Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAK10 / TEK10 Kommunalt tilsyn og byggavfall Avd. direktør Ketil Krogstad, DiBK Byggavfallskonferansen 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAK10 / TEK10 Kommunalt tilsyn og byggavfall Avd. direktør Ketil Krogstad, DiBK Byggavfallskonferansen 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAK10 / TEK10 Kommunalt tilsyn og byggavfall Avd. direktør Ketil Krogstad, DiBK Byggavfallskonferansen 2013

2 Spørsmålene >Hvem skal passe på at kommunene gjør det de skal? >Hva har blitt gjort underveis? 2

3 Svarene >Hvem skal passe på at kommunene gjør det de skal? >INGEN >Hva har blitt gjort underveis? >MYE 3

4 Grunnlag for samling av oppgaver… Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk - regelverksutvikling Gode bygg for et godt samfunn Fra BE til DiBK

5 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk” ​Byggesektoren i Norge ​Kompetanse og utvikling ​Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – fra arkitektur til byggavfall ​Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – energibruk ​Mer effektive byggesaksprosesser ​Det offentlige som pådriver og forbilde

6 Bygningspolitikken ​Utvikling av regelverket ​Legalitetsprinsipp – økende kvalitetskrav - Digitalisering ​ByggNett ​fra ByggSøk til et ”Altinn for byggsektoren” ​Bygg21 ​Fou og Innovasjon ​Utdanning ​formidling og kompetansebygging Forenkling, kvalitet, betre kompetanse, betre produktivitet i næringa

7 Bygningsmeldingen om avfall • Regjeringa vil vurdere å skjerpe krav til utsorteringsgrad, avfallsplan, kartlegging av farleg avfall og miljøsaneringsbeskriving. • Regjeringa vil kartleggje helse- og miljøfarlege stoff i eksisterande bygg for å sikre betre handtering av avfall ved riving/rehabilitering. • Regjeringa vil medverke til å utvikle meir kunnskap om dei samla miljøbelastningane av bygg gjennom heile levetida.

8 Forenkling og regelverksutvikling 10.10.20 11 8 Nye energiregler ”Rehab – TEK” Generell forenkling

9 Bygningsmeldingen – om forenkling • Frita fleire tiltak frå søknad • Kommunen skal berre vurdere dei samfunnsmessige rammane, og ikkje dei tekniske krava • Sørge for meir lik sakshandsaming i kommunen

10 ByggSøk og avfallsplan • Sluttrapporten kan sendes inn elektronisk • Tilrettelagt for å gå direkte til SSB Enkelt for søker. Gir grunnlag for en langt bedre avfallsstatistikk

11 ByggNett: Fra ByggSøk til en digital samhandlingsplattform ​Felles plattform for alt vedrørende byggesaker. ​Elektronisk byggesaksbehandling ​Digital samhandling i verdikjeden ​Bruk av bygnings- informasjonsmodeller (BIM) ​Register for bygningsdokumentasjon ​Virtuelt regelverksted 11

12 10.10.20 11 12

13 PBL ansvarsfordeling 13 ​Hvem har ansvaret? >Foretakene har ansvar for at kravene blir ivaretatt >Utforming av søknad disiplinerer prosjektet >Søknadsbehandling: kommunen skal vurdere tiltakets ytre rammer >Kommunen skal føre tilsyn

14 Kommunens plikter >Behandle søknader snarest mulig >Plikt til å forfølge ulovligheter >Føre tilsyn, i slikt omfang at det er egnet til å avdekke ulovligheter 14

15 Tilsyn - kommunens ressurser • Byggesaksgebyret finansierer virksomheten • Gebyret skal holdes lavt • Ønske om mer tilsyn, men aksept for at kommunene selv bestemmer nivået • 5-20 % av gebyret går til tilsyn • Avfall: en av mange tilsynsområder

16 Mange tilsynsområder

17 Virkemidlene 1.Kompetanse/kunnskap/informasjon 2.Penger/stimulering 3.Regler/straff

18 Virkemiddel nr. 3 : Regler 1.Krav/kravsnivå 2.Ansvarsbelegging 3.Tilsyn 4.Sanksjoner – reaksjonsmidler ved overtredelse

19 Sanksjonsmuligheter i pbl >Pålegg om retting og pålegg om stans >Tvangsmulkt >Overtredelsesgebyr >Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud >Tilbaketrekking av lokal godkjenning eller sentral godkjenning >Straff (bøter eller fengselsstraff) ​Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten og samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte. 19

20 Tidsavgrensede krav om tilsyn 2012 - 2013 >Fra og med 1. januar 2011 til 1. januar 2013 skulle kommunen prioritere tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges. >Dette var en forskriftsfestet plikt for kommunene iht. byggesaksforskriften § 15-3. >Ved utløpet av 2-års perioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. 20

21 Markant økning tilsyn 2011 >Totalt 8371 tilsyn >4449 byggesaker (ca 4 % av sakene) 21 områdeantall Brann911 Plassering1469 Energibruk209 Miljø/helse271 Uteareal/UU559 Sluttdokumentasjon1299 (629) Avfallsplan/miljø705 (231)

22 Tilsyn 22 Kommunene gjør jobben sin

23 Informasjon om byggereglene ​www.dibk.nowww.dibk.no ​byggeregler.dibk.no


Laste ned ppt "SAK10 / TEK10 Kommunalt tilsyn og byggavfall Avd. direktør Ketil Krogstad, DiBK Byggavfallskonferansen 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google