Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILLITSMANNS-ORDNINGEN I FORSVARET LANDSUTVALGET FOR TILLITSVALGTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILLITSMANNS-ORDNINGEN I FORSVARET LANDSUTVALGET FOR TILLITSVALGTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILLITSMANNS-ORDNINGEN I FORSVARET LANDSUTVALGET FOR TILLITSVALGTE
FORELESNING VED REPRESENTANT FRA LANDSUTVALGET FOR TILLITSVALGTE I FORSVARET (LTF)

2

3 Plan for dagen Tillitsmannsordningen Informasjonsorganer Historikk
Formål Grunnprinsipper Oppbygning Den tillitsvalgte Utvalg på lokalt plan Lokalutvalg Fellesutvalg (FU)/Selvstendig lokalutvalg (SLU) Distriktsutvalg (DU) Landsutvalget og sekretariatet (LTF og LTF/S) Landskonferansen Informasjonsorganer

4 Plan for dagen Aksjonsprogrammet Vernepliktsprogrammet
SoldatNytt Forsvarets forum Andre Aksjonsprogrammet Vernepliktsprogrammet Økonomiske og sosiale kår Statusheving av verneplikten Tjenestens innhold VUPIKT Styrer råd & utvalg Revidering av TMO

5 Kort historikk 1912 Tillitsmenn ved utdeling av proviant 1951 Lokale tillitsmannsutvalg, bestående av soldater og befal 1952 Ombudsmannsordningen for forsvaret Sentralkoordinering av tillitsmannsspørsmål 1956 Befalet ut av ordningen

6 Kort historikk 1972 1975 Landsutvalg med sentral administrasjon
Årlig landskonferanse Befalet med i ordningen igjen Ombudsmannen observatør 1975 Ramme for TMOs arbeid Medinnflytelse regelfestet Slått fast at ordningen er upolitisk

7 Kort historikk 1976/77 1978 og 1983 Debatt om interesseorganisasjon
Forslag om interesseorganisasjon avvist 1978 og 1983 Endringer som styrker TMOs upolitiske karakter og samarbeidsprofilen Klagenemnd under FD gjøres endelig Repetisjonssoldatenes stilling styrkes

8 Kort historikk Vpl medlemmer av LTF får anledning til å foreta besøk ved andre avdelinger Endringer av betegnelser i TMO Innføring av endags møte til erfaringsutveksling i forbindelse med DU møter

9 Hva omfatter ordningen i dag?
ca vernepliktige per år, i tillegg kommer soldatene som er inne til repetisjonsøvelse hvert år ca 1000 tillitsvalgte ca 250 TMO utvalg ca 600 representanter for ledelsen som medlemmer av de ulike utvalgene

10 Formålet med ordningen
TMO reglementets punkt 1.1.2 Å styrke fellesskapet og bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom befal og mannskaper Å fremme personellets trivsel, for gjennom dette å øke avdelingens og forsvarets effektivitet

11 Grunnprinsipper TMO er en offisiell del av Norges Forsvar
TMO er et upolitisk samarbeidsorgan mellom mannskaper og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt plan (jfr. TMO reglementets punkt 1.1.1) TMO er primært en organisasjon på avdelings plan Sjefen har ansvaret

12 Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)
Organisasjonskart Sentralt Regionalt Lokalt Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

13 Den tillitsvalgte Valg
Sjefen har ansvar for at mannskapene blir varslet om valg av tillitsvalgt innen en uke etter innrykk (jfr. TMO reglementet punkt ) Valget skal normalt finne sted innen tre uker (jfr. TMO reglementet punkt ) Blir normalt valgt for hele tjenesteperiodens lengde, nyvalg skjer etter rekruttskole og/eller ved forflytting til ny avdeling (jfr. TMO reglementets punkt og )

14 Den tillitsvalgte Tillitsvalgte skal snarest etter valg gjennomgå et grunnkurs på minst 24 timer (jfr. TMO reglementet punkt 7.3.1) For å lette de tillitsvalgtes arbeid, skal enhver avdeling ha en mappe med de regler og bestemmelser som har betydning for deres arbeid (jfr. TMO reglementet punkt og vedlegg 1)

15 Den tillitsvalgte Etter sjefens nærmere bestemmelser gis den tillitsvalgte anledning til å disponere en del av tjenestetiden til å utføre oppgaver som følger vervet (jfr. TMO reglementet punkt 6.2.1) Tillitsvalgte bør sørge for å holde forberedende møter (jfr. TMO reglementet punkt tom )

