Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret. Plan for dagen è Tillitsmannsordningen çHistorikk çFormål çGrunnprinsipper çOppbygning ä Den tillitsvalgte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret. Plan for dagen è Tillitsmannsordningen çHistorikk çFormål çGrunnprinsipper çOppbygning ä Den tillitsvalgte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret

2

3 Plan for dagen è Tillitsmannsordningen çHistorikk çFormål çGrunnprinsipper çOppbygning ä Den tillitsvalgte ä Utvalg på lokalt plan /Lokalutvalg /Fellesutvalg (FU)/Selvstendig lokalutvalg (SLU) ä Distriktsutvalg (DU) ä Landsutvalget og sekretariatet (LTF og LTF/S) ä Landskonferansen è Informasjonsorganer

4 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Plan for dagen çSoldatNytt çForsvarets forum çAndre è Aksjonsprogrammet è Vernepliktsprogrammet çØkonomiske og sosiale kår çStatusheving av verneplikten çTjenestens innhold çVUPIKT è Styrer råd & utvalg è Revidering av TMO

5 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Kort historikk è 1912 çTillitsmenn ved utdeling av proviant è 1951 çLokale tillitsmannsutvalg, bestående av soldater og befal è 1952 çOmbudsmannsordningen for forsvaret çSentralkoordinering av tillitsmannsspørsmål è 1956 çBefalet ut av ordningen

6 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Kort historikk è 1972 çLandsutvalg med sentral administrasjon çÅrlig landskonferanse çBefalet med i ordningen igjen çOmbudsmannen observatør è 1975 çRamme for TMOs arbeid çMedinnflytelse regelfestet çSlått fast at ordningen er upolitisk

7 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Kort historikk è 1976/77 çDebatt om interesseorganisasjon çForslag om interesseorganisasjon avvist è 1978 og 1983 çEndringer som styrker TMOs upolitiske karakter og samarbeidsprofilen çKlagenemnd under FD gjøres endelig çRepetisjonssoldatenes stilling styrkes

8 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Kort historikk è 1984 - 2000 çVpl medlemmer av LTF får anledning til å foreta besøk ved andre avdelinger çEndringer av betegnelser i TMO çInnføring av endags møte til erfaringsutveksling i forbindelse med DU møter

9 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Hva omfatter ordningen i dag? è ca 13000- 15.000 vernepliktige per år, i tillegg kommer soldatene som er inne til repetisjonsøvelse hvert år è ca 1000 tillitsvalgte è ca 250 TMO utvalg è ca 600 representanter for ledelsen som medlemmer av de ulike utvalgene

10 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Formålet med ordningen è TMO reglementets punkt 1.1.2 çÅ styrke fellesskapet og bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom befal og mannskaper çÅ fremme personellets trivsel, for gjennom dette å øke avdelingens og forsvarets effektivitet

11 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Grunnprinsipper è TMO er en offisiell del av Norges Forsvar è TMO er et upolitisk samarbeidsorgan mellom mannskaper og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt plan (jfr. TMO reglementets punkt 1.1.1) è TMO er primært en organisasjon på avdelings plan è Sjefen har ansvaret

12 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Lokalt Sentralt Regionalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

13 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Den tillitsvalgte è Valg çSjefen har ansvar for at mannskapene blir varslet om valg av tillitsvalgt innen en uke etter innrykk (jfr. TMO reglementet punkt 2.5.28) çValget skal normalt finne sted innen tre uker (jfr. TMO reglementet punkt 2.5.23) çBlir normalt valgt for hele tjenesteperiodens lengde, nyvalg skjer etter rekruttskole og/eller ved forflytting til ny avdeling (jfr. TMO reglementets punkt 2.5.27 og 2.5.31)

14 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Den tillitsvalgte è Tillitsvalgte skal snarest etter valg gjennomgå et grunnkurs på minst 24 timer (jfr. TMO reglementet punkt 7.3.1) è For å lette de tillitsvalgtes arbeid, skal enhver avdeling ha en mappe med de regler og bestemmelser som har betydning for deres arbeid (jfr. TMO reglementet punkt 6.2.2 og vedlegg 1)

15 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Den tillitsvalgte è Etter sjefens nærmere bestemmelser gis den tillitsvalgte anledning til å disponere en del av tjenestetiden til å utføre oppgaver som følger vervet (jfr. TMO reglementet punkt 6.2.1) è Tillitsvalgte bør sørge for å holde forberedende møter (jfr. TMO reglementet punkt 2.5.7 tom. 2.5.11)

