Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten 1 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten 1 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten 1 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

2 Før og nå 2 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

3 Myndighetenes fokus på fysioterapi i kommunehelsetjenesten 2005-2010 • Granskning av statens utgiftsvekst på området • Sh-dir utredning om fysioterapitjenesten 2006 • Statsbudsjettet 2007: • Arbeidsgruppe: gjennomgang av tjenesten • Arbeidsgruppe: Betalings- og skjermingsordningen • HOD Spørreundersøkelse • Avtaleverket ASA 4313 og Oslo kommune • Statsbudsjettet 2009: omlegging vedtatt • Arbeidsgruppe forbereder omlegging pr 1. juli 2009 3Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

4 NFFs innsats for privat praktiserende Medlemsservice Avtaleverk Finansiering Samhandlingsreform 50 lapp Dagens næringsliv 4 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

5 MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE VÅR 07 • Utrede økt finansieringsansvar til kommunene når det gjelder fysioterapitjenester • Utrede endringer i finansieringen av fysioterapitjenesten i forhold til formålet med tjenesten og dens funksjon i kommunehelsetjenesten • En modell skal være basert på en delvis overføring av statens andel av finansiering av fysioterapitjenesten til kommunene • En annen modell basert på en full overføring 5 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

6 Styringsutfordringer fra statens, kommunenes, brukerne og tjenesteyternes sider Kommunene: • Utviklingstrekk på fysioterapiområdet knyttet til ansvar og oppgaver og kompetansebehov • Staten legger de vesentlige økonomiske rammer, • Utfordrende å knytte de private utøverne opp mot øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester • Ansvar for tildeling av driftsavtaler overlates til de private selv. 6 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

7 Styringsutfordringer fra statens, kommunenes, brukerne og tjenesteyternes sider Fysioterapeutene: • Økt etterspørsel og større krav til tjenesten – rel til utviklingen generelt. • Stagnasjon i utlysning av hjemler – oppsplitting som følge • Stort fokus på staten som finansieringskilde, liten tiltro til at kommunen kan og vil betale for tjenester de etterspør, herunder samarbeidsmøter osv. 7 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

8 ARBEIDSGRUPPENS VURDERINGER • Forutsetninger – Bygge på forutsetning om nullsum – Skal ikke være byråkratiserende – Omlegging skal gi kommunene større handlingsrom for å bestemme innhold og vilkår. – Forhandlingsprosesser som ligger til grunn for dagens system skal respekteres. – Omlegging skal ivareta behov for faglig kvalitet og faglig bredde – Det må legges til rette for kostnadsnøytralitet mellom privat fysioterapeuter og fastlønnede. 8Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

9 Særmerknader forts – KS og NFF • I mot at det foretas større omlegging • Aktivitetsbasert inntekt hensiktsmessig for fleksibelt tilbud til pasientene. • Ordningen i dag fungerer godt. Økningen i statens utgifter er en konsekvens av økende behov og etterspørsel • Økningen på dette området bidrar til lavere vekst på andre områder • System for egenbetaling utgjør en betydelig del av statens utgiftsvekst • NFF og KS er enige om at det er viktig å ha samsvar mellom driftstilskuddsandel og praksisomfang. • Oppsplitting av driftstilskudd bør unngås for fremtiden • Videreutvikling av ordningen kan skje gjennom en utvidet gjennomgang av ASA 4313 9Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

10 10 Rapportens skjebne • Statsbudsjettet 2009 og 2010 • Takstforhandlingene 2009?  NULL-oppgjør  Overføring fra takster til tilskudd  Konsekvenser for takstsystemet?