16 Den tillitsvalgte Tillitsvalgte må være lojale overfor mannskapene og bør ha et nært forhold til dem Tillitsvalgte skal i tur og orden ha tilsyn med tildeling av proviant, kjøkkentjeneste, porsjonenes størrelse og påse at forholdene i spisesalen er tilfredsstillende

17 Den tillitsvalgte Tillitsvalgte må under ingen omstendigheter skaffe seg særfordeler som følge av vervet sitt Tillitsvalgte må heller aldri komme i en nøytral stilling mellom befal og mannskaper Tillitsvalgte bør derfor ikke pålegges oppgaver som hører inn under befalets arbeidsoppgaver (jfr. TMO reglementet punkt 6.1.2)

18 Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)
Organisasjonskart Sentralt Regionalt Lokalt Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

19 Fellesbestemmelser for lokalutvalg
Vernepliktig flertall Sammensetning av utvalg som følger TMO reglementet punkt 2.2.2, og 2.4.2 Forberedende møter Sjefens ansvar/ tilstedeværelse

20 Lokale utvalg Møte hver 14. Dag, eller når det er nødvendig
Møteledelse går på omgang Saksliste senest 3 dager før møtet

21 Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)
Organisasjonskart Sentralt Regionalt Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Lokalt Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

22 FU og SLU Vernepliktig flertall Møte hver måned
Møteledelse går på omgang Møte fastsettes minst 10 dager i forveien Velger hovedtillitsvalgt (HTV) HTV setter opp saksliste Saksliste sendes ut senest en uke før møtet

23 FU og SLU Avgjørelsesmyndighet (jfr. TMO reglementet punkt 2.3.6)
Innen rammen av tildelte midler kan FU/SLU ta avgjørelser når det gjelder Disponering av velferdskonto (den såkalte 601-kontoen) Opplegg av fritidsidrett Abonnementer på aviser og tidsskrifter Opplegg av langsiktig filmprogram Sjefen kan delegere myndighet på andre områder

24 FU og SLU Sjefen kan anke avgjørelser tatt i FU/SLU
Må skje innen 7 virkedager Forsvarsdepartementet (FD) er ankeinstans Beslutningen kan ikke iverksettes før FD har tatt en avgjørelse

25 Organisasjonskart Sentralt Regionalt Lokalt Distriktsutvalg (DU)
Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet Regionalt Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Lokalt Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

26 Distriktsutvalg Sammensetning
Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet (DU) En ekstra representant fra avdelinger med mer enn 200 mannskaper Distriktets representant i Landsutvalget

27 Distriktsutvalg Skal fungere som et internt regionalt arbeidsutvalg
Avholder møter like i forkant av møter i Landsutvalget Vedtar anbefalinger og uttalelser overfor Landsutvalget Landskonferansen Velger ny LTF representant dersom den gamle dimitterer før Landskonferansen Eneste TMO utvalg uten representanter fra befalet

28 Organisasjonskart Sentralt Regionalt Lokalt Landsutvalget (LTF)
11 vpl og 6 fra Forsvarets ledelse Sekretariatet 3 vpl, 1 fra FD Distriktsutvalg (DU) Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet Regionalt Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Lokalt Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

29 Landsutvalget og sekretariatet
Landsutvalgets sammensetning 11 vernepliktige som representanter for hvert distriktsutvalg 2 representanter fra FD 2 representanter fra FO 2 representanter fra uteavdelinger som er sjef i i hvert sitt FU/SLU

30 Landsutvalget og sekretariatet
Sekretariatets sammensetning 3 vernepliktige tillitsvalgte En fra hver forsvarsgren, valgt av Landskonferansen En vernepliktig administrativ koordinator som tar seg av nødvendig forefallende kontorarbeid 1 representant fra FD (det såkalte ”fjerde medlem”) Arbeidsutvalg for Landsutvalget Arbeider etter pålegg og direktiver fra Landsutvalget

31 Landsutvalget og sekretariatet
Viderefører saker som er reist av Landskonferansen Behandler saker tatt opp av de lokale utvalg (fremmet for Landsutvalget) Forberedelser til Landskonferansen Foreslår representanter til styrer, råd og utvalg Gir tilrådinger i saker forelagt av FD og FO

32 Organisasjonskart Sentralt Regionalt Lokalt LANDSKONFERANSEN (LK)
80 vpl og 20 befal + gjester Sentralt Landsutvalget (LTF) 11 vpl og 6 fra Forsvarets ledelse Sekretariatet 3 vpl, 1 fra FD Distriktsutvalg (DU) Hovedtillitsvalgte fra alle FU/SLU i distriktet Regionalt Selvstendig lokal utvalg (SLU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Fellesutvalg (FU) Vpl TV og sjef +befal ved avd Lokalt Lokalutvalg (LU) Vpl TV og sjef +befal i KP (tilsv.) Tillitsvalgte i tropp (tilsv.)

