Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BFOs utkast til ny Befalsordning (BO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BFOs utkast til ny Befalsordning (BO)"— Utskrift av presentasjonen:

1 BFOs utkast til ny Befalsordning (BO)
Inforunde mai/juni 2012 Forhandlingsleder Rune Rudberg

2 BFOs utkast til ny Befalsordning (BO)
 ”En helhetlig befalsordning med gode understøttende systemer, gjeldende for alt befal" BFO har over tid argumentert for en helhetlig gjennomgang av befalsordningen, med fokus på Forsvarets behov og den enkeltes rettigheter gjennom hele karrieren. Dette er BFOs førsteutkast til ordning, og bærer preg av å ha et overordnet fokus, og som grunnlag for en videre prosess. BFO ønsker i det videre arbeidet bred involvering i BFOs organisasjon, vårt avdelings -/spesialistutvalg samt seminarer og møter ved Forsvarets avdelinger.

3 Befalsordningen på Stortinget
I en interpellasjon til Forsvarsministeren fra Tore Nordtun (A) har det blitt gjennomført en debatt på Stortinget om svakhetene ved nåværende avdelingsbefalsordning Representanten Nordtun påpekte akkurat hva BFO har vært, og er, opptatt av nemlig følgende: Det er åpenbart at avdelingsbefalsordningen ikke fungerer etter intensjonene. Hensikten med ordningen var i sin tid å tilføre Forsvaret spesialisert kompetanse, erfaring og kontinuitet på lavere/operativt nivå i organisasjonen. Samtidig satte man en aldersgrense på 35 år med mulighet for tre år til – som øvre grense for avdelingsbefal. Deretter må man forlate Forsvaret. Det finnes således ingen mulighet til å ha en livslang yrkeskarriere som avdelingsbefal. Dette spesialbefalet kastes ut av Forsvaret når det er på topp rent kompetansemessig. Dette er å sløse med ressursene og i tillegg en dårlig personalpolitikk overfor denne gruppen. Svaret fra Forsvarsministeren var relativt uforpliktende, men debatten avslørte at det er en gryende forståelse blant våre politikere at ordningen er alt for rigid i og med at Forsvaret kvitter seg med god kompetanse i det øyeblikket avdelingsbefalet fyller 35 år. BFO vil fortsette arbeidet med å påvirke Stortingsgruppene slik at det blir mulig å få en beslutning om en ny og tidsriktig befalsordning hvor også avdelingsbefals-ordningen blir understøttet av tilstrekkelige gode vilkår og akseptable rammer som sikrer gode arbeids- og lønnsvilkår, og som dekker Forsvarets totale behov.

4 Momenter BFO mener at dagens befalsordning ikke understøtter hverken Forsvarets krav eller de ansattes behov for forutsigbarhet og rettigheter Etter BFOs oppfatning, bør ny BO fortsatt bygge på en: Utdanning-, avansement- og disponeringsordning BFO må ha en oppfatning av hvilke befalskategorier vi mener er dekkende for Forsvarets behov, og som gir alle ansatte en trygg, og forutsigbar arbeidssituasjon frem til ordinær pensjonsalder (60 år) Et helhetlig utdanningsløp for alle kategorier befal

5 Skisse til ordning BFO foreslår en ny befalskategori (avdelings-/fag-/spesialistbefal) understøttet av et eget grads- og avansementssystem. Dette forutsetter at det legges gode lønns- pensjon- og rammevilkår for også denne kategorien. Vi ser for oss muligheten for at eventuell ny befalskategori kan komme i tillegg til Yrkes- og avdelingsbefalsordningene. Dagens vervede og grenaderer blir en del av «befals»-ordningen.

6 Tilsetting & avvikling
Grunnlag for tilsetting som avdelings-/fag-/spesialistbefal er gjennomført og bestått GBU, minimum 24 mnd. For tilsetting som yrkesbefal kreves normalt gjennomført og bestått GOU Yrkes og avdelings-/fag-/spesialistbefal tilsettes med aldersgrense 60 år. Avdelings-/fag-/spesialistbefal opptjener bonus, og kan etter 8 år slutte med utbetaling av ett års bonus, etter 10 år to års bonus og etter 15 til 25 års tjeneste tre års bonus. Alt befal kan etter 25 års tjeneste søke avskjed på redusert lønn. Vurderingskriteriene vil være en realkompetansevurdering og Forsvarets behov. (Denne muligheten gjelder både yrkes- og avdelings-/fag-/spesialistbefal) Avdelings-/fag-/spesialistbefal kan etter tilstrekkelig realkompetansehevende tjeneste og utdanning, etter eget ønske kunne tilbys kvalifiserende profesjonspåbyggende utdanning som grunnlag for å kunne tilsettes som Yrkesbefal.