11 ASA 4313 Avtale om drift av privat fysio-praksis • Rammeavtale om rettigheter og plikter for kommunen og fysioterapeuten. • Definerer avtalestørrelse. • Lokalisering, avtaletid • Innløsning og overdragelse • tvisteløsning • Individuell avtale som vedlegg 11 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

12 FORHANDLINGER OM AVTALENE ASA4313 OG OSLO KOMMUNE • Revisjon av avtalen mellom KS og NFF sluttført i november 2008. – Betydelige forbedringer, både i form og innhold • – Utfordringer til samarbeid i kommunen, de ansatte og de private • Drøftinger og forhandlinger mellom NFF og Oslo kommune fortsetter. – Oslo kommune ønsker å videreføre en individuell mal for alt som omhandler forholdet mellom kommunen og utøveren direkte – NFF og Oslo kommune forhandler fortsatt om bestemmelser som kan settes i en rammeavtale – Oslo kommune utarbeider en instruks til bydelene om hvordan avtalene skal praktiseres. 12 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

13 ASA reforhandlet pr 01.01.2009 • Ser annerledes ut – ny struktur • Innholdet i hovedsak det samme • Likevel – vesentlige tillegg • Et forhanlingsprodukt 13 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

14 Kunngjøring og tildeling • Frist for kommunen til å kunngjøre (ny) • Kommunens adgang til å avvente utlysning (ny) • I Fysioterapeuten og /eller landsdekkende avis med 3 ukers frist • Unntatt ledighet av inntil 12 mnd • Vilkår av betydning for avtalehjemler skal fremgå 14 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

15 Tildeling av hjemmel • Kommunen som fatter enkeltvedtak • Faglig best skikket – kommunehelsetjenesteloven § 4-2 • Gruppepraksis; gjenværendes uttalelse tillegges stor vekt – såfremt vektlagt saklige kriterier (endret): faglig kometanse, erfaring, samarbeidsevner, evne til å drive privat praksis 15 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

16 Driftstilskudd • Minimum 40% driftstilskudd (ny) • Unntak – Undervisning eller forskning • Egenandeler (ny presisering) • Arbeidstid og åpningstid • Fravær av praksis • Vikar 16 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

17 PRIORITERTE GRUPPER ”Kommunen kan....stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettet mot bruker med særskilte behov..” 17 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

18 Samarbeid • Det skal utarbeides retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom ansatte og privatpraktiserende • Fordeling av brukere i tråd med retningslinjer. • Fordeling av brukere skje bl a ut fra kompetanse, praisisprofil, avtalevolum og geografi. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth 18

19 Kontaktpersonens rolle • Kommunen skal orientere kontaktperson • Rett til å ta initiativ til samarbeidsorgan • Arbeidet med å utarbeide retningslinjer blir viktig- 19 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

20 Viktig endringer for kontaktpersoner • -Intervju • Ved ledighet skal NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju – forutsatt at vedkommende ikke er tilknyttet gruppepraksisen. 20 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

21 • Midlertidig driftavtale ved overføring av hjemmel • Rapportering (viktig endringer for kontaktperson) 21 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth Viktig endringer forts

22 Seniorpolitikk • Overdragelse i form av nedtrapping • Over tidsrom opp til 5 år, tidligst fra 62, senest til 70 • Verdi av overdragelse avtalt ved avtaleinngåelse, gradvis oppgjør. • Driftstilskudd utbetales hele tiden forholdsvis • Likevel hele tiden en hjemmel. 22 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

23 Tvister • Opprettelse av nasjonal tvisteløsningsnemnd (ny) • Retningslinjer utarbeidet • Interessetvister (voldgifts) (ny) 23 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

24 Oppsummert • Kommunene pålegges større finansieringsansvar for fysioterapeuter i privat praksis. • Midlene til dette finnes i rammeoverføinger, ikke øremerket • Fysioterapeuter må arbeide tetter mot kommunen for å sikre tjenesten for fremtiden • Rammen for samarbeidet er gitt i ASA 4313 • Viktige stikkord:  kontaktperson,  samarbeidsorgan,  rapportering og  priorterte pasientgrupper 24 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