16 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Den tillitsvalgte è Tillitsvalgte må være lojale overfor mannskapene og bør ha et nært forhold til dem è Tillitsvalgte skal i tur og orden ha tilsyn med tildeling av proviant, kjøkkentjeneste, porsjonenes størrelse og påse at forholdene i spisesalen er tilfredsstillende

17 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Den tillitsvalgte è Tillitsvalgte må under ingen omstendigheter skaffe seg særfordeler som følge av vervet sitt è Tillitsvalgte må heller aldri komme i en nøytral stilling mellom befal og mannskaper çTillitsvalgte bør derfor ikke pålegges oppgaver som hører inn under befalets arbeidsoppgaver (jfr. TMO reglementet punkt 6.1.2)

18 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Lokalt Sentralt Regionalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.) Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.)

19 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Fellesbestemmelser for lokalutvalg è Vernepliktig flertall è Sammensetning av utvalg som følger TMO reglementet punkt 2.2.2, 2.3.2 og 2.4.2 è Forberedende møter è Sjefens ansvar/ tilstedeværelse

20 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Lokale utvalg è Møte hver 14. Dag, eller når det er nødvendig è Møteledelse går på omgang è Saksliste senest 3 dager før møtet

21 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Lokalt Sentralt Regionalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.) Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd

22 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret FU og SLU è Vernepliktig flertall è Møte hver måned è Møteledelse går på omgang è Møte fastsettes minst 10 dager i forveien è Velger hovedtillitsvalgt (HTV) è HTV setter opp saksliste è Saksliste sendes ut senest en uke før møtet

23 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret FU og SLU è Avgjørelsesmyndighet (jfr. TMO reglementet punkt 2.3.6) çInnen rammen av tildelte midler kan FU/SLU ta avgjørelser når det gjelder ä Disponering av velferdskonto (den såkalte 601-kontoen) ä Opplegg av fritidsidrett ä Abonnementer på aviser og tidsskrifter ä Opplegg av langsiktig filmprogram çSjefen kan delegere myndighet på andre områder

24 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret FU og SLU è Sjefen kan anke avgjørelser tatt i FU/SLU çMå skje innen 7 virkedager çForsvarsdepartementet (FD) er ankeinstans çBeslutningen kan ikke iverksettes før FD har tatt en avgjørelse

25 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Lokalt Sentralt Regionalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.) Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Distriktsutvalg (DU) Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet

26 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Distriktsutvalg è Sammensetning çHovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet (DU) çEn ekstra representant fra avdelinger med mer enn 200 mannskaper çDistriktets representant i Landsutvalget

27 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Distriktsutvalg è Skal fungere som et internt regionalt arbeidsutvalg çAvholder møter like i forkant av møter i Landsutvalget çVedtar anbefalinger og uttalelser overfor ä Landsutvalget ä Landskonferansen çVelger ny LTF representant dersom den gamle dimitterer før Landskonferansen çEneste TMO utvalg uten representanter fra befalet

28 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Lokalt Sentralt Regionalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.) Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Distriktsutvalg (DU) Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet Sekretariatet 3 vpl, 1 fra FD Landsutvalget (LTF) 11 vpl og 6 fra Forsvarets ledelse

29 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Landsutvalget og sekretariatet è Landsutvalgets sammensetning ç11 vernepliktige som representanter for hvert distriktsutvalg ç2 representanter fra FD ç2 representanter fra FO ç2 representanter fra uteavdelinger som er sjef i i hvert sitt FU/SLU

30 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Landsutvalget og sekretariatet è Sekretariatets sammensetning ç3 vernepliktige tillitsvalgte ä En fra hver forsvarsgren, valgt av Landskonferansen ä En vernepliktig administrativ koordinator som tar seg av nødvendig forefallende kontorarbeid ç1 representant fra FD (det såkalte ”fjerde medlem”) è Arbeidsutvalg for Landsutvalget è Arbeider etter pålegg og direktiver fra Landsutvalget

31 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Landsutvalget og sekretariatet è Viderefører saker som er reist av Landskonferansen è Behandler saker tatt opp av de lokale utvalg (fremmet for Landsutvalget) è Forberedelser til Landskonferansen è Foreslår representanter til styrer, råd og utvalg è Gir tilrådinger i saker forelagt av FD og FO

32 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Lokalt Sentralt Regionalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.) Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Distriktsutvalg (DU) Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet Sekretariatet 3 vpl, 1 fra FD Landsutvalget (LTF) 11 vpl og 6 fra Forsvarets ledelse LANDSKONFERANSEN (LK) 80 vpl og 20 befal + gjester

