetanse - Nfk: Strategi for skoleringstiltak av rådgivningstjenesten. •1) Likestilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 •1) Likestilling og utradisjonelle valg •2) Arbeidslivets behov for kompetanse - Nfk: Strategi for skoleringstiltak av rådgivningstjenesten. •1) Likestilling og utradisjonelle valg Prioriterte områder:

2 Skolering av ”rådgivningstjenesten” •Rådgivningstjenesten omfatter alle pedagogisk ansatte i begge skoleslag, inkludert ledelsen – (men med særlig vekt på rådgiverne). •Skolering er også aktuelt for samarbeidspartnere som: Karrieresentre, Opplæringskontor, PPT, NAV og partene i arbeidslivet. •Som resultat av kompetanseheving og tiltak i skolen: sette fokus på temaet i samhandling med foreldre/foresatte og bedrifter/virksomheter. (Slik arbeidsgruppe Nfk ”definerer” det)

3 Likestilling som satsningsområde er godt representert i utdanningssektorens styringsdokumenter gj. f.eks: •Likestillingsloven § 1 a - Plikt til å arbeide for likestilling pålegger fylkeskommunen å: ”arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder”. I henhold til § 6 - Lik rett til utdanning fremgår det at: ”Kvinner og menn har samme rett til utdanning. Arbeidsgiver skal likestille kvinner og menn når det gjelder opplæring, videreutdanning og permisjon i forbindelse med utdanning o.l”. •I forskrift til opplæringsloven, § 22.1 fremgår det at: Eleven skal få den hjelpa han/ho treng for å utvikle og utnytte sine eigne ressursar, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller”. •Generell del av læreplanen: Oppfostringen skal fremme likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. •Prinsipper for opplæringen: Uavhengig av kjønn, alder, sosial, kulturell eller språklig bakgrunn skal alle elever ha like gode muligheter til å utvikle seg gjennom arbeid med fagene i et inkluderende læringsmiljø.

4 Hva sier forskningen? ”Kjønn i skolens rådgivning – et glemt tema?” (2010) Der spørres det bl.a. om: •I hvilken grad er kjønnsperspektivet ivaretatt i rådgivingen i skolen i forbindelse med unges valg av yrke og utdanning? • Er kjønn et tema når rådgivere skal hjelpe elevene å gjøre sine yrkesvalg? •Er rådgivingen i skolen bevisst på hvordan arbeidsmarkedsstrukturen blir reprodusert gjennom de unges valg? SINTEF (!) – Ikke bare rådgivernivå, men også på skoleledelsenivå og politikernivå

5 Det norske likestillingsparadokset •”Selv om Norge troner øverst på FN´s likestillingsindeks, har vi et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder” (NOU 2008:18). La oss google litt…

6 •”Kjønnssegregeringen i utdanning og arbeidsliv framstår pr. i dag langt på vei som et gitt fenomen – et faktum – som ikke påkaller seg særlig oppmerksomhet lenger, og som bidrar til å stenge for en dypere forståelse av hva det hele dreier om.” (Solheim og Teigen, 2006:7). Likestillings- fella! Hvorfor et manglende fokus på likestilling og utradisjonelle valg i skolen?

7 Som oppfølging av FT-sak 166/11 – ”Likestilling i tilbudsstruktur og rådgivning i videregående opplæring i Nordland” – vedtok fylkestinget blant annet følgende: •”Fylkeskommunen må påse at likestilling integreres i rådgivningen i skolen slik at ungdom får hjelp til å foreta utradisjonelle utdanningsvalg. •Likestilling og utradisjonelle valg må settes på dagsorden i møter mellom fylkeskommunen og arbeidslivet. •Det må arbeides for å øke kvinneandelen innenfor lærlingordningen”. BAKGRUNN FOR TILTAK (nfk): Nordland fylkeskommune 2012: tiltak Et sentralt grep fra utdanningsavdelingens side (Nfk), er etableringen av en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til tiltak (og innhold) for kompetanseheving av rådgivningstjenesten på dette området

8 Arbeidsgruppe 2012 Deltakere: Else Lindvig – utdanningsavdelingen, Liv Hov – NHO, Oddmar N. Sjåvik Karrieresentret Mo i Rana, Geir Otto Hjemaas - Fauske videregående skole Mandat: Lage innhold i skoleringstiltak for rådgivningstjenesten som bl.a. skal: Gi innspill til arbeidsmåter, metoder og verktøy som kan brukes for å motivere unge og voksne til i større grad å foreta utradisjonelle valg.

9 «Jeg er først og fremst artist – og ikke først og fremst kvinne». Susanne Sundfør (2007) Arbeidsgruppen har fokusert mye på ”kjønnsperspektivet”- som nøkkel til forståelse og tiltak ift. likestilling og utradisjonelle valg

10 •«Målet er ikkje å få like mange menn og kvinner i alle yrka, men å bryte med dei synlege og usynlege barrierane som hindrar jenter og gutar i å ta utradisjonelle val.». Kunnskapsdepartementets handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010 Grunntanken

11 Kjønnsbrillene må på! Kompetanseheving

12 INNSPILL TIL OPPDRAGSGIVER (FRA ARBEIDSGRUPPEN) Strategi for kompetanseheving? 1) Generell kompetanseheving – rådgivere - i tråd med Udir´s anbefalte kompetansekrav til rådgivere (for de som trenger det: kartlegging!) 2) Kompetansehevings arenaer : (m/ Fokus på likestilling og utradisjonelle valg / arbeidslivets behov for kompetanse) •Via regionale rådgivernettverk •Via rådgivernettverket på fylkesnivå •Via regionale rådgiversamlinger i regi av Nfk. •Via skole-/rådgiverkonferanser etc. •Ledersamlinger/Samarbeidsutvalg ledere etc. •Tema på planleggingsdager (hele skolen) etc. •Annet: Samhandling skole – næringsliv (partnerskap), samt ulike initiativ fra andre samarbeidspartnere: Karrieresenter, Kunnskapspark, Opplæringskontor, PPT etc. 3) Sikre integrering av temaene i lærerutdanning (?), videre- og etterutdanning (rådgivning, entreprenørskap etc.)

