Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt tilsyn og byggavfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt tilsyn og byggavfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt tilsyn og byggavfall
Avd. direktør Ketil Krogstad, DiBK Byggavfallskonferansen 2013

2 Spørsmålene Hvem skal passe på at kommunene gjør det de skal?
Hva har blitt gjort underveis?

3 Svarene Hvem skal passe på at kommunene gjør det de skal? INGEN
Hva har blitt gjort underveis? MYE

4 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver… Sentral godkjenning
Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk - regelverksutvikling Gode bygg for et godt samfunn Aktørene Byggherrer og tiltakshavere, Ark og andre rådgivere, Utførende, leverandører, Bruker og forvalter Produktene Byggematerialer, Moduler, Installasjoner Prosessene Planprosess, byggesaksprosess, Fysisk byggeprosess Byggverket Tekniske krav, Brukskrav , oppnådde kvaliteter

5 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk”
Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – energibruk Mer effektive byggesaksprosesser Det offentlige som pådriver og forbilde

6 Bygningspolitikken Utvikling av regelverket ByggNett Bygg21
Forenkling, kvalitet, betre kompetanse, betre produktivitet i næringa Utvikling av regelverket Legalitetsprinsipp – økende kvalitetskrav - Digitalisering ByggNett fra ByggSøk til et ”Altinn for byggsektoren” Bygg21 Fou og Innovasjon Utdanning formidling og kompetansebygging Spent og selvfølgelig litt urolige – ambisjonsnivå vs. ressurser

7 Bygningsmeldingen om avfall
Regjeringa vil vurdere å skjerpe krav til utsorteringsgrad, avfallsplan, kartlegging av farleg avfall og miljøsaneringsbeskriving. Regjeringa vil kartleggje helse- og miljøfarlege stoff i eksisterande bygg for å sikre betre handtering av avfall ved riving/rehabilitering. Regjeringa vil medverke til å utvikle meir kunnskap om dei samla miljøbelastningane av bygg gjennom heile levetida.

8 Forenkling og regelverksutvikling
Nye energiregler ”Rehab – TEK” Generell forenkling BYGG ENKELT var et spennende forsøk som viste – for alle som skulle være i tvil – at konstruktiv samhandling er mulig, gode diskusjoner mellom næring, kommune og myndighet, Utfordringen er nå å følge opp. Og her har vi ikke frie tøyler. Men en offensiv og konstruktiv innsats gir resultater og blir lagt merke til hos KRD.

9 Bygningsmeldingen – om forenkling
Frita fleire tiltak frå søknad Kommunen skal berre vurdere dei samfunnsmessige rammane, og ikkje dei tekniske krava Sørge for meir lik sakshandsaming i kommunen

10 ByggSøk og avfallsplan
Sluttrapporten kan sendes inn elektronisk Tilrettelagt for å gå direkte til SSB Enkelt for søker. Gir grunnlag for en langt bedre avfallsstatistikk

11 ByggNett: Fra ByggSøk til en digital samhandlingsplattform
Felles plattform for alt vedrørende byggesaker. Elektronisk byggesaksbehandling Digital samhandling i verdikjeden Bruk av bygnings- informasjonsmodeller (BIM) Register for bygningsdokumentasjon Virtuelt regelverksted Alt ikke avklart enda. Vi har startet med noen konsepter og statsbudsjettet foreslå midler til utredning og konkretisering i 2013. Målsettinga er å skape en felles plattform for alt vedrørende byggesaker, både på myndighetssiden og for utbyggere, eiere og alle involvert i byggeprosessen Elektronisk byggesaksbehandling hos søker, kommune og andre berørte organer Vi vil støtte opp under utviklingen av stadig mer digital samhandling i verdikjeden Bruk av bygnings-informasjonsmodeller (BIM) i forhold til regelverket Register for bygningsdokumentasjon – vi må vite mer om hva som skjer, kvalitets- og produktivitets utvikling osv. Virtuelt regelverksted kunne forenkle regelverksutviklingen ved å legge til rette for bedre konsekvensvurderinger av forslag til endringer, skape et felles grunnlag for en bedre debatt

