Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvarets personell - litt statistikk - Oslo Militære Samfund 08.11.2010 Frank Brundtland Steder Sjefsforsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvarets personell - litt statistikk - Oslo Militære Samfund 08.11.2010 Frank Brundtland Steder Sjefsforsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvarets personell - litt statistikk - Oslo Militære Samfund 08.11.2010 Frank Brundtland Steder Sjefsforsker

2 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv

3 Generell omtale i Forsvaret, media og ”taler” •Personell og/eller kompetanse er Forsvarets viktigste ressurs –i form av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger hos våre medarbeidere –Personellpolitikk skal ivareta behovet for riktig kompetanse til rett sted og tid •De gode holdninger og den enkeltes engasjement, profesjonalitet - og et bevisst forhold til den viktige oppgaven de har •Militære kvinner –Tillater kvinner i alle former for stridende tjenester (…?) Bilder: Forsvarets mediearkiv

4 Generell omtale i Forsvaret, media og ”taler” •Verneplikt –Lovfestet for menn, frivillig for kvinner –Sesjonsplikt for kvinner –… Norge skal opprettholde den allmenne verneplikten, tilpasset en ny tid og Forsvarets behov… –Verneplikten må praktiseres slik at den tilfredsstiller både Forsvarets, samfunnets og de vernepliktiges behov •Veteraner –Stort ansvar for de som har avsluttet en skarp operasjon •Fakta om sammensetningen i Forsvaret –Oftest øyeblikksbilder, sjeldnere tidsserier –Hvor mange årsverk (faste og midlertidige, militære og sivile) –Antall innen til førstegangstjenesten og elever i utdanning –Antall i internasjonale operasjoner Bilder: Forsvarets mediearkiv

5 •Forsvaret og samfunnet •Utviklingen i personellsammensetningen frem til i dag •Gjennomsnittlige personellkostnader •Dagens personellsammensetning og karriereutvikling •Hvor går Forsvaret? Personellsammensetningen i Forsvaret

6 Endrede rammefaktorer for Forsvaret Inspirert av sluttrapporten fra MFU03 og taler/foredrag av tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen

7 •Forsvarets andel av statsbudsjettet har falt kontinuerlig siden 1960 tallet. De siste årene ligger andelen på rundt 4 % Historisk utvikling •Forsvarets grunnleggende funksjon er å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Dette innebærer at Forsvaret må være i stand til å ivareta et bredt spekter av oppgaver på en troverdig måte (St.prp.nr.48 (2007-2008)) Kilde: KOSTER-databasen, FFI

8 •Andelen av Forsvarets ansatte i arbeidsstyrken har også falt de siste årene ”Historisk” utvikling Kilde: KOSTER-databasen, FFI

9 •1994 – 2000 ca 7 % nedgang •2000 – 2006 ca 30 % nedgang* •2006 – 2009 ca 10 % økning ”Historisk” utvikling * (inkludert overføring til FB)

10 Kilde: KOSTER-databasen, FFI ”Historisk” utvikling Militære •1994 – 2000 ca 5 % nedgang •2000 – 2006 ca 22 % nedgang* •2006 – 2009 ca 10 % økning Sivile •1994 – 2000 ca 11 % nedgang •2000 – 2006 ca 41 % nedgang* •2006 – 2009 ca 3 % nedgang * (inkludert overføring til FB)

11 Kilde: KOSTER-databasen, FFI ”Historisk” utvikling Yrkesbefal •1994 – 2000 ingen endring •2000 – 2006 ca 23 % nedgang* •2006 – 2009 ingen endring Midlertidig befal •ca 4 % økning •ca 15 % nedgang* •ca 28 % økning Vervede •ca 23% nedgang •ca 35 % nedgang* •ca 35 % økning * (inkludert overføring til FB)

12 •Alle personellkostnader, unntatt arbeidsgiveravgift •Store variasjoner i de månedlige utbetalingene •Ser tydelig Forsvarets nyansettelser fra og med fra sommeren 2006 Forsvarets totale personellkostnader Kilde: KOSTER-databasen, FFI

13 •Veksten i gjennomsnittlig månedslønn for statsansatte er sterkere enn Forsvarets •Store variasjoner i gjennomsnittlige utbetalinger gjennom et gitt kalenderår –Redusert variasjon i månedslønn, økt variasjon i tilleggsutbetalingene Gjennomsnittlig månedslønn og tillegg i Forsvaret Kilde: KOSTER-databasen, FFI

14 Gjennomsnittlig årslønn, per kategori •Veksten i gjennomsnittlig årslønn inkl. tillegg har avtatt de siste årene •”Gapet” mellom sivile og vervede lukkes, …. –gjennomsnittlig alder for sivile er ca 46 år, ca 25 år for vervede –38 % kvinner blant de sivile (overenskomstlønn) Kilde: KOSTER-databasen, FFI

