Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Regionplan Agder 2020 Mars 2014 Inger Holen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Regionplan Agder 2020 Mars 2014 Inger Holen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status Regionplan Agder 2020 Mars 2014 Inger Holen

2

3 Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsone og de indre distriktene

4 Fem politikkområder Utdanning Verdiskaping bygd på kunnskap Kultur Opplevelser for livet Kommunikasjon De viktige veivalgene Klima Høye mål- lave utslipp Det gode livet: Agder for alle

5 Struktur for Gjennomføring Regionplan Agder 2020 Politisk samordningsgruppe Politiske ad- hoc grupper Aktuelle saker Rådmannsgruppen Operasjonalisering og måloppnåelse 1. Klima Faggruppe 2. Det gode livet Faggruppe 3. Utdanning Faggruppe 4. Kommunikasjon Faggruppe 5. Kultur Faggruppe Handlingsprogram 2013- 2014 Tiltak og fremdriftsplan

6 PSG peker ut retningen 2. Det gode livet- Agder for alle Systematisk arbeid for å styrke levekår og likestilling 3. Utdanning: verdiskaping bygd på kunnskap Et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til videregående skole 1. Klima Grønt batteri 4.Kommunikasjon: De viktige veivalgene: Regional transportplan for raskere, bedre og sikrere fremkommelighet

7 Felles regionale planer som er vedtatt: •Regional transportplan Agder (RTP) •Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold ( LIM-planen) •Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN-planen)

8 FT FUFU Fylkestingene - planmyndighet Fylkesutvalgene - fast utvalg for plansaker FUFU FT STYRINGSGRUPPE Felles fylkesutvalg Aust og Vest-Agder møtes 1-2 ganger i året. ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE Med representanter fra fylkeskommunene og Fylkesmennene PROSJEKTGRUPPE Fagpersoner fra fylkeskom., Fylkesmenn, andre aktuelle REFERANSEGRUPPE Regionplan Agder 2020 Politisk samordningsgruppe/ Rådmannsgruppen

9 Regional transportplan (RTP) 2015- 2027

10 Regional samprioritering

11 Regional transportplan (RTP)

12 Foreslåtte plantema  Status utviklingstrekk og utfordringer (Demografi, næringsliv, sysselsetting, standard transportsystemet, ulykker)  Transportsystemet og transportstrømmer  Risiko og sårbarhet i transportsystemet  Plangrunnlag (gjeldende planer og vedtak)  Utfordringer og muligheter i forhold til klima, miljø og folkehelse o Overføring av persontransport fra bil til miljøvennlige transportmidler o Trafikksikkerhet. Reduksjon av ulykkesrisiko i henhold til nasjonale føringer, regional trafikksikkerhetsstrategi og null visjon o Redusere behov for personbiltransporten o Kollektivtransport, tilbud, ansvar, finansiering o Gang- og sykkeltransport  Transportkorridorer og knutepunkter, herunder havnesamarbeid  Samarbeidsforhold til våre naboregioner  Rammebetingelser/finansiering av vegbygging  Prioritering og tiltak

13 Regional transportplan, fortsettelse Transportkorridorer og – knutepunkt er sentrale faktorer for å se ulike transportformer i sammenheng, og vil være viktige i den regionale transportplanleggingen. Nøkkelen til en effektiv utnyttelse av samferdselsnettet ligger blant annet i effektive overganger mellom ulike transportformer, såkalte intermodale transportknutepunkter. For å kunne overføre mer transport fra veg til sjø og jernbane blir det viktig med helhetlig planlegging for å utnytte regionens intermodale transportknutepunkter. Det er også et behov for å se drift og investeringer innenfor transportsystemet i sammenheng. Planen skal være relevant for hele Agder. For øvrig er det regionale myndigheter og kommuner som anses å være hovedmålgruppen for å gjennomføre planen, i tett samarbeid med privat næringsliv og fagetater

14 Regionplan Agder 2020 «Gjennom systematisk og langsiktig samhandling skal Agder bli et likestilt samfunn med gode levekår som inkluderer alle sørlendinger i det gode liv.» 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet

15 Historikk – fra utfordring til innovasjon Fra ca. 2000: Forskning, gode tiltak – lite koordinering 2006: Agderrådets likestillingsråd og handlingsplan 2007: Tiårssatsingen for likestilling 2008-12: Fritt valg 2008: Senter for likestilling (v/UiA) 2012: Likestilling som regional kraft 2013: LIM-planen

16 Agdermodellen: struktur for likestillingsintegrering Likestillingsutvalg i kommunene Regionråd Likestillings- alliansen

17 Standard for likestilt arbeidsliv •Miljøfyrtårn •Franske standarder for likestilling og mangfold •Ny tilnærming til likestilling i arbeidslivet: kjent virkemiddel brukes på et nytt felt. •Kobler forskere og arbeidsliv i utviklingen – med støtte fra RFF •Frivillighet, åpenhet og konsensus •Vil generere kompetansearbeidsplasser

18 Likestilling som regional kraft •Agder for alle •Fritt valg •Agdermodellen for likestillingsintegrering •Standard for likestilt arbeidsliv

19 REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-27)

20 BREDT LIKESTILLINGSBEGREP - FEM PLANTEMA •Demokratiske deltakelse •Utdanning •Arbeidsliv •Likeverdige offentlige tjenester •Vern mot trakassering og vold

21 Regional struktur for likestilling •Forskning og formidling •Nettverk •Utviklingsprosjekter •Standard for likestilte virksomheter •LIM-plan med handlingsprogram •Likestillingsintegrering i kommunene/regionrådene ALLTID: SAMHANDLING OG INVOLVERING

