Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BESKATNING AV FIRMABILER OG YRKESBILER Advokat Ragnar Østensen Advokatfirmaet Haavind Vislie AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BESKATNING AV FIRMABILER OG YRKESBILER Advokat Ragnar Østensen Advokatfirmaet Haavind Vislie AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 BESKATNING AV FIRMABILER OG YRKESBILER Advokat Ragnar Østensen Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

2 Innledning - firmabil •Dagens regler 1.Firmabilbeskatning 1.Sjablongbeskatning for bruk av arbeidsgivers bil. Dersom bilen brukes privat. Tillegg for årlig privat kjørelengde skal være 13 000 km 2.Verdsatt etter satser per km –Satsene differensiert etter listepris på bilen –7 klasser, 6 av dem for biler under kr 300 000 –Ved yrkeskjøring over 40000 km skal fordel privat bruk beregnes etter satser som ligger 2 prisklasser lavere. 3.Tillegg for faktisk kjøring mellom hjem – arbeid og for pendleres besøksreiser til hjemmet etter samme sats (lavere sats – kr. 1,40 – for årlig arbeidsreise over 4000 km) 4.Tillegg for særlig kostbar bil –10% av bilens listepris over kr 450.000/500.000 legges til fordelsbeskatningen

3 Innledning - yrkesbil Dagens regler for egen bil som benyttes til yrkeskjøring –Regnes som driftsmiddel når den kun benyttes til yrkeskjøring, eller yrkeskjøring utgjør mer enn 6000 km, eller forhold i yrket gjør bruk av bil ”tvingende” nødvendig. –Fullt fradrag i selvangivelsen for faktiske kostnader samt avskrivninger etter saldometoden (20 %). –Tilbakeføring av fordel for privat bruk, det laveste av: 1. etter reglene for firmabil (13.000 km privatkjøring mv) 2. etter 75 % regelen, som innebærer at 75 % av kostnadene inkludert 10 % lineær avskrivning tilbakeføres som privatutgift.

4 Kritikken 1.Brukere av firmabil og yrkesbil ble beskattet for mer enn verdien av firmabilen 1.Satsene pr km for høye i forhold til faktiske kostnader med å holde bil 2.For høyt standard tillegg, 13 000 km overstiger det som er normal privatkjøring 3. 75% regelen for næringsdrivende innebar en begrensning i retten til fradragsføring av utgifter.

5 Nye regler for beregning av fordelen Regjeringens forslag til nye regler for beskatning av firmabiler og yrkesbiler – Ot.pr. nr. 1 (2004-2005)

6 Bygger på firmabilutvalgets innstilling og bakgrunn for nye regler 1.Likestille naturalytelser og pengeinntekter 2.Beskatningen skal skje i form av den fordel bilen representerer for bruker, dvs. den kostnad bruker hadde hatt dersom han skulle holdt tilsvarende bil privat 3.”Bedre med for høy beskatning enn for lav” 1.For lav medfører forfordeling og kan lede til at flere får utbetalt lønn i form av naturalytelser 2.For høy beskatning er uproblematisk for den enkelte lønnstaker kan selv velge å motta høyere lønn fremfor fri bil

7 Firmabilutvalgets bakgrunn for fastsettelse av %-sats Etter utvalget syn består utgifter ved bilhold av tre faktorer •Faste utgifter •Variable utgifter •Delvis variable og faste utgifter

8 Typer utgifter 1.Uavhengig av bruk – Årsavgift 1.Avhengig av bruken –Bensinutgifter –Olje, dekk –Service 2.Delvis avhengig av bruk –Forsikringspremie –Avskrivninger Inkludert finansielle kostnader –Vedlikeholdskostnader

9 Fordeling av utgiftene Ved fordelsberegningen er det lagt til grunn følgende syn for samtlige kategorier utgifter: 1.Det faste elementet tillegges alene den private bruken 2.Det variable elementet splittes i henhold til bruken

10 Firmabil - Utvalget prinsipale forslag OMLEGGING FRA DAGENS REGLER MED BESKATNING ETTER KILOMETERSATS TIL ALDERSGRADRET PROSENTLIGNING