13 Hjem Barnehage Barneskole Mellomtrinn Ungdomstrinn Vgo. Høyere utdanning Offentlig/privat arbeidsliv Systemnivå – Helhet, plan og samhandling

14 Kompetanseheving: Ingen snarveier… Eksempler på viktige tema: Du skal tidlig krøkes… Kjønnsperspektivet (!) En spennende innfallsvinkel til mange ”tverrfaglige” tema i skolen, relevant for både elev og rådgiver/lærere Stigmatisering Gruppepress Frie valg? Samfunns- utvikling Holdninger/ holdningsendring Kjønnsroller Identitet/ Kjønnsidentitet Mot til å gå egne veier! Hva påvirker oss? Verdier Valg i et livslangt perspektiv Arv vs. miljø

15 KJØNNSPERSPEKTIVET BYR PÅ MANGE SPENNENDE OG RELEVANTE TEMA VERDT Å REFLEKTERE OVER OG VÆRE SEG BEVISST, F.EKS: Kjønn som begrensende faktor i valg av utdanning og yrke? F.eks påstand: «Menn tør ikke velge kvinneyrker…», - uttrykker lederen for Reform - ressurssenter for menn; Per Kristian Dotterud «…fordi menn er livredde for å bli oppfattet som feminine». ”GUTTEJENTE” VS. ”JENTEGUTT”: - Hva blir mest akseptert av disse to ”kategoriene”?

16 Kjønnsidentitet og forbilder Eksempel på tema:

17 Er vi født sånn eller er vi blitt sånn? Hvordan ville Jan Thomas sitt liv fortonet seg for hundre år siden? Eksempel på tema:

18 Viktigheten av gode rollemodeller! •F.eks. Siri Kalvig-effekten…

19 ALFA Rollemodellbyrå •Nasjonalt rollemodellbyrå med realister og teknologer i stallen •Rollemodeller bestilles til skolebesøk – gratis for skolene •Rollemodellene gjennomfører minst to skolebesøk pr år à 1 skoletime •Byr på seg selv – personlig møte •Kort avstand skole – arbeid/studie-sted ALFA •Rollemodellbyrå ble tilgjengelig for bestilling høsten 2011 •Ca 200 rollemodeller pr i dag •I Nordland: Under oppbygging (rekruttering)

20

21 Tiltak individnivå – Elev: Individuell veil. / gruppeveiledning Kjønnsperspektivet bør integreres som del av all veiledning

22 Trenger vi nye/flere arenaer, tiltak og verktøy? Hva med å bruke - og bli gode på - de tiltak, verktøy og arenaer som allerede finnes?

23 ”Mannlige ansatte i barnehagen er ikke et mål i seg selv. Det er et mål for å oppnå et annet mål, målet om en best mulig barnehage. Barnehagen skal gi barna mulighet til å møte og skape et likestilt samfunn, slik blir barnehagen en viktig likestillingsarena. Personalets betydning som rollemodeller er viktig for at barnehagens verdigrunnlag skal kunne etterleves i praksis.”. Hvorfor menn i barnehagen? Lisbet Strickert, Leder, Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag Eksempel på at det allerede jobbes på flere arenaer/nivåer, med dette temaet ! Målet videre blir å jobbe for bedre samhandling mellom skole og arbeidsliv

24 Felles ressursbase for: • ”Samarbeid skole – arbeidsliv: arbeidslivets behov for kompetanse” •Likestilling og utradisjonelle valg •(!) Arbeidsgruppen har erfart at det er vanskelig å oppdrive veiledningsverktøy som er skreddersydd spesifikt ift. utradisjonelle valg og likestilling Arbeidsgruppen: Rapport m/ ressursbase

25 Rådgiverrollen under krysspress •Ivareta både ungdommenes/individenes og samfunnets/arbeidslivets behov, i skjæringspunktet mellom identitet og økonomi. Hvem vil vi være som veileder? En …som skaper et åpent rom? …som lukker mulighetene? …som utfordrer kategoriene?

26 Veien videre… •Skolen bør arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene og samarbeide med alle samfunnsområder •Helhetlig, systematisk og sammenhengende arbeid på flere nivåer over tid (implementering/ansvar) •Kjedede tiltak som er formelt forankret på ledelsesnivå: plan, samhandling, dialog og strategi, ansvarsfordeling – mål •Samhandling: skole/arbeids-/næringsliv/hjem: tverrsektorielt, offentlig/privat etc. •Ta i bruk eksisterende arenaer/nettverk, metoder, redskaper og verktøy – Tilpass! (videre-)utvikle •Likevel: Alltid med rom for nytenkning og nyvinninger for å kunne ivareta satsningsfeltet i tiden frammover •Samfunnsansvar og ivaretakelse av individet


Laste ned ppt "•1) Likestilling og utradisjonelle valg •2) Arbeidslivets behov for kompetanse - Nfk: Strategi for skoleringstiltak av rådgivningstjenesten. •1) Likestilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google