Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram

2 Kirsten Skram 20062 Vi vil, men hvordan skal vi få det til?  Tilbudet til det enkelte barn er avhengig av hvor godt de ulike aktører spiller sammen  Holdninger og kunnskap fra de besluttende myndigheter vil være avgjørende for hvilke rammer som gis de ulike opplæringsarenaer.

3 Kirsten Skram 20063 Vi må sette fokus på •Organisatoriske tiltak på ulike nivå •Metodiske tiltak på ulike nivå •Samarbeidsrutiner på ulike nivå •Kartleggingsmetodikk på ulike nivå

4 Kirsten Skram 20064 Grunnleggende faktorer må ordnes først •Overganger og samarbeid mellom ulike nivå •Klassestørrelse/gruppestørrelse •Timeplanlegging. (En rigid timeplan låser det meste)

5 Kirsten Skram 20065 Et positivt læringsmiljø ivaretar viktige behov hos elevene. Følgende sider bør vektlegges: -Tilpasning av opplegget/undervisningen til elevenes forutsetninger -Sosial sammenligning -Struktur og oversikt -Medansvar for egen læring -Vurdering -Sosialt miljø (Skaalvik og Skaalvik 1996)

6 Kirsten Skram 20066 Hvilket tempo skal vi ha? Hvordan skal progresjonen være ? Hva slags kunnskap trenger vi? •Håndens kunnskap •Åndens kunnskap •Erfaringskunnskap •Informasjonskunnskap •Abstrakt kunnskap •Konkret kunnskap Hvilken plass har skolefaglig læring i barnets totale læring ?

7 Kirsten Skram 20067 Nevropedagogikkens grunnsyn (Susanne Freltofte) •Å legge til rette et læringsmiljø hvor det er mulig å kompensere for de vanskene et individ har •Å finne frem til barnets beste læringskanal i den hensikt å formidle læring på en slik måte at barnets læringsmuligheter optimaliseres •Erfaring viser at satsing på de læringskanaler som er best hos barnet, bidrar til styrket kognitiv utvikling også på andre områder

8 Kirsten Skram 20068 Læringens situasjonsvariabler •Øvelse og praktisering •Utforming av undervisningsmateriale •Fysiske omgivelser og hvordan de er tilrettelagt •Relasjoner

9 Kirsten Skram 20069 Effektiv læring er avhengig av: •Forkunnskaper og hvor godt disse er organisert •Mental aktivitet ( elevens indre liv) •Hvordan stoffet er organisert og tilpasset •Læringens kontekst •Samspill mellom kognitive ferdigheter og læringsatferd •Samspill med omgivelsene

10 Kirsten Skram 200610 Utsatte barn •Barns kompetanse kan trues av risikofaktorer, men kan styrkes når de får muligheter til å utvikle seg innenfor rammen av et stimulerende miljø •Utviklingsmulighetene ligger i alle former for materiell og emosjonell støtte, mens risikofaktorene er knyttet til konstitusjonelle faktorer (utseende, temperament, sykdom, lærevansker) (Garbarino1990)

11 Kirsten Skram 200611 Prefrontale hjernefunksjoner •Fokus på de oppgaver som skal løses •Analyse av impulser fra sanseapparatet •Planlegging - programmering - både enkelt og sammensatt •Målrettet atferd •Forberedelse av motorisk aktivitet •Evne til å forutse konsekvenser av handlinger •Evne til å gjenkjenne og forstå feil •Selvkontroll På ulike måter kan vansker i prefrontale områder, hver for seg eller sammen, påvirke læringsprosessene negativt

12 Kirsten Skram 200612 Ulike funksjonshemminger kan virke inn på individuelle ferdigheter som har betydning for sosialt samspill •Selektiv oppmerksomhet •Vedvarende oppmerksomhet •Pragmatiske språkvansker •Nonverbale vansker

13 Kirsten Skram 200613 Nonverbale lærevansker •Høyre hjernehalvdel spiller en viktig rolle for individets evne til å orientere seg sosialt. •Problemer i dette området synes å gi individet redusert evne til fleksibel situasjonsforståelse ”De synes å bruke overlærte strategier på en stereotyp måte uten å være i stand til å vurdere om strategien passer for situasjonen” (Rourke og medarbeidere 1995)

14 Kirsten Skram 200614 Å fungere i kontekst •Forstå hvilken situasjon man er i •Forstå hvilke regler som gjelder •Forstå hva denne situasjonen krever av meg •Forstå hva som kan kreves av situasjonen •Hver gang et individ skifter miljø, kreves det tilpasning og dets kompetanse settes på prøve.