33 Landskonferansen Ett årlig møte Sammensetning
ca 80 vernepliktige ca 20 befal bestandig i størrelsesforholdet 4/1 Er TMOs høyeste organ og trekker retningslinjene for alt arbeid som skal skje påfølgende år Velger nytt Landsutvalg og sekretariat (LTF & LTF/S)

34 Informasjons- organer
SoldatNytt Forsvarets forum, TMO-siden HTV rundskriv Leiraviser Nyhetsbrev fra Distriktsutvalget

35 SoldatNytt Skal komme ut fem ganger i året Av soldater, for soldater
Plass til dine uttalelser Erfaringsutveksling: Din situasjon kan hjelpe andre Ingen nyhet er for liten eller for stor

36 Forsvarets forum Utgis av Forsvarets rekrutterings- og mediesenter på vegne av Forsvarsdepartementet Organ for alle med tilknytning til Forsvaret Har som oppgave å formidle informasjon og debatt

37 Årets Aksjonsprogram Rusmidler Rett mann på rett plass Boforhold
Skolepoeng Fokus på enkeltindividet Rabatter VUPIKT Permisjoner IKKE I PRIORITERT REKKEFØLGE

38 Årets Vernepliktsprogram
Økonomiske og sosiale kår Standardheving av boforhold Rabatter Risikotillegg Justering av tillegg I PRIORITERT REKKEFØLGE

39 Årets Vernepliktsprogram
Statusheving av verneplikten Fokus på enkeltindividet Skolepoeng I PRIORITERT REKKEFØLGE

40 Årets Vernepliktsprogram
Tjenestens innhold Rett person på rett plass Øvelser Refselser Samarbeid med narkotikagruppene Internasjonal tjeneste I PRIORITERT REKKEFØLGE

41 Årets Vernepliktsprogram
Velferd & fritid VUPIKT Permisjon Informasjon Idrett Mat I PRIORITERT REKKEFØLGE

42 Styrer råd & utvalg LTF/S representerer soldatene i følgende fora:
FHAMU(Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg) FSAMU(Forsvarets sentrale arbeidsmiljøutvalg) nedlegges i 2002 FRMU(Forsvarets Rusmiddelutvalg) RSAF(råd for selvmordsforebyggende arbeid i Forsvaret) Nordisk samarbeid Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret Bilist 2000 Aetat Idrettsrådet Forsvarets sentrale kantineråd (Idrettsrådet og Forsvarets sentrale kantineråd foreslått nedlagt og heller opprette et sentralt VUPIKT møte)

43 Problemer i dagens TMO Lang saksbehandling
Lite mål- og resultatrettet organisering Dårlig kommunikasjon mellom leddene Liten kontinuitet Liten påvirkningskraft For liten fokus på TMO fra blant annet Befalselever/ vernepliktig befal og lærlinger.