33 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Landskonferansen è Ett årlig møte è Sammensetning çca 80 vernepliktige çca 20 befal çbestandig i størrelsesforholdet 4/1 è Er TMOs høyeste organ og trekker retningslinjene for alt arbeid som skal skje påfølgende år è Velger nytt Landsutvalg og sekretariat (LTF & LTF/S)

34 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Informasjons- organer è SoldatNytt è Forsvarets forum, TMO-siden è HTV rundskriv è Leiraviser è Nyhetsbrev fra Distriktsutvalget

35 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret SoldatNytt è Skal komme ut fem ganger i året è Av soldater, for soldater è Plass til dine uttalelser è Erfaringsutveksling: Din situasjon kan hjelpe andre è Ingen nyhet er for liten eller for stor

36 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Forsvarets forum è Utgis av Forsvarets rekrutterings- og mediesenter på vegne av Forsvarsdepartementet è Organ for alle med tilknytning til Forsvaret è Har som oppgave å formidle informasjon og debatt

37 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Årets Aksjonsprogram l Rusmidler l Rett mann på rett plass l Boforhold l Skolepoeng l Fokus på enkeltindividet l Rabatter l VUPIKT l Permisjoner IKKE I PRIORITERT REKKEFØLGE

38 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Årets Vernepliktsprogram è Økonomiske og sosiale kår çStandardheving av boforhold çRabatter çRisikotillegg çJustering av tillegg I PRIORITERT REKKEFØLGE

39 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Årets Vernepliktsprogram è Statusheving av verneplikten çFokus på enkeltindividet çSkolepoeng I PRIORITERT REKKEFØLGE

40 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Årets Vernepliktsprogram è Tjenestens innhold çRett person på rett plass çØvelser çRefselser çSamarbeid med narkotikagruppene çInternasjonal tjeneste I PRIORITERT REKKEFØLGE

41 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Årets Vernepliktsprogram è Velferd & fritid çVUPIKT çPermisjon çInformasjon çIdrett çMat I PRIORITERT REKKEFØLGE

42 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Styrer råd & utvalg è LTF/S representerer soldatene i følgende fora: çFHAMU (Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg) çFSAMU (Forsvarets sentrale arbeidsmiljøutvalg) nedlegges i 2002 çFRMU (Forsvarets Rusmiddelutvalg) çRSAF (råd for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret) çNordisk samarbeid çKlagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret çBilist 2000 çAetat çIdrettsrådet çForsvarets sentrale kantineråd ç(Idrettsrådet og Forsvarets sentrale kantineråd foreslått nedlagt og heller opprette et sentralt VUPIKT møte)

43 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Problemer i dagens TMO è Lang saksbehandling è Lite mål- og resultatrettet organisering è Dårlig kommunikasjon mellom leddene è Liten kontinuitet è Liten påvirkningskraft è For liten fokus på TMO fra blant annet Befalselever/ vernepliktig befal og lærlinger.

44 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Organisasjonskart Dagens ordningFremtidig ordning Lokale utvalg (LU) Troppstillitsvalgte og Kompanisjef(tilsv) eventuelt befalsrepresentant. 1 møte pr 14 dag Fellesutvalg (FU) kompanitillitsvalgte(t ilsv), avdelingssjef (tilsv), befalsrepresentant og velferdsoffiser. 1 møte pr måned. Selvstendig lokalt utvalg (SLU) tillitsvalgte, avdelingssjef (tilsv), eventuelt befalsrepresentant. Lokalt utvalg med beslutning på lik linje med Fellesutvalg. Avdelinger med Selvstendig lokalt utvalg (ca. 45 stk) 1 møte pr måned. Garnisonsutvalg (GU) En prøveordning i Indre Troms. Hovedtillitsvalgte og garn.sjef Distriktsutvalg (DU) Tillitsvalgte for de ulike avdelinger i distriktene 8 stk. Forberedende møte forut for møte i LTF (3 dager). Saker på LTF-møtet drøftes. Generell erfaringsutveksling. Ingen deltakelse fra adm. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret/sekretariat et (LTF/S) 3 vernepliktige tillitsvalgte (Hær, Sjø, Luft) + 1 representant fra FD. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret (LTF) 11 vernepliktige representanter 6 representanter fra administrasjonen. Landskonferansen (LK) 80 vernepliktige representanter 20 representanter fra administrasjonen Gjester og observatører (ett årlig møte – 5 dagers varighet) FO FD Områdeutvalg (OMRU) Hovedtillitsvalgte, Sjef med RSF ansvar, eventuelt avdelingssjefer (tilsv), Representanter fra VUPIKT. Landsstyret (LS) 13 Områdetillitsvalgte 8 representanter fra FMO 1 observatør fra FD Landssekretariat et (LSEK) 5 vernepliktige tillitsvalgte (Hær - Sjø - Luft -HV - en kvinne) + 1 representant fra FO. Landskonferansen (LK) Antall delegater reduseres Antall dager reduseres Paneldebatt med politikere og FMO Gjester og observatører Møte hvert annet år FMO Lokale utvalg (LU) Troppstillitsvalgte og Kompanisjef(tilsv) eventuelt befalsrepresentant. 1 møte pr 14 dag Fellesutvalg (FU) kompanitillitsvalgte(t ilsv), avdelingssjef (tilsv), befalsrepresentant og velferdsoffiser. 1 møte pr måned. Selvstendig lokalt utvalg (SLU) tillitsvalgte, avdelingssjef (tilsv), eventuelt befalsrepresentant. Lokalt utvalg med beslutning på lik linje med Fellesutvalg. Avdelinger med Selvstendig lokalt utvalg (ca. 45 stk) 1 møte pr måned.