22 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping

23 VINN- planen 2015 - 2030 Regionplan Agder 2020, som ble politisk vedtatt i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i 2010, er det viktigste overordnete styringsdokument for utvikling av Agder. Verdiskaping er et gjennomgående tema under alle fem satsingsområder i Regionplanen. Temaet er særlig berørt under satsingsområdet "Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap". Der står det som et mål at "Regionen skal utvikle en verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt". Regionplan Agder 2020 er i gjennomføringsfasen. I de regionale planstrategiene i Aust og Vest-Agder fra 2012 ble det vedtatt at det at det skal lages en Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Arbeidet med denne planen er en konkret oppfølging av Regionplan Agder 2020 og er forankret i dens handlingsprogram. For å gjøre dette dokumentet mer leservennlig vil en i det videre omtale planen som "VINN-plan" (for Verdiskaping +Innovasjon).

24 Hovedtemaer i planen Hovedtema •Verdiskaping og næringsutvikling •Forskning og utvikling (FoU) •Innovasjon i offentlig sektor ---------------------------------------------------------------------------------------------- •Di versifisering og fornyelse av næringslivet / tilrettelegging for fremvoksende næringer ("emerging industries") •Entreprenørskap / nyetableringer •Offentlig sektor som verdiskaper •Infrastrukturens betydning for næringsutvikling (vei, fly, digital infrastruktur) •Utdanning og kompetanse •Den todelte økonomien og dens konsekvenser for Agder •Samhandling, samarbeid og arbeidsdeling på Agder •Potensialer for marin verdiskaping •Særutfordringer i de ikke-sentrale delene av Agder

25 Landsdelen har også en god del muligheter og utviklingspotensialer: •Konkurransedyktig og eksportorientert industri; •flere av bedriftene er internasjonalt ledende innenfor sine markeder •Flere sterke næringsklynger •Formidabel vekst i olje- og gassrelaterte næringer •Sterk på energieffektiv industriproduksjon •Godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor og akademia •Store potensialer for ny energiproduksjon fra fornybare energikilder og energiutveksling •Stort potensiale for vekst innenfor kultur- og opplevelsesnæringen •Sterk satsing på realfag som har gitt resultater •Geografisk nærhet til Kontinental Europa

26 Sunnhetstegn

27 Muligheter og potensiale

28 Ta en nasjonal posisjon! Gjennom arbeidet med VINN-planen skal vår landsdel fremstå mer synlig og tydelig og ta en nasjonal posisjon på områder der vi har våre fortrinn.

29 Helheten er mer enn summen av delene! KlimaDet gode livetUtdanningKommunikasjonKultur

30 Utvikling mot 2030 RTPLIMVINN Alt henger sammen med alt

31 Merverdi gjennom økt samhandling = innovasjon? Hele Agder skal med Regionråd Organisasjone r Frivillig sektorNæringslivet Kommunene i Agder Statlige etater Utdanning/FoU institusjoner Fylkeskommuner

32 Status 2013 og rullert handlingsprogram2014- 2015 Handlingsprogram beskriver status, utfordringer og konkretiserer tiltak. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i regional planstrategi, strategiske notat fra faggruppene, anbefalte prioriteringer og retning gitt fra PSG samt pågående arbeid som videreføres og styrkes. Handlingsprogrammet vedtas av fylkestinget for to år og rulleres årlig.

33 Handlingsprogram- et verktøy for systematisk oppfølging av Regionplanen henger sammen med alt! 26.Februar 2013 Handlingsprogram 2013- 2014 vedtas Systematisk oppfølging av tiltak og fremdriftsplan basert på milepælsplaner 2013 Primo 2014 Statusrapport 2013 Rullering av handlingsprogram med korrigerende og supplerende tiltak Systematisk oppfølging av tiltak og fremdriftsplan basert på milepælsplaner 2014 Primo 2015 Statusrapport 2014 Rullering av handlingsprogram med korrigerende og supplerende tiltak Systematisk oppfølging av tiltak og fremdriftsplan basert på milepælsplaner 2015

34 Utfordringer • Fylkeskommunene har et overordnet felles ansvar for oppfølging av planen/ handlingsprogrammet. • Arbeidet forutsetter eierskap og forankring i hele det regionale partnerskapet. Dette skapes først og fremst gjennom dialog, gjensidig tillit og felles mål. • PSG og rådmannsgruppen skal bidra til dette. Klarer vi å synliggjøres samarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt?

35 Utfordring • Arbeidet krever: • Politisk vilje til tydelig prioritering, • Administrativ evne til ledelse, • Betydelig innsats av den enkelte medarbeider som er involvert. • Gode rammevilkår, målrettet og systematisk tilnærming, basert på kunnskapsbasert metodikk og ikke minst treffsikre indikatorsett for måling av resultater. • God struktur og lojalitet til landsdelens overordnede mål på veg mot 2020. Klarer vi å synliggjøre faglig, administrativt og politisk regionalt samarbeidet internt og eksternt ut til befolkningen?

36 M OT MÅLET PSG, rådmannsgruppen, regionale LIM, VINN, RTP, faggrupper, regionale prosjekt, Statistikk og analyseportal, tiltak- og fremdriftsplan, evaluering, hjemmeside, regionplannytt, etablerte rutiner og avtaler. Mennesker og kompetanse M ÅL MOT 2020 Resultater regionale virkemidler forskning innovasjon

37 Formidling http://www.regionplanagder.no/ http://www.regihttp://www.regionplanagder.no/ onplanagder.no/


Laste ned ppt "Status Regionplan Agder 2020 Mars 2014 Inger Holen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google