7 Utdanningsordning Dagens nivådannende utdanning videreføres, men BFO forutsetter at denne videreutvikles, slik at befalet sikres kompetansepåfyll gjennom hele karrieren (livslang læring). All befalsutdanning starter med GBU/tilsv. Dette kvalifiserer for tilsetting som spesialistbefal. For yrkesbefalet forutsettes det gjennomført GOU/tilsvarende for tilsetting. Videregående offisersutdanning (VOU) skal være en naturlig videreutdanning for alt yrkesbefal. Avdelings-/fag-/spesialistbefal skal gis muligheten til å gjennomføre kvalifiserende profesjonspåbyggende utdanning etter 10 års tjeneste.

8 Grunnleggende befalsutdanning (GBU): GBU er et fleksibelt og modulbasert utdanningsløp bestående av militære fellesfag, forsvarsgrenvise opplæring og praktisk øving. Utdanningsløpet varer normalt to til tre år. Minimum tjenestetid i Forsvaret for å oppnå GBU er 24 måneder, uavhengig av hvilken utdanning som gjennomføres. Utdanningsperioden for grunnleggende befalskurs (GBK) fastsettes av Generalinspektørene. Grunnleggende Offisersutdanning (GOU): GOU er krigsskole eller sivil bachelorutdanning av normalt tre års varighet, gjennomført ved en av Forsvarets krigsskoler. Tilsvarende vil relevant sivil bachelorutdanning, sammen med krigsskolenes kvalifiseringskurs gi GOU-nivå. Videregående Offisersutdanning (VOU): VOU er Forsvarets ettårige stabsstudium eller toårige masterstudium ved Forsvarets stabsskole, eller tilsvarende ved utenlandsk militær skole. Tilsvarende kan VOU-nivå oppnås ved gjennomført relevant sivil mastergrad under forutsetning om avlagt fellesoperativ modul (FOPS) ved Forsvarets Høgskole. Kvalifiseringskurs er militærfaglig utdanning av minimum ett semesters varighet, som i tillegg til godkjent sivil utdanning gir grunnlag for yrkestilsetting av personell uten krigsskole. Det forutsettes at vedkommende har GBU utdanningsnivå.

9 Tanker om avansementsordning
Gradssystem for yrkesbefal: Følger dagens. (OF 1-9) hvor yrkesbefalet tilsettes som løytnant (OF 1). Videre avansement skjer normalt etter søknad og konkurranse på stilling tillagt høyere grad. Det gis videre adgang til administrativt opprykk, basert på en realkompetansevurdering. Gradssystem for avdelings-/fag-/spesialistbefal: Her ønsker BFO og diskutere fordeler og ulemper med OR 1-9, der befalet tilsettes i OR 5. Normalavansement gjelder tom OR 6. Videre avansement skjer normalt etter søknad og konkurranse på stilling tillagt høyere grad (OR 7-9). Det gis videre adgang til administrativt opprykk, basert på en realkompetansevurdering. Grad som sersjant/kvartermester (OR 5) gis: Etter fullført 12 måneders befalsutdanning. Etter kortere befalsutdanning (GBK) og til sammen minst 12 måneders tjeneste. Det gis normalopprykk til stabssersjant (OR 6) etter tre års tjeneste som sersjant. (OR 5) men med mulighet for å søke tidligere dersom kvalifisert jf realkompetansebegrepet.

10 Tenkt løsning (Avd.bef. søylen kan være overlappende med «Nye kategorier»

11 Disponeringsordning Følger rammene i dagens disponeringsordning:
Lokale råd (GIH, GIL, GIS, (samt GIHV, INI og FLO?) disponerer avdelings-/fag-/spesialistbefal i egen DIF i hele karrieren. FSJ Råd disponerer alt yrkesbefal og avdelings-/fag-/spesialistbefal i øvrig DIF struktur, samt DIFene imellom.

12 Lønn og betingelser Hele lønnsplan er tilgjengelig for alt befal. Det må utarbeides egne rammer/spenn for avdelings-/fag-/spesialistbefal som sikrer en hensiktsmessig lønnsutvikling gjennom hele karrieren. Dette må være på plass før implementering. Det synes imidlertid uhensiktsmessig å være mer konkret ift tariff på nåværende tidspunkt. Her vil type stilling og arbeidsoppgaver og ansvar være viktig, samtidig som vi ser kategoriene ift hverandre. Rune R Forhandlingsleder BFO


Laste ned ppt "BFOs utkast til ny Befalsordning (BO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google