45 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret OVERORDNEDE FØRINGER OG PRINSIPPER Utvalget vil i sine vurderinger legge følgende prinsipper og føringer til grunn:  TMO skal primært ivareta de vernepliktiges interesser  Ordningen skal være en aktiv og integrert del av Forsvarets organisasjon  TMO skal virke på alle nivåer hvor det treffes avgjørelser som berører de vernepliktige  Samarbeidsprinsippet vektlegges  Klare ansvars- og myndighetsforhold skal prege hele organisasjonen

46 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret OVERORDNEDE FØRINGER OG PRINSIPPER  Organisasjonen skal være enkel og fleksibel med effektive beslutningsprosesser  Beslutninger i TMO skal tas på lavest mulig nivå, men på så høyt nivå som nødvendig  Kontinuitet skal sikres på alle nivåer i TMO  Profesjonalitet og grundighet i saksbehandlingen på sentralt nivå er nødvendig  Det skal være et sjefsansvar at TMO fungerer på ethvert nivå

47 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret GSV/grensestasjoner, Høybuktmoen Porsangmoen (Jeger, HV) Østerdal Garnison (KAMPUKS, FIST/H) Oslo (HMKG) Gardermoen flyst Bardufoss flystn DIV 6,Indre Troms VERNEPLIKTIGE MANNSKAPER I NY FREDSORGANISASJON ( De 18 videreførte HV-distriktsstaber er ikke tatt med) Jørstadmoen (SBUKS) Heistadmoen Andøya flystn Sortland (KV) Trondenes (Kjkdo) ROS Banak (stgrp) Sessvollmoen (LOGUKS) AK Rygge hflystn Olavsvern (base ROS),Tromsø HVSS Værnes LDKS, Tr.heim Ørland hflystn Madla (KNM HH) FOHK, Jåttå LDKN, Reitan Bodø hflystn Lstn Sørreisa LSK, KjevikLstn Maagerø Horten (BSS) MUKS 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1-13 = med RSF-ansvar Sola flystn HOS, KNM T, SKSK, SFK

48 Landsutvalget for tillitsvalgte i ForsvaretANBEFALINGER Et enstemmig utvalg anbefaler:  All administrasjon og operativ drift av TMO delegeres fra FD til FSJ.  Landskonferansen(LK) opprettes som et strategisk organ og møtes hvert annet år.  LK vedtar et 4-årig Handlingsprogram med utgangspunkt i Forsvarets langtidsplaner og departementets langtidsmeldinger og proposisjoner.  Som møteplass anbefales det at LK får en ny rolle. Paneldebatter med sentrale, framtredende politikere fra ulike partier og representanter fra Forsvarets ledelse som deltakere.  Distriktsutvalget opphører og Områdeutvalg etableres. Dette nivået vil utgjøre øverste ledd i TMOs lokale organisasjon.  Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret foreslås benevnt Landsstyret

49 Landsutvalget for tillitsvalgte i ForsvaretANBEFALINGER  En Hovedtillitsvalgt fra hvert område(Områdetillitsvalgt) vil sammen med administrasjonens medlemmer utgjøre Landsstyret.  Landsstyret skal vedta et årlig Aksjonsprogram basert på Forsvarets årlige planer og budsjetter og Landskonferansens Handlingsprogram.  Forsvarsdepartementet anbefales representert i Landsstyret gjennom en oppnevnt observatør.  Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret/Sekretariatet foreslås benevnt Landssekretariatet og knyttes organisasjonsmessig til FMO.  Landssekretariatet utvides til fem landstillitsvalgte som hvert år velges av Landsstyret. Landstillitsvalgte (medlemmer av Landssekretariatet) gis mulighet for gjenvalg med maksimal funksjonstid i tre år.  Kvinner skal være representert i TMOs organer.