25 STATSBUDSJETTET 2009 • NFF fortsetter arbeidet mot politiske partier for å forhindre at omlegging av finansieringsordning foretas før konsekvensene for tjenesten og for fysioterapeutenes inntekter er vurdert. • Regjeringen legger frem forslag om omlegging av finansieringsordningen for fysioterapitjenesten for Stortinget. • NFF møter til høringer i Stortinget vedrørende den foreslåtte omleggingen • Helse- og omsorgskomiteens medlemmer av regjeringspartiene støtter Regjeringens forslag • Stortinget vedtar Regjeringens forslag til omlegging 11. Desember • Omleggingen blir tema for forhandlinger om takster og driftstilskudd våren 2009 • De budsjettmessige konsekvenser av omleggingen legges i revidert nasjonalbudsjett for 2009 25Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

26 Fra folketrygdmidler til rammeoverføringene til kommunene • Vedtak statsbudsjett 2009 (vedtatt i stortinget 2008) som foreslått av regjeringen: • De kommunale driftstilskuddene sin andel av fysioterapeutenes samlede omsetning bør økes til minst 40%. • Dette medfører en nedjustering av refusjonstakstene. • Endringene vil være tema i takstforhandlingene våren 2009. 26Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

27 Etter statsbudsjettet • Departementets forhandlingsfullmakt • Arbeidsgruppe • Brukerorganisasjoner • Politikere • KS • Lokalt! 27 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

28 NY ARBEIDSGRUPPE • Departementet vil nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til endringer i honorartakster som en konsekvens av endring i driftstilskudd. • Nedre grense for inngåelse av driftsavtale med fysioterapeuter i privat praksis er 2/5 av fullt årsverk. 28 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

29 Rammeoverføringer til kommunene • Kommunene får tilskudd til fysioterapi som en del av rammeoverføringene • Midlene er ikke øremerket. • Heller ikke ekstra midler i forbindelse med omlegging fra 1. juli 2009 blir øremerket. • Kommunene må betale ny sats for inngåtte driftsavtaler • Hva med fremtiden for avtalene? 29Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

30 HOD: spørreundersøkelse om fysioterapi i kommunehelsetjenesten • Kjennetegn • Arbeidsvolum • Faglig aktivitet • Etterspørsel, kapasitet og prioriteringer • Praksisprofil • Samhandling • Åpne svar 30Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

31 Sentrale kjennetegn Fastansatt: 36%, 41 år, 12 år i jobb, red Avtalefysio: 46 år, 15 år i jobb, 39 t Avtaleløs: 34 år, 4 år i jobb 37 t 31Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

32 Arbeidsomfang 3 av 5 fastlønnede: 30-40 timer 30% jobber mindre enn 30 t pr uke 10% arbeider mer enn 40 t pr uke Over halvparten av privat : mer enn 40 t. Hver 10. private mer enn 50 t. Gjennomsnittlig avtalestørrelse: 75% 32Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

33 Ukentlig arbeidstid • Hjemmelstørrelse 20-25% og 75-100%: – Halvparten arbeider over 40 timer pr uke – 13 og 18% arbeider 50 timer og mer pr uke • Middelsstore hjemler: Flere arbeider tilsvarende hjemmelens størrelse. • 10% av de fast ansatte arbeider mer enn 40 t/uke. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth33

34 2 av 5: 100% Flertallet: mer enn 50% 1 av 5: 25 – 50% 34Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth Hjemmelstørrelse

35 Oppdraget • Ansiennitet, faglig profil spesialisering/tilleggsutdanning • Tilknytningsformer til kommunen og hjemmelstørrelse • Arbeidsform tidsbruk arbeidsvolum • Faglig aktivitet praksisprofil og prioritering • Samhandling med kommunen og øvrige helsepersonell Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth35

36 Liten hjemmel og lang arbeidstid • 20-25%: 37 timer • 25-50%: 34 timer • 50-75%: 35 timer • 75-100%:41 timer Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth36

37 Flest pasienter hos avtaleterapeutene • Hvor mange pasienter får individulell behandling pr dag? • Avtalefysioterapeuter: 12 pasienter • Fastlønnede: 6 pasienter • Private uten avtale: 7 pasienter Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth37

