Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET? BJØRNAR OLSEN, INFORMASJONSSJEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET? BJØRNAR OLSEN, INFORMASJONSSJEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET? BJØRNAR OLSEN, INFORMASJONSSJEF

2 22 Pres NHD OVER 100 ÅR I VANNKRAFT

3 100 ÅR MED VANNKRAFT I NORD 3Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

4 ”Ja, hele den nordlige landsdelen har alt som skal til: fisk, skog, mineraler, energi og arbeidskraft – og kan utvikles til livskraftige lokalsamfunn” John Engh, overingeniør Vassdragsvesenet. 1953

5 5 • Energi i Nord (SIB) • Energiområde Nord (Econ) • Det er mulig å se lyst på fremtiden ENERGIDAGAN 2010

6 VIRKSOMHET I NORD-NORGE Kjøllefjord vindpark Adamselv kraftverk Alta kraftverk. I tillegg Talvik settefiskanlegg Innset og Straumsmo kraftverk Skjomen, Båtsvatn og Norddalen kraftverk Kobbelv kraftverk (Statkrafts eierandel er 82,5 %) Svartisen (Statkrafts eierandel er 70 %), Glomfjord og Neverdalsåga kraftverk. Eiendomsavdelingen Rana, Langvatn og Reinforsen kraftverk Øvre Røssåga, Nedre Røssåga og Bjerka kraftverk. Bjerka genbank og driftssentralen i Korgen • Samlet verdi av Statkrafts virksomhet i nord er ca 50 mrd kroner 6Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER 1 2 3 6 4 5 7 8 9 3 1 4 5 6 7 2 8 9 Nordland: 8 522 GWhTroms: 1 138 GWhFinnmark: 1 004 GWh

7 NORDNORSKE PRODUSENTER Statkraft og andre kraftprodusenter i Nord-Norge 7Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

8 VERDI AV PRODUKSJON Verdien av kraftproduksjonen (tall beheftet med betydelig usikkerhet) 8Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER REGIONGJENNOMSNITTLIG MARKEDSVERDI FRAMTIDIG KRAFTPRIS (kr/MWh)(Mill. kr) Nordland (8 522 GWh) 32035 000 36040 000 40044 000 Troms (1 138 GWh) 3204 700 3605 300 4005 900 Finnmark (1 004 GWh)3204 200 3604 700 4005 200 Nord-Norge (20 000 GWh) 32083 000 36094 000 400104 000

9 SKATTER OG AVGIFTER Skatter og avgifter (2008) (konsesjonsavgift, eiendomsskatt, naturressursskatt) 9Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

10 ANDEL AV KOMMUNEINNTEKT Kraftinntektene som andel av kommunenes driftsinntekter 10Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER Andel kraftinntekter

11 KJØP AV VARER OG TJENESTER Innkjøp til driften hos lokale/regionale leverandører i 2008. Mill. kr. 11Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER KRAFTVERKSGRUPPEDRIFTSKOSTNADERINVESTERING,SUM KJØP AV PROSJEKTKOSTNADER VARER OG TJENESTER Finnmark 5,5 20,5 26,0 Glomfjord 5,4 33,6 39,0 Narvik 16,7 29,9 46,6 Rana 19,0 104,6 123,4 Nord-Norge 46,4 188,6 234,9

12 INVESTERINGER Forventede investeringer Svartisen kraftverk, 250 MW (aggregat). Anslått utbyggingskostnad: 350-400 mill. kr. 1) Kjensvatn kraftverk, 75 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 300 mill. kr. Oppgradering av Røssåga kraftverk, 100 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 1 000 - 2 000 mill kr. Krutåga kraftverk, 140 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 500 mill. kr. Nytt Reinforsen kraftverk, 40 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 250 mill. kr. Anslagsvis 15% – 30% tilfaller regionale leverandører 1) Moldjord bygg og anlegg har fundamenteringen (Kontrakt: 30 mill. kr som sysselsetter 10 personer i vel ett år). 12Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

13 LOKALE RINGVIRKNINGER Sysselsettingsvirkninger for offentlig sektor og andre næringer i Nord-Norge 2,5 ansatte pr. mill. kr brukt på vare- og tjenestekjøp lokalt/regionalt 0,9 mill. kr i kraftinntekter til kommunene gir 1 offentlig (kommunalt) ansatt 13Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER SYSSELSETTINGSVIRKNINGER (MIDDELVERDIER)TOTALT (ULIKE ANSLAG) STATKRAFTPRIVATOFFENTLIGLAVMIDDELSHØY Finnmark 153033657890 Troms 103040668094 Nordland 122175360550657764 Nord-Norge 147235433681815948

14 14 • Energiområde Nord (Econ) • Det er mulig å se lyst på fremtiden ENERGIDAGAN 2010