11 Firmabil – Regjeringens forslag •Fordel ved privat bruk: 1. Satsstruktur: –30% av bilens listepris under kr 235 000 –20% av bilens listepris over 235 000 2. Aldersgradering –Biler som er 1-3 år: bilens listepris som ny. –Over 3 år 1. januar i inntektsåret: 75 % av bilens listepris som ny. 3.Reduksjon for biler som benyttes over 40.000 i yrkeskjøring årlig –75 % av nybilpris, eldre enn 3 år: 50 % av nybilpris 4.Reduksjon for el-biler –75 % av nybilpris, eldre enn 3 år: 50 % av nybilpris

12 Firmabil •Konsekvensene i forhold til nåværende system: Listepris ny 20042005 Hjem-arbeid: 0 Hjem-arbeid 4000 240.000 72.150 94.350 71.500 280.000 83.200 108.800 79.500 320.000 91.000 119.000 87.500 360.000 91.000 119.000 95.500 400.000 91.000 119.000103.500 480.000 94.000 122.000119.500 560.000 102.000 130.000135.500 600.000 106.000 134.000 143.500 650.000 111.000 139.000153.500 700.000 116.000 144.000163.500

13 Yrkesbil – Regjeringens forslag 1.Opprettholde den særskilte 75 % regelen Endre den sjablonmessige avskrivningssatsen fra 10 % lineært til 17 % saldoavskrivning. Dette leder til høyere beskatning de 3 første årene, deretter lavere. eller: 2.Samme beskatning av bruk av yrkesbil som bruk av firmabil Dvs. aldersgradert prosentligning

14 Konsekvenser 1.En vridning mot beskatning av fordelen ved å disponere bil fremfor en beskatning av faktisk bruk (tilsvarende systemet i Danmark) –Men i Norge (i motsetning til i Danmark) legges bilens listepris som ny til grunn, og ikke det som faktisk er betalt for bilen. Dette medfører at regelen vil gi høyere beskatning for bruker enn det som ville vært faktiske kostnader ved privat kjøp. •Mulig nedgang i salget av nye firmabiler til fordel for bruk av bilgodtgjørelse etter statens satser. •Med høye bensinkostnader vil fremdeles firmabil være attraktivt i de tilfeller arbeidsgiver dekker slike utgifter

15 Konsekvenser 1.Aldersgradering vil kunne lede til økning av kjøp av bruktbil. 1.Ved fordelsfastsettelsen er det utelukkende bilens alder som er avgjørende og ikke prisen som betales. Selv om prisen ligger tett opp mot ny bil vil det gis en reduksjon i grunnlaget med 25 % •Eks: Beskatning med aldersgradering for bil med listepris 320 000 1.Ny bil •(235.000 x 30 %) + (85.000 x 20 %):kr. 87.500 2.3 år gammel bil med samme nybilpris: Grunnlaget: kr. 320.000 x 75% = 240 000 •(235.000 x 30%) + (5.000 x 20 %): ” 71.500 3. Lavere inntektstillegg ved 3 år gammel bil:kr. 16.000 4. Skattebesparelse ved 55 % marginalskatt:kr. 8.800

16 Organisasjonenes forslag •Inntektstillegg på 10% av bilens opprinnelige listepris samt en fordel basert på 9000 km privat kjøring og faktiske arbeidsreiser (hjem – arbeid) •De som har yrkesbil kan utgiftsføre de totale kostnadene fratrukket fordelen for firmabil som er inntil 3 år gammel. For eldre biler foreslås fradraget satt til 50% av totalkostnadene •Kapitalkostnadene, avskrivningene og rentekostnadene er dominerende, drøyt 60% av totalkostnadene for gjennomsnittsbilen. •Eks: Bil med listepris 300.000 1.Ny modell (30% av 235 000) + (20% av 65 000):83.500 2.Organisasjonenes modell (10% av 299 999) + (9000 +1900) x 1,40):45 250 •Forslaget fra organisasjonene ville medført provenytap på anslagsvis 1,1 MRDNOK •Regjeringens forslag vil medføre provenytap på ca 170 MILLNOK


Laste ned ppt "BESKATNING AV FIRMABILER OG YRKESBILER Advokat Ragnar Østensen Advokatfirmaet Haavind Vislie AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google