44 Organisasjonskart Dagens ordning Fremtidig ordning FMO FO FD
Landskonferansen (LK) 80 vernepliktige representanter 20 representanter fra administrasjonen Gjester og observatører (ett årlig møte – 5 dagers varighet) Landskonferansen (LK) Antall delegater reduseres Antall dager reduseres Paneldebatt med politikere og FMO Gjester og observatører Møte hvert annet år FMO FO Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret/sekretariatet (LTF/S) 3 vernepliktige tillitsvalgte (Hær, Sjø, Luft) + 1 representant fra FD. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret (LTF) 11 vernepliktige representanter 6 representanter fra administrasjonen. Landssekretariatet (LSEK) 5 vernepliktige tillitsvalgte (Hær - Sjø - Luft -HV - en kvinne) + 1 representant fra FO. Landsstyret (LS) 13 Områdetillitsvalgte 8 representanter fra FMO 1 observatør fra FD Distriktsutvalg (DU) Tillitsvalgte for de ulike avdelinger i distriktene 8 stk. Forberedende møte forut for møte i LTF (3 dager). Saker på LTF-møtet drøftes. Generell erfaringsutveksling. Ingen deltakelse fra adm. Garnisonsutvalg (GU) En prøveordning i Indre Troms. Hovedtillitsvalgte og garn.sjef Områdeutvalg (OMRU) Hovedtillitsvalgte, Sjef med RSF ansvar, eventuelt avdelingssjefer (tilsv), Representanter fra VUPIKT. Fellesutvalg (FU) kompanitillitsvalgte(tilsv) , avdelingssjef (tilsv), befalsrepresentant og velferdsoffiser. 1 møte pr måned. Selvstendig lokalt utvalg (SLU) tillitsvalgte, avdelingssjef (tilsv), eventuelt befalsrepresentant. Lokalt utvalg med beslutning på lik linje med Fellesutvalg. Avdelinger med Selvstendig lokalt utvalg (ca. 45 stk) 1 møte pr måned. Fellesutvalg (FU) kompanitillitsvalgte(tilsv) , avdelingssjef (tilsv), befalsrepresentant og velferdsoffiser. 1 møte pr måned. Selvstendig lokalt utvalg (SLU) tillitsvalgte, avdelingssjef (tilsv), eventuelt befalsrepresentant. Lokalt utvalg med beslutning på lik linje med Fellesutvalg. Avdelinger med Selvstendig lokalt utvalg (ca. 45 stk) 1 møte pr måned. Lokale utvalg (LU) Troppstillitsvalgte og Kompanisjef(tilsv) eventuelt befalsrepresentant. 1 møte pr 14 dag Lokale utvalg (LU) Troppstillitsvalgte og Kompanisjef(tilsv) eventuelt befalsrepresentant. 1 møte pr 14 dag

45 OVERORDNEDE FØRINGER OG PRINSIPPER
Utvalget vil i sine vurderinger legge følgende prinsipper og føringer til grunn: TMO skal primært ivareta de vernepliktiges interesser Ordningen skal være en aktiv og integrert del av Forsvarets organisasjon TMO skal virke på alle nivåer hvor det treffes avgjørelser som berører de vernepliktige Samarbeidsprinsippet vektlegges Klare ansvars- og myndighetsforhold skal prege hele organisasjonen

46 OVERORDNEDE FØRINGER OG PRINSIPPER
Organisasjonen skal være enkel og fleksibel med effektive beslutningsprosesser Beslutninger i TMO skal tas på lavest mulig nivå, men på så høyt nivå som nødvendig Kontinuitet skal sikres på alle nivåer i TMO Profesjonalitet og grundighet i saksbehandlingen på sentralt nivå er nødvendig Det skal være et sjefsansvar at TMO fungerer på ethvert nivå

47 Porsangmoen (Jeger, HV)
VERNEPLIKTIGE MANNSKAPER I NY FREDSORGANISASJON (De 18 videreførte HV-distriktsstaber er ikke tatt med) 1-13 = med RSF-ansvar Porsangmoen (Jeger, HV) 13 Olavsvern (base ROS),Tromsø Banak (stgrp) Andøya flystn GSV/grensestasjoner, Høybuktmoen Sortland (KV) Trondenes (Kjkdo) 12 ROS 11 DIV 6,Indre Troms LDKN, Reitan Bardufoss flystn Lstn Sørreisa Bodø hflystn 10 HVSS Værnes Jørstadmoen (SBUKS) Ørland hflystn 9 LDKS, Tr.heim 3 Østerdal Garnison (KAMPUKS, FIST/H) 2 Sessvollmoen (LOGUKS) MUKS 8 HOS, KNM T, SKSK, SFK Gardermoen flyst Oslo (HMKG) AK 1 Sola flystn Heistadmoen Madla (KNM HH) 7 Horten (BSS) Rygge hflystn 4 FOHK, Jåttå 6 5 LSK, Kjevik Lstn Maagerø

48 ANBEFALINGER Et enstemmig utvalg anbefaler:
All administrasjon og operativ drift av TMO delegeres fra FD til FSJ. Landskonferansen(LK) opprettes som et strategisk organ og møtes hvert annet år. LK vedtar et 4-årig Handlingsprogram med utgangspunkt i Forsvarets langtidsplaner og departementets langtidsmeldinger og proposisjoner. Som møteplass anbefales det at LK får en ny rolle. Paneldebatter med sentrale, framtredende politikere fra ulike partier og representanter fra Forsvarets ledelse som deltakere. Distriktsutvalget opphører og Områdeutvalg etableres. Dette nivået vil utgjøre øverste ledd i TMOs lokale organisasjon. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret foreslås benevnt Landsstyret

