Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Et treårig prosjekt hvor stat, kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Et treårig prosjekt hvor stat, kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Et treårig prosjekt hvor stat, kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid for å bedre elevens forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring

2 Utdanning er lønnsomt for samfunnet Kilde: OECD, EAG 2010

3 Utdanning er lønnsomt for individet Kilde: OECD, EAG 2010

4 Framskriving av behov for arbeidskraft på videregående nivå 2008-2030 (i tusen) Kilde: SSB, 2010

5 Andel gjennomført og bestått etter foreldrenes høyeste utdanning – store sosiale forskjeller

6 Overgangsprosjektet: Karakterenes betydning for fullføring 23.06.20146

7 Stabilt høyt frafall 23.06.20147

8 8 Organisering Ny GIV Aust-Agder fylkeskommune (prosjekteier) Overgangsprosjektet Aktører fase 1: Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Froland kommune Aktører fase 2: Kommunene i Østre Agder-samarbeidet Aktører fase 3: Resterende kommuner i Aust-Agder Oppfølgingsprosjektet Aktører: Aust-Agder fylkeskommune/OT NAV Aust-Agder Andre kommunale/statlige etater Formidlingsprosjektet Aktører: Aust-Agder fylkeskommune utdanningsavdelingen/seksjon fagopplæring

9 Overordnede mål i Ny GIV: Gjennomføringsbarometeret: Hovedbildet er at gjennomføringen i videregående opplæring er preget av stabilitet. Siden innføringen av Reform 94 har andelen som fullfører og består videregående opplæring innen fem år etter at de begynte, ligget stabilt på rundt 70 prosent. Ny GIV er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Målet er 75% i 2015. Målene som er satt er: • Overgang fra VG1 til VG2 skal øke med 2 prosentpoeng fra nivå i 2010. • Overgang fra VG 2 til VG3/lære skal øke med 2 prosentpoeng fra nivå i 2010. • Overgang fra VG3 til studiekompetanse/lære skal øke med 2 prosentpoeng fra nivå i 2010. • Gjennomført videregående opplæring etter 5/6 år skal øke med 6 prosentpoeng fra nivå i 2004. 23.06.20149

10 Overgangsprosjektet - premisser • Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo • Reorientere de svakest presterende elevene etter 1. termin på 10. trinn slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i videregående opplæring • Sterkt fokus på å utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter • Smidig overgang fra grunnskole til videregående og mellom nivåene i videregående opplæring • Et bærekraftig, strukturert og målrettet samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene for å hjelpe elevene • Eskaleres til alle kommuner innen 2013

11 23.06.201411 Fase 1Fase 2Fase 3 KommunerArendal Froland Risør Gjerstad Åmli Vegårshei Grimstad Lillesand Birkenes Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Tvedestrand GrunnskolerAsdal, Birkenlund, Nedenes, Hisøy, Moltemyr, Roligheten, Stinta; Stuenes, Froland Risør Abel Åmli Vegårshei Bygland, Bykle, Evje, Iveland, Valle, Engesland, Fjære, Grimstad, Holviga, Høvåg, Lillesand, Lyngmyr, Tingsaker, Valstrand Videregående skolerStrømsbu Blakstad Risør Tvedestrand og Åmli Arendal Møglestu Dahlske Setesdal Elevgrunnlag u-skoler Ca 40 % av elevtallCa 20%Ca 40% Kommunal prosjektleder Merete JohnssonMarianne Løvdal? Overgangsprosjektet er delt i 3 faser

12 Tiltak i prosjektet • To prosjektledere i hvert fylke; en fylkeskommunal og en kommunal (statlig finansiert) • Storstilt skolering av norsk – og matematikklærere • Felles for hele landet; grunn- og videregående skole sammen • To lærere pr skole – ”superbrukere” • Dekke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter • Utvikle et nasjonalt opplegg for yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram: • Skolering/kursing/etterutdanning • Veiledningsmateriell • Arenaer for nasjonal erfaringsdeling (nygiv.ndla.no) • Forskningsoppdrag er knyttet til prosjektet

13 Forsøk etter oppll. § 1-4 (hver kommune må søke) 23.06.2014

14 14 i kommunen Elevene må signerer samtykke

15 23.06.2014

16 Organisering og omfang av intensiv undervisning 10-trinn • Oppstart av intensiv undervisning fra Januar • Omfanget varierer • Organiseringen skjer ofte i egne grupper • Undervisning skjer i skoletiden • Tre skoler har undervisning etter skoletid • Elevene mister mye intensivundervisning pga av annen aktivitet på skolen • Evaluere før sommeren 23.06.2014

17 Hva synes elevene? Hva er bra? • Nå er det er gøy å lære. • Forstår stoffet bedre. • Det er lettere å lære. • Jeg får hjelp jeg ellers ikke får. • Her tør jeg å spørre om ting jeg ikke tør i klasserommet. • Vi får bedre arbeidsro og få gjort mer. Hvorfor? • Det er stille • Gruppen er liten. • Det er gode lærere • Tror at jeg kan få bedre karakterer og kanskje komme inn på førstevalget mitt. Hva kan bli bedre? • Variere hvilke timer vi går ut av. • Flere timer • Elevene sier at beste tidspunktet for Ny GIV timer ville være januar – april siste halvåret i 10 klasse. • Noen foreslo 8 eller 9 klasse, men ble raskt korrigert av de andre. Det overbevisende argumentet var at det var først nå på slutten av ungdomsskolen de selv var motivert for denne typen jobbing. 23.06.2014