15 Energisektoren – utvidet perspektiv Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft!

16 NORD-NORSK OLJEVIRKSOMHET - ENERGIBEHOV Begrensninger på oljeboring i havområdene utenfor Finnmark, Troms og Nordland: Ingen oljevirksomhet innenfor 35 km fra grunnlinjen 35-50 km – ingen ny virksomhet 50-65 km – ikke boring mellom 1. mars og 31 august Nordland VII og Troms II, vurdering utsettes til 2010 Nordland VI, ikke i denne stortingsperioden

17 Fremtidige funn i nord Energi- og miljøpolitiske prioriteringer i nord GEOLOGI OG POLITIKK DOMINERER Letepolitikk Geologi Delelinje Utenrikspolitikk Næringspolitikk Regionalpolitikk Miljøpolitikk Petroleums- virksomhet Nett- utvikling Ny kraft- produksjon Import fra Russland Drivkrefter Påvirker byggeklosser i kraftbalansen

18 18 m. LNG Petroleum – hva bestemmer kraftbehov? Potensielt ingen påvirkning på kraftbalansen regionalt Potensielt stor innvirkninger på kraftbalansen regionalt Rent oljefelt Miks FPSO / bøyelastning Gass Ilandføri ng Ilandf. m rør Selvforsynt Backup fra nett Forsynt fra nett Referanser (selvforsynt): • Mindre installasjon / FPSO ~0,5 TWh/a (Balder, Jotun, Varg mfl) Referanser (forsynt fra nettet): • Terminal Ormen Lange: 1,2 TWh fra nettet •Kollsnes: 1,8 TWh fra nettet Referanser (back-up): • Kårstø: 140 GWh fra nettet (5 TWh totalt energiforbruk (el+th) • Snøhvit I:~ 0 TWh fra nettet (1,5 TWh kraft egenproduksjon)

19 19 Ny kraftproduksjon (planer/visjoner) Ny vindkraft Ny vannkraft Ny Gasskraft 3,7 TWh 0,7 TWh 0,01 TWh 2,2 TWh 0,02 TWh Finnmark Troms Sør-Troms Nordland Nord 1,5 TWh 0,1 TWh Stort potensial for vindkraft identifisert (rundt 7 TWh konkretisert) Lite ny vannkraft (~ 0,1 TWh innen 2015). Potensial små vannkraftverk: (1,1 TWh - ikke med her) Kilder: Regionale kraftsystemutredninger. NVE: Potensial små kraftverk

20 20 Nettutvikling – Infrastruktur i nord Kjerneproblemene med dagens infrastruktur i Nord  Lite ny vindkraft i nord hvis ikke nye overføringskapasitet mot sør (gjennom Norge, Sverige eller Finland)  Svak overføringskapasitet til Russland – redusert mulighet for import  Kraftbehov innen petroleum kan ikke forsynes fra vind alene, oppkobling mot vannkraft lengre sør optimalt Hva kommer først og i hvilken rekkefølge: Vindkraft, kraftbehov innen petroleum eller linjeforsterkninger?

21 21 • Det er mulig å se lyst på fremtiden ENERGIDAGAN 2010

22 Pres NHD 22 20 % bedre energi- effektivite t 20 % fornyb ar energi 20 % lavere klimagassutslip p EU - MÅL OG VIRKEMIDLER innen 2020

23 23 Pres NHD GIR STORE MULIGHETER Fornybar kraft i Europa.. TWh Kilde:OPTRES, EU-kommisjonen, Statkraft, ECON ~ 600 Vekstbehov frem til 2020 ~ 600 I dag Fornybar kraft i 1997..i en rekke ulike teknologier 23 EUs fornybarmål vil kreve mange hundre milliarder euro i nye investeringer

24 VI GIR VERDEN MER REN ENERGI 3200 ANSATTE.. 90% 264 KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 35% AV NORGES KRAFT- PRODUKSJON FORNYBAR ENERGI...I OVER 20 LAND INNEN FORNYBAR I EUROPA NR. 1

25 25 Pres NHD I DAG.. •Nye områder i Norge •Oppdal, Kristiansund, Narvik, Kirkenes, Bodø og Harstad •STATKRAFT SATSER PÅ FJERNVARME MED UTGANGSPUNKT I SIN VIRKSOMHET I TRØNDELAG •Dekker oppvarmingsbehovet i en rekke norske byer •Styring av varmekraft i Sverige Trondheim Energi er kompetanse- og driftssenter for fjernvarme og biostrategi..OG I MORGEN NORDISK FJERNVARMESATSING

26 26 Pres NHD I DAG.. •Hovedleverandør til kraftkrevende industri: Langsiktige kontrakter på 200 TWh til 2030 •Overgang til langsiktige, markedsbaserte kontrakter •Løsningsorienterte forhandlinger mellom profesjonelle parter •Energieffektivisering •Energiservice..OG I MORGEN HOVEDLEVERANDØR TIL INDUSTRIEN