49 ANBEFALINGER En Hovedtillitsvalgt fra hvert område(Områdetillitsvalgt) vil sammen med administrasjonens medlemmer utgjøre Landsstyret. Landsstyret skal vedta et årlig Aksjonsprogram basert på Forsvarets årlige planer og budsjetter og Landskonferansens Handlingsprogram. Forsvarsdepartementet anbefales representert i Landsstyret gjennom en oppnevnt observatør. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret/Sekretariatet foreslås benevnt Landssekretariatet og knyttes organisasjonsmessig til FMO. Landssekretariatet utvides til fem landstillitsvalgte som hvert år velges av Landsstyret. Landstillitsvalgte (medlemmer av Landssekretariatet) gis mulighet for gjenvalg med maksimal funksjonstid i tre år. Kvinner skal være representert i TMOs organer.

50 Fremtidige Organisasjonskart
Landskonferansen (LK) Antall delegater reduseres Antall dager reduseres Paneldebatt med politikere og FMO Gjester og observatører Møte hvert annet år Forsvarets militære organisasjon (FMO) Landssekretariatet (LSEK) 5 vernepliktige tillitsvalgte (Hær - Sjø - Luft - HV- en kvinne) + 1 representant fra FO. Landsstyret (LS) 13 Områdetillitsvalgte 8 representanter fra FMO 1 observatør fra FD Områdeutvalg (OMRU) Hovedtillitsvalgte, Sjef med RSF ansvar, eventuelt avdelingssjefer (tilsv), Representanter fra VUPIKT. Fellesutvalg (FU) kompanitillitsvalgte (tilsv), avdelingssjef (tilsv), befalsrepresentant og velferdsoffiser.1 møte pr måned. Selvstendig lokalt utvalg (SLU) tillitsvalgte, avdelingssjef (tilsv), eventuelt befalsrepresentant. Lokalt utvalg med beslutning på lik linje med Fellesutvalg. Avdelinger med Selvstendig lokalt utvalg (ca. 45 stk) 1 møte pr 14 dag- 1 pr måned. Lokale utvalg (LU) Troppstillitsvalgte og Kompanisjef (tilsv) eventuelt befalsrepresentant. 1 møte pr 14 dag

51 Arbeidsoppgaver Diskutér følgende problemstillinger gruppevis:
Hva gjør du som tillitsvalgt hvis Befalet ditt kommer med ny vaktliste for de neste to ukene, den viser at dere alle skal være på vakt hver dag fra kl i ti dager og så fri i fire neste. En soldat i troppen din glemmer lua på kasserna, han/hun får beskjed om å løpe å hente den. Befalet deres tar tiden han er borte. Dere må ta en push-up for hvert sekund han/hun er borte.

52 Arbeidsoppgaver Alle i troppen blir beordret av troppsjef til å avlegge urinprøve, for å sjekke om noen av dere bruker narkotika. Befalet deres mener dere gjør en dårlig jobb og er irritert på dere. Han/Hun roper stygge ord som kan føles støtene for enkelte. En i troppen klager over en vond ankel etter en joggetur og får fritakslapp fra sykestua. Befalet deres mener det ikke er så farlig å tar han/hun med på øvelse.

53 Arbeidsoppgaver En medsoldat innrømmer for deg i fylla at han har brukt ”syre” på en fest sist helg? En medsoldat (som etter å ha blitt beordret til GSV, som er langt vekk fra dama) sier at han ikke orker mer og vurderer å ta livet av seg? Du merker at en medsoldat har helt klare problemer med alkohol? Til opplysning: Da de fleste av problemstillingene er av moralsk/etisk karakter så er det vanskelig å gi et fasitsvar på hva som er riktig og hva som er galt. Dette må dere bli enige om i fellesskap.

54 Arbeidsoppgaver En medsoldat, rett før dere skal på skytebanen, sier at han skal drepe sersjanten fordi han ikke klarer trynet på ham? En i troppen blir kalt dum av befalet foran resten av troppen? En av soldatene i troppen går uten uniform på byen første helgen dere har perm og dere fremdeles har uniformsplikt. Til opplysning: Da de fleste av problemstillingene er av moralsk/etisk karakter så er det vanskelig å gi et fasitsvar på hva som er riktig og hva som er galt. Dette må dere bli enige om i fellesskap.

55 Evaluering Pluss (+) Minus (-)


Laste ned ppt "TILLITSMANNS-ORDNINGEN I FORSVARET LANDSUTVALGET FOR TILLITSVALGTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google