12 ByggNett vil bestå av en rekke elektroniske tjenester og verktøy levert av diverse uavhengige organisasjoner. Mange slike tjenester relevante tjenester finnes i dag men det finnes et betydelig potensiale i å forbedre samspillet mellom de forskjellige tjenestene. ByggNett skal også legge til rette for at det er enkelt å produsere nye tjenester og verktøy. Fellesnevneren for disse tjenestene er byggeprosjektet, og omfatter planlegging, oppføring og drift av byggverk slik det er definert i pbl. Brukergruppen er eiere, byggeindustri, myndigheter, vareleverandører og andre som omfattes av bestemmelsen i pbl og samvirkende lover. Prosjektet ByggNett skal etablere og vedlikeholde de standarder for data, prosesser og kommunikasjon som er nødvendig for å koble sammen tjenestene samt være pådriver for de organisatoriske prosesser som er nødvendig for å få bruk av ByggNett over kritisk masse. I tillegg må prosjektet identifisere og bidra til at nødvendige felleskomponenter er tilgjengelig på nettet. Direktoratet for byggkvalitet har primærinteressen knyttet til plan og byggesaksbehandling

13 PBL ansvarsfordeling Hvem har ansvaret?
Foretakene har ansvar for at kravene blir ivaretatt Utforming av søknad disiplinerer prosjektet Søknadsbehandling: kommunen skal vurdere tiltakets ytre rammer Kommunen skal føre tilsyn

14 Kommunens plikter Behandle søknader snarest mulig
Plikt til å forfølge ulovligheter Føre tilsyn, i slikt omfang at det er egnet til å avdekke ulovligheter Kommunene har en forskriftsfestet plikt til å prioritere tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse frem til Tilsyn kan utføres når som helst i byggesaken, og opptil fem år etter at ferdigattest er gitt. Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken, fordi det er da muligheten er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering, samt påvirke avfallshåndteringen i riktig retning. Ved utløp av perioden skal kommunene sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. Tilsyn er med på å heve kunnskapsnivået om bygg- og anleggsavfall både i kommunene og i byggenæringen. Etter hvert som kommunen får erfaring med tilsyn og avfallshåndtering, kan de spille en viktig rolle som veiledere. Erfaringer fra kommuner som har drevet tilsyn med avfallsreglene over tid er at næringen ofte ønsker tilsyn og tilbakemeldinger som kan forbedre rutiner og kontroll, f.eks. når det gjelder god merking av containere, avfallssortering på trange byggeplasser, hvilke avfallsfraksjoner som kan sorteres og gjenvinnes, håndtering av farlig avfall, etc.

15 Tilsyn - kommunens ressurser
Byggesaksgebyret finansierer virksomheten Gebyret skal holdes lavt Ønske om mer tilsyn, men aksept for at kommunene selv bestemmer nivået 5-20 % av gebyret går til tilsyn Avfall: en av mange tilsynsområder

16 Mange tilsynsområder

17 Virkemidlene Kompetanse/kunnskap/informasjon Penger/stimulering
Regler/straff

18 Virkemiddel nr. 3 : Regler
Krav/kravsnivå Ansvarsbelegging Tilsyn Sanksjoner – reaksjonsmidler ved overtredelse

19 Sanksjonsmuligheter i pbl
Pålegg om retting og pålegg om stans Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Tilbaketrekking av lokal godkjenning eller sentral godkjenning Straff (bøter eller fengselsstraff) Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten og samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte. Plan- og bygningsloven inneholder en rekke ulike sanksjonsmuligheter som kan benyttes ved regelverksbrudd. Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Det er viktig at kommunen vurderer alvorlighetsgraden av overtredelsen og reagerer deretter. Dersom det utferdiges flere ulike sanksjoner for samme overtredelse må disse samordnes slik at ikke overtrederen rammes urimelig. Kommunen kan gi pålegg om retting av ulovlige forhold eller pålegg om stans i byggearbeidet. Det kan også fastsettes tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en angitt frist. Tvangsmulkt kan fastsettes samtidig som pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett er et svært effektivt sanksjonsmiddel. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett kan vurderes ved alle alvorlige overtredelser av plan- og bygningslovgivningen eller dersom kommunen finner at et ansvarlig foretak ikke oppfyller de krav som stilles til pålitelighet og dugelighet. Kommunen kan trekke tilbake ansvarsretten når det ansvarlige foretaket i vesentlig grad har unnlatt å ivareta sitt ansvar, har unnlatt å følge evt. pålegg om retting av avvik, eller ikke oppfyller forutsetningene for ansvarsretten. Tilbaketrekking vil være aktuelt der tilsynet avdekker manglende kompetanse i forhold til de oppgaver foretaket har tatt på seg. Sentral godkjenning SKAL trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av regelverket. Den nye plan- og bygningsloven åpner også for bruk av overtredelsesgebyr, f.eks. i tilfeller der overtredelsen medfører skade på miljøet. For de mest alvorlige overtredelsene kan kommunen vurdere politianmeldelse, som i ytterste konsekvens kan resultere i bøter eller fengselsstraff. Tilfeller der politianmeldelse kan være aktuelt er ulovlig dumping eller brenning av avfall eller dersom farlig avfall forsettlig eller grovt uaktsomt ikke sorteres ut.