15 •Figurene viser variasjonen i tilleggsutbetalingene •Midlertidige militære og sivilt ansatte har mindre spredning og høyere topper enn de yrkesbefal Samme kategori, variert tilleggsutbetaling

16 •Variasjon i grunnlønn forklares ved andel sivile og gradssammensetningen •Variasjonen i tillegg forklares ved aktivitetsnivå, og ulik kompensasjon for ulik aktivitet Ulik kategori, ulik gradssammensetning, ulike tillegg Kilde: KOSTER-databasen, FFI

17 •Liten forskjell i gjennomsnittlig årslønn på laveste gradsnivå (største fellesnevner er vel at det er midlertidige stillinger) •Det norske Forsvaret har noe av det laveste forholdstallet mellom høyeste og laveste militære grad (oppunder 3x) Ulik grad, ulik utbetaling, ulike tillegg Kilde: KOSTER-databasen, FFI Midlertidige stillinger Yrkestilsatt

18 •Figurene viser gjennomsnittlig årslønn for Løytnanter •Grunnlønnen er lik, men tilleggene varierer med objekt/forsvarsgren og kjønn –Ulike oppgaver, ulike tillegg …. ulik kompensasjon Samme grad, ulik utbetaling Kilde: KOSTER-databasen, FFI

19 ”Historisk” gradssammensetning •Andelen ”høyere befal” (Major – General) øker i forhold til ”lavere befal” •1994 – 2000 ca 5 %-poeng økning (fra ca 16 % til ca 21 %) Kilde: KOSTER-databasen, FFI

20 ”Historisk” gradssammensetning •Andelen ”høyere befal” (Major – General) øker i forhold til ”lavere befal” •2000 – 2006 ca 8 %-poeng økning (fra ca 21 % til ca 29 %) Kilde: KOSTER-databasen, FFI

21 ”Historisk” gradssammensetning •Andelen ”høyere befal” (Major – General) faller i forhold til ”lavere befal” •2006 – 2009 ca 1 %-poeng reduksjon (fra ca 29 % til ca 28 %) Kilde: KOSTER-databasen, FFI

22 ”Historisk” gradssammensetning •Andelen ”høyere befal” (Major – General) øker i forhold til ”lavere befal” •1994 – 2009 ca 12 %-poeng økning (fra ca 16 % til ca 28 %) Kilde: KOSTER-databasen, FFI

23 Ulik karriere, samme grads- og rangsystem Vervet 1102 Engasjert befal Avdelings- befal Yrkesbefal År 15203025355

24 Ulik karriere, samme grads- og rangsystem Kilde: KOSTER-databasen, FFI

25 Virksomheten i Forsvaret •Anslag på virksomhetsfordelingen i Forsvaret –kategorisering av avdelinger over tid •De største endringene skjer blant operative/styrkeproduserende avdelinger, spesielt i Hæren Kilde: KOSTER-databasen, FFI

26 •Deltagelse i internasjonale operasjoner er ”enten/eller” …. De som har deltatt, har gjort det mange ganger Deltagelse i internasjonale operasjoner Kilde: KOSTER-databasen, FFI

27 Modell for alders- grads og kompetanseutvikling i Forsvaret (MAGIKA)

28 Variasjonen i avgangsrate og alder •Basert på de siste års hendelser (yrkesbefal) er forventningen den at for hvert år som går så faller avgangsraten med 0,2 %-poeng Kilde: KOSTER-databasen, FFI

29 •Avgangsrater (frivillig og naturlig), tilgang og kvoter på utdanning påvirker personellsammensetningen •ca 4 %-poeng reduksjon i høyere befal (fra ca 31 % til ca 27 %) Basisalternativet – status quo

30 ?? •Behovet for personell på lavere nivå og kortere engasjement, er strukturavhengig, hva er behovet? •Basert på siste års erfaringer må en arbeide mer og mer med aktiv rekruttering for å opprettholde samme antall vervede

31 Basisalternativet – status quo ?? •Behovet for personell, fordelt på virksomhet, er strukturavhengig, hva sier neste MFU?

32 •Endrede rammefaktorer –Tilpasningen av verneplikten, eller verneplikten i seg selv, påpekes og vurderes stadig oftere, av stadig flere •Forsvarets personellsammensetning endres –Gjennomsnittsalderen faller –Kvinneandelen øker (sakte) –Økt behov for aktiv rekruttering –Den gjennomsnittlige militære grad har økt, og stabiliseres •Siden 1994 har Forsvarets gjennomsnittlig lønnsvekst (inkludert tillegg) vært høyere enn i stat, kommune og Norge generelt. Sentrale spørsmål –Hva forventes av Forsvaret i fremtiden? –Hva kan Forsvaret tilby? –Hvem ønskes? Hvem er de beste? –Hvilken militær karriereutvikling tilbys? Hvilken etterspørres? Oppsummering


Laste ned ppt "Forsvarets personell - litt statistikk - Oslo Militære Samfund 08.11.2010 Frank Brundtland Steder Sjefsforsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google