18 18

19 Utvalg av NY GIV lærere • personlig egnethet • relasjonell kompetanse • gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter • gode didaktikere • ønske om å jobbe i nettverk, tverrfaglig og på tvers av skoleslag • fast tilsatt – vi må i utgangspunktet gå ut fra at de som får denne skoleringen blir værende i jobben en stund framover • faglig kompetanse i norsk og matematikk • ønske om å implementere prosjektet i organisasjonen • gjøre lærenes rolle klar på egen skole • nettverksmøter 23.06.2014

20 Lærerskolering eksempel Matematikk: • Eksempler på hvorfor god tallforståelse er viktig • Innføring i bruk av kart­leggings­tester, både på papir og digitalt • Oppfølging av elevenes feilsvar • Intervju med elevene • Eksempler på typiske misoppfatninger og misforståelser • Eksempler på aktiviteter som er gode ved innføring av nye begreper • Eksempler på ulike arbeidsmåter • Synliggjøring av de grunnleggende ferdighetene i matematikkfaget • Varierte arbeidsmåter for å oppnå grunnleggende ferdigheter • Bruk av konkretiseringsmateriell for å styrke begrepsforståelsen Norsk: • Vurdering av elevers skriving • Kriteriebasert vurdering • Fem kriterier for funksjonell respons • Å gjøre eleven i stand til å revidere egen tekst • Veiledet læring og veiledet skriving • Avkoding, lese-, lytte- og språkforståelse • Meningsfylte skrivesituasjoner og læringslogg • Motivere og undervise elever som strever med grunnleggende lese- og skriveferdighetene? • Hvordan man kan arbeide med lesestrategier i alle fag for å utvikle elevene til å bli bedre lesere og skrivere. Læringsmiljø – relasjonsbygging og klasseledelse Vurdering for læring og Kulturendring og motivasjon i klasserommet 23.06.2014 Spredning?

21 Tiltak i videregående Fra 2012 skal Ny GIV-elever (fra u-trinn) og alle elever som skårer lavt på kartleggingsprøvene defineres inn i Ny GIV, og begge gruppene skal Få tilbud om oppfølging. Noen av de tiltakene som har blitt gjennomført på skolene er • matematikk med yrkesretting på bygg- og anleggsteknikk • matematikk for helse- og sosialfag, norsk for minoritetsspråklige • pepperkake prosjekt på bygg- og anleggsteknikk • intensivundervisning i matematikk og lesestrategier • intensivkursing av matematikk- og norsklærere på egen skole innen Ny GIV-metodikk/-didaktikk • IKT- prosjekt; opplæring i ordbehandling, rettskrivingsverktøy • eksamensforberedende kurs i både programfag og fellesfag. 23.06.2014

22 Spredning av erfaringer og kompetanse Spredning og videreformidling av metodikk, læringsstrategier og verktøy på egen skole Hvordan klarer skolen å ivareta og spre erfaringene og kompetansen? Knutepunktskole It`s learning, Fronter og NDLA 23.06.2014

23 Sommeraktiviteter for Ny GIV-elever Drømmedag, Sommerjobb, Ungdomskafé, Bli kjent-dag på vgs, Sommerskole En sjanse til å gjøre noe / flott attest / Gøy Unik mulighet til å bli kjent med andre Ny GIV-elever Bli kjent på skolen, flere av dem skal gå på til høsten 23.06.201423

24 23.06.201424 Rekordmange til sommerskolen Matematikk YF 30 påmeldte 26 gikk opp til eksamen, 17 stod (65%) Matematikk Stud/Påbygg 34 påmeldte (5 på venteliste) Naturfag 9 påmeldte 6 gikk opp til muntlig eksamen 5 stod (86%) Forkurs til videregående 10 påmeldte

25 • Spredningsarbeid: ”Å få gjennomslag…” - pedagogisk ledelse på skolen - skoleeieransvar - spredning til hele kollegiet og alle fag • Alt peker i retning av at rektors nærvær og engasjement er en avgjørende suksessfaktor for prosjektet • Å finne de rette grepene i videregående • Å se sammenhenger og skape synergier • Å skape bærekraft før prosjektslutt Gjennomgående utfordringer

26 Viktige linker Prosjektinformasjon: www.regjeringen.no/nygivwww.regjeringen.no/nygiv • Midtveisrapport Ny GIV http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/sok.html?quicksearch=Midtveisrap port&id=87060 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/sok.html?quicksearch=Midtveisrap port&id=87060 • Gjennomføringsbarometeret 2012:1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv/statistikk-og- indikatorer.html?id=632139 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv/statistikk-og- indikatorer.html?id=632139 • Ny GIV i Videregående skole eksempelsamling http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny- giv/overgangsprosjektet.html?id=632137 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny- giv/overgangsprosjektet.html?id=632137 Undervisningsmateriell: • www.nygiv.ndla.no www.nygiv.ndla.no • www.skrivesenteret.no/nygiv www.skrivesenteret.no/nygiv • www.matematikksenteret.no www.matematikksenteret.no Aust-Agder: www.austagderfk.no/nygivwww.austagderfk.no/nygiv Fronter, velg rom Ny GIV- Overgangsprosjektet It`s learning: Ny GIV 23.06.201426


Laste ned ppt "Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Et treårig prosjekt hvor stat, kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google