15 Kirsten Skram 200615 Struktur som pedagogisk virkemiddel Hensikten med struktur i undervisningen, er å hjelpe eleven til å gjøre så få feilvalg som mulig. Dette oppnås gjennom: •Forutsigbar læreratferd •Tydelig kommunikasjon •Struktur i tid og materiell •Sekvensering av oppgaver

16 Kirsten Skram 200616 God struktur skaper •Trygghet hos elevene og personalet •Gir oversikt over hva som forventes •Viser hvordan man skal handle i ulike situasjoner •Påvirkes av bl.annet regler, tydelighet, rutiner og hvordan disse følges opp

17 Kirsten Skram 200617 Er vi enige om hvordan vi skal definere god struktur? •Det er forskjell på stram struktur og klar struktur. •Strukturen må ha en hensikt •Rigiditet vs. fleksibilitet

18 Kirsten Skram 200618 Ustrukturerte situasjoner •Løs struktur uten tydelige oppgaver •Mulig å velge mellom flere alternativ •Lav grad av voksen involvering •Nye og ukjente situasjoner

19 Kirsten Skram 200619 Strukturerte situasjoner - arenaer for jevnbyrdighet •Stram og klar struktur •Voksen involvering •Individet har de ferdigheter som kreves for å delta

20 Kirsten Skram 200620 Totalplanlegging med fokus på oversikt og struktur •Hvor skal jeg være? •Hva skal jeg gjøre? •Hvor lenge skal jeg jobbe? •Hvem skal jeg være sammen med?

21 Kirsten Skram 200621 Samspillsteorier legger vekt på: •Den voksnes rolle •Tilrettelegging av ytre miljø •Bekreftelse •Veiledning •Anerkjenning •Relasjonsbygging (Garbarino1990 )

22 Kirsten Skram 200622 Eleven trenger hjelp til å lette læring: •Hjelpe eleven til å organisere sin kunnskap •Samle i mapper/permer strukturere og gjennomgå, repetere,overlære •Bruke ulike dataprogram som power-point, tekstbehandling osv. •Svaralternativ •Rask tilbakemelding •Rammefortellinger •Nærhet mellom planlegging,gjennomføring bearbeiding og evaluering

23 Kirsten Skram 200623 Vi kan lette læring (forts.): •Ta alltid utgangspunkt i barnets beste læringskanaler •Forenkle oppgavestrukturer •Lær barnet om egne sterke og svake sider i forhold til læringsstrategier •Sjekk ut om barnet takler multisensorisk stimulering, eller om det har fordel av å bruke ensidig satsing på en sansekanal om gangen

24 Kirsten Skram 200624 Viktige læreforutsetninger av strukturell art: •Første nivå •Skille ut relevant og viktig informasjon •Klassifisere og organisere •Se sammenheng mellom det en lærer i øyeblikket og det en har lært før

25 Kirsten Skram 200625 Viktige læreforutsetninger av prosessuell art: •Andre nivå •Nyttiggjøre seg tilbakemelding og veiledning for å komme over/forbi vanskene både kognitivt og emosjonelt. Veiledning i stedet for retting •Planlegge lærings-og problemløsningsaktiviteter. Lære strategier for å lære •Organisere og kategorisere informasjon slik at den inngår i en meningsfylt helhet. Før-nå-framover

26 Kirsten Skram 200626 Viktige læreforutsetninger i et metaperspektiv: •Tredje nivå •Vite hva en kan •Huske hva en kan •Formidle det en kan

27 Kirsten Skram 200627 Rammer for aktivitet •Planlegges av barn og voksne sammen •Temaet og rollene er lagt på forhånd •Skal bygge på barnas interesser og ønsker •Barna må ha innsikt og opplevelser i forbindelse med tema •Barna skal selv skape lekens/aktivitetens rammer •De voksne skal delta aktivt og inspirere til lek  Krever en aktiv støttende voksenrolle

28 Kirsten Skram 200628 Metodiske tips •Vis først hvordan •Vis etterpå hvorfor •Fokuser på kompensering fremfor ”svikt- trening” •Gi nødvendige modeller •Gi nødvendige hjelpebetingelser •Gi ros •Øv deg selv i å ta positive henvendelser

29 Kirsten Skram 200629 Suksessfaktorer i læring: •Det skal være lett å lære •Ulike læringsstrategier må være likeverdige •Først øve så forstå •Svaralternativ •Fasit •Forklarende evaluering

30 Kirsten Skram 200630 Tre viktige forutsetninger må ligge til grunn for at læring og utvikling kal finne sted: Selvtillit, glede, vennskap


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google