38 Representativitet • Populasjonsundersøkelse: 2355 svar= 43 % – Hvem svarte ikke? Ikke klart svar – ”Dette er et bra datagrunnlag!” Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth38

39 Faglig aktivitet • 96% deltar på faglige kurs og seminarer årlig – Ingen nevneverdig forskjell ansatte / private Arbeider mest med: • Ansatte: eldre, funksjonshem, barn og unge • Avtale: sykmeldte, eldre, funksjonshem, barn • Private uten avtale: sykmeldte 39Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

40 Ventetid og prioriteringer • Uten avtale: kronikere og sykmeldte raskere inn • Pasienter med akutte lidelser rangeres foran pasienter fra spesialisthelsetjenesten, deretter kronikere • Ansatte arbeider mest med eldre og barn • Privat arbeider mest med folk i yrkesaktiv alder 40Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

41 Prioriteringer forts • Egne faglige vurderinger er grunnlag for å prioritere (60% av de private, 34% av de ansatte) • Kommunenes prioriteringer er uklare for de privatpraktiserende • De fast ansatte fysioterapeutene arbeider mer i forhold til kommunes prioriteringer Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth41

42 Andel pasienter med full refusjonsrett • Fastlønnede:88% • De privat med avtale:65% • De private uten avtale:19% • Alle: 67% Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth42

43 Henvisende instans til avtalefysioterapeutene: • Fastlege :65% • Spesialisthelsetjenesten: 20% • Manuellterapeuter: 13% Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth43

44 Behandlingsforløp – antall behandligner • 44% av pasientene mottar 20 behandlinger eller mer. • 30% mottar 11 – 20 behanlilinger Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth44

45 Praksis • MT gir i gjennomsnitt færre behandlinger pr pasient i gjennomsnitt • PmFys gir behandlingsomfang tilsvarende gjennomsnittet av alle. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth45

46 Tas med på råd av kommunen? • 80% av avtalefysioterapeutene mener de blir i liten eller ingen grad blir tatt med på råd av kommunen. • 66% av de fastlønnede mener at de blir i liten eller ingen grad tatt med på råd av kommunen. Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth46

47 Praksisprofil • Fastlønnede arbeider i større grad enn private med pas utenom praksisadressen • Fastlønnede og avtalefysio har størst antall behandlinger pr pasient • I små kommuner mottar flere pasienter behandling utenom praksisadressen enn i store kommuner 47Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

48 Samhandling • Fastlønnede kommuniserer oftest med annet helsefaglig personell i KHT • Private kommuniserer mest med fastlegen, og mest pr telefon • Både avtaleterapeuter og fastlønnede deltar i tverrfaglige møter /ansvarsgruppemøter, og begge gruppene oppgir at de har hatt ansvar for individuelle planer siste år • De fleste fysioterapeuter ønsker at kommunen skulle ta fysioterapeutene mer med på råd vedr utvikling av tjenesten. 48Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

49 Åpne svar • De ulike fysioterapeut-gruppene melder ulike problemstillinger. • De fastlønnede er opptatt av oppgavene overfor barn- og unge, samt forebyggende helsearbeid • Private med avtale er opptatt av driftstilskuddsordningen, for dårlig kapasitet og usikkerhet rel til fremtid. Ønsker tettere og bedre samarbeid med kommunen. • Private uten avtale er opptatt av urettferdighet ved drifstilskuddsordningen og ”forgubbing”. 49Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

50 Arbeidsgruppe fysioterapi – endringer i honorartakstene • Mandat • Beregning av midler som skal flyttes fra refusjoner til rammetilskudd • Økonomiske virkninger for kommunene • Gjennomgang av takstene • Føringer ved reduksjon av takstene 50Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth

51 ASA 4303- revisjon av takster og driftstilskudd pr 1. juli 2009. • ? • Forholdet mellom ansatte og privatpraktiserende • økonomisk likeverdig for kommunene ? • konsekvenser for tjenesten 51Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth


Laste ned ppt "Utfordringer for fysioterapi i kommunehelsetjenesten 1 Norsk Fysioterapeutforbund, Elin Engeseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google