50 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Fremtidige Organisasjonskart Fellesutvalg (FU) kompanitillitsvalgte (tilsv), avdelingssjef (tilsv), befalsrepresentant og velferdsoffiser.1 møte pr måned. Selvstendig lokalt utvalg (SLU) tillitsvalgte, avdelingssjef (tilsv), eventuelt befalsrepresentant. Lokalt utvalg med beslutning på lik linje med Fellesutvalg. Avdelinger med Selvstendig lokalt utvalg (ca. 45 stk) 1 møte pr 14 dag- 1 pr måned. Områdeutvalg (OMRU) Hovedtillitsvalgte, Sjef med RSF ansvar, eventuelt avdelingssjefer (tilsv), Representanter fra VUPIKT. Landsstyret (LS) 13 Områdetillitsvalgte 8 representanter fra FMO 1 observatør fra FD Landssekretariatet (LSEK) 5 vernepliktige tillitsvalgte (Hær - Sjø - Luft - HV- en kvinne) + 1 representant fra FO. Landskonferansen (LK) Antall delegater reduseres Antall dager reduseres Paneldebatt med politikere og FMO Gjester og observatører Møte hvert annet år Forsvarets militære organisasjon (FMO) Lokale utvalg (LU) Troppstillitsvalgte og Kompanisjef (tilsv) eventuelt befalsrepresentant. 1 møte pr 14 dag

51 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Arbeidsoppgaver è Diskutér følgende problemstillinger gruppevis: çHva gjør du som tillitsvalgt hvis ä Befalet ditt kommer med ny vaktliste for de neste to ukene, den viser at dere alle skal være på vakt hver dag fra kl. 07.00- 16.00 i ti dager og så fri i fire neste. ä En soldat i troppen din glemmer lua på kasserna, han/hun får beskjed om å løpe å hente den. Befalet deres tar tiden han er borte. Dere må ta en push-up for hvert sekund han/hun er borte.

52 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret çAlle i troppen blir beordret av troppsjef til å avlegge urinprøve, for å sjekke om noen av dere bruker narkotika. çBefalet deres mener dere gjør en dårlig jobb og er irritert på dere. Han/Hun roper stygge ord som kan føles støtene for enkelte. çEn i troppen klager over en vond ankel etter en joggetur og får fritakslapp fra sykestua. Befalet deres mener det ikke er så farlig å tar han/hun med på øvelse. Arbeidsoppgaver

53 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Arbeidsoppgaver ä En medsoldat innrømmer for deg i fylla at han har brukt ”syre” på en fest sist helg? ä En medsoldat (som etter å ha blitt beordret til GSV, som er langt vekk fra dama) sier at han ikke orker mer og vurderer å ta livet av seg? ä Du merker at en medsoldat har helt klare problemer med alkohol? Til opplysning: Da de fleste av problemstillingene er av moralsk/etisk karakter så er det vanskelig å gi et fasitsvar på hva som er riktig og hva som er galt. Dette må dere bli enige om i fellesskap.

54 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret ä En medsoldat, rett før dere skal på skytebanen, sier at han skal drepe sersjanten fordi han ikke klarer trynet på ham? ä En i troppen blir kalt dum av befalet foran resten av troppen? ä En av soldatene i troppen går uten uniform på byen første helgen dere har perm og dere fremdeles har uniformsplikt. Arbeidsoppgaver Til opplysning: Da de fleste av problemstillingene er av moralsk/etisk karakter så er det vanskelig å gi et fasitsvar på hva som er riktig og hva som er galt. Dette må dere bli enige om i fellesskap.

55 Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret Evaluering Pluss (+) Minus (-)


Laste ned ppt "Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret. Plan for dagen è Tillitsmannsordningen çHistorikk çFormål çGrunnprinsipper çOppbygning ä Den tillitsvalgte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google