20 Tidsavgrensede krav om tilsyn 2012 - 2013
Fra og med 1. januar 2011 til 1. januar skulle kommunen prioritere tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges. Dette var en forskriftsfestet plikt for kommunene iht. byggesaksforskriften § 15-3. Ved utløpet av 2-års perioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. Kommunene har en forskriftsfestet plikt til å prioritere tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse frem til Tilsyn kan utføres når som helst i byggesaken, og opptil fem år etter at ferdigattest er gitt. Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken, fordi det er da muligheten er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering, samt påvirke avfallshåndteringen i riktig retning. Ved utløp av perioden skal kommunene sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. Tilsyn er med på å heve kunnskapsnivået om bygg- og anleggsavfall både i kommunene og i byggenæringen. Etter hvert som kommunen får erfaring med tilsyn og avfallshåndtering, kan de spille en viktig rolle som veiledere. Erfaringer fra kommuner som har drevet tilsyn med avfallsreglene over tid er at næringen ofte ønsker tilsyn og tilbakemeldinger som kan forbedre rutiner og kontroll, f.eks. når det gjelder god merking av containere, avfallssortering på trange byggeplasser, hvilke avfallsfraksjoner som kan sorteres og gjenvinnes, håndtering av farlig avfall, etc.

21 Markant økning tilsyn 2011 Totalt 8371 tilsyn
4449 byggesaker (ca 4 % av sakene) område antall Brann 911 Plassering 1469 Energibruk 209 Miljø/helse 271 Uteareal/UU 559 Sluttdokumentasjon 1299 (629) Avfallsplan/miljø 705 (231) Kommunene har en forskriftsfestet plikt til å prioritere tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse frem til Tilsyn kan utføres når som helst i byggesaken, og opptil fem år etter at ferdigattest er gitt. Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken, fordi det er da muligheten er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering, samt påvirke avfallshåndteringen i riktig retning. Ved utløp av perioden skal kommunene sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. Tilsyn er med på å heve kunnskapsnivået om bygg- og anleggsavfall både i kommunene og i byggenæringen. Etter hvert som kommunen får erfaring med tilsyn og avfallshåndtering, kan de spille en viktig rolle som veiledere. Erfaringer fra kommuner som har drevet tilsyn med avfallsreglene over tid er at næringen ofte ønsker tilsyn og tilbakemeldinger som kan forbedre rutiner og kontroll, f.eks. når det gjelder god merking av containere, avfallssortering på trange byggeplasser, hvilke avfallsfraksjoner som kan sorteres og gjenvinnes, håndtering av farlig avfall, etc.

22 Kommunene gjør jobben sin
Tilsyn Kommunene gjør jobben sin Byggteknisk forskrift (TEK 10) §§ 9-5 til 9-9 stiller nå krav til utarbeidelse av avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport, som redegjør for mengder bygg- og anleggsavfall og håndtering av avfallet, i bygge-, rehabiliterings- og riveprosjekter over en viss størrelse. Minimum 60 vektprosent av avfallet skal kildesorteres. Farlig avfall skal kartlegges, sorteres ut fra andre avfallsfraksjoner og håndteres i tråd med reglene i avfallsforskriften kapittel 11. Formålet med reglene er å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall. Reglene skal bidra til å: Hindre spredning av miljøfarlige stoffer. Redusere mengden bygg- og anleggsavfall som oppstår. Øke graden av ombruk og gjenvinning. Hindre ulovlig disponering av bygg- og anleggsavfall.

23 Informasjon om byggereglene
byggeregler.dibk.no


Laste ned ppt "Kommunalt tilsyn og byggavfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google