27 LEVERANDØRER TIL: Forventede investeringer Svartisen kraftverk, 250 MW (aggregat). Anslått utbyggingskostnad: 350-400 mill. kr. 1) Kjensvatn kraftverk, 75 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 300 mill. kr. Oppgradering av Røssåga kraftverk, 100 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 1 000 - 2 000 mill kr. Krutåga kraftverk, 140 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 500 mill. kr. Nytt Reinforsen kraftverk, 40 GWh. Anslått utbyggingskostnad: 250 mill. kr. Anslagsvis 15% – 30% tilfaller regionale leverandører 1) Moldjord bygg og anlegg har fundamenteringen (Kontrakt: 30 mill. kr som sysselsetter 10 personer i vel ett år). 27Nord-Norge: SAMFUNNSNYTTE OG RINGVIRKNINGER

28 • Vindkraft • > 80 % av utnyttbare landarealer for vindkraft i Nord-Norge • Teoretisk potensial 194 TWh • Utbyggbart 10 %?? • Offshore vind • Vannkraft ferdig utbygd men med et noe uforløst leverandørpotensial på V&M • Tidevann – Hydra Tidal • Russland • > 70 % av russiske ressurser og reserver av olje og gass ligger i Karahavet, Pechoraområdet og Barentshavet • Russisk energieksport er bærebjelken i russisk økonomi • I de neste tiårene vil produksjon i disse områdene økes • Stort vindkraftpotensial • Transport av olje og kondensat forbi norske havner En energivisjon – grunnlag for ny industri Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft!

29 Vannkraft i Nord-Norge Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! •Dagens produksjon ca 20 TWh •Det aller meste ferdig utbygd, 75 % i Nordland •Betydelige V&M-kontrakter •Relativt få regionale tilbydere, færre og færre? ( SIB rapport 2009 )…. •Kostnader varer og tjenester i driftsperioden anslås å ligge på ca 10 % av topplinja •Leveransepotensialet til nordnorsk vannkraft ligger på bortimot NOK 1 mrd pr år

30 Vindkraft i Nord-Norge Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! •EU-mål 20 % økning fornybar – fornybardirektivet •Norge: 20-30 TWh fornybart innen 2020 •Store globale satsinger •EUs mål: 3000 nye turbiner årlig (~2 MW) •Leverandørindustrien vil bli presset på kapasitet •Stigende priser på turbiner o.a. •Regjeringens egen målsetting •30 TWh fornybar innen 2016 •Konsesjonsgitt, konsesjonssøkt og meldt: ca 7000 MW i Nord- Norge •2030: Forutsetter utbygd 6000 MW •Investeringskostnaden ligger på ca. 12 MNOK per MW installert •Total capex NOK 72 mrd •Driftskostnaden ligger på ca 10-12 øre per kWh strøm produsert •Total opex NOK 1,5 mrd/år (15 TWh, 10 øre) •Nødvendig linjebygging 15 mrd? Utgjør 10 øre pr kWh

31 Forventet utbygging og produksjon i Barentshavet de neste tiårene, norsk side basert på OD’s prognoser: •1 mrd Sm 3 oe (6,3 mrd fat) over de neste par tiårene •Verdi 2700 mrd NOK ($75 pr fat, NOK 5,75 pr $) •Varer og tjenester drift pr SM 3 oe: NOK 110 (2008 SSB) •Totale varer og tjenester til drift (opex) over perioden for ca NOK 110 mrd •I tillegg kommer leveranser til utbygginger (capex) for ca NOK 220 mrd Forventning: 1 mrd Sm3 oe Olje og gass i Barentshavet (kan utvides til Norskehavet og LoVe) Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft!

32 Totalt mrd NOK Mulig andel regionalt basert industri Potensial for regionalt basert industri mrd NOK Olje/gassUtbygging2205 %11 Barentshavet Drift11020 %22 VindkraftUtbygging7030 %21 3000 turbiner Drift3060 %18 Linjebygging1520 %3 VannkraftUtbygging00 %0 Drift2040 %8 SUM 46583 Leverandørindustri i Nordområdene mot 2030, energisegmentet Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! I tillegg kommer •Olje/gass Norskehavet og eventuelt LoVe •Olje/gass og vindkraft Russland •Offshore vind

33 Leverandørindustri til energisektoren – utvidet perspektiv Energi er Nordområdenes strategiske drivkraft! Vindkraft Olje og gass Vannkraft industriell plattform

34


Laste ned ppt "FORNYBAR ENERGI – LANDSDELENS NYE MULIGHET? BJØRNAR OLSEN, INFORMASJONSSJEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google